10674.htm

CÍMSZÓ: Bölcsesség

SZÓCIKK: "«A B.-nek tíz mértéke esett le az égből, kilenc a Szentföldre jutott» (Kiddusim) «a templom lerombolása óta a próféták helyét a bölcsek töltik be» (Bába Báthra 12a); «Ki a bölcs? Aki mindenkitől tanul (Ábót 4. 1); a Szanhedrin tagjainak általános B.-gel kellett rendelkezniük (Szanhedrin-trakt 17a). A Misna-szerzők R. Jochanan ben Zakkait és R. Akibat tartották az univerzális B. megtestesüléseinek (Szótah 9. 15, 49b). Az idegen, a görög B.-et, vagyis filozófiát tanulmányozták Gamaliel pátriárka (l. o.) házában, de nyilvános tanítása el volt tiltva politikai okokból (Baba Káma 82b, 83a; Szótah 49b). A zenét és asztronómiát szintén B.-nek tekintették (Ros-Hasának 29b; Sábbát 75a), a hű élettársat pedig «bölcs asszony»-nak (Sábbát 18. 3), míg a «Semóne Eszré» naponként háromszor mondandó imádság egyik benedikciója a «B. áldásának» neveztetik (Beráchot 33a). A rabbinikus irodalomban a tudomány különböző ágait nevezik B.-nek s aminthogy a középkori egyetemek hét tudománya (trivia és quadrivia) a Példabeszédeken (9. 1) alapszanak, úgy a középkori zsidó tudósok is céloznak a B.-nek erre a hét ágára (Kimchi kommentárja a Példab.-hez). Irodalom. Kaufman Kohler (Jewish Encyclop.); Steinschneider, Jüdische Literatur (Ersch-Gruber, Realencyclop.); Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients (1904); Levy, Neuhebräisches Wörterbuch.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 674. címszó a lexikon => 133. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10674.htm

CÍMSZÓ: Bölcsesség

SZÓCIKK: A B.-nek tíz mértéke esett le az égből, kilenc a Szentföldre jutott Kiddusim a templom lerombolása óta a próféták helyét a bölcsek töltik be Bába Báthra 12a ; Ki a bölcs? Aki mindenkitől tanul Ábót 4. 1 ; a Szanhedrin tagjainak általános B.-gel kellett rendelkezniük Szanhedrin-trakt 17a . A Misna-szerzők R. Jochanan ben Zakkait és R. Akibat tartották az univerzális B. megtestesüléseinek Szótah 9. 15, 49b . Az idegen, a görög B.-et, vagyis filozófiát tanulmányozták Gamaliel pátriárka l. o. házában, de nyilvános tanítása el volt tiltva politikai okokból Baba Káma 82b, 83a; Szótah 49b . A zenét és asztronómiát szintén B.-nek tekintették Ros-Hasának 29b; Sábbát 75a , a hű élettársat pedig bölcs asszony -nak Sábbát 18. 3 , míg a Semóne Eszré naponként háromszor mondandó imádság egyik benedikciója a B. áldásának neveztetik Beráchot 33a . A rabbinikus irodalomban a tudomány különböző ágait nevezik B.-nek s aminthogy a középkori egyetemek hét tudománya trivia és quadrivia a Példabeszédeken 9. 1 alapszanak, úgy a középkori zsidó tudósok is céloznak a B.-nek erre a hét ágára Kimchi kommentárja a Példab.-hez . Irodalom. Kaufman Kohler Jewish Encyclop. ; Steinschneider, Jüdische Literatur Ersch-Gruber, Realencyclop. ; Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des alten Orients 1904 ; Levy, Neuhebräisches Wörterbuch.

10674.ht

CÍMSZÓ Bölcsessé

SZÓCIKK B.-ne tí mérték eset l a égből kilen Szentföldr jutot Kiddusi templo lerombolás ót prófétá helyé bölcse tölti b Báb Báthr 12 K bölcs Ak mindenkitő tanu Ábó 4 Szanhedri tagjaina általáno B.-ge kellet rendelkezniü Szanhedrin-trak 17 Misna-szerző R Jochana be Zakkai é R Akiba tartottá a univerzáli B megtestesüléseine Szóta 9 15 49 A idegen görö B.-et vagyi filozófiá tanulmányoztá Gamalie pátriárk l o házában d nyilváno tanítás e vol tiltv politika okokbó Bab Kám 82b 83a Szóta 49 zené é asztronómiá szinté B.-ne tekintetté Ros-Hasána 29b Sábbá 75 h élettársa pedi bölc asszon -na Sábbá 18 mí Semón Eszr naponkén háromszo mondand imádsá egyi benedikciój B áldásána nevezteti Berácho 33 rabbiniku irodalomba tudomán különböz ágai nevezi B.-ne aminthog középkor egyeteme hé tudomány trivi é quadrivi Példabeszédeke 9 alapszanak úg középkor zsid tudóso i célozna B.-ne err hé ágár Kimch kommentárj Példab.-he Irodalom Kaufma Kohle Jewis Encyclop Steinschneider Jüdisch Literatu Ersch-Gruber Realencyclop Jeremias Da Alt Testamen i Licht de alte Orient 190 Levy Neuhebräische Wörterbuch

