10723.htm

CÍMSZÓ: Brill

SZEMÉLYNÉV: Brill Sámuel Lőb

SZÓCIKK: 2. B. Sámuel Lőb, pesti rabbi, szül. Pesten 1814 jom-kippur estéjén, mint B. Ázriel dáján fia; megh. u. o. 1897 ápr. 8. A felvilágosult rabbiülnök fiát a Talmud és héber tudományok mellett világi tudományokra is taníttatta és mielőtt jesivára küldte, előbb az evang. gimnáziumban 6 osztályról vizsgát tétetett vele. Kismartonban Perls Mózes rabbinak volt kedvenc tanítványa, 19 éves korában Szófer Mózes tanítványa Pozsonyban, hol feltűnt nagy tudásával, de idegenkedve látták, hogy világi tudományokkal is foglalkozik. Ezután 4 évig nevelősködött az akkor híres pozsonyi Pappenheim-családnál, mely idő alatt roppant szorgalommal foglalkozott a héber, latin és görög irodalommal. Majd Prágában Kauders Sámuel rabbi oldalán tökéletesítette talmudi tudását, az egyetemen pedig bölcsészetet hallgatott. Tanulmányainak befejeztével atyjának segédkezett a lelkészkedésben s ennek 1853. bekövetkezett halála után hivatali utóda lett, míg a pesti hitközség 1874. rabbisági elnökké nevezte ki. A kormány megbízásából 1864. részt vett a rabbiszemináriumot előkészítő bizottság munkálataiban s az 1877. megnyílt intézetben egy évtizeden át előadta a Talmudot. Az 1868/9. évi kongresszuson (l. o.) tekintélyét a korszerű haladás mellett vetette latba. A talmudi tudomány terén elismert szaktekintély volt. Az ország legelső hitközségének rabbisága elé kerülő sokféle, gyakran bonyolult rabbinikus kérdést mély tudással és biztos ítélőképességgel oldotta meg. A zsidó tudománynak örök vesztesége, hogy minden írásbeli munkának közzétételétől tartózkodott, minek folytán közel 50 évi lelkészkedése alatt adott vallásügyi döntései nincsenek megrögzítve. Belső értékével egyesült tiszteletet parancsoló tekintélyes külseje. Élesen látó emberismerő volt, ki egy ötletes megjegyzésével sokszor egész jellemeket festett. Bár szűkös anyagi viszonyok közt élt, mégis ritka művekben bővelkedő nagybecsű könyvtárat szerzett, mely halála után az orsz. Rabbiképző könyvtárában nyert el helyezést. Ugyanabban a Király-utcai házban halt meg, amelyben 82 évvel azelőtt született Életrajzát Blau Lajos írta meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 723. címszó a lexikon => 139. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10723.htm

CÍMSZÓ: Brill

SZEMÉLYNÉV: Brill Sámuel Lőb

SZÓCIKK: 2. B. Sámuel Lőb, pesti rabbi, szül. Pesten 1814 jom-kippur estéjén, mint B. Ázriel dáján fia; megh. u. o. 1897 ápr. 8. A felvilágosult rabbiülnök fiát a Talmud és héber tudományok mellett világi tudományokra is taníttatta és mielőtt jesivára küldte, előbb az evang. gimnáziumban 6 osztályról vizsgát tétetett vele. Kismartonban Perls Mózes rabbinak volt kedvenc tanítványa, 19 éves korában Szófer Mózes tanítványa Pozsonyban, hol feltűnt nagy tudásával, de idegenkedve látták, hogy világi tudományokkal is foglalkozik. Ezután 4 évig nevelősködött az akkor híres pozsonyi Pappenheim-családnál, mely idő alatt roppant szorgalommal foglalkozott a héber, latin és görög irodalommal. Majd Prágában Kauders Sámuel rabbi oldalán tökéletesítette talmudi tudását, az egyetemen pedig bölcsészetet hallgatott. Tanulmányainak befejeztével atyjának segédkezett a lelkészkedésben s ennek 1853. bekövetkezett halála után hivatali utóda lett, míg a pesti hitközség 1874. rabbisági elnökké nevezte ki. A kormány megbízásából 1864. részt vett a rabbiszemináriumot előkészítő bizottság munkálataiban s az 1877. megnyílt intézetben egy évtizeden át előadta a Talmudot. Az 1868/9. évi kongresszuson l. o. tekintélyét a korszerű haladás mellett vetette latba. A talmudi tudomány terén elismert szaktekintély volt. Az ország legelső hitközségének rabbisága elé kerülő sokféle, gyakran bonyolult rabbinikus kérdést mély tudással és biztos ítélőképességgel oldotta meg. A zsidó tudománynak örök vesztesége, hogy minden írásbeli munkának közzétételétől tartózkodott, minek folytán közel 50 évi lelkészkedése alatt adott vallásügyi döntései nincsenek megrögzítve. Belső értékével egyesült tiszteletet parancsoló tekintélyes külseje. Élesen látó emberismerő volt, ki egy ötletes megjegyzésével sokszor egész jellemeket festett. Bár szűkös anyagi viszonyok közt élt, mégis ritka művekben bővelkedő nagybecsű könyvtárat szerzett, mely halála után az orsz. Rabbiképző könyvtárában nyert el helyezést. Ugyanabban a Király-utcai házban halt meg, amelyben 82 évvel azelőtt született Életrajzát Blau Lajos írta meg.

