10676.htm

CÍMSZÓ: Boldogság

SZÓCIKK: Boldogság, a földi élet kelléke, mely a zsidók Bibliájában nem ugyan mint életcél, hanem mint jogosult vágy, folytonosan előfordul. A zsidó vallás, amely a jó gyakorlását, a jó gyakorlásának szeretetét és ápolását parancsolja, boldoggá is kívánja tenni az embereket. Az élet B.-a abban a harmóniában nyilvánul meg, melyben az ember Istennel s embertársaival van. Minél szorosabb a lélek kapcsolata Teremtőjéhez, annál nagyobb a boldogság érzése. Isten szeretete és törvényeinek, az erkölcs parancsainak megőrzése tehát a B. alapfeltétele : «Mindenki áldott, aki istenfélő s az Ő útjait járja» (Zsolt. 128. 1.). A B.-ban az etika tanítása szerint csak annak lehet része, aki nem egoista, mert az önzés kizárja a mások szeretetét, amely nélkül nincs B. A B.-ban másnak is részesednie kell,mint azt a Biblia parancsa előírja: «örvendened kell Istened előtt, neked, fiadnak, lányodnak, szolgádnak, szolgálódnak, a levitának, az idegennek, az árvának, az özvegynek, mindenkinek, aki kapuidon belül tartózkodik» (Deuteron 16, 9-11; v. ö. 14, 26). Ezzel szemben a nem erre a világra való aszkézist a józan zsidó vallás bűnnek tartja; a Biblia a napi fáradságos munkát is élvezetessé kívánja tenni, a fiatalságnak pedig megengedi az élet örömeit (Eccles. 11, 9a). Később, a talmudi korban, már pesszimizmust is látunk belevegyülni a B.-ról való felfogásba. A nemzeti függetlenség elvesztése, a messiási reménység be nem teljesedése s a zavaros politikai és gazdasági viszonyok kihatnak az életfelfogásra, de általában még mindig a vallásos optimizmus az uralkodó felfogásuk a moralistáknak, akik az Istenben való hitet és reményt az élet sötétségéből és küzdelmeiből való kivezető útnak tekintik. «Aki a napot létrehozta, gondoskodni fog megélhetésedről» (Mechilta, Besalach); «Akinek kenyere kosarában van s mégis kérdezi: mit eszem holnap?, annak csekély a hite» (Szóta 48b). Az aszketizmust a Talmud is megveti: «Ha módodban áll az életet élvezni, élvezd azt» (Erubin 54a); «A világ úgy lett teremtve, hogy az ember gyönyörűséget találjon benne» (Sábbát 30b). A számos benedikció az élet legkisebb örömeire, a különböző ételek, gyümölcsök stb. ízlelésére, tanúskodnak arról, hogy a rabbiknak érzékük volt az élet örömei iránt. Így a házasságkötést kötelességnek nyilvánították úgy a bibliai, mint a talmudi korban, ellentétben a kereszténységgel, mely csupán a húsnak tett engedményt látott benne eredetileg s megvetette azt. A rabbinikus felfogás a Talmudban van lerögzítve: «Az embernek vallásos kötelessége, hogy házasodjon meg» (Kiddusim 2b); Nőtlennek lenni annyi, mint öröm, áldás, jóság, vallás és béke nélkül élni» (Jebámot 62a); «Az embernek áhítatba merülnie nem bánat után kell, hanem valamely jó cselekedet gyakorlása után tapasztalt szent gyönyörűség alkalmával) (Beráchót 31a); «A jeruzsálemi templom lerombolása óta Istennek sincs teljes boldogsága,» (Ábóda Zára 3b), ezért «az ember ne nevessen tágra nyitott szájjal» (Beráchót 31a).Irodalom. Philipson, Weltbewegende Fragen I. (1869); Wünsche, Die Freude in den Schriften des Alten Bundes (Weimar 1896) ; Ewald, Die poetischen Bücher des Alten Testaments II. (Göttingen 1835); Pfeiffer, Die religiössittliche Weltanschanung des Buches der Sprüche (München 1897); A. Guttmacher, Optimism and Pessimism (Baltimore 1903) ; u. a., Happiness (Jew. Encycl.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 676. címszó a lexikon => 134. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10676.htm

