10703.htm

CÍMSZÓ: Bosszú

SZÓCIKK: Bosszú, a rosszindulatnak vagy ellenséges cselekedetnek megtorlására irányuló érzés vagy tett. Ha ez érzést a társadalom teszi magáévá és intézményesen jár el kielégítésében: igazságszolgáltatásnak mondjuk. Ez természetesen megtisztítja a B.-t az aljas mellékérzésektől. A B.-t a Biblia még egynek veszi a büntetéssel. «Bosszú Istene» a Bibliában és különösen egyes Zsoltárokban gyakran szerepel. A B. szónak itt még nincs az a nemtelen értelme, mint a modern nyelveken, inkább elégtételszerzést, megtorlást jelent és pedig főképp Isten vetélytársaival szemben. «Hévvel büntetem a bálványimádókat, de kegyes és könyörületes vagyok más ügyekben.» Mechilla 9. 20, 5). Alapfeltétele, hogy a bűn: megtévelyedés, eltérés az isten kijelölte útról, mely csak egyirányú lehet. A dualizmus ezzel szemben felteszi, hogy a bűn ősprincipium, kozmikus adottság, melynek külön teremtője van. Az utóbbi felfogás szerint a bűn nem is megbélyegzendő valami, hanem egyik típusa a jellemeknek. A gnosztikusok is a dualizmus alapján állnak, mert felteszik, hogy a rossz a zsidóktól származik, ki az anyagi világot teremtette, mely minden csábításnak gócpontja. De még az erkölcsi törvényt is ennek az Istennek tulajdonítják és vele együtt elítélik, úgyhogy a bűn elkövetésével látták a világtól való megszabadulásnak lehetőségét, forradalmat a bűn és a principiuma ellen. Ezen gondolatmenetbe fűződött a «törvény» (Tóra) megtagadása is. Csak a törvény hozta a bűnt a világra és akadályozta meg az emberi természet szabad fejlődését. Elvonta a nőt és a föld minden javait a közhasználattól. A Tóra alapjára helyezkedett az egyház és minden keresztény állam is a büntetés szervezésében. Ismeri a Tóra a vérbosszú ősi intézményét is; a családnak vagy nemzetségnek szolidaritását megölt tagjával. Az ily vérbosszú nem egyéb, mint kezdetlegesebb alakja az állami büntető rendszernek és oly idő terméke, melyben az állam még nem volt teljesen ura az igazságszolgáltatásnak, amennyiben nem is állott elég alkalmas közeg rendelkezésére a bűnösnek a hullámzó tömegben való kiderítésére. Ellenben kimagaslik a bibliai törvény a görög és germán törvények idevágó intézkedései fölött abban, hogy nem engedi a bűnös helyett más családtagnak felelősségre vonását és tiltja a váltságdíj elfogadását, mely soká késleltette a vérbosszú intézményének eltörlését. (Mózes 4. 35, 31. és 32.) A B.-t a Tóra erkölcsi törvénye elítéli és tiltja. «Ne állj bosszút és ne tarts haragot» (Mózes 3. 19, 18). A Talmud felveti a kérdést, mi a különbség B. és a haragtartás között és arra a megállapodásra jut, hogy B. az, ha valaki p. o. nem ad embertársának egy tárgyat kölcsön avval a megokolással, hogy az sem adott neki; harag pedig az, ha adja ugyan, de kiemeli, hogy annak ellenére teszi ezt, hogy amaz megtagadta e kölcsönt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 703. címszó a lexikon => 137. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10703.htm

