10731.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Imre

SZÓCIKK: B. Imre, fizikus, szül. 1891. Tanulmányait a budapesti és több külföldi tudományegyetemen végezte. Számos értekezése jelent meg tudományos szakfolyóiratokban az elméleti fizika köréből. Több tanulmányában Planck kvantumelméletét magyarázta és megvilágította egyes súlyosabb problémáit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 731. címszó a lexikon => 140. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10731.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Imre

SZÓCIKK: B. Imre, fizikus, szül. 1891. Tanulmányait a budapesti és több külföldi tudományegyetemen végezte. Számos értekezése jelent meg tudományos szakfolyóiratokban az elméleti fizika köréből. Több tanulmányában Planck kvantumelméletét magyarázta és megvilágította egyes súlyosabb problémáit.

10731.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Imr

SZÓCIKK B Imre fizikus szül 1891 Tanulmányai budapest é töb külföld tudományegyeteme végezte Számo értekezés jelen me tudományo szakfolyóiratokba a elmélet fizik köréből Töb tanulmányába Planc kvantumelméleté magyarázt é megvilágított egye súlyosab problémáit

10731.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Im

SZÓCIK Imr fiziku szü 189 Tanulmánya budapes tö külföl tudományegyetem végezt Szám értekezé jele m tudomány szakfolyóiratokb elméle fizi körébő Tö tanulmányáb Plan kvantumelmélet magyaráz megvilágítot egy súlyosa problémái

10731.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br I

SZÓCI Im fizik sz 18 Tanulmány budape t külfö tudományegyete végez Szá értekez jel tudomán szakfolyóiratok elmél fiz köréb T tanulmányá Pla kvantumelméle magyará megvilágíto eg súlyos problémá

10731

CÍM B

SZEMÉLY B

SZÓC I fizi s 1 Tanulmán budap külf tudományegyet vége Sz érteke je tudomá szakfolyóirato elmé fi köré tanulmány Pl kvantumelmél magyar megvilágít e súlyo problém

1073SZEMÉL

SZÓ fiz Tanulmá buda kül tudományegye vég S értek j tudom szakfolyóirat elm f kör tanulmán P kvantumelmé magya megvilágí súly problé