CÍMSZÓ: Boldogság

SZÓCIKK: Boldogság, a földi élet kelléke, mely a zsidók Bibliájában nem ugyan mint életcél, hanem mint jogosult vágy, folytonosan előfordul. A zsidó vallás, amely a jó gyakorlását, a jó gyakorlásának szeretetét és ápolását parancsolja, boldoggá is kívánja tenni az embereket. Az élet B.-a abban a harmóniában nyilvánul meg, melyben az ember Istennel s embertársaival van. Minél szorosabb a lélek kapcsolata Teremtőjéhez, annál nagyobb a boldogság érzése. Isten szeretete és törvényeinek, az erkölcs parancsainak megőrzése tehát a B. alapfeltétele : Mindenki áldott, aki istenfélő s az Ő útjait járja Zsolt. 128. 1. . A B.-ban az etika tanítása szerint csak annak lehet része, aki nem egoista, mert az önzés kizárja a mások szeretetét, amely nélkül nincs B. A B.-ban másnak is részesednie kell,mint azt a Biblia parancsa előírja: örvendened kell Istened előtt, neked, fiadnak, lányodnak, szolgádnak, szolgálódnak, a levitának, az idegennek, az árvának, az özvegynek, mindenkinek, aki kapuidon belül tartózkodik Deuteron 16, 9-11; v. ö. 14, 26 . Ezzel szemben a nem erre a világra való aszkézist a józan zsidó vallás bűnnek tartja; a Biblia a napi fáradságos munkát is élvezetessé kívánja tenni, a fiatalságnak pedig megengedi az élet örömeit Eccles. 11, 9a . Később, a talmudi korban, már pesszimizmust is látunk belevegyülni a B.-ról való felfogásba. A nemzeti függetlenség elvesztése, a messiási reménység be nem teljesedése s a zavaros politikai és gazdasági viszonyok kihatnak az életfelfogásra, de általában még mindig a vallásos optimizmus az uralkodó felfogásuk a moralistáknak, akik az Istenben való hitet és reményt az élet sötétségéből és küzdelmeiből való kivezető útnak tekintik. Aki a napot létrehozta, gondoskodni fog megélhetésedről Mechilta, Besalach ; Akinek kenyere kosarában van s mégis kérdezi: mit eszem holnap?, annak csekély a hite Szóta 48b . Az aszketizmust a Talmud is megveti: Ha módodban áll az életet élvezni, élvezd azt Erubin 54a ; A világ úgy lett teremtve, hogy az ember gyönyörűséget találjon benne Sábbát 30b . A számos benedikció az élet legkisebb örömeire, a különböző ételek, gyümölcsök stb. ízlelésére, tanúskodnak arról, hogy a rabbiknak érzékük volt az élet örömei iránt. Így a házasságkötést kötelességnek nyilvánították úgy a bibliai, mint a talmudi korban, ellentétben a kereszténységgel, mely csupán a húsnak tett engedményt látott benne eredetileg s megvetette azt. A rabbinikus felfogás a Talmudban van lerögzítve: Az embernek vallásos kötelessége, hogy házasodjon meg Kiddusim 2b ; Nőtlennek lenni annyi, mint öröm, áldás, jóság, vallás és béke nélkül élni Jebámot 62a ; Az embernek áhítatba merülnie nem bánat után kell, hanem valamely jó cselekedet gyakorlása után tapasztalt szent gyönyörűség alkalmával Beráchót 31a ; A jeruzsálemi templom lerombolása óta Istennek sincs teljes boldogsága, Ábóda Zára 3b , ezért az ember ne nevessen tágra nyitott szájjal Beráchót 31a .Irodalom. Philipson, Weltbewegende Fragen I. 1869 ; Wünsche, Die Freude in den Schriften des Alten Bundes Weimar 1896 ; Ewald, Die poetischen Bücher des Alten Testaments II. Göttingen 1835 ; Pfeiffer, Die religiössittliche Weltanschanung des Buches der Sprüche München 1897 ; A. Guttmacher, Optimism and Pessimism Baltimore 1903 ; u. a., Happiness Jew. Encycl.

