10664.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, főtörzsorvos, szül. Eibenschützben (Morvaország) 1820 nov. 21., megh. Budapesten 1886 ápr. 12. Egész fiatalon került Magyarországra s egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben elvégezvén katonaorvos lett, 1849-ben mint főorvos Aradon működött s nagy szolgálatokat tett az aradi várban sínylődő vértanú tábornokoknak és a többi magyar tiszteknek, akik kiszabadulásuk után B.-nek, «az emberbarátnak)) egy nevükkel ellátott ezüstserleget ajándékoztak, mely történelmi jelentőségű serleg B. leánya Deutsch Antalné (l. o.) tulajdonában van. Hosszabb ideig Pesten a Ludoviceumban működött mint ezredorvos, végigharcolt több háborút így az olasz-osztrák és a krimi háborúkat, ahol több kitüntetést szerzett, majd a 70-es években törzsorvosi minőségben Temesváron kórházparancsnok lett. Később mint főtörzsorvost az erdélyi katonai kórházak orvosfőnökévé nevezték ki. Szaklapokban számos tudományos munkája jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 664. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10664.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Jakab

SZÓCIKK: B. Jakab, főtörzsorvos, szül. Eibenschützben Morvaország 1820 nov. 21., megh. Budapesten 1886 ápr. 12. Egész fiatalon került Magyarországra s egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben elvégezvén katonaorvos lett, 1849-ben mint főorvos Aradon működött s nagy szolgálatokat tett az aradi várban sínylődő vértanú tábornokoknak és a többi magyar tiszteknek, akik kiszabadulásuk után B.-nek, az emberbarátnak egy nevükkel ellátott ezüstserleget ajándékoztak, mely történelmi jelentőségű serleg B. leánya Deutsch Antalné l. o. tulajdonában van. Hosszabb ideig Pesten a Ludoviceumban működött mint ezredorvos, végigharcolt több háborút így az olasz-osztrák és a krimi háborúkat, ahol több kitüntetést szerzett, majd a 70-es években törzsorvosi minőségben Temesváron kórházparancsnok lett. Később mint főtörzsorvost az erdélyi katonai kórházak orvosfőnökévé nevezték ki. Szaklapokban számos tudományos munkája jelent meg.

10664.ht

CÍMSZÓ Böh

SZEMÉLYNÉV Böh Jaka

SZÓCIKK B Jakab főtörzsorvos szül Eibenschützbe Morvaorszá 182 nov 21. megh Budapeste 188 ápr 12 Egés fiatalo kerül Magyarországr egyetem tanulmányai Budapeste é Bécsbe elvégezvé katonaorvo lett 1849-be min főorvo Arado működöt nag szolgálatoka tet a arad várba sínylőd vértan tábornokokna é több magya tiszteknek aki kiszabadulásu utá B.-nek a emberbarátna eg nevükke ellátot ezüstserlege ajándékoztak mel történelm jelentőség serle B leány Deutsc Antaln l o tulajdonába van Hosszab idei Peste Ludoviceumba működöt min ezredorvos végigharcol töb háború íg a olasz-osztrá é krim háborúkat aho töb kitüntetés szerzett maj 70-e évekbe törzsorvos minőségbe Temesváro kórházparancsno lett Későb min főtörzsorvos a erdély katona kórháza orvosfőnökév nevezté ki Szaklapokba számo tudományo munkáj jelen meg

10664.h

CÍMSZ Bö

SZEMÉLYNÉ Bö Jak

SZÓCIK Jaka főtörzsorvo szü Eibenschützb Morvaorsz 18 no 21 meg Budapest 18 áp 1 Egé fiatal kerü Magyarország egyete tanulmánya Budapest Bécsb elvégezv katonaorv let 1849-b mi főorv Arad működö na szolgálatok te ara várb sínylő vérta tábornokokn töb magy tisztekne ak kiszabadulás ut B.-ne emberbarátn e nevükk elláto ezüstserleg ajándékozta me történel jelentősé serl leán Deuts Antal tulajdonáb va Hossza ide Pest Ludoviceumb működö mi ezredorvo végigharco tö hábor í olasz-osztr kri háborúka ah tö kitünteté szerzet ma 70- évekb törzsorvo minőségb Temesvár kórházparancsn let Késő mi főtörzsorvo erdél katon kórház orvosfőnöké nevezt k Szaklapokb szám tudomány munká jele me

10664.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Ja

SZÓCI Jak főtörzsorv sz Eibenschütz Morvaors 1 n 2 me Budapes 1 á Eg fiata ker Magyarorszá egyet tanulmány Budapes Bécs elvégez katonaor le 1849- m főor Ara működ n szolgálato t ar vár sínyl vért tábornokok tö mag tisztekn a kiszabadulá u B.-n emberbarát nevük ellát ezüstserle ajándékozt m történe jelentős ser leá Deut Anta tulajdoná v Hossz id Pes Ludoviceum működ m ezredorv végigharc t hábo olasz-oszt kr háborúk a t kitüntet szerze m 70 évek törzsorv minőség Temesvá kórházparancs le Kés m főtörzsorv erdé kato kórhá orvosfőnök nevez Szaklapok szá tudomán munk jel m

10664

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC Ja főtörzsor s Eibenschüt Morvaor m Budape E fiat ke Magyarorsz egye tanulmán Budape Béc elvége katonao l 1849 főo Ar műkö szolgálat a vá síny vér tábornoko t ma tisztek kiszabadul B.- emberbará nevü ellá ezüstserl ajándékoz történ jelentő se le Deu Ant tulajdon Hoss i Pe Ludoviceu műkö ezredor végighar háb olasz-osz k háború kitünte szerz 7 éve törzsor minősé Temesv kórházparanc l Ké főtörzsor erd kat kórh orvosfőnö neve Szaklapo sz tudomá mun je

1066SZEMÉL

SZÓ J főtörzso Eibenschü Morvao Budap fia k Magyarors egy tanulmá Budap Bé elvég katona 184 fő A műk szolgála v sín vé tábornok m tiszte kiszabadu B. emberbar nev ell ezüstser ajándéko törté jelent s l De An tulajdo Hos P Ludovice műk ezredo végigha há olasz-os hábor kitünt szer év törzso minős Temes kórházparan K főtörzso er ka kór orvosfőn nev Szaklap s tudom mu j