10657.htm

CÍMSZÓ: Bóchur (bócher)

SZÓCIKK: Bóchur (bócher). A bibliai korban B.-nek nevezték a fegyverszolgálatra alkalmas, kiképzett, húsz éven felüli ifjút. A középkor liturgiájában a vallásfilozófusok B -nek neveznek minden korú embert a gyermekség és az öregség határai között. A kazuisták szerint B. minden olyan ember, aki nem nősült meg, tekintet nélkül a korára. A jesivákon a talmudistákat nevezik B.-eknek. A középkori és az újabb kori B.-ek életét bizonyos vándorösztön jellemzi. Iskoláról iskolára vándoroltak a nagy tanítók után valahányszor ezek lakhelyüket megváltoztatták, sőt gyakran minden különösebb ok nélkül is kielégítették vándorlási ösztönüket. A zsidó közmondásokban a B. szó gyakran gúnyos értelemben is használatos. Mint családi név is nagyon elterjedt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 657. címszó a lexikon => 130. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10657.htm

CÍMSZÓ: Bóchur bócher

SZÓCIKK: Bóchur bócher . A bibliai korban B.-nek nevezték a fegyverszolgálatra alkalmas, kiképzett, húsz éven felüli ifjút. A középkor liturgiájában a vallásfilozófusok B -nek neveznek minden korú embert a gyermekség és az öregség határai között. A kazuisták szerint B. minden olyan ember, aki nem nősült meg, tekintet nélkül a korára. A jesivákon a talmudistákat nevezik B.-eknek. A középkori és az újabb kori B.-ek életét bizonyos vándorösztön jellemzi. Iskoláról iskolára vándoroltak a nagy tanítók után valahányszor ezek lakhelyüket megváltoztatták, sőt gyakran minden különösebb ok nélkül is kielégítették vándorlási ösztönüket. A zsidó közmondásokban a B. szó gyakran gúnyos értelemben is használatos. Mint családi név is nagyon elterjedt.

10657.ht

CÍMSZÓ Bóchu bóche

SZÓCIKK Bóchu bóche biblia korba B.-ne nevezté fegyverszolgálatr alkalmas kiképzett hús éve felül ifjút középko liturgiájába vallásfilozófuso -ne nevezne minde kor ember gyermeksé é a öregsé határa között kazuistá szerin B minde olya ember ak ne nősül meg tekinte nélkü korára jesiváko talmudistáka nevezi B.-eknek középkor é a újab kor B.-e életé bizonyo vándorösztö jellemzi Iskoláró iskolár vándorolta nag tanító utá valahányszo eze lakhelyüke megváltoztatták ső gyakra minde különöseb o nélkü i kielégítetté vándorlás ösztönüket zsid közmondásokba B sz gyakra gúnyo értelembe i használatos Min család né i nagyo elterjedt

10657.h

CÍMSZ Bóch bóch

SZÓCIK Bóch bóch bibli korb B.-n nevezt fegyverszolgálat alkalma kiképzet hú év felü ifjú középk liturgiájáb vallásfilozófus -n nevezn mind ko embe gyermeks öregs határ közöt kazuist szeri mind oly embe a n nősü me tekint nélk korár jesivák talmudisták nevez B.-ekne középko úja ko B.- élet bizony vándoröszt jellemz Iskolár iskolá vándorolt na tanít ut valahánysz ez lakhelyük megváltoztattá s gyakr mind különöse nélk kielégített vándorlá ösztönüke zsi közmondásokb s gyakr gúny értelemb használato Mi csalá n nagy elterjed

10657.

CÍMS Bóc bóc

SZÓCI Bóc bóc bibl kor B.- nevez fegyverszolgála alkalm kiképze h é fel ifj közép liturgiájá vallásfilozófu - nevez min k emb gyermek öreg hatá közö kazuis szer min ol emb nős m tekin nél korá jesivá talmudistá neve B.-ekn középk új k B. éle bizon vándorösz jellem Iskolá iskol vándorol n taní u valahánys e lakhelyü megváltoztatt gyak min különös nél kielégítet vándorl ösztönük zs közmondások gyak gún értelem használat M csal nag elterje

10657

CÍM Bó bó

SZÓC Bó bó bib ko B. neve fegyverszolgál alkal kiképz fe if közé liturgiáj vallásfilozóf neve mi em gyerme öre hat köz kazui sze mi o em nő teki né kor jesiv talmudist nev B.-ek közép ú B él bizo vándorös jelle Iskol isko vándoro tan valahány lakhely megváltoztat gya mi különö né kielégíte vándor ösztönü z közmondáso gya gú értele használa csa na elterj

1065

CÍ B b

SZÓ B b bi k B nev fegyverszolgá alka kikép f i köz liturgiá vallásfilozó nev m e gyerm ör ha kö kazu sz m e n tek n ko jesi talmudis ne B.-e közé é biz vándorö jell Isko isk vándor ta valahán lakhel megváltozta gy m külön n kielégít vándo ösztön közmondás gy g értel használ cs n elter