10674.h

CÍMSZ Bölcsess

SZÓCIK B.-n t mérté ese égbő kile Szentföld juto Kiddus templ lerombolá ó prófét hely bölcs tölt Bá Báth 1 bölc A mindenkit tan Áb Szanhedr tagjain általán B.-g kelle rendelkezni Szanhedrin-tra 1 Misna-szerz Jochan b Zakka Akib tartott univerzál megtestesülésein Szót 1 4 idege gör B.-e vagy filozófi tanulmányozt Gamali pátriár házába nyilván tanítá vo tilt politik okokb Ba Ká 82 83 Szót 4 zen asztronómi szint B.-n tekintett Ros-Hasán 29 Sább 7 élettárs ped böl asszo -n Sább 1 m Semó Esz naponké háromsz mondan imáds egy benedikció áldásán neveztet Berách 3 rabbinik irodalomb tudomá különbö ága nevez B.-n amintho középko egyetem h tudomán triv quadriv Példabeszédek alapszana ú középko zsi tudós célozn B.-n er h ágá Kimc kommentár Példab.-h Irodalo Kaufm Kohl Jewi Encyclo Steinschneide Jüdisc Literat Ersch-Grube Realencyclo Jeremia D Al Testame Lich d alt Orien 19 Lev Neuhebräisch Wörterbuc

10674.

CÍMS Bölcses

SZÓCI B.- mért es égb kil Szentföl jut Kiddu temp lerombol prófé hel bölc töl B Bát böl mindenki ta Á Szanhed tagjai általá B.- kell rendelkezn Szanhedrin-tr Misna-szer Jocha Zakk Aki tartot univerzá megtestesülései Szó ideg gö B.- vag filozóf tanulmányoz Gamal pátriá házáb nyilvá tanít v til politi okok B K 8 8 Szó ze asztronóm szin B.- tekintet Ros-Hasá 2 Sáb élettár pe bö assz - Sáb Sem Es naponk hároms monda imád eg benedikci áldásá nevezte Berác rabbini irodalom tudom különb ág neve B.- aminth középk egyete tudomá tri quadri Példabeszéde alapszan középk zs tudó céloz B.- e ág Kim kommentá Példab.- Irodal Kauf Koh Jew Encycl Steinschneid Jüdis Litera Ersch-Grub Realencycl Jeremi A Testam Lic al Orie 1 Le Neuhebräisc Wörterbu

10674

CÍM Bölcse

SZÓC B. mér e ég ki Szentfö ju Kidd tem lerombo próf he böl tö Bá bö mindenk t Szanhe tagja által B. kel rendelkez Szanhedrin-t Misna-sze Joch Zak Ak tarto univerz megtestesülése Sz ide g B. va filozó tanulmányo Gama pátri házá nyilv taní ti polit oko Sz z asztronó szi B. tekinte Ros-Has Sá élettá p b ass Sá Se E napon három mond imá e benedikc áldás nevezt Berá rabbin irodalo tudo külön á nev B. amint közép egyet tudom tr quadr Példabeszéd alapsza közép z tud célo B. á Ki komment Példab. Iroda Kau Ko Je Encyc Steinschnei Jüdi Liter Ersch-Gru Realencyc Jerem Testa Li a Ori L Neuhebräis Wörterb

1067

CÍ Bölcs

SZÓ B mé é k Szentf j Kid te leromb pró h bö t B b minden Szanh tagj álta B ke rendelke Szanhedrin- Misna-sz Joc Za A tart univer megtestesülés S id B v filoz tanulmány Gam pátr ház nyil tan t poli ok S asztron sz B tekint Ros-Ha S élett as S S napo háro mon im benedik áldá nevez Ber rabbi irodal tud külö ne B amin közé egye tudo t quad Példabeszé alapsz közé tu cél B K kommen Példab Irod Ka K J Ency Steinschne Jüd Lite Ersch-Gr Realency Jere Test L Or Neuhebräi Wörter