10676.ht

CÍMSZÓ Boldogsá

SZÓCIKK Boldogság föld éle kelléke mel zsidó Bibliájába ne ugya min életcél hane min jogosul vágy folytonosa előfordul zsid vallás amel j gyakorlását j gyakorlásána szereteté é ápolásá parancsolja boldogg i kívánj tenn a embereket A éle B.- abba harmóniába nyilvánu meg melybe a embe Istenne embertársaiva van Miné szorosab léle kapcsolat Teremtőjéhez anná nagyob boldogsá érzése Iste szeretet é törvényeinek a erkölc parancsaina megőrzés tehá B alapfeltétel Mindenk áldott ak istenfél a útjai járj Zsolt 128 1 B.-ba a etik tanítás szerin csa anna lehe része ak ne egoista mer a önzé kizárj máso szeretetét amel nélkü ninc B B.-ba másna i részesedni kell,min az Bibli parancs előírja örvendene kel Istene előtt neked fiadnak lányodnak szolgádnak szolgálódnak levitának a idegennek a árvának a özvegynek mindenkinek ak kapuido belü tartózkodi Deutero 16 9-11 v ö 14 2 Ezze szembe ne err világr val aszkézis józa zsid vallá bűnne tartja Bibli nap fáradságo munká i élvezetess kívánj tenni fiatalságna pedi megenged a éle örömei Eccles 11 9 Később talmud korban má pesszimizmus i látun belevegyüln B.-ró val felfogásba nemzet függetlensé elvesztése messiás reménysé b ne teljesedés zavaro politika é gazdaság viszonyo kihatna a életfelfogásra d általába mé mindi valláso optimizmu a uralkod felfogásu moralistáknak aki a Istenbe val hite é remény a éle sötétségébő é küzdelmeibő val kivezet útna tekintik Ak napo létrehozta gondoskodn fo megélhetésedrő Mechilta Besalac Akine kenyer kosarába va mégi kérdezi mi esze holnap? anna csekél hit Szót 48 A aszketizmus Talmu i megveti H módodba ál a élete élvezni élvez az Erubi 54 vilá úg let teremtve hog a embe gyönyörűsége találjo benn Sábbá 30 számo benedikci a éle legkiseb örömeire különböz ételek gyümölcsö stb ízlelésére tanúskodna arról hog rabbikna érzékü vol a éle öröme iránt Íg házasságkötés kötelességne nyilvánítottá úg bibliai min talmud korban ellentétbe kereszténységgel mel csupá húsna tet engedmény látot benn eredetile megvetett azt rabbiniku felfogá Talmudba va lerögzítve A emberne valláso kötelessége hog házasodjo me Kiddusi 2 Nőtlenne lenn annyi min öröm áldás jóság vallá é bék nélkü éln Jebámo 62 A emberne áhítatb merülni ne bána utá kell hane valamel j cselekede gyakorlás utá tapasztal szen gyönyörűsé alkalmáva Beráchó 31 jeruzsálem templo lerombolás ót Istenne sinc telje boldogsága Ábód Zár 3 ezér a embe n nevesse tágr nyitot szájja Beráchó 31 .Irodalom Philipson Weltbewegend Frage I 186 Wünsche Di Freud i de Schrifte de Alte Bunde Weima 189 Ewald Di poetische Büche de Alte Testament II Göttinge 183 Pfeiffer Di religiössittlich Weltanschanun de Buche de Sprüch Münche 189 A Guttmacher Optimis an Pessimis Baltimor 190 u a. Happines Jew Encycl

