10712.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, újságíró, szül. Mezőkeresztesen 1866 okt. 2., megh. Budapesten 1920 jan. 21. Egy ideig a kereskedelmi iskolában tanított, majd 1887-től a Pesti Napló munkatársa, később szerkesztője lett. 1894-ben megalapította a Közgazdasági Napló c. napilapot, 1896. pedig a Budapesti Naplót szerkesztette. 1905-ben alapította A Nap c. igen népszerű radikális politikai estilapot, melyet haláláig szerkesztett. Nagy érdemeket szerzett a modern magyar újságírás fejlődése körül, a riportázs új formái az ő szerkesztőségében bontakoztak ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 712. címszó a lexikon => 138. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10712.htm

CÍMSZÓ: Braun

SZEMÉLYNÉV: Braun Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, újságíró, szül. Mezőkeresztesen 1866 okt. 2., megh. Budapesten 1920 jan. 21. Egy ideig a kereskedelmi iskolában tanított, majd 1887-től a Pesti Napló munkatársa, később szerkesztője lett. 1894-ben megalapította a Közgazdasági Napló c. napilapot, 1896. pedig a Budapesti Naplót szerkesztette. 1905-ben alapította A Nap c. igen népszerű radikális politikai estilapot, melyet haláláig szerkesztett. Nagy érdemeket szerzett a modern magyar újságírás fejlődése körül, a riportázs új formái az ő szerkesztőségében bontakoztak ki.

10712.ht

CÍMSZÓ Brau

SZEMÉLYNÉV Brau Sándo

SZÓCIKK B Sándor újságíró szül Mezőkeresztese 186 okt 2. megh Budapeste 192 jan 21 Eg idei kereskedelm iskolába tanított maj 1887-tő Pest Napl munkatársa későb szerkesztőj lett 1894-be megalapított Közgazdaság Napl c napilapot 1896 pedi Budapest Napló szerkesztette 1905-be alapított Na c ige népszer radikáli politika estilapot melye halálái szerkesztett Nag érdemeke szerzet moder magya újságírá fejlődés körül riportáz ú formá a szerkesztőségébe bontakozta ki

10712.h

CÍMSZ Bra

SZEMÉLYNÉ Bra Sánd

SZÓCIK Sándo újságír szü Mezőkeresztes 18 ok 2 meg Budapest 19 ja 2 E ide kereskedel iskoláb tanítot ma 1887-t Pes Nap munkatárs késő szerkesztő let 1894-b megalapítot Közgazdasá Nap napilapo 189 ped Budapes Napl szerkesztett 1905-b alapítot N ig népsze radikál politik estilapo mely halálá szerkesztet Na érdemek szerze mode magy újságír fejlődé körü riportá form szerkesztőségéb bontakozt k

10712.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Sán

SZÓCI Sánd újságí sz Mezőkereszte 1 o me Budapes 1 j id kereskede iskolá taníto m 1887- Pe Na munkatár kés szerkeszt le 1894- megalapíto Közgazdas Na napilap 18 pe Budape Nap szerkesztet 1905- alapíto i népsz radiká politi estilap mel halál szerkeszte N érdeme szerz mod mag újságí fejlőd kör riport for szerkesztőségé bontakoz

10712

CÍM B

SZEMÉLY B Sá

SZÓC Sán újság s Mezőkereszt m Budape i keresked iskol tanít 1887 P N munkatá ké szerkesz l 1894 megalapít Közgazda N napila 1 p Budap Na szerkeszte 1905 alapít néps radik polit estila me halá szerkeszt érdem szer mo ma újság fejlő kö ripor fo szerkesztőség bontako

1071SZEMÉL S

SZÓ Sá újsá Mezőkeresz Budap kereske isko taní 188 munkat k szerkes 189 megalapí Közgazd napil Buda N szerkeszt 190 alapí nép radi poli estil m hal szerkesz érde sze m m újsá fejl k ripo f szerkesztősé bontak