10724.htm

CÍMSZÓ: Bróchó

SZÓCIKK: Bróchó,(h. beráchá), általánosságban bróche, dicsőítés, áldás. A B. szó gyakran előfordul a Bibliában s értelme többféle: térdre esni, könyörögni, áldani és Istent dicsérni. Később a B. dicsőítő és hálaimává lett melynek tartalma mindig himnikus. A liturgiában a B.-k mindig ezekkel a szavakkal kezdődnek: «Boruch ató Adonój» - áldott légy te Örökkévaló! Pontos szabályokat a B.-k képzésére az első amorák (a Misna előírásainak magyarázására hivatott tanítók) állítottak fel; Isten nevének, majd Isten királyságának említését ők szorgalmazták. Így keletkezett a szokásos formula: «áldott légy te Örökkévaló Istenünk, világ királya!» Ahol több B. következik egymásután, ott csak az első kezdődik a «Boruch» szóval. Vannak rövidebb, gyakran egy mondatból álló B.-k, amelyeket evés vagy vallási kötelességek teljesítése előtt mondanak és vannak ú. n. hosszú B.-k, ezek a szorosabb értelemben vett imadarabok. A B.-k három csoportba oszthatók: 1. (Birchosz hanchenin), amelyeket valamely étel vagy ital élvezete előtt mondanak; ide tartozik az asztali ima is (Birchosz hamózon); 2. (Bróchosz parszijosz) örvendetes, komoly és gyászesemények alkalmával mondott imák; 3. (Birchosz hamicvosz) vallási parancsok teljesítése előtt szokásos imák ."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 724. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10724.htm

CÍMSZÓ: Bróchó

SZÓCIKK: Bróchó, h. beráchá , általánosságban bróche, dicsőítés, áldás. A B. szó gyakran előfordul a Bibliában s értelme többféle: térdre esni, könyörögni, áldani és Istent dicsérni. Később a B. dicsőítő és hálaimává lett melynek tartalma mindig himnikus. A liturgiában a B.-k mindig ezekkel a szavakkal kezdődnek: Boruch ató Adonój - áldott légy te Örökkévaló! Pontos szabályokat a B.-k képzésére az első amorák a Misna előírásainak magyarázására hivatott tanítók állítottak fel; Isten nevének, majd Isten királyságának említését ők szorgalmazták. Így keletkezett a szokásos formula: áldott légy te Örökkévaló Istenünk, világ királya! Ahol több B. következik egymásután, ott csak az első kezdődik a Boruch szóval. Vannak rövidebb, gyakran egy mondatból álló B.-k, amelyeket evés vagy vallási kötelességek teljesítése előtt mondanak és vannak ú. n. hosszú B.-k, ezek a szorosabb értelemben vett imadarabok. A B.-k három csoportba oszthatók: 1. Birchosz hanchenin , amelyeket valamely étel vagy ital élvezete előtt mondanak; ide tartozik az asztali ima is Birchosz hamózon ; 2. Bróchosz parszijosz örvendetes, komoly és gyászesemények alkalmával mondott imák; 3. Birchosz hamicvosz vallási parancsok teljesítése előtt szokásos imák .

10724.ht

CÍMSZÓ Bróch

SZÓCIKK Bróchó h berách általánosságba bróche dicsőítés áldás B sz gyakra előfordu Bibliába értelm többféle térdr esni könyörögni áldan é Isten dicsérni Későb B dicsőít é hálaimáv let melyne tartalm mindi himnikus liturgiába B.- mindi ezekke szavakka kezdődnek Boruc at Adonó áldot lég t Örökkévaló Ponto szabályoka B.- képzésér a els amorá Misn előírásaina magyarázásár hivatot tanító állította fel Iste nevének maj Iste királyságána említésé ő szorgalmazták Íg keletkezet szokáso formula áldot lég t Örökkéval Istenünk vilá királya Aho töb B következi egymásután ot csa a els kezdődi Boruc szóval Vanna rövidebb gyakra eg mondatbó áll B.-k amelyeke evé vag vallás kötelessége teljesítés előt mondana é vanna ú n hossz B.-k eze szorosab értelembe vet imadarabok B.- háro csoportb oszthatók 1 Birchos hancheni amelyeke valamel éte vag ita élvezet előt mondanak id tartozi a asztal im i Birchos hamózo 2 Bróchos parszijos örvendetes komol é gyászeseménye alkalmáva mondot imák 3 Birchos hamicvos vallás parancso teljesítés előt szokáso imá