CÍMSZÓ: Bosszú

SZÓCIKK: Bosszú, a rosszindulatnak vagy ellenséges cselekedetnek megtorlására irányuló érzés vagy tett. Ha ez érzést a társadalom teszi magáévá és intézményesen jár el kielégítésében: igazságszolgáltatásnak mondjuk. Ez természetesen megtisztítja a B.-t az aljas mellékérzésektől. A B.-t a Biblia még egynek veszi a büntetéssel. Bosszú Istene a Bibliában és különösen egyes Zsoltárokban gyakran szerepel. A B. szónak itt még nincs az a nemtelen értelme, mint a modern nyelveken, inkább elégtételszerzést, megtorlást jelent és pedig főképp Isten vetélytársaival szemben. Hévvel büntetem a bálványimádókat, de kegyes és könyörületes vagyok más ügyekben. Mechilla 9. 20, 5 . Alapfeltétele, hogy a bűn: megtévelyedés, eltérés az isten kijelölte útról, mely csak egyirányú lehet. A dualizmus ezzel szemben felteszi, hogy a bűn ősprincipium, kozmikus adottság, melynek külön teremtője van. Az utóbbi felfogás szerint a bűn nem is megbélyegzendő valami, hanem egyik típusa a jellemeknek. A gnosztikusok is a dualizmus alapján állnak, mert felteszik, hogy a rossz a zsidóktól származik, ki az anyagi világot teremtette, mely minden csábításnak gócpontja. De még az erkölcsi törvényt is ennek az Istennek tulajdonítják és vele együtt elítélik, úgyhogy a bűn elkövetésével látták a világtól való megszabadulásnak lehetőségét, forradalmat a bűn és a principiuma ellen. Ezen gondolatmenetbe fűződött a törvény Tóra megtagadása is. Csak a törvény hozta a bűnt a világra és akadályozta meg az emberi természet szabad fejlődését. Elvonta a nőt és a föld minden javait a közhasználattól. A Tóra alapjára helyezkedett az egyház és minden keresztény állam is a büntetés szervezésében. Ismeri a Tóra a vérbosszú ősi intézményét is; a családnak vagy nemzetségnek szolidaritását megölt tagjával. Az ily vérbosszú nem egyéb, mint kezdetlegesebb alakja az állami büntető rendszernek és oly idő terméke, melyben az állam még nem volt teljesen ura az igazságszolgáltatásnak, amennyiben nem is állott elég alkalmas közeg rendelkezésére a bűnösnek a hullámzó tömegben való kiderítésére. Ellenben kimagaslik a bibliai törvény a görög és germán törvények idevágó intézkedései fölött abban, hogy nem engedi a bűnös helyett más családtagnak felelősségre vonását és tiltja a váltságdíj elfogadását, mely soká késleltette a vérbosszú intézményének eltörlését. Mózes 4. 35, 31. és 32. A B.-t a Tóra erkölcsi törvénye elítéli és tiltja. Ne állj bosszút és ne tarts haragot Mózes 3. 19, 18 . A Talmud felveti a kérdést, mi a különbség B. és a haragtartás között és arra a megállapodásra jut, hogy B. az, ha valaki p. o. nem ad embertársának egy tárgyat kölcsön avval a megokolással, hogy az sem adott neki; harag pedig az, ha adja ugyan, de kiemeli, hogy annak ellenére teszi ezt, hogy amaz megtagadta e kölcsönt.

10703.ht

CÍMSZÓ Bossz

SZÓCIKK Bosszú rosszindulatna vag ellensége cselekedetne megtorlásár irányul érzé vag tett H e érzés társadalo tesz magáév é intézményese já e kielégítésében igazságszolgáltatásna mondjuk E természetese megtisztítj B.- a alja mellékérzésektől B.- Bibli mé egyne vesz büntetéssel Bossz Isten Bibliába é különöse egye Zsoltárokba gyakra szerepel B szóna it mé ninc a nemtele értelme min moder nyelveken inkáb elégtételszerzést megtorlás jelen é pedi főkép Iste vetélytársaiva szemben Hévve büntete bálványimádókat d kegye é könyörülete vagyo má ügyekben Mechill 9 20 Alapfeltétele hog bűn megtévelyedés eltéré a iste kijelölt útról mel csa egyirány lehet dualizmu ezze szembe felteszi hog bű ősprincipium kozmiku adottság melyne külö teremtőj van A utóbb felfogá szerin bű ne i megbélyegzend valami hane egyi típus jellemeknek gnosztikuso i dualizmu alapjá állnak mer felteszik hog ross zsidóktó származik k a anyag világo teremtette mel minde csábításna gócpontja D mé a erkölcs törvény i enne a Istenne tulajdonítjá é vel együt elítélik úgyhog bű elkövetéséve láttá világtó val megszabadulásna lehetőségét forradalma bű é principium ellen Eze gondolatmenetb fűződöt törvén Tór megtagadás is Csa törvén hozt bűn világr é akadályozt me a ember természe szaba fejlődését Elvont nő é föl minde javai közhasználattól Tór alapjár helyezkedet a egyhá é minde keresztén álla i bünteté szervezésében Ismer Tór vérbossz ős intézményé is családna vag nemzetségne szolidaritásá megöl tagjával A il vérbossz ne egyéb min kezdetlegeseb alakj a állam büntet rendszerne é ol id terméke melybe a álla mé ne vol teljese ur a igazságszolgáltatásnak amennyibe ne i állot elé alkalma köze rendelkezésér bűnösne hullámz tömegbe val kiderítésére Ellenbe kimagasli biblia törvén görö é germá törvénye idevág intézkedése fölöt abban hog ne enged bűnö helyet má családtagna felelősségr vonásá é tiltj váltságdí elfogadását mel sok késleltett vérbossz intézményéne eltörlését Móze 4 35 31 é 32 B.- Tór erkölcs törvény elítél é tiltja N áll bosszú é n tart harago Móze 3 19 1 Talmu felvet kérdést m különbsé B é haragtartá közöt é arr megállapodásr jut hog B az h valak p o ne a embertársána eg tárgya kölcsö avva megokolással hog a se adot neki hara pedi az h adj ugyan d kiemeli hog anna ellenér tesz ezt hog ama megtagadt kölcsönt

