10730.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Heinrich

SZÓCIKK: B. Heinrich, prágai főrabbi, szül. Ungváron 1863. Szülővárosának jesiváján, majd a berlini rabbiszemináriumon és az ottani egyetemen tanult s miután a rabbi és doktori oklevelét elnyerte, prágai főrabbinak választották meg. Már 1896. megalapította A. Freimannal a «Zeitschrift für hebräische Bibliographie» c. lapot. B. elismert legkitűnőbb ismerője a középkori héber költészetnek, de emellett kiváló talmudtudós is. Számos ismeretlen és téves szöveget korrigált és adott ki, így Juda Hálévyt is újra kiadta. Az Insel-Verlagban Mivchar ha-síró ha-ivrisz c. héber anthológiát adott ki. Nagyobb művei még: Die neuhebraische Dichterschtde der spanisch-arabischen Epoche (1905, K. Albrechttel együtt). B. régi, tevékeny cionista, s mint ilyen, a Mizráchi világorganizációhoz tartozik. Vallásos kérdésekben a művelt német orthodoxia álláspontján áll.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 730. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10730.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Heinrich

SZÓCIKK: B. Heinrich, prágai főrabbi, szül. Ungváron 1863. Szülővárosának jesiváján, majd a berlini rabbiszemináriumon és az ottani egyetemen tanult s miután a rabbi és doktori oklevelét elnyerte, prágai főrabbinak választották meg. Már 1896. megalapította A. Freimannal a Zeitschrift für hebräische Bibliographie c. lapot. B. elismert legkitűnőbb ismerője a középkori héber költészetnek, de emellett kiváló talmudtudós is. Számos ismeretlen és téves szöveget korrigált és adott ki, így Juda Hálévyt is újra kiadta. Az Insel-Verlagban Mivchar ha-síró ha-ivrisz c. héber anthológiát adott ki. Nagyobb művei még: Die neuhebraische Dichterschtde der spanisch-arabischen Epoche 1905, K. Albrechttel együtt . B. régi, tevékeny cionista, s mint ilyen, a Mizráchi világorganizációhoz tartozik. Vallásos kérdésekben a művelt német orthodoxia álláspontján áll.

10730.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Heinric

SZÓCIKK B Heinrich prága főrabbi szül Ungváro 1863 Szülővárosána jesiváján maj berlin rabbiszemináriumo é a ottan egyeteme tanul miutá rabb é doktor oklevelé elnyerte prága főrabbina választottá meg Má 1896 megalapított A Freimanna Zeitschrif fü hebräisch Bibliographi c lapot B elismer legkitűnőb ismerőj középkor hébe költészetnek d emellet kivál talmudtudó is Számo ismeretle é téve szövege korrigál é adot ki íg Jud Hálévy i újr kiadta A Insel-Verlagba Mivcha ha-sír ha-ivris c hébe anthológiá adot ki Nagyob műve még Di neuhebraisch Dichterschtd de spanisch-arabische Epoch 1905 K Albrechtte együt B régi tevéken cionista min ilyen Mizrách világorganizációho tartozik Valláso kérdésekbe művel néme orthodoxi álláspontjá áll

10730.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Heinri

SZÓCIK Heinric prág főrabb szü Ungvár 186 Szülővárosán jesivájá ma berli rabbiszeminárium otta egyetem tanu miut rab dokto oklevel elnyert prág főrabbin választott me M 189 megalapítot Freimann Zeitschri f hebräisc Bibliograph lapo elisme legkitűnő ismerő középko héb költészetne emelle kivá talmudtud i Szám ismeretl tév szöveg korrigá ado k í Ju Hálév új kiadt Insel-Verlagb Mivch ha-sí ha-ivri héb anthológi ado k Nagyo műv mé D neuhebraisc Dichterscht d spanisch-arabisch Epoc 190 Albrechtt együ rég tevéke cionist mi ilye Mizrác világorganizációh tartozi Vallás kérdésekb műve ném orthodox álláspontj ál

10730.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Heinr

SZÓCI Heinri prá főrab sz Ungvá 18 Szülővárosá jesiváj m berl rabbiszemináriu ott egyete tan miu ra dokt okleve elnyer prá főrabbi választot m 18 megalapíto Freiman Zeitschr hebräis Bibliograp lap elism legkitűn ismer középk hé költészetn emell kiv talmudtu Szá ismeret té szöve korrig ad J Hálé ú kiad Insel-Verlag Mivc ha-s ha-ivr hé anthológ ad Nagy mű m neuhebrais Dichtersch spanisch-arabisc Epo 19 Albrecht egy ré tevék cionis m ily Mizrá világorganizáció tartoz Vallá kérdések műv né orthodo álláspont á

10730

CÍM B

SZEMÉLY B Hein

SZÓC Heinr pr főra s Ungv 1 Szülőváros jesivá ber rabbiszeminári ot egyet ta mi r dok oklev elnye pr főrabb választo 1 megalapít Freima Zeitsch hebräi Bibliogra la elis legkitű isme közép h költészet emel ki talmudt Sz ismere t szöv korri a Hál kia Insel-Verla Miv ha- ha-iv h antholó a Nag m neuhebrai Dichtersc spanisch-arabis Ep 1 Albrech eg r tevé cioni il Mizr világorganizáci tarto Vall kérdése mű n orthod álláspon

1073SZEMÉL Hei

SZÓ Hein p főr Ung Szülőváro jesiv be rabbiszeminár o egye t m do okle elny p főrab választ megalapí Freim Zeitsc hebrä Bibliogr l eli legkit ism közé költésze eme k talmud S ismer szö korr Há ki Insel-Verl Mi ha ha-i anthol Na neuhebra Dichters spanisch-arabi E Albrec e tev cion i Miz világorganizác tart Val kérdés m ortho álláspo