10710.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Róbert

SZÓCIKK: B. Róbert, szociológiai író, szül. Aradon, 1879. A budapesti egyetemen tanult és középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelét itt nyerte el, azután kereskedelmi iskolai tanár volt Lippán és Marosvásárhelyen. 1910-1911-ig a Fővárosi Könyvtár főkönyvtárnoka volt. Lefordította angolból Henry George Haladás és szegénység c. művét. Egyéb önálló művei: Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés (1919); Régi és új milliomosok Amerikában (1920). Folyóiratokban és különlenyomatban is megjelent jelentékeny szociológiai tanulmányai: A falu lélektana; Marosvásárhely szervezett munkássága; Lippa és San Sepulchro; A szlovén nemzetiségi eszme története; Az amerikai város; A tanult és tanulatlan munka; Mezőgazdasági forradalmak; Bürokrácia és demokrácia. Egy ideig Jászi Oszkár társaságában társszerkesztője volt a «Huszadik Század»-nak, főmunkatársa a «Századunk»-nak, 1928. szerkesztette a Közgazdaságtani Encyklopédiát


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 710. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10710.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Róbert

SZÓCIKK: B. Róbert, szociológiai író, szül. Aradon, 1879. A budapesti egyetemen tanult és középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelét itt nyerte el, azután kereskedelmi iskolai tanár volt Lippán és Marosvásárhelyen. 1910-1911-ig a Fővárosi Könyvtár főkönyvtárnoka volt. Lefordította angolból Henry George Haladás és szegénység c. művét. Egyéb önálló művei: Magyarország feldarabolása és a nemzetiségi kérdés 1919 ; Régi és új milliomosok Amerikában 1920 . Folyóiratokban és különlenyomatban is megjelent jelentékeny szociológiai tanulmányai: A falu lélektana; Marosvásárhely szervezett munkássága; Lippa és San Sepulchro; A szlovén nemzetiségi eszme története; Az amerikai város; A tanult és tanulatlan munka; Mezőgazdasági forradalmak; Bürokrácia és demokrácia. Egy ideig Jászi Oszkár társaságában társszerkesztője volt a Huszadik Század -nak, főmunkatársa a Századunk -nak, 1928. szerkesztette a Közgazdaságtani Encyklopédiát

10710.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Róber

SZÓCIKK B Róbert szociológia író szül Aradon 1879 budapest egyeteme tanul é középiskola tanár é bölcsészetdoktor oklevelé it nyert el azutá kereskedelm iskola taná vol Lippá é Marosvásárhelyen 1910-1911-i Főváros Könyvtá főkönyvtárnok volt Lefordított angolbó Henr Georg Haladá é szegénysé c művét Egyé önáll művei Magyarorszá feldarabolás é nemzetiség kérdé 191 Rég é ú milliomoso Amerikába 192 Folyóiratokba é különlenyomatba i megjelen jelentéken szociológia tanulmányai fal lélektana Marosvásárhel szervezet munkássága Lipp é Sa Sepulchro szlové nemzetiség eszm története A amerika város tanul é tanulatla munka Mezőgazdaság forradalmak Bürokráci é demokrácia Eg idei Jász Oszká társaságába társszerkesztőj vol Huszadi Száza -nak főmunkatárs Századun -nak 1928 szerkesztett Közgazdaságtan Encyklopédiá

10710.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Róbe

SZÓCIK Róber szociológi ír szü Arado 187 budapes egyetem tanu középiskol taná bölcsészetdokto oklevel i nyer e azut kereskedel iskol tan vo Lipp Marosvásárhelye 1910-1911- Főváro Könyvt főkönyvtárno vol Lefordítot angolb Hen Geor Halad szegénys művé Egy önál műve Magyarorsz feldarabolá nemzetisé kérd 19 Ré milliomos Amerikáb 19 Folyóiratokb különlenyomatb megjele jelentéke szociológi tanulmánya fa lélektan Marosvásárhe szerveze munkásság Lip S Sepulchr szlov nemzetisé esz történet amerik váro tanu tanulatl munk Mezőgazdasá forradalma Bürokrác demokráci E ide Jás Oszk társaságáb társszerkesztő vo Huszad Száz -na főmunkatár Századu -na 192 szerkesztet Közgazdaságta Encyklopédi

10710.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Rób

SZÓCI Róbe szociológ í sz Arad 18 budape egyete tan középisko tan bölcsészetdokt okleve nye azu kereskede isko ta v Lip Marosvásárhely 1910-1911 Fővár Könyv főkönyvtárn vo Lefordíto angol He Geo Hala szegény műv Eg öná műv Magyarors feldarabol nemzetis kér 1 R milliomo Ameriká 1 Folyóiratok különlenyomat megjel jelenték szociológ tanulmány f lélekta Marosvásárh szervez munkássá Li Sepulch szlo nemzetis es történe ameri vár tan tanulat mun Mezőgazdas forradalm Bürokrá demokrác id Já Osz társaságá társszerkeszt v Husza Szá -n főmunkatá Század -n 19 szerkeszte Közgazdaságt Encyklopéd

10710

CÍM B

SZEMÉLY B Ró

SZÓC Rób szocioló s Ara 1 budap egyet ta középisk ta bölcsészetdok oklev ny az keresked isk t Li Marosvásárhel 1910-191 Fővá Köny főkönyvtár v Lefordít ango H Ge Hal szegén mű E ön mű Magyaror feldarabo nemzeti ké milliom Amerik Folyóirato különlenyoma megje jelenté szocioló tanulmán lélekt Marosvásár szerve munkáss L Sepulc szl nemzeti e történ amer vá ta tanula mu Mezőgazda forradal Bürokr demokrá i J Os társaság társszerkesz Husz Sz - főmunkat Száza - 1 szerkeszt Közgazdaság Encyklopé

1071SZEMÉL R

SZÓ Ró szociol Ar buda egye t középis t bölcsészetdo okle n a kereske is L Marosvásárhe 1910-19 Főv Kön főkönyvtá Lefordí ang G Ha szegé m ö m Magyaro feldarab nemzet k millio Ameri Folyóirat különlenyom megj jelent szociol tanulmá lélek Marosvásá szerv munkás Sepul sz nemzet törté ame v t tanul m Mezőgazd forrada Bürok demokr O társasá társszerkes Hus S főmunka Száz szerkesz Közgazdasá Encyklop