10661.htm

CÍMSZÓ: Bogdányi

SZEMÉLYNÉV: Bogdányi Mór

SZÓCIKK: Bogdányi Mór, hírlapíró, szül. 1854. Tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett és több napi- és hetilap munkatársa volt. Később megalapította a Budapesti Újság c. napilapot, majd 1882-ben az Egyenlőség c. zsidó felekezeti és társadalmi hetilapot, amelyet nehéz viszonyok között sok akadállyal megküzdve szerkesztett 1886-ig és ekkor Szabolcsi Miksának adta át. Számos cikket írt éles tollal hadakozva, különösen a tiszaeszlári vérvád idejében, az antiszemitizmus ellen. Szépirodalommal is foglalkozott és több regénye jelent meg könyv alakban. A múlt század kilencvenes éveiben visszavonult a hírlapírástól s nagyobb kereskedelmies ipari vállalatok élén fejtett ki széleskörű tevékenységet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 661. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10661.htm

CÍMSZÓ: Bogdányi

SZEMÉLYNÉV: Bogdányi Mór

SZÓCIKK: Bogdányi Mór, hírlapíró, szül. 1854. Tanulmányainak elvégzése után hírlapíró lett és több napi- és hetilap munkatársa volt. Később megalapította a Budapesti Újság c. napilapot, majd 1882-ben az Egyenlőség c. zsidó felekezeti és társadalmi hetilapot, amelyet nehéz viszonyok között sok akadállyal megküzdve szerkesztett 1886-ig és ekkor Szabolcsi Miksának adta át. Számos cikket írt éles tollal hadakozva, különösen a tiszaeszlári vérvád idejében, az antiszemitizmus ellen. Szépirodalommal is foglalkozott és több regénye jelent meg könyv alakban. A múlt század kilencvenes éveiben visszavonult a hírlapírástól s nagyobb kereskedelmies ipari vállalatok élén fejtett ki széleskörű tevékenységet.

10661.ht

CÍMSZÓ Bogdány

SZEMÉLYNÉV Bogdány Mó

SZÓCIKK Bogdány Mór hírlapíró szül 1854 Tanulmányaina elvégzés utá hírlapír let é töb napi é hetila munkatárs volt Későb megalapított Budapest Újsá c napilapot maj 1882-be a Egyenlősé c zsid felekezet é társadalm hetilapot amelye nehé viszonyo közöt so akadállya megküzdv szerkesztet 1886-i é ekko Szabolcs Miksána adt át Számo cikke ír éle tolla hadakozva különöse tiszaeszlár vérvá idejében a antiszemitizmu ellen Szépirodalomma i foglalkozot é töb regény jelen me köny alakban múl száza kilencvene éveibe visszavonul hírlapírástó nagyob kereskedelmie ipar vállalato élé fejtet k széleskör tevékenységet

10661.h

CÍMSZ Bogdán

SZEMÉLYNÉ Bogdán M

SZÓCIK Bogdán Mó hírlapír szü 185 Tanulmányain elvégzé ut hírlapí le tö nap hetil munkatár vol Késő megalapítot Budapes Újs napilapo ma 1882-b Egyenlős zsi felekeze társadal hetilapo amely neh viszony közö s akadálly megküzd szerkeszte 1886- ekk Szabolc Miksán ad á Szám cikk í él toll hadakozv különös tiszaeszlá vérv idejébe antiszemitizm elle Szépirodalomm foglalkozo tö regén jele m kön alakba mú száz kilencven éveib visszavonu hírlapírást nagyo kereskedelmi ipa vállalat él fejte széleskö tevékenysége

10661.

CÍMS Bogdá

SZEMÉLYN Bogdá

SZÓCI Bogdá M hírlapí sz 18 Tanulmányai elvégz u hírlap l t na heti munkatá vo Kés megalapíto Budape Új napilap m 1882- Egyenlő zs felekez társada hetilap amel ne viszon köz akadáll megküz szerkeszt 1886 ek Szabol Miksá a Szá cik é tol hadakoz különö tiszaeszl vér idejéb antiszemitiz ell Szépirodalom foglalkoz t regé jel kö alakb m szá kilencve évei visszavon hírlapírás nagy kereskedelm ip vállala é fejt szélesk tevékenység

10661

CÍM Bogd

SZEMÉLY Bogd

SZÓC Bogd hírlap s 1 Tanulmánya elvég hírla n het munkat v Ké megalapít Budap Ú napila 1882 Egyenl z feleke társad hetila ame n viszo kö akadál megkü szerkesz 188 e Szabo Miks Sz ci to hadako külön tiszaesz vé idejé antiszemiti el Szépirodalo foglalko reg je k alak sz kilencv éve visszavo hírlapírá nag kereskedel i vállal fej széles tevékenysé

1066

CÍ Bog

SZEMÉL Bog

SZÓ Bog hírla Tanulmány elvé hírl he munka K megalapí Buda napil 188 Egyen felek társa hetil am visz k akadá megk szerkes 18 Szab Mik S c t hadak külö tiszaes v idej antiszemit e Szépirodal foglalk re j ala s kilenc év visszav hírlapír na kereskede válla fe széle tevékenys