10672.htm

CÍMSZÓ: Bőke

SZEMÉLYNÉV: Bőke Gyula

SZÓCIKK: Bőke Gyula*, orvostanár, a fülgyógyászat megalapítója Magyarországon, szül. Tatán 1882 nov. 8., megh. Budapesten 1918 márc. 5. A tatai és pesti piaristáknál, majd a bécsi egyetemen tanult és u. o. lett korházi orvos. Később Mosonban telepedett le, de már 1861. a fővárosba jött, ahol fülgyógyászattal kezdett foglalkozni. E célból külföldi tanulmányútra ment. Visszatérve ő lett az első fülspecialista, s mint ilyen előbb a Zsidó-kórház főorvosa volt, majd kikeresztelkedése után a Rókus-kórház és a gyermekkórház osztály-főorvosa, 1868. magántanár, 1879. egyetemi nyilv. rk. tanár, később a fülgyógyászati klinika első igazgatója lett. Csaknem valamennyi hazai fülspecialista tanítóját tiszteli B.-ben, akinek fülgyógyászati tanulmányai meghaladjak a százat. Az első Fülgyógyászat tankönyvének is B. a szerzője. Számos külföldi orvosi társaság tagjává választotta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 672. címszó a lexikon => 132. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10672.htm

CÍMSZÓ: Bőke

SZEMÉLYNÉV: Bőke Gyula

SZÓCIKK: Bőke Gyula*, orvostanár, a fülgyógyászat megalapítója Magyarországon, szül. Tatán 1882 nov. 8., megh. Budapesten 1918 márc. 5. A tatai és pesti piaristáknál, majd a bécsi egyetemen tanult és u. o. lett korházi orvos. Később Mosonban telepedett le, de már 1861. a fővárosba jött, ahol fülgyógyászattal kezdett foglalkozni. E célból külföldi tanulmányútra ment. Visszatérve ő lett az első fülspecialista, s mint ilyen előbb a Zsidó-kórház főorvosa volt, majd kikeresztelkedése után a Rókus-kórház és a gyermekkórház osztály-főorvosa, 1868. magántanár, 1879. egyetemi nyilv. rk. tanár, később a fülgyógyászati klinika első igazgatója lett. Csaknem valamennyi hazai fülspecialista tanítóját tiszteli B.-ben, akinek fülgyógyászati tanulmányai meghaladjak a százat. Az első Fülgyógyászat tankönyvének is B. a szerzője. Számos külföldi orvosi társaság tagjává választotta.

10672.ht

CÍMSZÓ Bők

SZEMÉLYNÉV Bők Gyul

SZÓCIKK Bők Gyula* orvostanár fülgyógyásza megalapítój Magyarországon szül Tatá 188 nov 8. megh Budapeste 191 márc 5 tata é pest piaristáknál maj bécs egyeteme tanul é u o let korház orvos Későb Mosonba telepedet le d má 1861 fővárosb jött aho fülgyógyászatta kezdet foglalkozni célbó külföld tanulmányútr ment Visszatérv let a els fülspecialista min ilye előb Zsidó-kórhá főorvos volt maj kikeresztelkedés utá Rókus-kórhá é gyermekkórhá osztály-főorvosa 1868 magántanár 1879 egyetem nyilv rk tanár későb fülgyógyászat klinik els igazgatój lett Csakne valamenny haza fülspecialist tanítójá tisztel B.-ben akine fülgyógyászat tanulmánya meghaladja százat A els Fülgyógyásza tankönyvéne i B szerzője Számo külföld orvos társasá tagjáv választotta

10672.h

CÍMSZ Bő

SZEMÉLYNÉ Bő Gyu

SZÓCIK Bő Gyula orvostaná fülgyógyász megalapító Magyarországo szü Tat 18 no 8 meg Budapest 19 már tat pes piaristákná ma béc egyetem tanu le korhá orvo Késő Mosonb telepede l m 186 főváros jöt ah fülgyógyászatt kezde foglalkozn célb külföl tanulmányút men Visszatér le el fülspecialist mi ily elő Zsidó-kórh főorvo vol ma kikeresztelkedé ut Rókus-kórh gyermekkórh osztály-főorvos 186 magántaná 187 egyete nyil r taná késő fülgyógyásza klini el igazgató let Csakn valamenn haz fülspecialis tanítój tiszte B.-be akin fülgyógyásza tanulmány meghaladj száza el Fülgyógyász tankönyvén szerzőj Szám külföl orvo társas tagjá választott

10672.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Gy

SZÓCI B Gyul orvostan fülgyógyás megalapít Magyarország sz Ta 1 n me Budapes 1 má ta pe piaristákn m bé egyete tan l korh orv Kés Moson teleped 18 főváro jö a fülgyógyászat kezd foglalkoz cél külfö tanulmányú me Visszaté l e fülspecialis m il el Zsidó-kór főorv vo m kikeresztelked u Rókus-kór gyermekkór osztály-főorvo 18 magántan 18 egyet nyi tan kés fülgyógyász klin e igazgat le Csak valamen ha fülspeciali tanító tiszt B.-b aki fülgyógyász tanulmán meghalad száz e Fülgyógyás tankönyvé szerző Szá külfö orv társa tagj választot

10672

CÍM

SZEMÉLY G

SZÓC Gyu orvosta fülgyógyá megalapí Magyarorszá s T m Budape m t p piaristák b egyet ta kor or Ké Moso telepe 1 fővár j fülgyógyásza kez foglalko cé külf tanulmány m Visszat fülspeciali i e Zsidó-kó főor v kikeresztelke Rókus-kó gyermekkó osztály-főorv 1 magánta 1 egye ny ta ké fülgyógyás kli igazga l Csa valame h fülspecial tanít tisz B.- ak fülgyógyás tanulmá meghala szá Fülgyógyá tankönyv szerz Sz külf or társ tag választo

1067SZEMÉL

SZÓ Gy orvost fülgyógy megalap Magyarorsz Budap piaristá egye t ko o K Mos telep fővá fülgyógyász ke foglalk c kül tanulmán Vissza fülspecial Zsidó-k főo kikeresztelk Rókus-k gyermekk osztály-főor magánt egy n t k fülgyógyá kl igazg Cs valam fülspecia taní tis B. a fülgyógyá tanulm meghal sz Fülgyógy tanköny szer S kül o tár ta választ