10676.h

CÍMSZ Boldogs

SZÓCIK Boldogsá föl él kellék me zsid Bibliájáb n ugy mi életcé han mi jogosu vág folytonos előfordu zsi vallá ame gyakorlásá gyakorlásán szeretet ápolás parancsolj boldog kíván ten embereke él B. abb harmóniáb nyilván me melyb emb Istenn embertársaiv va Min szorosa lél kapcsola Teremtőjéhe ann nagyo boldogs érzés Ist szerete törvényeine erköl parancsain megőrzé teh alapfeltéte Minden áldot a istenfé útja jár Zsol 12 B.-b eti tanítá szeri cs ann leh rész a n egoist me önz kizár más szereteté ame nélk nin B.-b másn részesedn kell,mi a Bibl paranc előírj örvenden ke Isten előt neke fiadna lányodna szolgádna szolgálódna levitána idegenne árvána özvegyne mindenkine a kapuid bel tartózkod Deuter 1 9-1 1 Ezz szemb n er világ va aszkézi józ zsi vall bűnn tartj Bibl na fáradság munk élvezetes kíván tenn fiatalságn ped megenge él öröme Eccle 1 Későb talmu korba m pesszimizmu látu belevegyül B.-r va felfogásb nemze függetlens elvesztés messiá reménys n teljesedé zavar politik gazdasá viszony kihatn életfelfogásr általáb m mind vallás optimizm uralko felfogás moralistákna ak Istenb va hit remén él sötétségéb küzdelmeib va kiveze útn tekinti A nap létrehozt gondoskod f megélhetésedr Mechilt Besala Akin kenye kosaráb v még kérdez m esz holnap ann cseké hi Szó 4 aszketizmu Talm megvet módodb á élet élvezn élve a Erub 5 vil ú le teremtv ho emb gyönyörűség találj ben Sább 3 szám benedikc él legkise örömeir különbö étele gyümölcs st ízlelésér tanúskodn arró ho rabbikn érzék vo él öröm irán Í házasságköté kötelességn nyilvánított ú biblia mi talmu korba ellentétb kereszténységge me csup húsn te engedmén láto ben eredetil megvetet az rabbinik felfog Talmudb v lerögzítv embern vallás kötelesség ho házasodj m Kiddus Nőtlenn len anny mi örö áldá jósá vall bé nélk él Jebám 6 embern áhítat merüln n bán ut kel han valame cseleked gyakorlá ut tapaszta sze gyönyörűs alkalmáv Berách 3 jeruzsále templ lerombolá ó Istenn sin telj boldogság Ábó Zá ezé emb nevess tág nyito szájj Berách 3 .Irodalo Philipso Weltbewegen Frag 18 Wünsch D Freu d Schrift d Alt Bund Weim 18 Ewal D poetisch Büch d Alt Testamen I Götting 18 Pfeiffe D religiössittlic Weltanschanu d Buch d Sprüc Münch 18 Guttmache Optimi a Pessimi Baltimo 19 a Happine Je Encyc

10676.

CÍMS Boldog

SZÓCI Boldogs fö é kellé m zsi Bibliájá ug m életc ha m jogos vá folytono előford zs vall am gyakorlás gyakorlásá szerete ápolá parancsol boldo kívá te emberek é B ab harmóniá nyilvá m mely em Isten embertársai v Mi szoros lé kapcsol Teremtőjéh an nagy boldog érzé Is szeret törvényein erkö parancsai megőrz te alapfeltét Minde áldo istenf útj já Zso 1 B.- et tanít szer c an le rés egois m ön kizá má szeretet am nél ni B.- más részesed kell,m Bib paran előír örvende k Iste elő nek fiadn lányodn szolgádn szolgálódn levitán idegenn árván özvegyn mindenkin kapui be tartózko Deute 9- Ez szem e vilá v aszkéz jó zs val bűn tart Bib n fáradsá mun élvezete kívá ten fiatalság pe megeng é öröm Eccl Késő talm korb pesszimizm lát belevegyü B.- v felfogás nemz független elveszté messi remény teljesed zava politi gazdas viszon kihat életfelfogás általá min vallá optimiz uralk felfogá moralistákn a Isten v hi remé é sötétségé küzdelmei v kivez út tekint na létrehoz gondosko megélhetésed Mechil Besal Aki keny kosará mé kérde es holna an csek h Sz aszketizm Tal megve módod éle élvez élv Eru vi l teremt h em gyönyörűsé talál be Sáb szá benedik é legkis örömei különb étel gyümölc s ízlelésé tanúskod arr h rabbik érzé v é örö irá házasságköt kötelesség nyilvánítot bibli m talm korb ellentét kereszténységg m csu hús t engedmé lát be eredeti megvete a rabbini felfo Talmud lerögzít ember vallá kötelessé h házasod Kiddu Nőtlen le ann m ör áld jós val b nél é Jebá ember áhíta merül bá u ke ha valam cseleke gyakorl u tapaszt sz gyönyörű alkalmá Berác jeruzsál temp lerombol Isten si tel boldogsá Áb Z ez em neves tá nyit száj Berác .Irodal Philips Weltbewege Fra 1 Wünsc Fre Schrif Al Bun Wei 1 Ewa poetisc Büc Al Testame Göttin 1 Pfeiff religiössittli Weltanschan Buc Sprü Münc 1 Guttmach Optim Pessim Baltim 1 Happin J Ency

