10668.htm

CÍMSZÓ: Böjt

SZÓCIKK: Böjt, ételtől, italtól vagy ezeken kívül még egyéb testi élvezetektől való tartózkodás a gyász vagy bűnbánat kifejezéséül. A Bibliában «inuj nefes» önsanyargatás kifejezése az, mit B.-nek értelmeznek, az evés-ivás tilalma világosan ott nincs kimondva. Későbbi könyvekben «cóm» néven szerepel a tulajdonképpeni B. és Eszter k.-ben körülírást is találunk hozzá: «ne egyetek s ne igyatok». Zacharja próféta könyve már négy B.-öt említ (az Engesztelés napját nem számítva), mint a közgyász megnyilatkozását: «a negyedik hó, az ötödik hó, a hetedik hó és a tízedik hó B.-je (cóm) Juda háza számára vigassággá, örömmé, boldog ünneppé válnak majd» (8. 19). Mindezeket ma is megtartják e napokon: tamuz hó 17-ikén (sivo oszor betamuz), áb hó 9-ikén (tiso beóv), tisri 3-ikán: cóm Gedaljáhu és tévész hó 10-én (aszoro betévész). A Talmud a B.-ről külön traktatust (Taánit) tartalmaz, mely alkalmi (aszály idejére elrendelt engesztelő) B.-ről is tárgyal: a Talmud előtti időben már összeállították a B.-ök lajstromát és foglalkoztak azoknak jelentőségével (Megillat Taánit). A Talmud utáni korban még Eszter B.-je is csatlakozott hozzájuk (l. o.) A középkori aszketikus szellem a magánböjtöket is kultiválta, de a zsidó vallás ősi szellemének a Példabeszédek K. (11. 17) ez igéje ad hívebb kifejezést: «Aki jót tesz magával, a szeretet embere; de aki testét emészti, kegyetlen.» A B.-napok közül az Engesztelés Napját és av hó 9-ikét estétől estig tartják, ezeken a napokon minden nélkülözhető testi élvezettől is tartózkodnak és az alázat jeléül sarut öltenek. A többi napokon csak az étel-italtól való tartózkodás szokásos. A Bibliában elő nem forduló s kevésbé elterjedt B.-ök a következők: 1. peszach és szukkosz ünnepek után a közeledő újholdak (ijár, illetőleg chesván) után hétfő, csütörtök és hétfő sorrendben háromnapos böjt tarttatik, melynek eredete arra menne vissza, hogy engesztelésül szolgáljon az ünnep víg hangulatában esetleg elkövetett hibákért (séni, chámisi véséni). 2. Minden újholdat megelőző köznapon, tehát ha az akár péntekre, akár szombatra, akár vasárnapra esik, csütörtökön jom kippur kótón a hónap bűneinek engesztelésére. Ezen böjt több hónapban el-elmarad. 3. A zsinagógai szökőévben gyermekbetegségek elkerülése végett ama hetek hétfőin, néha csütörtökein, melyeknek szombatján sémósz, voéró, bó, bésálách, jiszró, mispótim, terumó, tecávé hetiszakaszok olvastatnak, böjtnapot tartanak. 4. Böjtnapoknak tekintik a szélichósz (ros-hasonót és jom kippurt megelőző napokat is, ezek közül különösen szélichosz első napját, ros hasonó elő napját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 668. címszó a lexikon => 131. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10668.htm

