10704.htm

CÍMSZÓ: Brám

SZEMÉLYNÉV: Brám Miksa

SZÓCIKK: Brám Miksa (bárdányi) lovag, miniszteri tanácsos, szül. Budapesten 1842., megh. Bécsben 1917 februárjában. Alig 19 éves volt, mikor a Déli vasúthoz került. Már 1870. megbízták a vállalat magyarországi üzemeinek vezetésével. Mielőtt a Déli vasút magyarországi vonalának vezérigazgatója lett, már nagy része volt ennek kiépítésében. Érdemei elismeréséül magyar nemességet és miniszteri tanácsosi címet kapott, azonkívül a Vas korona-rend III. osztályát, a Ferenc József-rend középkeresztjét, stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 704. címszó a lexikon => 137. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10704.htm

CÍMSZÓ: Brám

SZEMÉLYNÉV: Brám Miksa

SZÓCIKK: Brám Miksa bárdányi lovag, miniszteri tanácsos, szül. Budapesten 1842., megh. Bécsben 1917 februárjában. Alig 19 éves volt, mikor a Déli vasúthoz került. Már 1870. megbízták a vállalat magyarországi üzemeinek vezetésével. Mielőtt a Déli vasút magyarországi vonalának vezérigazgatója lett, már nagy része volt ennek kiépítésében. Érdemei elismeréséül magyar nemességet és miniszteri tanácsosi címet kapott, azonkívül a Vas korona-rend III. osztályát, a Ferenc József-rend középkeresztjét, stb.

10704.ht

CÍMSZÓ Brá

SZEMÉLYNÉV Brá Miks

SZÓCIKK Brá Miks bárdány lovag miniszter tanácsos szül Budapeste 1842. megh Bécsbe 191 februárjában Ali 1 éve volt miko Dél vasútho került Má 1870 megbíztá vállala magyarország üzemeine vezetésével Mielőt Dél vasú magyarország vonalána vezérigazgatój lett má nag rész vol enne kiépítésében Érdeme elismeréséü magya nemessége é miniszter tanácsos címe kapott azonkívü Va korona-ren III osztályát Feren József-ren középkeresztjét stb

10704.h

CÍMSZ Br

SZEMÉLYNÉ Br Mik

SZÓCIK Br Mik bárdán lova miniszte tanácso szü Budapest 1842 meg Bécsb 19 februárjába Al év vol mik Dé vasúth kerül M 187 megbízt vállal magyarorszá üzemein vezetéséve Mielő Dé vas magyarorszá vonalán vezérigazgató let m na rés vo enn kiépítésébe Érdem elismerésé magy nemesség miniszte tanácso cím kapot azonkív V korona-re II osztályá Fere József-re középkeresztjé st

10704.

CÍMS B

SZEMÉLYN B Mi

SZÓCI B Mi bárdá lov miniszt tanács sz Budapes 184 me Bécs 1 februárjáb A é vo mi D vasút kerü 18 megbíz válla magyarorsz üzemei vezetésév Miel D va magyarorsz vonalá vezérigazgat le n ré v en kiépítéséb Érde elismerés mag nemessé miniszt tanács cí kapo azonkí korona-r I osztály Fer József-r középkeresztj s

10704

CÍM

SZEMÉLY M

SZÓC M bárd lo minisz tanác s Budape 18 m Béc februárjá v m vasú ker 1 megbí váll magyarors üzeme vezetésé Mie v magyarors vonal vezérigazga l r e kiépítésé Érd elismeré ma nemess minisz tanác c kap azonk korona- osztál Fe József- középkereszt

1070SZEMÉL

SZÓ bár l minis taná Budap 1 Bé februárj vas ke megb vál magyaror üzem vezetés Mi magyaror vona vezérigazg kiépítés Ér elismer m nemes minis taná ka azon korona osztá F József középkeresz