10680.htm

CÍMSZÓ: Bolgár zsidók

SZÓCIKK: Bolgár zsidók. A róluk való történelmi emlékezések a honfoglalás előtt való időkig vezetnek vissza. Minden valószínűség szerint a bizánci birodalomból kerültek Bolgárországba és így jutottak el a Duna és Tisza közelébe is. Ezek a déli és délkeleti részek Bogor Mihály bolgár fejedelem alá tartoztak és az egész vidéket bolgárok lakták, akik csakhamar kezdték átvenni a közéjük települt zsidók szokásait. Mikor Bogor Mihály 866. áttért a keresztény hitre, százhat kérdést terjesztett I. Miklós pápa elé a nép vallásos gyakorlatára vonatkozólag. A kérdések között van az is, hogy «vajon szombaton és vasárnap szabad-e munkát végezni?» Mire a pápa azt a feleletet adta, hogy a szombati pihenés «zsidó szokás» és aki eszerint él, «az magát is zsidó hitetlenségnek veti alá.»


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 680. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10680.htm

CÍMSZÓ: Bolgár zsidók

SZÓCIKK: Bolgár zsidók. A róluk való történelmi emlékezések a honfoglalás előtt való időkig vezetnek vissza. Minden valószínűség szerint a bizánci birodalomból kerültek Bolgárországba és így jutottak el a Duna és Tisza közelébe is. Ezek a déli és délkeleti részek Bogor Mihály bolgár fejedelem alá tartoztak és az egész vidéket bolgárok lakták, akik csakhamar kezdték átvenni a közéjük települt zsidók szokásait. Mikor Bogor Mihály 866. áttért a keresztény hitre, százhat kérdést terjesztett I. Miklós pápa elé a nép vallásos gyakorlatára vonatkozólag. A kérdések között van az is, hogy vajon szombaton és vasárnap szabad-e munkát végezni? Mire a pápa azt a feleletet adta, hogy a szombati pihenés zsidó szokás és aki eszerint él, az magát is zsidó hitetlenségnek veti alá.

10680.ht

CÍMSZÓ Bolgá zsidó

SZÓCIKK Bolgá zsidók rólu val történelm emlékezése honfoglalá előt val időki vezetne vissza Minde valószínűsé szerin bizánc birodalombó kerülte Bolgárországb é íg jutotta e Dun é Tisz közeléb is Eze dél é délkelet része Bogo Mihál bolgá fejedele al tartozta é a egés vidéke bolgáro lakták aki csakhama kezdté átvenn közéjü települ zsidó szokásait Miko Bogo Mihál 866 áttér keresztén hitre százha kérdés terjesztet I Mikló páp el né valláso gyakorlatár vonatkozólag kérdése közöt va a is hog vajo szombato é vasárna szabad- munká végezni Mir páp az felelete adta hog szombat pihené zsid szoká é ak eszerin él a magá i zsid hitetlenségne vet alá

10680.h

CÍMSZ Bolg zsid

SZÓCIK Bolg zsidó ról va történel emlékezés honfoglal elő va idők vezetn vissz Mind valószínűs szeri bizán birodalomb került Bolgárország í jutott Du Tis közelé i Ez dé délkele rész Bog Mihá bolg fejedel a tartozt egé vidék bolgár laktá ak csakham kezdt átven közéj telepü zsid szokásai Mik Bog Mihá 86 átté kereszté hitr százh kérdé terjeszte Mikl pá e n vallás gyakorlatá vonatkozóla kérdés közö v i ho vaj szombat vasárn szabad munk végezn Mi pá a felelet adt ho szomba pihen zsi szok a eszeri é mag zsi hitetlenségn ve al

10680.

CÍMS Bol zsi

SZÓCI Bol zsid ró v történe emlékezé honfogla el v idő vezet viss Min valószínű szer bizá birodalom kerül Bolgárorszá jutot D Ti közel E d délkel rés Bo Mih bol fejede tartoz eg vidé bolgá lakt a csakha kezd átve közé telep zsi szokása Mi Bo Mih 8 átt kereszt hit száz kérd terjeszt Mik p vallá gyakorlat vonatkozól kérdé köz h va szomba vasár szaba mun végez M p felele ad h szomb pihe zs szo eszer ma zs hitetlenség v a

10680

CÍM Bo zs

SZÓC Bo zsi r történ emlékez honfogl e id veze vis Mi valószín sze biz birodalo kerü Bolgárorsz juto T köze délke ré B Mi bo fejed tarto e vid bolg lak csakh kez átv köz tele zs szokás M B Mi át keresz hi szá kér terjesz Mi vall gyakorla vonatkozó kérd kö v szomb vasá szab mu vége felel a szom pih z sz esze m z hitetlensé

1068

CÍ B z

SZÓ B zs törté emléke honfog i vez vi M valószí sz bi birodal ker Bolgárors jut köz délk r M b feje tart vi bol la csak ke át kö tel z szoká M á keres h sz ké terjes M val gyakorl vonatkoz kér k szom vas sza m vég fele szo pi s esz hitetlens