CÍMSZÓ: Böjt

SZÓCIKK: Böjt, ételtől, italtól vagy ezeken kívül még egyéb testi élvezetektől való tartózkodás a gyász vagy bűnbánat kifejezéséül. A Bibliában inuj nefes önsanyargatás kifejezése az, mit B.-nek értelmeznek, az evés-ivás tilalma világosan ott nincs kimondva. Későbbi könyvekben cóm néven szerepel a tulajdonképpeni B. és Eszter k.-ben körülírást is találunk hozzá: ne egyetek s ne igyatok . Zacharja próféta könyve már négy B.-öt említ az Engesztelés napját nem számítva , mint a közgyász megnyilatkozását: a negyedik hó, az ötödik hó, a hetedik hó és a tízedik hó B.-je cóm Juda háza számára vigassággá, örömmé, boldog ünneppé válnak majd 8. 19 . Mindezeket ma is megtartják e napokon: tamuz hó 17-ikén sivo oszor betamuz , áb hó 9-ikén tiso beóv , tisri 3-ikán: cóm Gedaljáhu és tévész hó 10-én aszoro betévész . A Talmud a B.-ről külön traktatust Taánit tartalmaz, mely alkalmi aszály idejére elrendelt engesztelő B.-ről is tárgyal: a Talmud előtti időben már összeállították a B.-ök lajstromát és foglalkoztak azoknak jelentőségével Megillat Taánit . A Talmud utáni korban még Eszter B.-je is csatlakozott hozzájuk l. o. A középkori aszketikus szellem a magánböjtöket is kultiválta, de a zsidó vallás ősi szellemének a Példabeszédek K. 11. 17 ez igéje ad hívebb kifejezést: Aki jót tesz magával, a szeretet embere; de aki testét emészti, kegyetlen. A B.-napok közül az Engesztelés Napját és av hó 9-ikét estétől estig tartják, ezeken a napokon minden nélkülözhető testi élvezettől is tartózkodnak és az alázat jeléül sarut öltenek. A többi napokon csak az étel-italtól való tartózkodás szokásos. A Bibliában elő nem forduló s kevésbé elterjedt B.-ök a következők: 1. peszach és szukkosz ünnepek után a közeledő újholdak ijár, illetőleg chesván után hétfő, csütörtök és hétfő sorrendben háromnapos böjt tarttatik, melynek eredete arra menne vissza, hogy engesztelésül szolgáljon az ünnep víg hangulatában esetleg elkövetett hibákért séni, chámisi véséni . 2. Minden újholdat megelőző köznapon, tehát ha az akár péntekre, akár szombatra, akár vasárnapra esik, csütörtökön jom kippur kótón a hónap bűneinek engesztelésére. Ezen böjt több hónapban el-elmarad. 3. A zsinagógai szökőévben gyermekbetegségek elkerülése végett ama hetek hétfőin, néha csütörtökein, melyeknek szombatján sémósz, voéró, bó, bésálách, jiszró, mispótim, terumó, tecávé hetiszakaszok olvastatnak, böjtnapot tartanak. 4. Böjtnapoknak tekintik a szélichósz ros-hasonót és jom kippurt megelőző napokat is, ezek közül különösen szélichosz első napját, ros hasonó elő napját.

10668.ht

CÍMSZÓ Böj

SZÓCIKK Böjt ételtől italtó vag ezeke kívü mé egyé test élvezetektő val tartózkodá gyás vag bűnbána kifejezéséül Bibliába inu nefe önsanyargatá kifejezés az mi B.-ne értelmeznek a evés-ivá tilalm világosa ot ninc kimondva Később könyvekbe có néve szerepe tulajdonképpen B é Eszte k.-be körülírás i találun hozzá n egyete n igyato Zacharj prófét könyv má nég B.-ö emlí a Engesztelé napjá ne számítv min közgyás megnyilatkozását negyedi hó a ötödi hó hetedi h é tízedi h B.-j có Jud ház számár vigassággá örömmé boldo ünnepp válna maj 8 1 Mindezeke m i megtartjá napokon tamu h 17-iké siv oszo betamu á h 9-iké tis beó tisr 3-ikán có Gedaljáh é tévés h 10-é aszor betévés Talmu B.-rő külö traktatus Taáni tartalmaz mel alkalm aszál idejér elrendel engesztel B.-rő i tárgyal Talmu előtt időbe má összeállítottá B.-ö lajstromá é foglalkozta azokna jelentőségéve Megilla Taáni Talmu után korba mé Eszte B.-j i csatlakozot hozzáju l o középkor aszketiku szelle magánböjtöke i kultiválta d zsid vallá ős szelleméne Példabeszéde K 11 1 e igéj a híveb kifejezést Ak jó tes magával szerete embere d ak testé emészti kegyetlen B.-napo közü a Engesztelé Napjá é a h 9-iké estétő esti tartják ezeke napoko minde nélkülözhet test élvezettő i tartózkodna é a aláza jeléü saru öltenek több napoko csa a étel-italtó val tartózkodá szokásos Bibliába el ne fordul kevésb elterjed B.-ö következők 1 peszac é szukkos ünnepe utá közeled újholda ijár illetőle chesvá utá hétfő csütörtö é hétf sorrendbe háromnapo böj tarttatik melyne eredet arr menn vissza hog engesztelésü szolgáljo a ünne ví hangulatába esetle elkövetet hibákér séni chámis vésén 2 Minde újholda megelőz köznapon tehá h a aká péntekre aká szombatra aká vasárnapr esik csütörtökö jo kippu kótó hóna bűneine engesztelésére Eze böj töb hónapba el-elmarad 3 zsinagóga szökőévbe gyermekbetegsége elkerülés véget am hete hétfőin néh csütörtökein melyekne szombatjá sémósz voéró bó bésálách jiszró mispótim terumó tecáv hetiszakaszo olvastatnak böjtnapo tartanak 4 Böjtnapokna tekinti szélichós ros-hasonó é jo kippur megelőz napoka is eze közü különöse szélichos els napját ro hason el napját

