10662.htm

CÍMSZÓ: Bogyó

SZEMÉLYNÉV: Bogyó Samu

SZÓCIKK: Bogyó Samu, tanár, matematikus, szül. Paptamásiban 1857 jan. 7., megh. Budapesten 1928 ápr. 10. Nagyváradon és a budapesti egyetemen tanult, majd a budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára volt 1883-tól kezdve, egyszersmind több nagy pénzintézet matematikusa. Tagja volt az Orsz. Közoktatási Tanácsnak és Felső keresk. iskolai tanárvizsgáló bizottságnak. Főbb művei: a Bein K. (l. o.) és Havas Miksával (l. o.) együtt a Magy. Tud. Akadémia megbízásából írt Politikai számtan (l-II. 1907); Hétjegyű logarithmus; Táblák a politikai számtanhoz (Havas M.- vel együtt, több kiadásban). Ezeken kívül számos szaktanulmánya jelent meg folyóiratokban, tankönyvei pedig a legelterjedtebb kereskedelmi tankönyvekhez tartoznak. Több intézet nyugdíjtervezetét készítette el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 662. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10662.htm

CÍMSZÓ: Bogyó

SZEMÉLYNÉV: Bogyó Samu

SZÓCIKK: Bogyó Samu, tanár, matematikus, szül. Paptamásiban 1857 jan. 7., megh. Budapesten 1928 ápr. 10. Nagyváradon és a budapesti egyetemen tanult, majd a budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára volt 1883-tól kezdve, egyszersmind több nagy pénzintézet matematikusa. Tagja volt az Orsz. Közoktatási Tanácsnak és Felső keresk. iskolai tanárvizsgáló bizottságnak. Főbb művei: a Bein K. l. o. és Havas Miksával l. o. együtt a Magy. Tud. Akadémia megbízásából írt Politikai számtan l-II. 1907 ; Hétjegyű logarithmus; Táblák a politikai számtanhoz Havas M.- vel együtt, több kiadásban . Ezeken kívül számos szaktanulmánya jelent meg folyóiratokban, tankönyvei pedig a legelterjedtebb kereskedelmi tankönyvekhez tartoznak. Több intézet nyugdíjtervezetét készítette el.

10662.ht

CÍMSZÓ Bogy

SZEMÉLYNÉV Bogy Sam

SZÓCIKK Bogy Samu tanár matematikus szül Paptamásiba 185 jan 7. megh Budapeste 192 ápr 10 Nagyvárado é budapest egyeteme tanult maj budapest Kereskedelm Akadémi tanár vol 1883-tó kezdve egyszersmin töb nag pénzintéze matematikusa Tagj vol a Orsz Közoktatás Tanácsna é Fels keresk iskola tanárvizsgál bizottságnak Főb művei Bei K l o é Hava Miksáva l o együt Magy Tud Akadémi megbízásábó ír Politika számta l-II 190 Hétjegy logarithmus Táblá politika számtanho Hava M. ve együtt töb kiadásba Ezeke kívü számo szaktanulmány jelen me folyóiratokban tankönyve pedi legelterjedteb kereskedelm tankönyvekhe tartoznak Töb intéze nyugdíjtervezeté készített el

10662.h

CÍMSZ Bog

SZEMÉLYNÉ Bog Sa

SZÓCIK Bog Sam taná matematiku szü Paptamásib 18 ja 7 meg Budapest 19 áp 1 Nagyvárad budapes egyetem tanul ma budapes Kereskedel Akadém taná vo 1883-t kezdv egyszersmi tö na pénzintéz matematikus Tag vo Ors Közoktatá Tanácsn Fel keres iskol tanárvizsgá bizottságna Fő műve Be Hav Miksáv együ Mag Tu Akadém megbízásáb í Politik számt l-I 19 Hétjeg logarithmu Tábl politik számtanh Hav M v együt tö kiadásb Ezek kív szám szaktanulmán jele m folyóiratokba tankönyv ped legelterjedte kereskedel tankönyvekh tartozna Tö intéz nyugdíjtervezet készítet e

10662.

CÍMS Bo

SZEMÉLYN Bo S

SZÓCI Bo Sa tan matematik sz Paptamási 1 j me Budapes 1 á Nagyvára budape egyete tanu m budape Kereskede Akadé tan v 1883- kezd egyszersm t n pénzinté matematiku Ta v Or Közoktat Tanács Fe kere isko tanárvizsg bizottságn F műv B Ha Miksá egy Ma T Akadé megbízásá Politi szám l- 1 Hétje logarithm Táb politi számtan Ha együ t kiadás Eze kí szá szaktanulmá jel folyóiratokb tanköny pe legelterjedt kereskede tankönyvek tartozn T inté nyugdíjterveze készíte

10662

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC B S ta matemati s Paptamás m Budape Nagyvár budap egyet tan budap Keresked Akad ta 1883 kez egyszers pénzint matematik T O Közokta Tanác F ker isk tanárvizs bizottság mű H Miks eg M Akad megbízás Polit szá l Hétj logarith Tá polit számta H egy kiadá Ez k sz szaktanulm je folyóiratok tankön p legelterjed keresked tankönyve tartoz int nyugdíjtervez készít

1066SZEMÉL

SZÓ t matemat Paptamá Budap Nagyvá buda egye ta buda Kereske Aka t 188 ke egyszer pénzin matemati Közokt Taná ke is tanárviz bizottsá m Mik e Aka megbízá Poli sz Hét logarit T poli számt eg kiad E s szaktanul j folyóirato tankö legelterje kereske tankönyv tarto in nyugdíjterve készí