10728.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Ernő

SZÓCIKK: B. Ernő, ügyvéd és politikus, szül. Miskolcon 1875 szept. 12. u. o. végezte a gimnáziumot, majd a budapesti egyetemen és a kereskedelmi akadémián tanult s miután jogi doktorátust és ügyvédi diplomát szerzett, a fővárosban nyitott ügyvédi irodát, egyszersmind a Magyar Hírlapnál, majd más liberális lapnál is publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Mint ügyvéd, főleg nagyobb büntetőjogi perekben vonta magára a figyelmet. Korán részt vett Vázsonyi Vilmos oldala mellett a városi, majd az országos politikai életben s a Központi Demokrata Körnek egyik megalapítója volt. 1906-ban Nagyszőllősön megválasztották országgyűlési képviselőnek s a következő ülésszakokon is mindvégig képviselő maradt, kivéve a második nemzetgyűlési választásokat, amely alkalommal kimaradt, azonban, mint a fővárosi képviselőtestület tagja annál nagyobb és fáradságosabb küzdelemmel járó munkásságot fejtett ki a főváros lakossága, különösen pedig ez iparos- és kereskedőosztály érdekében. 1920-ban és 1926. a fővárosban választották meg demokrata programmal újólag országgyűlési képviselőnek. Mint a hazafias liberalizmusnak meggyőződéses híve és jeles parlamenti szónok, ellenfelei előtt is nagy tekintélyű politikus. 1928-ban részt vett az amerikai Kossuth-zarándokútban, amely alkalommal jelentős propagandát fejtett ki a Magyarországot ért igazságtalanságok ismertetésében és annak jóvátétele ügyében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 728. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10728.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Ernő

SZÓCIKK: B. Ernő, ügyvéd és politikus, szül. Miskolcon 1875 szept. 12. u. o. végezte a gimnáziumot, majd a budapesti egyetemen és a kereskedelmi akadémián tanult s miután jogi doktorátust és ügyvédi diplomát szerzett, a fővárosban nyitott ügyvédi irodát, egyszersmind a Magyar Hírlapnál, majd más liberális lapnál is publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Mint ügyvéd, főleg nagyobb büntetőjogi perekben vonta magára a figyelmet. Korán részt vett Vázsonyi Vilmos oldala mellett a városi, majd az országos politikai életben s a Központi Demokrata Körnek egyik megalapítója volt. 1906-ban Nagyszőllősön megválasztották országgyűlési képviselőnek s a következő ülésszakokon is mindvégig képviselő maradt, kivéve a második nemzetgyűlési választásokat, amely alkalommal kimaradt, azonban, mint a fővárosi képviselőtestület tagja annál nagyobb és fáradságosabb küzdelemmel járó munkásságot fejtett ki a főváros lakossága, különösen pedig ez iparos- és kereskedőosztály érdekében. 1920-ban és 1926. a fővárosban választották meg demokrata programmal újólag országgyűlési képviselőnek. Mint a hazafias liberalizmusnak meggyőződéses híve és jeles parlamenti szónok, ellenfelei előtt is nagy tekintélyű politikus. 1928-ban részt vett az amerikai Kossuth-zarándokútban, amely alkalommal jelentős propagandát fejtett ki a Magyarországot ért igazságtalanságok ismertetésében és annak jóvátétele ügyében.

10728.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Ern

SZÓCIKK B Ernő ügyvé é politikus szül Miskolco 187 szept 12 u o végezt gimnáziumot maj budapest egyeteme é kereskedelm akadémiá tanul miutá jog doktorátus é ügyvéd diplomá szerzett fővárosba nyitot ügyvéd irodát egyszersmin Magya Hírlapnál maj má liberáli lapná i publicisztika tevékenysége fejtet ki Min ügyvéd főle nagyob büntetőjog perekbe vont magár figyelmet Korá rész vet Vázsony Vilmo oldal mellet városi maj a országo politika életbe Központ Demokrat Körne egyi megalapítój volt 1906-ba Nagyszőllősö megválasztottá országgyűlés képviselőne következ ülésszakoko i mindvégi képvisel maradt kivév másodi nemzetgyűlés választásokat amel alkalomma kimaradt azonban min főváros képviselőtestüle tagj anná nagyob é fáradságosab küzdelemme jár munkásságo fejtet k főváro lakossága különöse pedi e iparos é kereskedőosztál érdekében 1920-ba é 1926 fővárosba választottá me demokrat programma újóla országgyűlés képviselőnek Min hazafia liberalizmusna meggyőződése hív é jele parlament szónok ellenfele előt i nag tekintély politikus 1928-ba rész vet a amerika Kossuth-zarándokútban amel alkalomma jelentő propagandá fejtet k Magyarországo ér igazságtalanságo ismertetésébe é anna jóvátétel ügyében