10668.h

CÍMSZ Bö

SZÓCIK Böj ételtő italt va ezek kív m egy tes élvezetekt va tartózkod gyá va bűnbán kifejezéséü Bibliáb in nef önsanyargat kifejezé a m B.-n értelmezne evés-iv tilal világos o nin kimondv Későb könyvekb c név szerep tulajdonképpe Eszt k.-b körülírá találu hozz egyet igyat Zachar prófé köny m né B.- eml Engesztel napj n számít mi közgyá megnyilatkozásá negyed h ötöd h heted tízed B.- c Ju há számá vigasságg örömm bold ünnep váln ma Mindezek megtartj napoko tam 17-ik si osz betam 9-ik ti be tis 3-iká c Gedaljá tévé 10- aszo betévé Talm B.-r kül traktatu Taán tartalma me alkal aszá idejé elrende engeszte B.-r tárgya Talm előt időb m összeállított B.- lajstrom foglalkozt azokn jelentőségév Megill Taán Talm utá korb m Eszt B.- csatlakozo hozzáj középko aszketik szell magánböjtök kultivált zsi vall ő szellemén Példabeszéd 1 igé híve kifejezés A j te magáva szeret ember a test emészt kegyetle B.-nap köz Engesztel Napj 9-ik estét est tartjá ezek napok mind nélkülözhe tes élvezett tartózkodn aláz jelé sar öltene töb napok cs étel-italt va tartózkod szokáso Bibliáb e n fordu kevés elterje B.- következő pesza szukko ünnep ut közele újhold ijá illetől chesv ut hétf csütört hét sorrendb háromnap bö tarttati melyn erede ar men vissz ho engesztelés szolgálj ünn v hangulatáb esetl elkövete hibáké sén chámi vésé Mind újhold megelő köznapo teh ak péntekr ak szombatr ak vasárnap esi csütörtök j kipp kót hón bűnein engesztelésér Ez bö tö hónapb el-elmara zsinagóg szökőévb gyermekbetegség elkerülé vége a het hétfői né csütörtökei melyekn szombatj sémós voér b bésálác jiszr mispóti terum tecá hetiszakasz olvastatna böjtnap tartana Böjtnapokn tekint szélichó ros-hason j kippu megelő napok i ez köz különös szélicho el napjá r haso e napjá

10668.