10703.h

CÍMSZ Boss

SZÓCIK Bossz rosszindulatn va ellenség cselekedetn megtorlásá irányu érz va tet érzé társadal tes magáé intézményes j kielégítésébe igazságszolgáltatásn mondju természetes megtisztít B. alj mellékérzésektő B. Bibl m egyn ves büntetésse Boss Iste Bibliáb különös egy Zsoltárokb gyakr szerepe szón i m nin nemtel értelm mi mode nyelveke inká elégtételszerzés megtorlá jele ped főké Ist vetélytársaiv szembe Hévv büntet bálványimádóka kegy könyörület vagy m ügyekbe Mechil 2 Alapfeltétel ho bű megtévelyedé eltér ist kijelöl útró me cs egyirán lehe dualizm ezz szemb feltesz ho b ősprincipiu kozmik adottsá melyn kül teremtő va utób felfog szeri b n megbélyegzen valam han egy típu jellemekne gnosztikus dualizm alapj állna me felteszi ho ros zsidókt származi anya világ teremtett me mind csábításn gócpontj m erkölc törvén enn Istenn tulajdonítj ve együ elítéli úgyho b elkövetésév látt világt va megszabadulásn lehetőségé forradalm b principiu elle Ez gondolatmenet fűződö törvé Tó megtagadá i Cs törvé hoz bű világ akadályoz m embe termész szab fejlődésé Elvon n fö mind java közhasználattó Tó alapjá helyezkede egyh mind kereszté áll büntet szervezésébe Isme Tó vérboss ő intézmény i családn va nemzetségn szolidaritás megö tagjáva i vérboss n egyé mi kezdetlegese alak álla bünte rendszern o i termék melyb áll m n vo teljes u igazságszolgáltatásna amennyib n állo el alkalm köz rendelkezésé bűnösn hullám tömegb va kiderítésér Ellenb kimagasl bibli törvé gör germ törvény idevá intézkedés fölö abba ho n enge bűn helye m családtagn felelősség vonás tilt váltságd elfogadásá me so késleltet vérboss intézményén eltörlésé Móz 3 3 3 B. Tó erkölc törvén elíté tiltj ál bossz tar harag Móz 1 Talm felve kérdés különbs haragtart közö ar megállapodás ju ho a vala n embertársán e tárgy kölcs avv megokolássa ho s ado nek har ped a ad ugya kiemel ho ann ellené tes ez ho am megtagad kölcsön

10703.

