10654.htm

CÍMSZÓ: Blücher

SZEMÉLYNÉV: Blücher Ephraim Izráel

SZÓCIKK: Blücher Ephraim Izráel, osztrák rabbi, szül. Glocksdorfban 1813 okt. 2., megh. Budapesten 1882 ápr. 6. Egy ideig a lembergi egyetem héber lektora volt, majd több helyt működött, mint rabbi. Később Bécsbe ment, ahol egy reálgimnáziumot alapított, mely megszűnt, azután Magyarországon telepedett le. Kitűnő hebraista volt. Művei: Marpehlósón Arámi, mely a Targum és a Talmud arameus nyelvét tárgyalja 18 fejezetben. A bevezetésben Maggid merésisz címen héberre fordította J. Fürst lipcsei professzor Lehrgebäude der aramäischen Sprache c. müvét (1839); németre fordította és héber kommentárral látta el Rut könyvét (1843). Egyéb művei: Die Synagogenfrage für deutsche Israeliten (1860).Több lapot alapított, de valamennyi vállalata meghiúsult


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 654. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10654.htm

CÍMSZÓ: Blücher

SZEMÉLYNÉV: Blücher Ephraim Izráel

SZÓCIKK: Blücher Ephraim Izráel, osztrák rabbi, szül. Glocksdorfban 1813 okt. 2., megh. Budapesten 1882 ápr. 6. Egy ideig a lembergi egyetem héber lektora volt, majd több helyt működött, mint rabbi. Később Bécsbe ment, ahol egy reálgimnáziumot alapított, mely megszűnt, azután Magyarországon telepedett le. Kitűnő hebraista volt. Művei: Marpehlósón Arámi, mely a Targum és a Talmud arameus nyelvét tárgyalja 18 fejezetben. A bevezetésben Maggid merésisz címen héberre fordította J. Fürst lipcsei professzor Lehrgebäude der aramäischen Sprache c. müvét 1839 ; németre fordította és héber kommentárral látta el Rut könyvét 1843 . Egyéb művei: Die Synagogenfrage für deutsche Israeliten 1860 .Több lapot alapított, de valamennyi vállalata meghiúsult

10654.ht

CÍMSZÓ Blüche

SZEMÉLYNÉV Blüche Ephrai Izráe

SZÓCIKK Blüche Ephrai Izráel osztrá rabbi szül Glocksdorfba 181 okt 2. megh Budapeste 188 ápr 6 Eg idei lemberg egyete hébe lektor volt maj töb hely működött min rabbi Későb Bécsb ment aho eg reálgimnáziumo alapított mel megszűnt azutá Magyarországo telepedet le Kitűn hebraist volt Művei Marpehlósó Arámi mel Targu é Talmu arameu nyelvé tárgyalj 1 fejezetben bevezetésbe Maggi merésis címe héberr fordított J Fürs lipcse professzo Lehrgebäud de aramäische Sprach c müvé 183 németr fordított é hébe kommentárra látt e Ru könyvé 184 Egyé művei Di Synagogenfrag fü deutsch Israelite 186 .Töb lapo alapított d valamenny vállalat meghiúsul

10654.h

CÍMSZ Blüch

SZEMÉLYNÉ Blüch Ephra Izrá

SZÓCIK Blüch Ephra Izráe osztr rabb szü Glocksdorfb 18 ok 2 meg Budapest 18 áp E ide lember egyet héb lekto vol ma tö hel működöt mi rabb Késő Bécs men ah e reálgimnázium alapítot me megszűn azut Magyarország telepede l Kitű hebrais vol Műve Marpehlós Arám me Targ Talm arame nyelv tárgyal fejezetbe bevezetésb Magg merési cím héber fordítot Für lipcs professz Lehrgebäu d aramäisch Sprac müv 18 német fordítot héb kommentárr lát R könyv 18 Egy műve D Synagogenfra f deutsc Israelit 18 .Tö lap alapítot valamenn vállala meghiúsu

10654.

CÍMS Blüc

SZEMÉLYN Blüc Ephr Izr

SZÓCI Blüc Ephr Izrá oszt rab sz Glocksdorf 1 o me Budapes 1 á id lembe egye hé lekt vo m t he működö m rab Kés Béc me a reálgimnáziu alapíto m megszű azu Magyarorszá teleped Kit hebrai vo Műv Marpehló Ará m Tar Tal aram nyel tárgya fejezetb bevezetés Mag merés cí hébe fordíto Fü lipc profess Lehrgebä aramäisc Spra mü 1 néme fordíto hé kommentár lá köny 1 Eg műv Synagogenfr deuts Israeli 1 .T la alapíto valamen vállal meghiús

10654

CÍM Blü

SZEMÉLY Blü Eph Iz

SZÓC Blü Eph Izr osz ra s Glocksdor m Budape i lemb egy h lek v h működ ra Ké Bé m reálgimnázi alapít megsz az Magyarorsz telepe Ki hebra v Mű Marpehl Ar Ta Ta ara nye tárgy fejezet bevezeté Ma meré c héb fordít F lip profes Lehrgeb aramäis Spr m ném fordít h kommentá l kön E mű Synagogenf deut Israel . l alapít valame válla meghiú

1065

CÍ Bl

SZEMÉL Bl Ep I

SZÓ Bl Ep Iz os r Glocksdo Budap lem eg le műkö r K B reálgimnáz alapí megs a Magyarors telep K hebr M Marpeh A T T ar ny tárg fejeze bevezet M mer hé fordí li profe Lehrge aramäi Sp né fordí komment kö m Synagogen deu Israe alapí valam váll meghi