10671.htm

CÍMSZÓ: Bokros-Birman

SZEMÉLYNÉV: Bokros Birman Dezső

SZÓCIKK: Bokros-Birman Dezső, szobrász, szül. Újpesten 1899. A háború után föltűnt szobrásznemzedék egyik legegyénibb utakon járó tagja. A KÉVE művészegyesület 1918. évi kiállításán állította ki rajzokból és néhány szoborból (Leányakt, Torzó, Felbukó harcos) álló gyűjteményét, márvány leányfejét a Főváros vette meg. Később Berlinben, majd megint Budapesten rendezett gyűjteményes kiállítást szobraiból (Ölelkezők, Anya és leánya, Önarckép, Bérczi Gyuláné) és rajzaiból. 1925-ben arcképszobrait (Holzspach, A 20 éves Ady) és Áchim András szobortervét állította ki a Mentor kiállítási helyiségében. Kiállított a KUT 1926. évi kiállításán egy női arcképszobrot (megvette a Szépművészeti Múzeum) és Ujvári Péter fejszobrát. Az 1928. évi Ady síremlékpályázaton eredeti fölfogású, erőteljes síremléktervével vett részt. Aktszobrain és aktkompozícióin primitív szobrok egyszerűségén át szűrődnek lírai elgondolásai, arcképszobrain mélyenjáró, szűkszavú jellemzéssel, majd fény és árnyékhatásokat éreztet (Női arcképek), majd a leegyszerűsített formák életszerűségével döbbent meg (Újvári Péter író). Emléktervei egyszerű monumentalitásokkal hatnak. Arcképrajzai ugyancsak egy pár tusvonással jellemeznek. 1922-ben Jób c. litográfia-sorozata jelent meg. Válogatott munkáinak fényképei egy önéletrajz és néhány méltató tanulmány kíséretében B. szobrász címen jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 671. címszó a lexikon => 132. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10671.htm

CÍMSZÓ: Bokros-Birman

SZEMÉLYNÉV: Bokros Birman Dezső

SZÓCIKK: Bokros-Birman Dezső, szobrász, szül. Újpesten 1899. A háború után föltűnt szobrásznemzedék egyik legegyénibb utakon járó tagja. A KÉVE művészegyesület 1918. évi kiállításán állította ki rajzokból és néhány szoborból Leányakt, Torzó, Felbukó harcos álló gyűjteményét, márvány leányfejét a Főváros vette meg. Később Berlinben, majd megint Budapesten rendezett gyűjteményes kiállítást szobraiból Ölelkezők, Anya és leánya, Önarckép, Bérczi Gyuláné és rajzaiból. 1925-ben arcképszobrait Holzspach, A 20 éves Ady és Áchim András szobortervét állította ki a Mentor kiállítási helyiségében. Kiállított a KUT 1926. évi kiállításán egy női arcképszobrot megvette a Szépművészeti Múzeum és Ujvári Péter fejszobrát. Az 1928. évi Ady síremlékpályázaton eredeti fölfogású, erőteljes síremléktervével vett részt. Aktszobrain és aktkompozícióin primitív szobrok egyszerűségén át szűrődnek lírai elgondolásai, arcképszobrain mélyenjáró, szűkszavú jellemzéssel, majd fény és árnyékhatásokat éreztet Női arcképek , majd a leegyszerűsített formák életszerűségével döbbent meg Újvári Péter író . Emléktervei egyszerű monumentalitásokkal hatnak. Arcképrajzai ugyancsak egy pár tusvonással jellemeznek. 1922-ben Jób c. litográfia-sorozata jelent meg. Válogatott munkáinak fényképei egy önéletrajz és néhány méltató tanulmány kíséretében B. szobrász címen jelentek meg.

10671.ht

CÍMSZÓ Bokros-Birma

SZEMÉLYNÉV Bokro Birma Dezs

SZÓCIKK Bokros-Birma Dezső szobrász szül Újpeste 1899 hábor utá föltűn szobrásznemzedé egyi legegyénib utako jár tagja KÉV művészegyesüle 1918 év kiállításá állított k rajzokbó é néhán szoborbó Leányakt Torzó Felbuk harco áll gyűjteményét márván leányfejé Főváro vett meg Későb Berlinben maj megin Budapeste rendezet gyűjteménye kiállítás szobraibó Ölelkezők Any é leánya Önarckép Bércz Gyulán é rajzaiból 1925-be arcképszobrai Holzspach 2 éve Ad é Áchi Andrá szobortervé állított k Mento kiállítás helyiségében Kiállítot KU 1926 év kiállításá eg nő arcképszobro megvett Szépművészet Múzeu é Ujvár Péte fejszobrát A 1928 év Ad síremlékpályázato eredet fölfogású erőtelje síremléktervéve vet részt Aktszobrai é aktkompozíciói primití szobro egyszerűségé á szűrődne líra elgondolásai arcképszobrai mélyenjáró szűkszav jellemzéssel maj fén é árnyékhatásoka érezte Nő arcképe maj leegyszerűsítet formá életszerűségéve döbben me Újvár Péte ír Emlékterve egyszer monumentalitásokka hatnak Arcképrajza ugyancsa eg pá tusvonássa jellemeznek 1922-be Jó c litográfia-sorozat jelen meg Válogatot munkáina fényképe eg önéletraj é néhán méltat tanulmán kíséretébe B szobrás címe jelente meg