10728.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Er

SZÓCIK Ern ügyv politiku szü Miskolc 18 szep 1 végez gimnáziumo ma budapes egyetem kereskedel akadémi tanu miut jo doktorátu ügyvé diplom szerzet fővárosb nyito ügyvé irodá egyszersmi Magy Hírlapná ma m liberál lapn publicisztik tevékenység fejte k Mi ügyvé fől nagyo büntetőjo perekb von magá figyelme Kor rés ve Vázson Vilm olda melle város ma ország politik életb Közpon Demokra Körn egy megalapító vol 1906-b Nagyszőllős megválasztott országgyűlé képviselőn követke ülésszakok mindvég képvise marad kivé másod nemzetgyűlé választásoka ame alkalomm kimarad azonba mi főváro képviselőtestül tag ann nagyo fáradságosa küzdelemm já munkásság fejte fővár lakosság különös ped iparo kereskedőosztá érdekébe 1920-b 192 fővárosb választott m demokra programm újól országgyűlé képviselőne Mi hazafi liberalizmusn meggyőződés hí jel parlamen szóno ellenfel elő na tekintél politiku 1928-b rés ve amerik Kossuth-zarándokútba ame alkalomm jelent propagand fejte Magyarország é igazságtalanság ismertetéséb ann jóvátéte ügyébe

10728.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br E

SZÓCI Er ügy politik sz Miskol 1 sze vége gimnázium m budape egyete kereskede akadém tan miu j doktorát ügyv diplo szerze főváros nyit ügyv irod egyszersm Mag Hírlapn m liberá lap publiciszti tevékenysé fejt M ügyv fő nagy büntetőj perek vo mag figyelm Ko ré v Vázso Vil old mell váro m orszá politi élet Közpo Demokr Kör eg megalapít vo 1906- Nagyszőllő megválasztot országgyűl képviselő követk ülésszako mindvé képvis mara kiv máso nemzetgyűl választások am alkalom kimara azonb m fővár képviselőtestü ta an nagy fáradságos küzdelem j munkássá fejt fővá lakossá különö pe ipar kereskedőoszt érdekéb 1920- 19 főváros választot demokr program újó országgyűl képviselőn M hazaf liberalizmus meggyőződé h je parlame szón ellenfe el n tekinté politik 1928- ré v ameri Kossuth-zarándokútb am alkalom jelen propagan fejt Magyarorszá igazságtalansá ismertetésé an jóvátét ügyéb

10728

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC E üg politi s Misko sz vég gimnáziu budap egyet keresked akadé ta mi doktorá ügy dipl szerz főváro nyi ügy iro egyszers Ma Hírlap liber la publiciszt tevékenys fej ügy f nag büntető pere v ma figyel K r Vázs Vi ol mel vár orsz polit éle Közp Demok Kö e megalapí v 1906 Nagyszőll megválaszto országgyű képvisel követ ülésszak mindv képvi mar ki más nemzetgyű választáso a alkalo kimar azon fővá képviselőtest t a nag fáradságo küzdele munkáss fej főv lakoss külön p ipa kereskedőosz érdeké 1920 1 főváro választo demok progra új országgyű képviselő haza liberalizmu meggyőződ j parlam szó ellenf e tekint politi 1928 r amer Kossuth-zarándokút a alkalo jele propaga fej Magyarorsz igazságtalans ismertetés a jóváté ügyé

1072SZEMÉL

SZÓ ü polit Misk s vé gimnázi buda egye kereske akad t m doktor üg dip szer fővár ny üg ir egyszer M Hírla libe l publicisz tevékeny fe üg na büntet per m figye Váz V o me vá ors poli él Köz Demo K megalap 190 Nagyszől megválaszt országgy képvise köve üléssza mind képv ma k má nemzetgy választás alkal kima azo főv képviselőtes na fáradság küzdel munkás fe fő lakos külö ip kereskedőos érdek 192 fővár választ demo progr ú országgy képvisel haz liberalizm meggyőző parla sz ellen tekin polit 192 ame Kossuth-zarándokú alkal jel propag fe Magyarors igazságtalan ismerteté jóvát ügy