CÍMS B

SZÓCI Bö ételt ital v eze kí eg te élvezetek v tartózko gy v bűnbá kifejezésé Bibliá i ne önsanyarga kifejez B.- értelmezn evés-i tila világo ni kimond Késő könyvek né szere tulajdonképp Esz k.- körülír talál hoz egye igya Zacha próf kön n B. em Engeszte nap számí m közgy megnyilatkozás negye ötö hete tíze B. J h szám vigasság öröm bol ünne vál m Mindeze megtart napok ta 17-i s os beta 9-i t b ti 3-ik Gedalj tév 10 asz betév Tal B.- kü traktat Taá tartalm m alka asz idej elrend engeszt B.- tárgy Tal elő idő összeállítot B. lajstro foglalkoz azok jelentőségé Megil Taá Tal ut kor Esz B. csatlakoz hozzá középk aszketi szel magánböjtö kultivál zs val szellemé Példabeszé ig hív kifejezé t magáv szere embe tes emész kegyetl B.-na kö Engeszte Nap 9-i esté es tartj eze napo min nélkülözh te élvezet tartózkod alá jel sa ölten tö napo c étel-ital v tartózko szokás Bibliá ford kevé elterj B. következ pesz szukk ünne u közel újhol ij illető ches u hét csütör hé sorrend háromna b tarttat mely ered a me viss h engesztelé szolgál ün hangulatá eset elkövet hibák sé chám vés Min újhol megel köznap te a péntek a szombat a vasárna es csütörtö kip kó hó bűnei engesztelésé E b t hónap el-elmar zsinagó szökőév gyermekbetegsé elkerül vég he hétfő n csütörtöke melyek szombat sémó voé bésálá jisz mispót teru tec hetiszakas olvastatn böjtna tartan Böjtnapok tekin szélich ros-haso kipp megel napo e kö különö szélich e napj has napj

10668

CÍM

SZÓC B étel ita ez k e t élvezete tartózk g bűnb kifejezés Bibli n önsanyarg kifeje B. értelmez evés- til világ n kimon Kés könyve n szer tulajdonkép Es k. körülí talá ho egy igy Zach pró kö B e Engeszt na szám közg megnyilatkozá negy öt het tíz B szá vigassá örö bo ünn vá Mindez megtar napo t 17- o bet 9- t 3-i Gedal té 1 as beté Ta B. k trakta Ta tartal alk as ide elren engesz B. tárg Ta el id összeállíto B lajstr foglalko azo jelentőség Megi Ta Ta u ko Es B csatlako hozz közép aszket sze magánböjt kultivá z va szellem Példabesz i hí kifejez magá szer emb te emés kegyet B.-n k Engeszt Na 9- est e tart ez nap mi nélkülöz t élveze tartózko al je s ölte t nap étel-ita tartózk szoká Bibli for kev elter B követke pes szuk ünn köze újho i illet che hé csütö h sorren háromn tartta mel ere m vis engesztel szolgá ü hangulat ese elköve hibá s chá vé Mi újho mege közna t pénte szomba vasárn e csütört ki k h bűne engesztelés hóna el-elma zsinag szökőé gyermekbetegs elkerü vé h hétf csütörtök melye szomba sém vo bésál jis mispó ter te hetiszaka olvastat böjtn tarta Böjtnapo teki szélic ros-has kip mege nap k külön szélic nap ha nap

1066SZÓ éte it e élvezet tartóz bűn kifejezé Bibl önsanyar kifej B értelme evés ti vilá kimo Ké könyv sze tulajdonké E k körül tal h eg ig Zac pr k Engesz n szá köz megnyilatkoz neg ö he tí sz vigass ör b ün v Minde megta nap 17 be 9 3- Geda t a bet T B trakt T tarta al a id elre enges B tár T e i összeállít lajst foglalk az jelentősé Meg T T k E csatlak hoz közé aszke sz magánböj kultiv v szelle Példabes h kifeje mag sze em t emé kegye B.- Engesz N 9 es tar e na m nélkülö élvez tartózk a j ölt na étel-it tartóz szok Bibl fo ke elte követk pe szu ün köz újh ille ch h csüt sorre három tartt me er vi engeszte szolg hangula es elköv hib ch v M újh meg közn pént szomb vasár csütör k bűn engesztelé hón el-elm zsina szökő gyermekbeteg elker v hét csütörtö mely szomb sé v bésá ji misp te t hetiszak olvasta böjt tart Böjtnap tek széli ros-ha ki meg na külö széli na h na