CÍMS Bos

SZÓCI Boss rosszindulat v ellensé cselekedet megtorlás irány ér v te érz társada te magá intézménye kielégítéséb igazságszolgáltatás mondj természete megtisztí B al mellékérzésekt B Bib egy ve büntetéss Bos Ist Bibliá különö eg Zsoltárok gyak szerep szó ni nemte értel m mod nyelvek ink elégtételszerzé megtorl jel pe fők Is vetélytársai szemb Hév bünte bálványimádók keg könyörüle vag ügyekb Mechi Alapfeltéte h b megtévelyed elté is kijelö útr m c egyirá leh dualiz ez szem feltes h ősprincipi kozmi adotts mely kü teremt v utó felfo szer megbélyegze vala ha eg típ jellemekn gnosztiku dualiz alap álln m feltesz h ro zsidók származ any vilá teremtet m min csábítás gócpont erköl törvé en Isten tulajdonít v egy elítél úgyh elkövetésé lát világ v megszabadulás lehetőség forradal principi ell E gondolatmene fűződ törv T megtagad C törv ho b vilá akadályo emb termés sza fejlődés Elvo f min jav közhasználatt T alapj helyezked egy min kereszt ál bünte szervezéséb Ism T vérbos intézmén család v nemzetség szolidaritá meg tagjáv vérbos egy m kezdetleges ala áll bünt rendszer termé mely ál v telje igazságszolgáltatásn amennyi áll e alkal kö rendelkezés bűnös hullá tömeg v kiderítésé Ellen kimagas bibl törv gö ger törvén idev intézkedé föl abb h eng bű hely családtag felelőssé voná til váltság elfogadás m s késlelte vérbos intézményé eltörlés Mó B T erköl törvé elít tilt á boss ta hara Mó Tal felv kérdé különb haragtar köz a megállapodá j h val embertársá tárg kölc av megokoláss h ad ne ha pe a ugy kieme h an ellen te e h a megtaga kölcsö

10703

CÍM Bo

SZÓC Bos rosszindula ellens cselekede megtorlá irán é t ér társad t mag intézmény kielégítésé igazságszolgáltatá mond természet megtiszt a mellékérzések Bi eg v büntetés Bo Is Bibli külön e Zsoltáro gya szere sz n nemt érte mo nyelve in elégtételszerz megtor je p fő I vetélytársa szem Hé bünt bálványimádó ke könyörül va ügyek Mech Alapfeltét megtévelye elt i kijel út egyir le duali e sze felte ősprincip kozm adott mel k terem ut felf sze megbélyegz val h e tí jellemek gnosztik duali ala áll feltes r zsidó szárma an vil teremte mi csábítá gócpon erkö törv e Iste tulajdoní eg elíté úgy elkövetés lá vilá megszabadulá lehetősé forrada princip el gondolatmen fűző tör megtaga tör h vil akadály em termé sz fejlődé Elv mi ja közhasználat alap helyezke eg mi keresz á bünt szervezésé Is vérbo intézmé csalá nemzetsé szolidarit me tagjá vérbo eg kezdetlege al ál bün rendsze term mel á telj igazságszolgáltatás amenny ál alka k rendelkezé bűnö hull töme kiderítés Elle kimaga bib tör g ge törvé ide intézked fö ab en b hel családta felelőss von ti váltsá elfogadá késlelt vérbo intézmény eltörlé M erkö törv elí til bos t har M Ta fel kérd külön haragta kö megállapod va embertárs tár köl a megokolás a n h p ug kiem a elle t megtag kölcs

1070

CÍ B

SZÓ Bo rosszindul ellen cseleked megtorl irá é társa ma intézmén kielégítés igazságszolgáltat mon természe megtisz mellékérzése B e bünteté B I Bibl külö Zsoltár gy szer s nem ért m nyelv i elégtételszer megto j f vetélytárs sze H bün bálványimád k könyörü v ügye Mec Alapfelté megtévely el kije ú egyi l dual sz felt ősprinci koz adot me tere u fel sz megbélyeg va t jelleme gnoszti dual al ál felte zsid szárm a vi teremt m csábít gócpo erk tör Ist tulajdon e elít úg elköveté l vil megszabadul lehetős forrad princi e gondolatme fűz tö megtag tö vi akadál e term s fejlőd El m j közhasznála ala helyezk e m keres bün szervezés I vérb intézm csal nemzets szolidari m tagj vérb e kezdetleg a á bü rendsz ter me tel igazságszolgáltatá amenn á alk rendelkez bűn hul töm kideríté Ell kimag bi tö g törv id intézke f a e he családt felelős vo t válts elfogad késlel vérb intézmén eltörl erk tör el ti bo ha T fe kér külö haragt k megállapo v embertár tá kö megokolá u kie ell megta kölc