10670.htm

CÍMSZÓ: Bokros

SZEMÉLYNÉV: Bokros Béla

SZÓCIKK: Bokros Béla, tanár, szül. Dengelegen 1885 júl. 25. A budapesti egyetemen tanult s miután bölcsészetdoktori és tanári oklevelet nyert, a főváros középiskoláiban, majd az orsz. tanítóképző intézetben lett tanár. Tanári működése mellett a Stolcze-Fenyvessy-féle gyorsírórendszernek is propagálója. Számos értekezése és novellája jelent meg különböző folyóiratokban. Önállóan megjelent főbb munkái: Propertius a magyar irodalomban (1912); VII. Gergely pápa politikája ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 670. címszó a lexikon => 132. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10670.htm

CÍMSZÓ: Bokros

SZEMÉLYNÉV: Bokros Béla

SZÓCIKK: Bokros Béla, tanár, szül. Dengelegen 1885 júl. 25. A budapesti egyetemen tanult s miután bölcsészetdoktori és tanári oklevelet nyert, a főváros középiskoláiban, majd az orsz. tanítóképző intézetben lett tanár. Tanári működése mellett a Stolcze-Fenyvessy-féle gyorsírórendszernek is propagálója. Számos értekezése és novellája jelent meg különböző folyóiratokban. Önállóan megjelent főbb munkái: Propertius a magyar irodalomban 1912 ; VII. Gergely pápa politikája .

10670.ht

CÍMSZÓ Bokro

SZEMÉLYNÉV Bokro Bél

SZÓCIKK Bokro Béla tanár szül Dengelege 188 júl 25 budapest egyeteme tanul miutá bölcsészetdoktor é tanár oklevele nyert főváro középiskoláiban maj a orsz tanítóképz intézetbe let tanár Tanár működés mellet Stolcze-Fenyvessy-fél gyorsírórendszerne i propagálója Számo értekezés é novelláj jelen me különböz folyóiratokban Önállóa megjelen főb munkái Propertiu magya irodalomba 191 VII Gergel páp politikáj

10670.h

CÍMSZ Bokr

SZEMÉLYNÉ Bokr Bé

SZÓCIK Bokr Bél taná szü Dengeleg 18 jú 2 budapes egyetem tanu miut bölcsészetdokto taná oklevel nyer fővár középiskoláiba ma ors tanítókép intézetb le taná Taná működé melle Stolcze-Fenyvessy-fé gyorsírórendszern propagálój Szám értekezé novellá jele m különbö folyóiratokba Önálló megjele fő munká Properti magy irodalomb 19 VI Gerge pá politiká

10670.

CÍMS Bok

SZEMÉLYN Bok B

SZÓCI Bok Bé tan sz Dengele 1 j budape egyete tan miu bölcsészetdokt tan okleve nye fővá középiskoláib m or tanítóké intézet l tan Tan működ mell Stolcze-Fenyvessy-f gyorsírórendszer propagáló Szá értekez novell jel különb folyóiratokb Önáll megjel f munk Propert mag irodalom 1 V Gerg p politik

10670

CÍM Bo

SZEMÉLY Bo

SZÓC Bo B ta s Dengel budap egyet ta mi bölcsészetdok ta oklev ny főv középiskolái o tanítók intéze ta Ta műkö mel Stolcze-Fenyvessy- gyorsírórendsze propagál Sz érteke novel je külön folyóiratok Önál megje mun Proper ma irodalo Ger politi

1067

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ B t Denge buda egye t m bölcsészetdo t okle n fő középiskolá tanító intéz t T műk me Stolcze-Fenyvessy gyorsírórendsz propagá S értek nove j külö folyóirato Öná megj mu Prope m irodal Ge polit