10663.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Henrik

SZÓCIKK: Böhm Henrik, építész, szül. Várpalotán 1867. Középiskoláit Székesfehérvárott és Budapesten végezte. Építészi oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett (1890). Azután hosszabb tanulmányút után Budapesten telepedett le. Főbb munkái: Újpesti új városháza (1899); Török A. és társa r.-t. palotája a Szervita-téren (1906); Újpestvidéki Takarékpénztár Újpesten. Több sírboltot tervezett a rákoskeresztúri temetőbe ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 663. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10663.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Henrik

SZÓCIKK: Böhm Henrik, építész, szül. Várpalotán 1867. Középiskoláit Székesfehérvárott és Budapesten végezte. Építészi oklevelet a budapesti műegyetemen szerzett 1890 . Azután hosszabb tanulmányút után Budapesten telepedett le. Főbb munkái: Újpesti új városháza 1899 ; Török A. és társa r.-t. palotája a Szervita-téren 1906 ; Újpestvidéki Takarékpénztár Újpesten. Több sírboltot tervezett a rákoskeresztúri temetőbe .

10663.ht

CÍMSZÓ Böh

SZEMÉLYNÉV Böh Henri

SZÓCIKK Böh Henrik építész szül Várpalotá 1867 Középiskolái Székesfehérvárot é Budapeste végezte Építész oklevele budapest műegyeteme szerzet 189 Azutá hosszab tanulmányú utá Budapeste telepedet le Főb munkái Újpest ú városház 189 Törö A é társ r.-t palotáj Szervita-tére 190 Újpestvidék Takarékpénztá Újpesten Töb sírbolto tervezet rákoskeresztúr temetőb

10663.h

CÍMSZ Bö

SZEMÉLYNÉ Bö Henr

SZÓCIK Bö Henri építés szü Várpalot 186 Középiskolá Székesfehérváro Budapest végezt Építés oklevel budapes műegyetem szerze 18 Azut hossza tanulmány ut Budapest telepede l Fő munká Újpes városhá 18 Tör tár r.- palotá Szervita-tér 19 Újpestvidé Takarékpénzt Újpeste Tö sírbolt terveze rákoskeresztú temető

10663.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Hen

SZÓCI B Henr építé sz Várpalo 18 Középiskol Székesfehérvár Budapes végez Építé okleve budape műegyete szerz 1 Azu hossz tanulmán u Budapes teleped F munk Újpe városh 1 Tö tá r. palot Szervita-té 1 Újpestvid Takarékpénz Újpest T sírbol tervez rákoskereszt temet

10663

CÍM

SZEMÉLY He

SZÓC Hen épít s Várpal 1 Középisko Székesfehérvá Budape vége Épít oklev budap műegyet szer Az hoss tanulmá Budape telepe mun Újp város T t r palo Szervita-t Újpestvi Takarékpén Újpes sírbo terve rákoskeresz teme

1066SZEMÉL H

SZÓ He épí Várpa Középisk Székesfehérv Budap vég Épí okle buda műegye sze A hos tanulm Budap telep mu Új váro pal Szervita- Újpestv Takarékpé Újpe sírb terv rákoskeres tem