10719.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Salamon

SZÓCIKK: Breuer Salamon frankfurti főrabbi, szül. Nyitrán 1849. megh. Frankfurt a. M.-ban 1926. A pozsonyi jesiván tanult és előbb Pápán volt főrabbi 1883-ig, amikor Frankfurtba hívták meg Hirsch S. R.-nek, - akinek veje volt - utódául. Mint a német orthodoxia szellemi vezetője, ugyanazon irányt követte, mint Hirsch: a legszigorúbb vallásosság mellett a modern műveltség megszerzését ő is megengedte. Elnöke volt az orthodox rabbik egyesületének és támogatta azt a törekvést, hogy mindenütt külön orthodox hitközségek alakuljanak. Az általa 1890. alapított frankfurti jesivát haláláig vezette. Fia, B. Isaak, frankfurti ügyvéd, szül. Pápán 1883., szintén az orthodoxia előharcosa s annak támogatója a hitközségektől való különválásban. Ily irányú munkái: Kampf um Gott; Das Judenproblem; Messiasspuren. Az «Agudasz Jiszroel» egyik vezetője s ellentétben áll a mizráchiakkal


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 719. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10719.htm

CÍMSZÓ: Breuer

SZEMÉLYNÉV: Breuer Salamon

SZÓCIKK: Breuer Salamon frankfurti főrabbi, szül. Nyitrán 1849. megh. Frankfurt a. M.-ban 1926. A pozsonyi jesiván tanult és előbb Pápán volt főrabbi 1883-ig, amikor Frankfurtba hívták meg Hirsch S. R.-nek, - akinek veje volt - utódául. Mint a német orthodoxia szellemi vezetője, ugyanazon irányt követte, mint Hirsch: a legszigorúbb vallásosság mellett a modern műveltség megszerzését ő is megengedte. Elnöke volt az orthodox rabbik egyesületének és támogatta azt a törekvést, hogy mindenütt külön orthodox hitközségek alakuljanak. Az általa 1890. alapított frankfurti jesivát haláláig vezette. Fia, B. Isaak, frankfurti ügyvéd, szül. Pápán 1883., szintén az orthodoxia előharcosa s annak támogatója a hitközségektől való különválásban. Ily irányú munkái: Kampf um Gott; Das Judenproblem; Messiasspuren. Az Agudasz Jiszroel egyik vezetője s ellentétben áll a mizráchiakkal

10719.ht

CÍMSZÓ Breue

SZEMÉLYNÉV Breue Salamo

SZÓCIKK Breue Salamo frankfurt főrabbi szül Nyitrá 1849 megh Frankfur a M.-ba 1926 pozsony jesivá tanul é előb Pápá vol főrabb 1883-ig amiko Frankfurtb hívtá me Hirsc S R.-nek akine vej vol utódául Min néme orthodoxi szellem vezetője ugyanazo irány követte min Hirsch legszigorúb vallásossá mellet moder műveltsé megszerzésé i megengedte Elnök vol a orthodo rabbi egyesületéne é támogatt az törekvést hog mindenüt külö orthodo hitközsége alakuljanak A által 1890 alapítot frankfurt jesivá halálái vezette Fia B Isaak frankfurt ügyvéd szül Pápá 1883. szinté a orthodoxi előharcos anna támogatój hitközségektő val különválásban Il irány munkái Kamp u Gott Da Judenproblem Messiasspuren A Agudas Jiszroe egyi vezetőj ellentétbe ál mizráchiakka

10719.h

CÍMSZ Breu

SZEMÉLYNÉ Breu Salam

SZÓCIK Breu Salam frankfur főrabb szü Nyitr 184 meg Frankfu M.-b 192 pozson jesiv tanu elő Páp vo főrab 1883-i amik Frankfurt hívt m Hirs R.-ne akin ve vo utódáu Mi ném orthodox szelle vezetőj ugyanaz irán követt mi Hirsc legszigorú vallásoss melle mode művelts megszerzés megengedt Elnö vo orthod rabb egyesületén támogat a törekvés ho mindenü kül orthod hitközség alakuljana álta 189 alapíto frankfur jesiv halálá vezett Fi Isaa frankfur ügyvé szü Páp 1883 szint orthodox előharco ann támogató hitközségekt va különválásba I irán munká Kam Got D Judenproble Messiasspure Aguda Jiszro egy vezető ellentétb á mizráchiakk

10719.

CÍMS Bre

SZEMÉLYN Bre Sala

SZÓCI Bre Sala frankfu főrab sz Nyit 18 me Frankf M.- 19 pozso jesi tan el Pá v főra 1883- ami Frankfur hív Hir R.-n aki v v utódá M né orthodo szell vezető ugyana irá követ m Hirs legszigor vallásos mell mod művelt megszerzé megenged Eln v ortho rab egyesületé támoga törekvé h minden kü ortho hitközsé alakuljan ált 18 alapít frankfu jesi halál vezet F Isa frankfu ügyv sz Pá 188 szin orthodo előharc an támogat hitközségek v különválásb irá munk Ka Go Judenprobl Messiasspur Agud Jiszr eg vezet ellentét mizráchiak

10719

CÍM Br

SZEMÉLY Br Sal

SZÓC Br Sal frankf főra s Nyi 1 m Frank M. 1 pozs jes ta e P főr 1883 am Frankfu hí Hi R.- ak utód n orthod szel vezet ugyan ir köve Hir legszigo valláso mel mo művel megszerz megenge El orth ra egyesület támog törekv minde k orth hitközs alakulja ál 1 alapí frankf jes halá veze Is frankf ügy s P 18 szi orthod előhar a támoga hitközsége különválás ir mun K G Judenprob Messiasspu Agu Jisz e veze ellenté mizráchia

1071

CÍ B

SZEMÉL B Sa

SZÓ B Sa frank főr Ny Fran M poz je t fő 188 a Frankf h H R. a utó ortho sze veze ugya i köv Hi legszig vallás me m műve megszer megeng E ort r egyesüle támo törek mind ort hitköz alakulj á alap frank je hal vez I frank üg 1 sz ortho előha támog hitközség különválá i mu Judenpro Messiassp Ag Jis vez ellent mizráchi