10667.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos*, a proletárdiktatúra hadsereg-főparancsnoka, szül. Budapesten, 1880. A villanyszerelő mesterséget tanulta. Korán részt vett a szocialista munkásmozgalomban, ahol a párt gazdasági ügyeinek vezetője lett. A Károlyi-kormányban hadügyi államtitkár, a Berinkey-kormányban hadügyminiszter, a proletárdiktatúra alatt hadügyi népbiztos, majd hadsereg-főparancsnok lett. Munkatársa a Népszavának és a Szocializmusnak. Írt számos röpiratot és agitációs füzetet. Jelenleg Bécsben - emigrációban él, ahol megírta emlékiratait Két forradalom tüzében címmel (1923). Önálló munkái még: Kenyeret és munkát; Magyar szociálpolitika ; A munkások és a forradalom; A háborús korszak bűnei


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 667. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10667.htm

CÍMSZÓ: Böhm

SZEMÉLYNÉV: Böhm Vilmos

SZÓCIKK: B. Vilmos*, a proletárdiktatúra hadsereg-főparancsnoka, szül. Budapesten, 1880. A villanyszerelő mesterséget tanulta. Korán részt vett a szocialista munkásmozgalomban, ahol a párt gazdasági ügyeinek vezetője lett. A Károlyi-kormányban hadügyi államtitkár, a Berinkey-kormányban hadügyminiszter, a proletárdiktatúra alatt hadügyi népbiztos, majd hadsereg-főparancsnok lett. Munkatársa a Népszavának és a Szocializmusnak. Írt számos röpiratot és agitációs füzetet. Jelenleg Bécsben - emigrációban él, ahol megírta emlékiratait Két forradalom tüzében címmel 1923 . Önálló munkái még: Kenyeret és munkát; Magyar szociálpolitika ; A munkások és a forradalom; A háborús korszak bűnei

10667.ht

CÍMSZÓ Böh

SZEMÉLYNÉV Böh Vilmo

SZÓCIKK B Vilmos* proletárdiktatúr hadsereg-főparancsnoka szül Budapesten 1880 villanyszerel mestersége tanulta Korá rész vet szocialist munkásmozgalomban aho pár gazdaság ügyeine vezetőj lett Károlyi-kormányba hadügy államtitkár Berinkey-kormányba hadügyminiszter proletárdiktatúr alat hadügy népbiztos maj hadsereg-főparancsno lett Munkatárs Népszavána é Szocializmusnak Ír számo röpirato é agitáció füzetet Jelenle Bécsbe emigrációba él aho megírt emlékiratai Ké forradalo tüzébe címme 192 Önáll munká még Kenyere é munkát Magya szociálpolitik munkáso é forradalom háború korsza bűne

10667.h

CÍMSZ Bö

SZEMÉLYNÉ Bö Vilm

SZÓCIK Vilmos proletárdiktatú hadsereg-főparancsnok szü Budapeste 188 villanyszere mesterség tanult Kor rés ve szocialis munkásmozgalomba ah pá gazdasá ügyein vezető let Károlyi-kormányb hadüg államtitká Berinkey-kormányb hadügyminiszte proletárdiktatú ala hadüg népbizto ma hadsereg-főparancsn let Munkatár Népszaván Szocializmusna Í szám röpirat agitáci füzete Jelenl Bécsb emigrációb é ah megír emlékirata K forradal tüzéb címm 19 Önál munk mé Kenyer munká Magy szociálpoliti munkás forradalo hábor korsz bűn

10667.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Vil

SZÓCI Vilmo proletárdiktat hadsereg-főparancsno sz Budapest 18 villanyszer mestersé tanul Ko ré v szociali munkásmozgalomb a p gazdas ügyei vezet le Károlyi-kormány hadü államtitk Berinkey-kormány hadügyminiszt proletárdiktat al hadü népbizt m hadsereg-főparancs le Munkatá Népszavá Szocializmusn szá röpira agitác füzet Jelen Bécs emigráció a megí emlékirat forrada tüzé cím 1 Öná mun m Kenye munk Mag szociálpolit munká forradal hábo kors bű

10667

CÍM

SZEMÉLY Vi

SZÓC Vilm proletárdikta hadsereg-főparancsn s Budapes 1 villanysze mesters tanu K r szocial munkásmozgalom gazda ügye veze l Károlyi-kormán had államtit Berinkey-kormán hadügyminisz proletárdikta a had népbiz hadsereg-főparanc l Munkat Népszav Szocializmus sz röpir agitá füze Jele Béc emigráci meg emlékira forrad tüz cí Ön mu Keny mun Ma szociálpoli munk forrada háb kor b

1066SZEMÉL V

SZÓ Vil proletárdikt hadsereg-főparancs Budape villanysz mester tan szocia munkásmozgalo gazd ügy vez Károlyi-kormá ha államti Berinkey-kormá hadügyminis proletárdikt ha népbi hadsereg-főparan Munka Népsza Szocializmu s röpi agit füz Jel Bé emigrác me emlékir forra tü c Ö m Ken mu M szociálpol mun forrad há ko