10717.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Leopold

SZÓCIKK: "3. B. Leopold, pedagógus, szül. Gyulafehérváron 1791., megh. Bécsben 1872. Ő volt a szerzője annak a memorandumnak, amelyet 1832. a magyar országgyűlés elé terjesztett a hazai zsidóság. 1835-ben Bécsbe hívták meg vallástanárnak. Tankönyvei és módszere az osztrák kultúrkormányzat elismerését és figyelmét vonták maguk után. B. «reformer» volt, jóllehet a bécsi hitközség távol állott ettől. 1857-ben visszavonult. Akkor nagyon elterjedt és eredeti szempontból megírt tankönyvei: Biblische Geschichte u. Geschichte d. Juden u. des Judentums für die israelitische Jugend (2 k. 1848-49); Israelitische Glaubens u. Pflichtenlehre (1851)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 717. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10717.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Leopold

SZÓCIKK: 3. B. Leopold, pedagógus, szül. Gyulafehérváron 1791., megh. Bécsben 1872. Ő volt a szerzője annak a memorandumnak, amelyet 1832. a magyar országgyűlés elé terjesztett a hazai zsidóság. 1835-ben Bécsbe hívták meg vallástanárnak. Tankönyvei és módszere az osztrák kultúrkormányzat elismerését és figyelmét vonták maguk után. B. reformer volt, jóllehet a bécsi hitközség távol állott ettől. 1857-ben visszavonult. Akkor nagyon elterjedt és eredeti szempontból megírt tankönyvei: Biblische Geschichte u. Geschichte d. Juden u. des Judentums für die israelitische Jugend 2 k. 1848-49 ; Israelitische Glaubens u. Pflichtenlehre 1851 .

10717.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Leopol

SZÓCIKK 3 B Leopold pedagógus szül Gyulafehérváro 1791. megh Bécsbe 1872 vol szerzőj anna memorandumnak amelye 1832 magya országgyűlé el terjesztet haza zsidóság 1835-be Bécsb hívtá me vallástanárnak Tankönyve é módszer a osztrá kultúrkormányza elismerésé é figyelmé vontá magu után B reforme volt jóllehe bécs hitközsé távo állot ettől 1857-be visszavonult Akko nagyo elterjed é eredet szempontbó megír tankönyvei Biblisch Geschicht u Geschicht d Jude u de Judentum fü di israelitisch Jugen k 1848-4 Israelitisch Glauben u Pflichtenlehr 185

10717.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu Leopo

SZÓCIK Leopol pedagógu szü Gyulafehérvár 1791 meg Bécsb 187 vo szerző ann memorandumna amely 183 magy országgyűl e terjeszte haz zsidósá 1835-b Bécs hívt m vallástanárna Tankönyv módsze osztr kultúrkormányz elismerés figyelm vont mag utá reform vol jólleh béc hitközs táv állo ettő 1857-b visszavonul Akk nagy elterje erede szempontb megí tankönyve Biblisc Geschich Geschich Jud d Judentu f d israelitisc Juge 1848- Israelitisc Glaube Pflichtenleh 18

10717.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre Leop

SZÓCI Leopo pedagóg sz Gyulafehérvá 179 me Bécs 18 v szerz an memorandumn amel 18 mag országgyű terjeszt ha zsidós 1835- Béc hív vallástanárn Tanköny módsz oszt kultúrkormány elismeré figyel von ma ut refor vo jólle bé hitköz tá áll ett 1857- visszavonu Ak nag elterj ered szempont meg tankönyv Biblis Geschic Geschic Ju Judent israelitis Jug 1848 Israelitis Glaub Pflichtenle 1

10717

CÍM Br

SZEMÉLY Br Leo

SZÓC Leop pedagó s Gyulafehérv 17 m Béc 1 szer a memorandum ame 1 ma országgy terjesz h zsidó 1835 Bé hí vallástanár Tankön móds osz kultúrkormán elismer figye vo m u refo v jóll b hitkö t ál et 1857 visszavon A na elter ere szempon me tanköny Bibli Geschi Geschi J Juden israeliti Ju 184 Israeliti Glau Pflichtenl

1071

CÍ B

SZEMÉL B Le

SZÓ Leo pedag Gyulafehér 1 Bé sze memorandu am m országg terjes zsid 183 B h vallástaná Tankö mód os kultúrkormá elisme figy v ref jól hitk á e 185 visszavo n elte er szempo m tankön Bibl Gesch Gesch Jude israelit J 18 Israelit Gla Pflichten