10650.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Ödön

SZÓCIKK: B. Ödön, ny. miniszteri tanácsos, szül. Nagykárolyban 1862. A budapesti orvosegyetem elvégzése után 1891. a belügyminisztérium szolgálatába lépett s az elmebetegségi ügyek referense lett. Előbb fogalmazó, később egészségügyi főfelügyelő, majd 1916. minisztertanácsossá lépett elő. Az elmebetegségekkel kapcsolatban számos cikket írt különböző szaklapokba. 1919-ben vonult nyugalomba. Azóta a zsidó közéletben játszik vezető szerepet. Két ízben mint elnök vezette a Pesti Izr. Hitközség választásait. 1923 óta a hitközség 5-ik kerületi körzetének elnöke. 1925-ben a hitközség számára a Csáky-utcában házat vásárolt és felépíttette ebben az V-ik kerületi templomot. Felekezeti kérdésekről gyakran ír cikkeket különböző felekezeti lapokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 650. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10650.htm

CÍMSZÓ: Blum

SZEMÉLYNÉV: Blum Ödön

SZÓCIKK: B. Ödön, ny. miniszteri tanácsos, szül. Nagykárolyban 1862. A budapesti orvosegyetem elvégzése után 1891. a belügyminisztérium szolgálatába lépett s az elmebetegségi ügyek referense lett. Előbb fogalmazó, később egészségügyi főfelügyelő, majd 1916. minisztertanácsossá lépett elő. Az elmebetegségekkel kapcsolatban számos cikket írt különböző szaklapokba. 1919-ben vonult nyugalomba. Azóta a zsidó közéletben játszik vezető szerepet. Két ízben mint elnök vezette a Pesti Izr. Hitközség választásait. 1923 óta a hitközség 5-ik kerületi körzetének elnöke. 1925-ben a hitközség számára a Csáky-utcában házat vásárolt és felépíttette ebben az V-ik kerületi templomot. Felekezeti kérdésekről gyakran ír cikkeket különböző felekezeti lapokba.

10650.ht

CÍMSZÓ Blu

SZEMÉLYNÉV Blu Ödö

SZÓCIKK B Ödön ny miniszter tanácsos szül Nagykárolyba 1862 budapest orvosegyete elvégzés utá 1891 belügyminisztériu szolgálatáb lépet a elmebetegség ügye referens lett Előb fogalmazó későb egészségügy főfelügyelő maj 1916 minisztertanácsoss lépet elő A elmebetegségekke kapcsolatba számo cikke ír különböz szaklapokba 1919-be vonul nyugalomba Azót zsid közéletbe játszi vezet szerepet Ké ízbe min elnö vezett Pest Izr Hitközsé választásait 192 ót hitközsé 5-i kerület körzeténe elnöke 1925-be hitközsé számár Csáky-utcába háza vásárol é felépíttett ebbe a V-i kerület templomot Felekezet kérdésekrő gyakra í cikkeke különböz felekezet lapokba

10650.h

CÍMSZ Bl

SZEMÉLYNÉ Bl Öd

SZÓCIK Ödö n miniszte tanácso szü Nagykárolyb 186 budapes orvosegyet elvégzé ut 189 belügyminisztéri szolgálatá lépe elmebetegsé ügy referen let Elő fogalmaz késő egészségüg főfelügyel ma 191 minisztertanácsos lépe el elmebetegségekk kapcsolatb szám cikk í különbö szaklapokb 1919-b vonu nyugalomb Azó zsi közéletb játsz veze szerepe K ízb mi eln vezet Pes Iz Hitközs választásai 19 ó hitközs 5- kerüle körzetén elnök 1925-b hitközs számá Csáky-utcáb ház vásáro felépíttet ebb V- kerüle templomo Felekeze kérdésekr gyakr cikkek különbö felekeze lapokb

10650.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ö

SZÓCI Öd miniszt tanács sz Nagykároly 18 budape orvosegye elvégz u 18 belügyminisztér szolgálat lép elmebetegs üg refere le El fogalma kés egészségü főfelügye m 19 minisztertanácso lép e elmebetegségek kapcsolat szá cik különb szaklapok 1919- von nyugalom Az zs közélet játs vez szerep íz m el veze Pe I Hitköz választása 1 hitköz 5 kerül körzeté elnö 1925- hitköz szám Csáky-utcá há vásár felépítte eb V kerül templom Felekez kérdések gyak cikke különb felekez lapok

10650

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC Ö minisz tanác s Nagykárol 1 budap orvosegy elvég 1 belügyminiszté szolgála lé elmebeteg ü refer l E fogalm ké egészség főfelügy 1 minisztertanács lé elmebetegsége kapcsola sz ci külön szaklapo 1919 vo nyugalo A z közéle ját ve szere í e vez P Hitkö választás hitkö kerü körzet eln 1925 hitkö szá Csáky-utc h vásá felépítt e kerü templo Feleke kérdése gya cikk külön feleke lapo

1065SZEMÉL

SZÓ minis taná Nagykáro buda orvoseg elvé belügyminiszt szolgál l elmebete refe fogal k egészsé főfelüg minisztertanác l elmebetegség kapcsol s c külö szaklap 191 v nyugal közél já v szer ve Hitk választá hitk ker körze el 192 hitk sz Csáky-ut vás felépít ker templ Felek kérdés gy cik külö felek lap