10723.ht

CÍMSZÓ Bril

SZEMÉLYNÉV Bril Sámue Lő

SZÓCIKK 2 B Sámue Lőb pest rabbi szül Peste 181 jom-kippu estéjén min B Ázrie dájá fia megh u o 189 ápr 8 felvilágosul rabbiülnö fiá Talmu é hébe tudományo mellet világ tudományokr i taníttatt é mielőt jesivár küldte előb a evang gimnáziumba osztályró vizsgá tétetet vele Kismartonba Perl Móze rabbina vol kedven tanítványa 1 éve korába Szófe Móze tanítvány Pozsonyban ho feltűn nag tudásával d idegenkedv látták hog világ tudományokka i foglalkozik Ezutá évi nevelősködöt a akko híre pozsony Pappenheim-családnál mel id alat roppan szorgalomma foglalkozot héber lati é görö irodalommal Maj Prágába Kauder Sámue rabb oldalá tökéletesített talmud tudását a egyeteme pedi bölcsészete hallgatott Tanulmányaina befejeztéve atyjána segédkezet lelkészkedésbe enne 1853 bekövetkezet halál utá hivatal utód lett mí pest hitközsé 1874 rabbiság elnökk nevezt ki kormán megbízásábó 1864 rész vet rabbiszemináriumo előkészít bizottsá munkálataiba a 1877 megnyíl intézetbe eg évtizede á előadt Talmudot A 1868/9 év kongresszuso l o tekintélyé korszer haladá mellet vetett latba talmud tudomán teré elismer szaktekintél volt A orszá legels hitközségéne rabbiság el kerül sokféle gyakra bonyolul rabbiniku kérdés mél tudássa é bizto ítélőképességge oldott meg zsid tudományna örö vesztesége hog minde írásbel munkána közzétételétő tartózkodott mine folytá köze 5 év lelkészkedés alat adot vallásügy döntése nincsene megrögzítve Bels értékéve egyesül tisztelete parancsol tekintélye külseje Élese lát emberismer volt k eg ötlete megjegyzéséve sokszo egés jellemeke festett Bá szűkö anyag viszonyo köz élt mégi ritk művekbe bővelked nagybecs könyvtára szerzett mel halál utá a orsz Rabbiképz könyvtárába nyer e helyezést Ugyanabba Király-utca házba hal meg amelybe 8 évve azelőt születet Életrajzá Bla Lajo írt meg

10723.h

CÍMSZ Bri

SZEMÉLYNÉ Bri Sámu L

SZÓCIK Sámu Lő pes rabb szü Pest 18 jom-kipp estéjé mi Ázri dáj fi meg 18 áp felvilágosu rabbiüln fi Talm héb tudomány melle vilá tudományok taníttat mielő jesivá küldt elő evan gimnáziumb osztályr vizsg tétete vel Kismartonb Per Móz rabbin vo kedve tanítvány év koráb Szóf Móz tanítván Pozsonyba h feltű na tudásáva idegenked láttá ho vilá tudományokk foglalkozi Ezut év nevelősködö akk hír pozson Pappenheim-családná me i ala roppa szorgalomm foglalkozo hébe lat gör irodalomma Ma Prágáb Kaude Sámu rab oldal tökéletesítet talmu tudásá egyetem ped bölcsészet hallgatot Tanulmányain befejeztév atyján segédkeze lelkészkedésb enn 185 bekövetkeze halá ut hivata utó let m pes hitközs 187 rabbisá elnök nevez k kormá megbízásáb 186 rés ve rabbiszeminárium előkészí bizotts munkálataib 187 megnyí intézetb e évtized előad Talmudo 1868/ é kongresszus tekintély korsze halad melle vetet latb talmu tudomá ter elisme szaktekinté vol orsz legel hitközségén rabbisá e kerü sokfél gyakr bonyolu rabbinik kérdé mé tudáss bizt ítélőképességg oldot me zsi tudományn ör veszteség ho mind írásbe munkán közzétételét tartózkodot min folyt köz é lelkészkedé ala ado vallásüg döntés nincsen megrögzítv Bel értékév egyesü tisztelet parancso tekintély külsej Éles lá emberisme vol e ötlet megjegyzésév soksz egé jellemek festet B szűk anya viszony kö él még rit művekb bővelke nagybec könyvtár szerzet me halá ut ors Rabbikép könyvtáráb nye helyezés Ugyanabb Király-utc házb ha me amelyb évv azelő születe Életrajz Bl Laj ír me

