10701.htm

CÍMSZÓ: Boskovitz

SZEMÉLYNÉV: Boskowitz Wolf

SZÓCIKK: Boskovitz, 1. Wolf, a pesti hitközség első rabbija, szül. 1740. megh. 1818. Pest város zsidósága 1787. mozgalmat indított, hogy Óbudától különváltan hitközséget alkothasson. Minthogy a két várost híd nem kötötte össze, a vallási kérdések elbírálása, valamint az ünnepnapok megtartása szükségessé tették, hogy egy rabbit állandósítsanak, jóllehet Münz Mózes(l. o.) tekintélye föltétlenül irányadó maradt. A választás B.-ra esett, aki ismert talmudista volt. B. 1793-tól kezdve működött, mint pesti rabbi, de már két év múlva Münz Mózes vétója lemondásra kényszerítette, mire B. elhagyta az országot. 1809-ben azonban visszajött, mert Bonyhádra meghívták rabbinak. Itt is működött haláláig. Jámborsága miatt nagyon népszerű volt. Halála után a következő műveit adták ki: Széder Misna (kommentár Maimonides Jad ha-Chazaka-jához); Maámer Eszter (hitszónoklatok). A Talmudhoz írott kommentárjai az 1830. bécsi Talmud-kiadásban jelentek meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 701. címszó a lexikon => 137. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10701.htm

CÍMSZÓ: Boskovitz

SZEMÉLYNÉV: Boskowitz Wolf

SZÓCIKK: Boskovitz, 1. Wolf, a pesti hitközség első rabbija, szül. 1740. megh. 1818. Pest város zsidósága 1787. mozgalmat indított, hogy Óbudától különváltan hitközséget alkothasson. Minthogy a két várost híd nem kötötte össze, a vallási kérdések elbírálása, valamint az ünnepnapok megtartása szükségessé tették, hogy egy rabbit állandósítsanak, jóllehet Münz Mózes l. o. tekintélye föltétlenül irányadó maradt. A választás B.-ra esett, aki ismert talmudista volt. B. 1793-tól kezdve működött, mint pesti rabbi, de már két év múlva Münz Mózes vétója lemondásra kényszerítette, mire B. elhagyta az országot. 1809-ben azonban visszajött, mert Bonyhádra meghívták rabbinak. Itt is működött haláláig. Jámborsága miatt nagyon népszerű volt. Halála után a következő műveit adták ki: Széder Misna kommentár Maimonides Jad ha-Chazaka-jához ; Maámer Eszter hitszónoklatok . A Talmudhoz írott kommentárjai az 1830. bécsi Talmud-kiadásban jelentek meg.

10701.ht

CÍMSZÓ Boskovit

SZEMÉLYNÉV Boskowit Wol

SZÓCIKK Boskovitz 1 Wolf pest hitközsé els rabbija szül 1740 megh 1818 Pes váro zsidóság 1787 mozgalma indított hog Óbudátó különválta hitközsége alkothasson Minthog ké város hí ne kötött össze vallás kérdése elbírálása valamin a ünnepnapo megtartás szükségess tették hog eg rabbi állandósítsanak jóllehe Mün Móze l o tekintély föltétlenü irányad maradt választá B.-r esett ak ismer talmudist volt B 1793-tó kezdv működött min pest rabbi d má ké é múlv Mün Móze vétój lemondásr kényszerítette mir B elhagyt a országot 1809-be azonba visszajött mer Bonyhádr meghívtá rabbinak It i működöt haláláig Jámborság miat nagyo népszer volt Halál utá következ művei adtá ki Széde Misn kommentá Maimonide Ja ha-Chazaka-jáho Maáme Eszte hitszónoklato Talmudho írot kommentárja a 1830 bécs Talmud-kiadásba jelente meg

10701.h

CÍMSZ Boskovi

SZEMÉLYNÉ Boskowi Wo

SZÓCIK Boskovit Wol pes hitközs el rabbij szü 174 meg 181 Pe vár zsidósá 178 mozgalm indítot ho Óbudát különvált hitközség alkothasso Mintho k váro h n kötöt össz vallá kérdés elbírálás valami ünnepnap megtartá szükséges tetté ho e rabb állandósítsana jólleh Mü Móz tekintél föltétlen iránya marad választ B.- eset a isme talmudis vol 1793-t kezd működöt mi pes rabb m k múl Mü Móz vétó lemondás kényszerített mi elhagy országo 1809-b azonb visszajöt me Bonyhád meghívt rabbina I működö halálái Jámborsá mia nagy népsze vol Halá ut követke műve adt k Széd Mis komment Maimonid J ha-Chazaka-jáh Maám Eszt hitszónoklat Talmudh íro kommentárj 183 béc Talmud-kiadásb jelent me

10701.

CÍMS Boskov

SZEMÉLYN Boskow W

SZÓCI Boskovi Wo pe hitköz e rabbi sz 17 me 18 P vá zsidós 17 mozgal indíto h Óbudá különvál hitközsé alkothass Minth vár kötö öss vall kérdé elbírálá valam ünnepna megtart szüksége tett h rab állandósítsan jólle M Mó tekinté föltétle irány mara válasz B. ese ism talmudi vo 1793- kez működö m pe rab mú M Mó vét lemondá kényszerítet m elhag ország 1809- azon visszajö m Bonyhá meghív rabbin működ halálá Jámbors mi nag népsz vo Hal u követk műv ad Szé Mi kommen Maimoni ha-Chazaka-já Maá Esz hitszónokla Talmud ír kommentár 18 bé Talmud-kiadás jelen m

10701

CÍM Bosko

SZEMÉLY Bosko

SZÓC Boskov W p hitkö rabb s 1 m 1 v zsidó 1 mozga indít Óbud különvá hitközs alkothas Mint vá köt ös val kérd elbírál vala ünnepn megtar szükség tet ra állandósítsa jóll M tekint föltétl irán mar válas B es is talmud v 1793 ke működ p ra m M vé lemond kényszeríte elha orszá 1809 azo visszaj Bonyh meghí rabbi műkö halál Jámbor m na néps v Ha követ mű a Sz M komme Maimon ha-Chazaka-j Ma Es hitszónokl Talmu í kommentá 1 b Talmud-kiadá jele

1070

CÍ Bosk

SZEMÉL Bosk

SZÓ Bosko hitk rab zsid mozg indí Óbu különv hitköz alkotha Min v kö ö va kér elbírá val ünnep megta szüksé te r állandósíts jól tekin föltét irá ma vála e i talmu 179 k műkö r v lemon kényszerít elh orsz 180 az vissza Bony megh rabb műk halá Jámbo n nép H köve m S komm Maimo ha-Chazaka- M E hitszónok Talm komment Talmud-kiad jel