10684.htm

CÍMSZÓ: Bor

SZEMÉLYNÉV: Bor Pál

SZÓCIKK: Bor Pál, festő, szobrász és művészeti író, szül. 1899. Az újabb művészgenerációnak igen értékes, teoretikus felkészültségű tagja. Művei a természettől való elvonatkozásnak azon a határán állnak, ahol a külső objektum még nem válik fel nem ismerhetően absztrakt formává, de már a képet felépítő egyenesek közé illeszkedik s természetet éreztető s ugyanakkor elvont jelentésű képelemmé hasonul. Képei programszerűen erősen sematizálók, akvarelljeiben azonban szabadabb utat enged ösztönös festői látásának; kisplasztikái mindig szoborszerű, szép ritmikájú kompozíciók. Művészi cikkei általában a művészet teoretikus kérdéseit tárgyalják, külön könyve is jelent meg: A kubizmus problémája és Csáky József szobrászata.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 684. címszó a lexikon => 135. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10684.htm

CÍMSZÓ: Bor

SZEMÉLYNÉV: Bor Pál

SZÓCIKK: Bor Pál, festő, szobrász és művészeti író, szül. 1899. Az újabb művészgenerációnak igen értékes, teoretikus felkészültségű tagja. Művei a természettől való elvonatkozásnak azon a határán állnak, ahol a külső objektum még nem válik fel nem ismerhetően absztrakt formává, de már a képet felépítő egyenesek közé illeszkedik s természetet éreztető s ugyanakkor elvont jelentésű képelemmé hasonul. Képei programszerűen erősen sematizálók, akvarelljeiben azonban szabadabb utat enged ösztönös festői látásának; kisplasztikái mindig szoborszerű, szép ritmikájú kompozíciók. Művészi cikkei általában a művészet teoretikus kérdéseit tárgyalják, külön könyve is jelent meg: A kubizmus problémája és Csáky József szobrászata.

10684.ht

CÍMSZÓ Bo

SZEMÉLYNÉV Bo Pá

SZÓCIKK Bo Pál festő szobrás é művészet író szül 1899 A újab művészgenerációna ige értékes teoretiku felkészültség tagja Műve természettő val elvonatkozásna azo határá állnak aho küls objektu mé ne váli fe ne ismerhetőe absztrak formává d má képe felépít egyenese köz illeszkedi természete éreztet ugyanakko elvon jelentés képelemm hasonul Képe programszerűe erőse sematizálók akvarelljeibe azonba szabadab uta enge ösztönö festő látásának kisplasztiká mindi szoborszerű szé ritmikáj kompozíciók Művész cikke általába művésze teoretiku kérdései tárgyalják külö könyv i jelen meg kubizmu problémáj é Csák Józse szobrászata

10684.h

CÍMSZ B

SZEMÉLYNÉ B P

SZÓCIK B Pá fest szobrá művésze ír szü 189 úja művészgeneráción ig értéke teoretik felkészültsé tagj Műv természett va elvonatkozásn az határ állna ah kül objekt m n vál f n ismerhető absztra formáv m kép felépí egyenes kö illeszked természet érezte ugyanakk elvo jelenté képelem hasonu Kép programszerű erős sematizáló akvarelljeib azonb szabada ut eng ösztön fest látásána kisplasztik mind szoborszer sz ritmiká kompozíció Művés cikk általáb művész teoretik kérdése tárgyaljá kül köny jele me kubizm problémá Csá Józs szobrászat

10684.

CÍMS

SZEMÉLYN

SZÓCI P fes szobr művész í sz 18 új művészgeneráció i érték teoreti felkészülts tag Mű természet v elvonatkozás a hatá álln a kü objek vá ismerhet absztr formá ké felép egyene k illeszke természe érezt ugyanak elv jelent képele hason Ké programszer erő sematizál akvarelljei azon szabad u en ösztö fes látásán kisplaszti min szoborsze s ritmik kompozíci Művé cik általá művés teoreti kérdés tárgyalj kü kön jel m kubiz problém Cs Józ szobrásza

10684

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC fe szob művés s 1 ú művészgeneráci érté teoret felkészült ta M természe elvonatkozá hat áll k obje v ismerhe abszt form k felé egyen illeszk termész érez ugyana el jelen képel haso K programsze er sematizá akvarellje azo szaba e öszt fe látásá kisplaszt mi szoborsz ritmi kompozíc Műv ci által művé teoret kérdé tárgyal k kö je kubi problé C Jó szobrász

1068SZEMÉL

SZÓ f szo művé művészgenerác ért teore felkészül t termész elvonatkoz ha ál obj ismerh absz for fel egye illesz termés ére ugyan e jele képe has programsz e sematiz akvarellj az szab ösz f látás kisplasz m szobors ritm kompozí Mű c álta műv teore kérd tárgya k j kub probl J szobrás