10683.htm

CÍMSZÓ: Bonyhád

SZÓCIKK: Bonyhád, nagyk. Tolna vm., 6370 lak. A kongresszusi hitközségnek gazdag könyv- és irattára van, de az ebben felhalmozott históriai okitokból sem derül ki a hitközség alapításának időpontja. Annyi bizonyos, hogy a hitközség legalább kétszáz éves, mert 1764. már imaháza volt s röviddel rá úgy meggyarapodott, hogy egy új templomról kellett gondoskodni. 1794-ben felépült a ma is meglevő szép, románstílusú templom melyet jóni és korintuszi oszlopokkal díszítettek. Sem az alapítók, sem az első rabbi nevét nem tudjuk, de sok olyan rabbi - így Bisene, Spitz, Boszkovitz, Perls és Heller - működött a hitközségben, akik a maguk idejében híres talmudtudósok voltak. 1868-ban kettévált a hitközség. Tizenkét tag kilépett az anyahitközségből és új orthodox hitközséget létesített, mely jelenleg 90 adófizetőt számlál. Van a hitközségnek Chevra Kadisája (elnök: Stern Miksa), Talmud Tórája, Rófé Cholim egylete (elnök: Latzmann Miksa) és Nőegylete, melyet Eisner Sándorné vezet. Fenntart ezenkívül a hitközség egy hat osztályú elemi iskolát, melynek Krammer Zoltán az igazgató-tanítója. A 14 ezer pengős költségvetéssel dolgozó hitközségben 115 család él, ugyanennyien fizetnek adót. A tagok között sok a szabad pályán levő (110), 4 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 3 orvos. A hitközség 134 tagja vett részt a világháborúban s közülük 13-an estek el. A hitközség főrabbija Schwartz Lajos, elnöke Kaiser Ede.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 683. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10683.htm

CÍMSZÓ: Bonyhád

SZÓCIKK: Bonyhád, nagyk. Tolna vm., 6370 lak. A kongresszusi hitközségnek gazdag könyv- és irattára van, de az ebben felhalmozott históriai okitokból sem derül ki a hitközség alapításának időpontja. Annyi bizonyos, hogy a hitközség legalább kétszáz éves, mert 1764. már imaháza volt s röviddel rá úgy meggyarapodott, hogy egy új templomról kellett gondoskodni. 1794-ben felépült a ma is meglevő szép, románstílusú templom melyet jóni és korintuszi oszlopokkal díszítettek. Sem az alapítók, sem az első rabbi nevét nem tudjuk, de sok olyan rabbi - így Bisene, Spitz, Boszkovitz, Perls és Heller - működött a hitközségben, akik a maguk idejében híres talmudtudósok voltak. 1868-ban kettévált a hitközség. Tizenkét tag kilépett az anyahitközségből és új orthodox hitközséget létesített, mely jelenleg 90 adófizetőt számlál. Van a hitközségnek Chevra Kadisája elnök: Stern Miksa , Talmud Tórája, Rófé Cholim egylete elnök: Latzmann Miksa és Nőegylete, melyet Eisner Sándorné vezet. Fenntart ezenkívül a hitközség egy hat osztályú elemi iskolát, melynek Krammer Zoltán az igazgató-tanítója. A 14 ezer pengős költségvetéssel dolgozó hitközségben 115 család él, ugyanennyien fizetnek adót. A tagok között sok a szabad pályán levő 110 , 4 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 3 ügyvéd, 1 köztisztviselő és 3 orvos. A hitközség 134 tagja vett részt a világháborúban s közülük 13-an estek el. A hitközség főrabbija Schwartz Lajos, elnöke Kaiser Ede.

10683.ht

CÍMSZÓ Bonyhá

SZÓCIKK Bonyhád nagyk Toln vm. 637 lak kongresszus hitközségne gazda könyv é irattár van d a ebbe felhalmozot história okitokbó se derü k hitközsé alapításána időpontja Anny bizonyos hog hitközsé legaláb kétszá éves mer 1764 má imaház vol rövidde r úg meggyarapodott hog eg ú templomró kellet gondoskodni 1794-be felépül m i meglev szép románstílus templo melye jón é korintusz oszlopokka díszítettek Se a alapítók se a els rabb nevé ne tudjuk d so olya rabb íg Bisene Spitz Boszkovitz Perl é Helle működöt hitközségben aki magu idejébe híre talmudtudóso voltak 1868-ba kettévál hitközség Tizenké ta kilépet a anyahitközségbő é ú orthodo hitközsége létesített mel jelenle 9 adófizető számlál Va hitközségne Chevr Kadisáj elnök Ster Miks Talmu Tórája Róf Choli egylet elnök Latzman Miks é Nőegylete melye Eisne Sándorn vezet Fenntar ezenkívü hitközsé eg ha osztály elem iskolát melyne Kramme Zoltá a igazgató-tanítója 1 eze pengő költségvetésse dolgoz hitközségbe 11 csalá él ugyanennyie fizetne adót tago közöt so szaba pályá lev 11 nagykereskedő gazdálkodó ügyvéd köztisztvisel é orvos hitközsé 13 tagj vet rész világháborúba közülü 13-a este el hitközsé főrabbij Schwart Lajos elnök Kaise Ede