10724.h

CÍMSZ Bróc

SZÓCIK Bróch berác általánosságb bróch dicsőíté áldá s gyakr előford Bibliáb értel többfél térd esn könyörögn álda Iste dicsérn Késő dicsőí hálaimá le melyn tartal mind himniku liturgiáb B. mind ezekk szavakk kezdődne Boru a Adon áldo lé Örökkéval Pont szabályok B. képzésé el amor Mis előírásain magyarázásá hivato tanít állított fe Ist nevéne ma Ist királyságán említés szorgalmaztá Í keletkeze szokás formul áldo lé Örökkéva Istenün vil király Ah tö következ egymásutá o cs el kezdőd Boru szóva Vann rövideb gyakr e mondatb ál B.- amelyek ev va vallá kötelesség teljesíté elő mondan vann hoss B.- ez szorosa értelemb ve imadarabo B. hár csoport osztható Bircho hanchen amelyek valame ét va it élveze elő mondana i tartoz aszta i Bircho hamóz Brócho parszijo örvendete komo gyászesemény alkalmáv mondo imá Bircho hamicvo vallá parancs teljesíté elő szokás im

10724.

CÍMS Bró

SZÓCI Bróc berá általánosság bróc dicsőít áld gyak előfor Bibliá érte többfé tér es könyörög áld Ist dicsér Kés dicső hálaim l mely tarta min himnik liturgiá B min ezek szavak kezdődn Bor Ado áld l Örökkéva Pon szabályo B képzés e amo Mi előírásai magyarázás hivat taní állítot f Is nevén m Is királyságá említé szorgalmazt keletkez szoká formu áld l Örökkév Istenü vi királ A t követke egymásut c e kezdő Bor szóv Van rövide gyak mondat á B. amelye e v vall kötelessé teljesít el monda van hos B. e szoros értelem v imadarab B há csopor oszthat Birch hanche amelye valam é v i élvez el mondan tarto aszt Birch hamó Bróch parszij örvendet kom gyászesemén alkalmá mond im Birch hamicv vall paranc teljesít el szoká i

10724

CÍM Br

SZÓC Bró ber általánossá bró dicsőí ál gya előfo Bibli ért többf té e könyörö ál Is dicsé Ké dics hálai mel tart mi himni liturgi mi eze szava kezdőd Bo Ad ál Örökkév Po szabály képzé am M előírása magyarázá hiva tan állíto I nevé I királyság említ szorgalmaz keletke szok form ál Örökké Isten v kirá követk egymásu kezd Bo szó Va rövid gya monda B amely val köteless teljesí e mond va ho B szoro értele imadara h csopo osztha Birc hanch amely vala élve e monda tart asz Birc ham Bróc parszi örvende ko gyászesemé alkalm mon i Birc hamic val paran teljesí e szok

1072

CÍ B

SZÓ Br be általánoss br dicső á gy előf Bibl ér több t könyör á I dics K dic hála me tar m himn liturg m ez szav kezdő B A á Örökké P szabál képz a előírás magyaráz hiv ta állít nev királysá emlí szorgalma keletk szo for á Örökk Iste kir követ egymás kez B sz V rövi gy mond amel va köteles teljes mon v h szor értel imadar csop oszth Bir hanc amel val élv mond tar as Bir ha Bró parsz örvend k gyászesem alkal mo Bir hami va para teljes szo