10679.htm

CÍMSZÓ: Bolgár

SZEMÉLYNÉV: Bolgár Mózes

SZÓCIKK: B. Mózes, ügyvéd és költő, szül. Csomán (Ugocsa vm.) 1882. Tanulmányait különböző jesivákon és a rabbiképző intézet középiskolájában végezte, majd az egyetemen megszerezte a jogi doktorátust. 1912-ben szerkesztője volt a Zsidó Szemlének és itt jelentette meg «A gólusz meséi» címen a talmudikus mesék és legendák magyar feldolgozását. Versei és novellái, amelyeket héber nyelven irt, különböző héber folyóiratokban jelentek meg. Noha kifejezetten héber író, magyar nyelven is írt számos novellát és lefordított egy kötet elbeszélést J. L. Pereztől. Főszerkesztője az Ungváron megjelenő Zsidó Néplapnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 679. címszó a lexikon => 134. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10679.htm

CÍMSZÓ: Bolgár

SZEMÉLYNÉV: Bolgár Mózes

SZÓCIKK: B. Mózes, ügyvéd és költő, szül. Csomán Ugocsa vm. 1882. Tanulmányait különböző jesivákon és a rabbiképző intézet középiskolájában végezte, majd az egyetemen megszerezte a jogi doktorátust. 1912-ben szerkesztője volt a Zsidó Szemlének és itt jelentette meg A gólusz meséi címen a talmudikus mesék és legendák magyar feldolgozását. Versei és novellái, amelyeket héber nyelven irt, különböző héber folyóiratokban jelentek meg. Noha kifejezetten héber író, magyar nyelven is írt számos novellát és lefordított egy kötet elbeszélést J. L. Pereztől. Főszerkesztője az Ungváron megjelenő Zsidó Néplapnak.

10679.ht

CÍMSZÓ Bolgá

SZEMÉLYNÉV Bolgá Móze

SZÓCIKK B Mózes ügyvé é költő szül Csomá Ugocs vm 1882 Tanulmányai különböz jesiváko é rabbiképz intéze középiskolájába végezte maj a egyeteme megszerezt jog doktorátust 1912-be szerkesztőj vol Zsid Szemléne é it jelentett me gólus mesé címe talmudiku mesé é legendá magya feldolgozását Verse é novellái amelyeke hébe nyelve irt különböz hébe folyóiratokba jelente meg Noh kifejezette hébe író magya nyelve i ír számo novellá é lefordítot eg köte elbeszélés J L Pereztől Főszerkesztőj a Ungváro megjelen Zsid Néplapnak

10679.h

CÍMSZ Bolg

SZEMÉLYNÉ Bolg Móz

SZÓCIK Móze ügyv költ szü Csom Ugoc v 188 Tanulmánya különbö jesivák rabbikép intéz középiskolájáb végezt ma egyetem megszerez jo doktorátus 1912-b szerkesztő vo Zsi Szemlén i jelentet m gólu mes cím talmudik mes legend magy feldolgozásá Vers novellá amelyek héb nyelv ir különbö héb folyóiratokb jelent me No kifejezett héb ír magy nyelv í szám novell lefordíto e köt elbeszélé Pereztő Főszerkesztő Ungvár megjele Zsi Néplapna

10679.

CÍMS Bol

SZEMÉLYN Bol Mó

SZÓCI Móz ügy köl sz Cso Ugo 18 Tanulmány különb jesivá rabbiké inté középiskolájá végez m egyete megszere j doktorátu 1912- szerkeszt v Zs Szemlé jelente gól me cí talmudi me legen mag feldolgozás Ver novell amelye hé nyel i különb hé folyóiratok jelen m N kifejezet hé í mag nyel szá novel lefordít kö elbeszél Perezt Főszerkeszt Ungvá megjel Zs Néplapn

10679

CÍM Bo

SZEMÉLY Bo M

SZÓC Mó üg kö s Cs Ug 1 Tanulmán külön jesiv rabbik int középiskoláj vége egyet megszer doktorát 1912 szerkesz Z Szeml jelent gó m c talmud m lege ma feldolgozá Ve novel amely h nye külön h folyóirato jele kifejeze h ma nye sz nove lefordí k elbeszé Perez Főszerkesz Ungv megje Z Néplap

1067

CÍ B

SZEMÉL B

SZÓ M ü k C U Tanulmá külö jesi rabbi in középiskolá vég egye megsze doktorá 191 szerkes Szem jelen g talmu leg m feldolgoz V nove amel ny külö folyóirat jel kifejez m ny s nov leford elbesz Pere Főszerkes Ung megj Népla