10716.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer József

SZÓCIKK: 2. B. József a haifai műegyetem tanára, szül. Komáromban 1882. márc. 8. A budapesti műegyetemen szerzett mérnöki diplomát s főleg talajjavítási munkálatokkal foglalkozott. 1919-ben Palesztinába költözött, ahol megcsinálta a tiberiási vízműveket. Legnagyobb munkája, amely híressé tette nevét, Palesztina legegészségtelenebb részének, az Emek Jeszreel (Jeszreel völgye) mocsarainak lecsapolása. A Népszövetség megbízásából speciális talajjavítási módszeréről könyvet írt. 1926-ban a palesztinai kormány a haifai műegyetem tanárává nevezte ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 716. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10716.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer József

SZÓCIKK: 2. B. József a haifai műegyetem tanára, szül. Komáromban 1882. márc. 8. A budapesti műegyetemen szerzett mérnöki diplomát s főleg talajjavítási munkálatokkal foglalkozott. 1919-ben Palesztinába költözött, ahol megcsinálta a tiberiási vízműveket. Legnagyobb munkája, amely híressé tette nevét, Palesztina legegészségtelenebb részének, az Emek Jeszreel Jeszreel völgye mocsarainak lecsapolása. A Népszövetség megbízásából speciális talajjavítási módszeréről könyvet írt. 1926-ban a palesztinai kormány a haifai műegyetem tanárává nevezte ki.

10716.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Józse

SZÓCIKK 2 B Józse haifa műegyete tanára szül Komáromba 1882 márc 8 budapest műegyeteme szerzet mérnök diplomá főle talajjavítás munkálatokka foglalkozott 1919-be Palesztináb költözött aho megcsinált tiberiás vízműveket Legnagyob munkája amel híress tett nevét Palesztin legegészségteleneb részének a Eme Jeszree Jeszree völgy mocsaraina lecsapolása Népszövetsé megbízásábó speciáli talajjavítás módszerérő könyve írt 1926-ba palesztina kormán haifa műegyete tanáráv nevezt ki

10716.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu Józs

SZÓCIK Józs haif műegyet tanár szü Komáromb 188 már budapes műegyetem szerze mérnö diplom fől talajjavítá munkálatokk foglalkozot 1919-b Palesztiná költözöt ah megcsinál tiberiá vízműveke Legnagyo munkáj ame híres tet nevé Paleszti legegészségtelene részéne Em Jeszre Jeszre völg mocsarain lecsapolás Népszövets megbízásáb speciál talajjavítá módszerér könyv ír 1926-b palesztin kormá haif műegyet tanárá nevez k

10716.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre Józ

SZÓCI Józ hai műegye taná sz Komárom 18 má budape műegyete szerz mérn diplo fő talajjavít munkálatok foglalkozo 1919- Palesztin költözö a megcsiná tiberi vízművek Legnagy munká am híre te nev Paleszt legegészségtelen részén E Jeszr Jeszr völ mocsarai lecsapolá Népszövet megbízásá speciá talajjavít módszeré köny í 1926- paleszti korm hai műegye tanár neve

10716

CÍM Br

SZEMÉLY Br Jó

SZÓC Jó ha műegy tan s Komáro 1 m budap műegyet szer mér dipl f talajjaví munkálato foglalkoz 1919 Paleszti költöz megcsin tiber vízműve Legnag munk a hír t ne Palesz legegészségtele részé Jesz Jesz vö mocsara lecsapol Népszöve megbízás speci talajjaví módszer kön 1926 paleszt kor ha műegy taná nev

1071

CÍ B

SZEMÉL B J

SZÓ J h műeg ta Komár buda műegye sze mé dip talajjav munkálat foglalko 191 Paleszt költö megcsi tibe vízműv Legna mun hí n Pales legegészségtel rész Jes Jes v mocsar lecsapo Népszöv megbízá spec talajjav módsze kö 192 palesz ko h műeg tan ne