10723.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Sám

SZÓCI Sám L pe rab sz Pes 1 jom-kip estéj m Ázr dá f me 1 á felvilágos rabbiül f Tal hé tudomán mell vil tudományo tanítta miel jesiv küld el eva gimnázium osztály vizs tétet ve Kismarton Pe Mó rabbi v kedv tanítván é korá Szó Mó tanítvá Pozsonyb felt n tudásáv idegenke látt h vil tudományok foglalkoz Ezu é nevelősköd ak hí pozso Pappenheim-családn m al ropp szorgalom foglalkoz héb la gö irodalomm M Prágá Kaud Sám ra olda tökéletesíte talm tudás egyete pe bölcsésze hallgato Tanulmányai befejezté atyjá segédkez lelkészkedés en 18 bekövetkez hal u hivat ut le pe hitköz 18 rabbis elnö neve korm megbízásá 18 ré v rabbiszemináriu előkész bizott munkálatai 18 megny intézet évtize előa Talmud 1868 kongresszu tekintél korsz hala mell vete lat talm tudom te elism szaktekint vo ors lege hitközségé rabbis ker sokfé gyak bonyol rabbini kérd m tudás biz ítélőképesség oldo m zs tudomány ö vesztesé h min írásb munká közzétételé tartózkodo mi foly kö lelkészked al ad vallásü dönté nincse megrögzít Be értéké egyes tisztele parancs tekintél külse Éle l emberism vo ötle megjegyzésé soks eg jelleme feste szű any viszon k é mé ri művek bővelk nagybe könyvtá szerze m hal u or Rabbiké könyvtárá ny helyezé Ugyanab Király-ut ház h m amely év azel szület Életraj B La í m

10723

CÍM B

SZEMÉLY B Sá

SZÓC Sá p ra s Pe jom-ki esté Áz d m felvilágo rabbiü Ta h tudomá mel vi tudomány tanítt mie jesi kül e ev gimnáziu osztál viz téte v Kismarto P M rabb ked tanítvá kor Sz M tanítv Pozsony fel tudásá idegenk lát vi tudományo foglalko Ez nevelőskö a h pozs Pappenheim-család a rop szorgalo foglalko hé l g irodalom Prág Kau Sá r old tökéletesít tal tudá egyet p bölcsész hallgat Tanulmánya befejezt atyj segédke lelkészkedé e 1 bekövetke ha hiva u l p hitkö 1 rabbi eln nev kor megbízás 1 r rabbiszeminári előkés bizot munkálata 1 megn intéze évtiz elő Talmu 186 kongressz tekinté kors hal mel vet la tal tudo t elis szaktekin v or leg hitközség rabbi ke sokf gya bonyo rabbin kér tudá bi ítélőképessé old z tudomán vesztes mi írás munk közzététel tartózkod m fol k lelkészke a a vallás dönt nincs megrögzí B érték egye tisztel paranc tekinté küls Él emberis v ötl megjegyzés sok e jellem fest sz an viszo m r műve bővel nagyb könyvt szerz ha o Rabbik könyvtár n helyez Ugyana Király-u há amel é aze szüle Életra L

1072SZEMÉL S

SZÓ S r P jom-k est Á felvilág rabbi T tudom me v tudomán tanít mi jes kü e gimnázi osztá vi tét Kismart rab ke tanítv ko S tanít Pozson fe tudás idegen lá v tudomány foglalk E nevelősk poz Pappenheim-csalá ro szorgal foglalk h irodalo Prá Ka S ol tökéletesí ta tud egye bölcsés hallga Tanulmány befejez aty segédk lelkészked bekövetk h hiv hitk rabb el ne ko megbízá rabbiszeminár előké bizo munkálat meg intéz évti el Talm 18 kongress tekint kor ha me ve l ta tud eli szakteki o le hitközsé rabb k sok gy bony rabbi ké tud b ítélőképess ol tudomá veszte m írá mun közzététe tartózko fo lelkészk vallá dön ninc megrögz érté egy tiszte paran tekint kül É emberi öt megjegyzé so jelle fes s a visz műv bőve nagy könyv szer h Rabbi könyvtá helye Ugyan Király- h ame az szül Életr