10645.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch József

SZÓCIKK: B. József, hegedűművész és zenepedagógus, szül. Budapesten 1862 jan. 5., megh. u. o. 1922 máj. 6. A magyar hegedűtanítás egyik alapító mestere. Első tanárai: Gobby Alajos, Huber Károly és Volkman Róbert voltak. Párisban Ch. Dancla tanította. Párisi útja után tagja lett az akkor világhírű Hubay-Popper vonósnégyesnek. 1889-ben kezdett tanárkodni. 1890-1900-ig a Nemzeti Zenede tanára, 1908-tól a zeneakadémiai tanárképző vezetője volt. Egész hegedűművész generációt nevelt fel és a magyar zenei élet páratlan munkását vesztette el a rendkívüli pedagógiai tehetséggel megáldott művészben. Ismertebb művei: Hegedűiskola 5 részben (1904); Ouverture Solennelle (Op. 57), Magyar nyitány, Magyar rapszódia, Hegedűverseny, vonósnégyes, darabok és etűdök hegedűre.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 645. címszó a lexikon => 129. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10645.htm

CÍMSZÓ: Bloch

SZEMÉLYNÉV: Bloch József

SZÓCIKK: B. József, hegedűművész és zenepedagógus, szül. Budapesten 1862 jan. 5., megh. u. o. 1922 máj. 6. A magyar hegedűtanítás egyik alapító mestere. Első tanárai: Gobby Alajos, Huber Károly és Volkman Róbert voltak. Párisban Ch. Dancla tanította. Párisi útja után tagja lett az akkor világhírű Hubay-Popper vonósnégyesnek. 1889-ben kezdett tanárkodni. 1890-1900-ig a Nemzeti Zenede tanára, 1908-tól a zeneakadémiai tanárképző vezetője volt. Egész hegedűművész generációt nevelt fel és a magyar zenei élet páratlan munkását vesztette el a rendkívüli pedagógiai tehetséggel megáldott művészben. Ismertebb művei: Hegedűiskola 5 részben 1904 ; Ouverture Solennelle Op. 57 , Magyar nyitány, Magyar rapszódia, Hegedűverseny, vonósnégyes, darabok és etűdök hegedűre.

10645.ht

CÍMSZÓ Bloc

SZEMÉLYNÉV Bloc Józse

SZÓCIKK B József hegedűművés é zenepedagógus szül Budapeste 186 jan 5. megh u o 192 máj 6 magya hegedűtanítá egyi alapít mestere Els tanárai Gobb Alajos Hube Károl é Volkma Róber voltak Párisba Ch Dancl tanította Páris útj utá tagj let a akko világhír Hubay-Poppe vonósnégyesnek 1889-be kezdet tanárkodni 1890-1900-i Nemzet Zened tanára 1908-tó zeneakadémia tanárképz vezetőj volt Egés hegedűművés generáció nevel fe é magya zene éle páratla munkásá vesztett e rendkívül pedagógia tehetségge megáldot művészben Ismerteb művei Hegedűiskol részbe 190 Ouvertur Solennell Op 5 Magya nyitány Magya rapszódia Hegedűverseny vonósnégyes darabo é etűdö hegedűre

10645.h

CÍMSZ Blo

SZEMÉLYNÉ Blo Józs

SZÓCIK Józse hegedűművé zenepedagógu szü Budapest 18 ja 5 meg 19 má magy hegedűtanít egy alapí mester El tanára Gob Alajo Hub Káro Volkm Róbe volta Párisb C Danc tanított Pári út ut tag le akk világhí Hubay-Popp vonósnégyesne 1889-b kezde tanárkodn 1890-1900- Nemze Zene tanár 1908-t zeneakadémi tanárkép vezető vol Egé hegedűművé generáci neve f magy zen él páratl munkás vesztet rendkívü pedagógi tehetségg megáldo művészbe Ismerte műve Hegedűisko részb 19 Ouvertu Solennel O Magy nyitán Magy rapszódi Hegedűversen vonósnégye darab etűd hegedűr

10645.

CÍMS Bl

SZEMÉLYN Bl Józ

SZÓCI Józs hegedűműv zenepedagóg sz Budapes 1 j me 1 m mag hegedűtaní eg alap meste E tanár Go Alaj Hu Kár Volk Rób volt Páris Dan tanítot Pár ú u ta l ak világh Hubay-Pop vonósnégyesn 1889- kezd tanárkod 1890-1900 Nemz Zen taná 1908- zeneakadém tanárké vezet vo Eg hegedűműv generác nev mag ze é párat munká veszte rendkív pedagóg tehetség megáld művészb Ismert műv Hegedűisk rész 1 Ouvert Solenne Mag nyitá Mag rapszód Hegedűverse vonósnégy dara etű hegedű

10645

CÍM B

SZEMÉLY B Jó

SZÓC Józ hegedűmű zenepedagó s Budape m ma hegedűtan e ala mest taná G Ala H Ká Vol Ró vol Pári Da taníto Pá t a világ Hubay-Po vonósnégyes 1889 kez tanárko 1890-190 Nem Ze tan 1908 zeneakadé tanárk veze v E hegedűmű generá ne ma z pára munk veszt rendkí pedagó tehetsé megál művész Ismer mű Hegedűis rés Ouver Solenn Ma nyit Ma rapszó Hegedűvers vonósnég dar et heged

1064SZEMÉL J

SZÓ Jó hegedűm zenepedag Budap m hegedűta al mes tan Al K Vo R vo Pár D tanít P vilá Hubay-P vonósnégye 188 ke tanárk 1890-19 Ne Z ta 190 zeneakad tanár vez hegedűm gener n m pár mun vesz rendk pedag tehets megá művés Isme m Hegedűi ré Ouve Solen M nyi M rapsz Hegedűver vonósné da e hege