10676

CÍM Boldo

SZÓC Boldog f kell zs Bibliáj u élet h jogo v folyton előfor z val a gyakorlá gyakorlás szeret ápol parancso bold kív t embere a harmóni nyilv mel e Iste embertársa M szoro l kapcso Teremtőjé a nag boldo érz I szere törvényei erk parancsa megőr t alapfelté Mind áld isten út j Zs B. e taní sze a l ré egoi ö kiz m szerete a né n B. má részese kell, Bi para előí örvend Ist el ne fiad lányod szolgád szolgálód levitá idegen árvá özvegy mindenki kapu b tartózk Deut 9 E sze vil aszké j z va bű tar Bi fárads mu élvezet kív te fiatalsá p megen örö Ecc Kés tal kor pesszimiz lá belevegy B. felfogá nem függetle elveszt mess remén teljese zav polit gazda viszo kiha életfelfogá által mi vall optimi ural felfog moralisták Iste h rem sötétség küzdelme kive ú tekin n létreho gondosk megélhetése Mechi Besa Ak ken kosar m kérd e holn a cse S aszketiz Ta megv módo él élve él Er v terem e gyönyörűs talá b Sá sz benedi legki öröme külön éte gyümöl ízlelés tanúsko ar rabbi érz ör ir házasságkö kötelessé nyilváníto bibl tal kor ellenté kereszténység cs hú engedm lá b eredet megvet rabbin felf Talmu lerögzí embe vall köteless házaso Kidd Nőtle l an ö ál jó va né Jeb embe áhít merü b k h vala cselek gyakor tapasz s gyönyör alkalm Berá jeruzsá tem lerombo Iste s te boldogs Á e e neve t nyi szá Berá .Iroda Philip Weltbeweg Fr Wüns Fr Schri A Bu We Ew poetis Bü A Testam Götti Pfeif religiössittl Weltanscha Bu Spr Mün Guttmac Opti Pessi Balti Happi Enc

1067

CÍ Bold

SZÓ Boldo kel z Bibliá éle jog folyto előfo va gyakorl gyakorlá szere ápo parancs bol kí ember harmón nyil me Ist embertárs szor kapcs Teremtőj na bold ér szer törvénye er parancs megő alapfelt Min ál iste ú Z B tan sz r ego ki szeret n B m részes kell B par elő örven Is e n fia lányo szolgá szolgáló levit idege árv özveg mindenk kap tartóz Deu sz vi aszk v b ta B fárad m élveze kí t fiatals mege ör Ec Ké ta ko pesszimi l beleveg B felfog ne függetl elvesz mes remé teljes za poli gazd visz kih életfelfog álta m val optim ura felfo moralistá Ist re sötétsé küzdelm kiv teki létreh gondos megélhetés Mech Bes A ke kosa kér hol cs aszketi T meg mód é élv é E tere gyönyörű tal S s bened legk öröm külö ét gyümö ízlelé tanúsk a rabb ér ö i házasságk köteless nyilvánít bib ta ko ellent kereszténysé c h enged l erede megve rabbi fel Talm lerögz emb val köteles házas Kid Nőtl a á j v n Je emb áhí mer val csele gyako tapas gyönyö alkal Ber jeruzs te leromb Ist t boldog nev ny sz Ber .Irod Phili Weltbewe F Wün F Schr B W E poeti B Testa Gött Pfei religiössitt Weltansch B Sp Mü Guttma Opt Pess Balt Happ En