10671.h

CÍMSZ Bokros-Birm

SZEMÉLYNÉ Bokr Birm Dez

SZÓCIK Bokros-Birm Dezs szobrás szü Újpest 189 hábo ut föltű szobrásznemzed egy legegyéni utak já tagj KÉ művészegyesül 191 é kiállítás állítot rajzokb néhá szoborb Leányak Torz Felbu harc ál gyűjteményé márvá leányfej Fővár vet me Késő Berlinbe ma megi Budapest rendeze gyűjtemény kiállítá szobraib Ölelkező An leány Önarcké Bérc Gyulá rajzaibó 1925-b arcképszobra Holzspac év A Ách Andr szoborterv állítot Ment kiállítá helyiségébe Kiállíto K 192 é kiállítás e n arcképszobr megvet Szépművésze Múze Ujvá Pét fejszobrá 192 é A síremlékpályázat erede fölfogás erőtelj síremléktervév ve rész Aktszobra aktkompozíció primit szobr egyszerűség szűrődn lír elgondolása arcképszobra mélyenjár szűksza jellemzésse ma fé árnyékhatások érezt N arckép ma leegyszerűsíte form életszerűségév döbbe m Újvá Pét í Emlékterv egysze monumentalitásokk hatna Arcképrajz ugyancs e p tusvonáss jellemezne 1922-b J litográfia-soroza jele me Válogato munkáin fénykép e önéletra néhá mélta tanulmá kíséretéb szobrá cím jelent me

10671.

CÍMS Bokros-Bir

SZEMÉLYN Bok Bir De

SZÓCI Bokros-Bir Dez szobrá sz Újpes 18 háb u fölt szobrásznemze eg legegyén uta j tag K művészegyesü 19 kiállítá állíto rajzok néh szobor Leánya Tor Felb har á gyűjtemény márv leányfe Fővá ve m Kés Berlinb m meg Budapes rendez gyűjtemén kiállít szobrai Ölelkez A leán Önarck Bér Gyul rajzaib 1925- arcképszobr Holzspa é Ác And szoborter állíto Men kiállít helyiségéb Kiállít 19 kiállítá arcképszob megve Szépművész Múz Ujv Pé fejszobr 19 síremlékpályáza ered fölfogá erőtel síremléktervé v rés Aktszobr aktkompozíci primi szob egyszerűsé szűrőd lí elgondolás arcképszobr mélyenjá szűksz jellemzéss m f árnyékhatáso érez arcké m leegyszerűsít for életszerűségé döbb Újv Pé Emlékter egysz monumentalitások hatn Arcképraj ugyanc tusvonás jellemezn 1922- litográfia-soroz jel m Válogat munkái fényké önéletr néh mélt tanulm kíséreté szobr cí jelen m

10671

CÍM Bokros-Bi

SZEMÉLY Bo Bi D

SZÓC Bokros-Bi De szobr s Újpe 1 há föl szobrásznemz e legegyé ut ta művészegyes 1 kiállít állít rajzo né szobo Leány To Fel ha gyűjtemén már leányf Főv v Ké Berlin me Budape rende gyűjtemé kiállí szobra Ölelke leá Önarc Bé Gyu rajzai 1925 arcképszob Holzsp Á An szoborte állít Me kiállí helyiségé Kiállí 1 kiállít arcképszo megv Szépművés Mú Uj P fejszob 1 síremlékpályáz ere fölfog erőte síremlékterv ré Aktszob aktkompozíc prim szo egyszerűs szűrő l elgondolá arcképszob mélyenj szűks jellemzés árnyékhatás ére arck leegyszerűsí fo életszerűség döb Új P Emlékte egys monumentalitáso hat Arcképra ugyan tusvoná jellemez 1922 litográfia-soro je Váloga munká fényk önélet né mél tanul kíséret szob c jele

1067

CÍ Bokros-B

SZEMÉL B B

SZÓ Bokros-B D szob Újp h fö szobrásznem legegy u t művészegye kiállí állí rajz n szob Leán T Fe h gyűjtemé má leány Fő K Berli m Budap rend gyűjtem kiáll szobr Ölelk le Önar B Gy rajza 192 arcképszo Holzs A szobort állí M kiáll helyiség Kiáll kiállí arcképsz meg Szépművé M U fejszo síremlékpályá er fölfo erőt síremlékter r Aktszo aktkompozí pri sz egyszerű szűr elgondol arcképszo mélyen szűk jellemzé árnyékhatá ér arc leegyszerűs f életszerűsé dö Ú Emlékt egy monumentalitás ha Arcképr ugya tusvon jelleme 192 litográfia-sor j Válog munk fény önéle n mé tanu kísére szo jel