10682.htm

CÍMSZÓ: Bólok

SZÓCIKK: Bólok, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 22. fejezetének 2. versétől a 25. fejezet 9. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Bólok és Bileáb, Bileám áldása, Izrael bálványimádása, Pinchász érdemeinek jutalma. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Micha könyve 5. fejezetének 6. versétől a 6. fejezet 8. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta megemlíti Bileám fondorkodásait, melyek által el akarta pusztítani Izraelt. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt. (Chukasz-Bólok).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 682. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10682.htm

CÍMSZÓ: Bólok

SZÓCIKK: Bólok, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 22. fejezetének 2. versétől a 25. fejezet 9. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Bólok és Bileáb, Bileám áldása, Izrael bálványimádása, Pinchász érdemeinek jutalma. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Micha könyve 5. fejezetének 6. versétől a 6. fejezet 8. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a próféta megemlíti Bileám fondorkodásait, melyek által el akarta pusztítani Izraelt. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt. Chukasz-Bólok .

10682.ht

CÍMSZÓ Bólo

SZÓCIKK Bólok hetiszakasz mel Móze 4 könyv 22 fejezeténe 2 versétő 25 fejeze 9 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Bólo é Bileáb Bileá áldása Izrae bálványimádása Pinchás érdemeine jutalma hetiszakaszho tartoz próféta rés Mich könyv 5 fejezeténe 6 versétő 6 fejeze 8 verséi terjed tóra é próféta rés közöt a a összefüggés hog prófét megemlít Bileá fondorkodásait melye álta e akart pusztítan Izraelt Néh naptár beosztá folytá megelőz hetiszakassza olvastati együtt Chukasz-Bólo

10682.h

CÍMSZ Ból

SZÓCIK Bólo hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén versét 2 fejez versé terje rés foglal magába Röv tartalm Ból Bileá Bile áldás Izra bálványimádás Pinchá érdemein jutalm hetiszakaszh tarto prófét ré Mic köny fejezetén versét fejez versé terje tór prófét ré közö összefüggé ho prófé megemlí Bile fondorkodásai mely ált akar pusztíta Izrael Né naptá beoszt folyt megelő hetiszakassz olvastat együt Chukasz-Ból

10682.

CÍMS Bó

SZÓCI Ból hetiszaka m Mó kön fejezeté versé feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Bó Bile Bil áldá Izr bálványimádá Pinch érdemei jutal hetiszakasz tart prófé r Mi kön fejezeté versé feje vers terj tó prófé r köz összefügg h próf megeml Bil fondorkodása mel ál aka pusztít Izrae N napt beosz foly megel hetiszakass olvasta együ Chukasz-Bó

10682

CÍM B

SZÓC Bó hetiszak M kö fejezet vers fej ver ter r fogl magá R tarta B Bil Bi áld Iz bálványimád Pinc érdeme juta hetiszakas tar próf M kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg pró megem Bi fondorkodás me á ak pusztí Izra nap beos fol mege hetiszakas olvast egy Chukasz-B

1068SZÓ B hetisza k fejeze ver fe ve te fog mag tart Bi B ál I bálványimá Pin érdem jut hetiszaka ta pró k fejeze ver fe ve te pró k összefü pr mege B fondorkodá m a puszt Izr na beo fo meg hetiszaka olvas eg Chukasz-