10683.h

CÍMSZ Bonyh

SZÓCIK Bonyhá nagy Tol vm 63 la kongresszu hitközségn gazd köny irattá va ebb felhalmozo históri okitokb s der hitközs alapításán időpontj Ann bizonyo ho hitközs legalá kétsz éve me 176 m imahá vo rövidd ú meggyarapodot ho e templomr kelle gondoskodn 1794-b felépü megle szé románstílu templ mely jó korintus oszlopokk díszítette S alapító s el rab nev n tudju s oly rab í Bisen Spit Boszkovit Per Hell működö hitközségbe ak mag idejéb hír talmudtudós volta 1868-b kettévá hitközsé Tizenk t kilépe anyahitközségb orthod hitközség létesítet me jelenl adófizet számlá V hitközségn Chev Kadisá elnö Ste Mik Talm Tóráj Ró Chol egyle elnö Latzma Mik Nőegylet mely Eisn Sándor veze Fennta ezenkív hitközs e h osztál ele iskolá melyn Kramm Zolt igazgató-tanítój ez peng költségvetéss dolgo hitközségb 1 csal é ugyanennyi fizetn adó tag közö s szab pály le 1 nagykeresked gazdálkod ügyvé köztisztvise orvo hitközs 1 tag ve rés világháborúb közül 13- est e hitközs főrabbi Schwar Lajo elnö Kais Ed

10683.

CÍMS Bony

SZÓCI Bonyh nag To v 6 l kongressz hitközség gaz kön iratt v eb felhalmoz histór okitok de hitköz alapításá időpont An bizony h hitköz legal kéts év m 17 imah v rövid meggyarapodo h templom kell gondoskod 1794- felép megl sz románstíl temp mel j korintu oszlopok díszített alapít e ra ne tudj ol ra Bise Spi Boszkovi Pe Hel működ hitközségb a ma idejé hí talmudtudó volt 1868- kettév hitközs Tizen kilép anyahitközség ortho hitközsé létesíte m jelen adófize száml hitközség Che Kadis eln St Mi Tal Tórá R Cho egyl eln Latzm Mi Nőegyle mel Eis Sándo vez Fennt ezenkí hitköz osztá el iskol mely Kram Zol igazgató-tanító e pen költségvetés dolg hitközség csa ugyanenny fizet ad ta köz sza pál l nagykereske gazdálko ügyv köztisztvis orv hitköz ta v ré világháború közü 13 es hitköz főrabb Schwa Laj eln Kai E

10683

CÍM Bon

SZÓC Bony na T kongress hitközsé ga kö irat e felhalmo histó okito d hitkö alapítás időpon A bizon hitkö lega két é 1 ima rövi meggyarapod templo kel gondosko 1794 felé meg s románstí tem me korint oszlopo díszítet alapí r n tud o r Bis Sp Boszkov P He műkö hitközség m idej h talmudtud vol 1868 ketté hitköz Tize kilé anyahitközsé orth hitközs létesít jele adófiz szám hitközsé Ch Kadi el S M Ta Tór Ch egy el Latz M Nőegyl me Ei Sánd ve Fenn ezenk hitkö oszt e isko mel Kra Zo igazgató-tanít pe költségveté dol hitközsé cs ugyanenn fize a t kö sz pá nagykeresk gazdálk ügy köztisztvi or hitkö t r világhábor köz 1 e hitkö főrab Schw La el Ka

1068

CÍ Bo

SZÓ Bon n kongres hitközs g k ira felhalm hist okit hitk alapítá időpo bizo hitk leg ké im röv meggyarapo templ ke gondosk 179 fel me románst te m korin oszlop díszíte alap tu Bi S Boszko H műk hitközsé ide talmudtu vo 186 kett hitkö Tiz kil anyahitközs ort hitköz létesí jel adófi szá hitközs C Kad e T Tó C eg e Lat Nőegy m E Sán v Fen ezen hitk osz isk me Kr Z igazgató-taní p költségvet do hitközs c ugyanen fiz k s p nagykeres gazdál üg köztisztv o hitk világhábo kö hitk főra Sch L e K