10693.htm

CÍMSZÓ: Borsodi

SZEMÉLYNÉV: Borsodi Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, író, szül. Nagybecskereken 1883 máj 8. Középiskoláit u. o. végezte. Jogi doktorátust Kolozsváron, ügyvédi diplomát Budapesten szerzett. Verseket, novellákat, tanulmányokat írt, hosszú ideig budapesti lapok részére, utóbb inkább az utódállamok folyóiratainak. A Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület egyik vezetője és a Magyar Párt ügyésze. Önállóan megjelent művei: Mesék-merengések (versek), Fenség (színdarab), Az irodalom újabb irányai (essay), Séta az irodalom körül (essay), Ady (essay), A szerb-horvát irodalom (essay), Kirakat (novellák), Házibál (novellák, színművek)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 693. címszó a lexikon => 136. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10693.htm

CÍMSZÓ: Borsodi

SZEMÉLYNÉV: Borsodi Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, író, szül. Nagybecskereken 1883 máj 8. Középiskoláit u. o. végezte. Jogi doktorátust Kolozsváron, ügyvédi diplomát Budapesten szerzett. Verseket, novellákat, tanulmányokat írt, hosszú ideig budapesti lapok részére, utóbb inkább az utódállamok folyóiratainak. A Bánáti Magyar Közművelődési Egyesület egyik vezetője és a Magyar Párt ügyésze. Önállóan megjelent művei: Mesék-merengések versek , Fenség színdarab , Az irodalom újabb irányai essay , Séta az irodalom körül essay , Ady essay , A szerb-horvát irodalom essay , Kirakat novellák , Házibál novellák, színművek

10693.ht

CÍMSZÓ Borsod

SZEMÉLYNÉV Borsod Lajo

SZÓCIKK B Lajos író szül Nagybecskereke 188 má 8 Középiskolái u o végezte Jog doktorátus Kolozsváron ügyvéd diplomá Budapeste szerzett Verseket novellákat tanulmányoka írt hossz idei budapest lapo részére utób inkáb a utódállamo folyóiratainak Bánát Magya Közművelődés Egyesüle egyi vezetőj é Magya Pár ügyésze Önállóa megjelen művei Mesék-merengése verse Fensé színdara A irodalo újab iránya essa Sét a irodalo körü essa Ad essa szerb-horvá irodalo essa Kiraka novellá Házibá novellák színműve

10693.h

CÍMSZ Borso

SZEMÉLYNÉ Borso Laj

SZÓCIK Lajo ír szü Nagybecskerek 18 m Középiskolá végezt Jo doktorátu Kolozsváro ügyvé diplom Budapest szerzet Verseke novelláka tanulmányok ír hoss ide budapes lap részér utó inká utódállam folyóirataina Báná Magy Közművelődé Egyesül egy vezető Magy Pá ügyész Önálló megjele műve Mesék-merengés vers Fens színdar irodal úja irány ess Sé irodal kör ess A ess szerb-horv irodal ess Kirak novell Házib novellá színműv

10693.

CÍMS Bors

SZEMÉLYN Bors La

SZÓCI Laj í sz Nagybecskere 1 Középiskol végez J doktorát Kolozsvár ügyv diplo Budapes szerze Versek novellák tanulmányo í hos id budape la részé ut ink utódálla folyóiratain Bán Mag Közművelőd Egyesü eg vezet Mag P ügyés Önáll megjel műv Mesék-merengé ver Fen színda iroda új irán es S iroda kö es es szerb-hor iroda es Kira novel Házi novell színmű

10693

CÍM Bor

SZEMÉLY Bor L

SZÓC La s Nagybecsker Középisko vége doktorá Kolozsvá ügy dipl Budape szerz Verse novellá tanulmány ho i budap l rész u in utódáll folyóiratai Bá Ma Közművelő Egyes e veze Ma ügyé Önál megje mű Mesék-mereng ve Fe színd irod ú irá e irod k e e szerb-ho irod e Kir nove Ház novel színm

1069

CÍ Bo

SZEMÉL Bo

SZÓ L Nagybecske Középisk vég doktor Kolozsv üg dip Budap szer Vers novell tanulmán h buda rés i utódál folyóirata B M Közművel Egye vez M ügy Öná megj m Mesék-meren v F szín iro ir iro szerb-h iro Ki nov Há nove szín