10733.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Károly

SZÓCIKK: B. Károly, orvos, szül. Budapesten 1896. Orvosi tanulmányait a párisi Sorbonne egyetemen végezte. Már az egyetemen feltűnt rendkívüli tehetségével s mint negyedéves orvostanhallgató hónapokig helyettesítette a nizzai közkórház megbetegedett igazgató-főorvosát. Orvossá avatása után a Nizza melletti grasse-i szanatórium igazgató-főorvosa lett. Mint belgyógyász, főleg a tuberkulotikus hashártyagyulladás problémájával foglalkozik. Felismerte ennek a betegségnek egy eddig teljesen ismeretlen kórjelző tünetét s megállapította, hogy ez a betegség sebészeti úton egyáltalán nem, csupán helioterápiás és kvarcfényes kezeléssel gyógyítható. Alapvető és tudományos körökben nagy feltűnést keltett munkája: A tuberkulotikus hashártyagyulladás modern felfogása és kezelése (1925). Értékes és nagyjelentőségű tudományos munkásságáért a párisi orvosi akadémia 1928. az Argut díjjal tüntette ki, mely a legnagyobb orvosi kitüntetések egyike.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 733. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10733.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Károly

SZÓCIKK: B. Károly, orvos, szül. Budapesten 1896. Orvosi tanulmányait a párisi Sorbonne egyetemen végezte. Már az egyetemen feltűnt rendkívüli tehetségével s mint negyedéves orvostanhallgató hónapokig helyettesítette a nizzai közkórház megbetegedett igazgató-főorvosát. Orvossá avatása után a Nizza melletti grasse-i szanatórium igazgató-főorvosa lett. Mint belgyógyász, főleg a tuberkulotikus hashártyagyulladás problémájával foglalkozik. Felismerte ennek a betegségnek egy eddig teljesen ismeretlen kórjelző tünetét s megállapította, hogy ez a betegség sebészeti úton egyáltalán nem, csupán helioterápiás és kvarcfényes kezeléssel gyógyítható. Alapvető és tudományos körökben nagy feltűnést keltett munkája: A tuberkulotikus hashártyagyulladás modern felfogása és kezelése 1925 . Értékes és nagyjelentőségű tudományos munkásságáért a párisi orvosi akadémia 1928. az Argut díjjal tüntette ki, mely a legnagyobb orvosi kitüntetések egyike.

10733.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Károl

SZÓCIKK B Károly orvos szül Budapeste 1896 Orvos tanulmányai páris Sorbonn egyeteme végezte Má a egyeteme feltűn rendkívül tehetségéve min negyedéve orvostanhallgat hónapoki helyettesített nizza közkórhá megbetegedet igazgató-főorvosát Orvoss avatás utá Nizz mellett grasse- szanatóriu igazgató-főorvos lett Min belgyógyász főle tuberkulotiku hashártyagyulladá problémájáva foglalkozik Felismert enne betegségne eg eddi teljese ismeretle kórjelz tüneté megállapította hog e betegsé sebészet úto egyáltalá nem csupá helioterápiá é kvarcfénye kezelésse gyógyítható Alapvet é tudományo körökbe nag feltűnés keltet munkája tuberkulotiku hashártyagyulladá moder felfogás é kezelés 192 Értéke é nagyjelentőség tudományo munkásságáér páris orvos akadémi 1928 a Argu díjja tüntett ki mel legnagyob orvos kitüntetése egyike

10733.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Káro

SZÓCIK Károl orvo szü Budapest 189 Orvo tanulmánya pári Sorbon egyetem végezt M egyetem feltű rendkívü tehetségév mi negyedév orvostanhallga hónapok helyettesítet nizz közkórh megbetegede igazgató-főorvosá Orvos avatá ut Niz mellet grasse szanatóri igazgató-főorvo let Mi belgyógyás fől tuberkulotik hashártyagyullad problémájáv foglalkozi Felismer enn betegségn e edd teljes ismeretl kórjel tünet megállapított ho betegs sebésze út egyáltal ne csup helioterápi kvarcfény kezeléss gyógyíthat Alapve tudomány körökb na feltűné kelte munkáj tuberkulotik hashártyagyullad mode felfogá kezelé 19 Érték nagyjelentősé tudomány munkásságáé pári orvo akadém 192 Arg díjj tüntet k me legnagyo orvo kitüntetés egyik

10733.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Kár

SZÓCI Káro orv sz Budapes 18 Orv tanulmány pár Sorbo egyete végez egyete felt rendkív tehetségé m negyedé orvostanhallg hónapo helyettesíte niz közkór megbeteged igazgató-főorvos Orvo avat u Ni melle grass szanatór igazgató-főorv le M belgyógyá fő tuberkuloti hashártyagyulla problémájá foglalkoz Felisme en betegség ed telje ismeret kórje tüne megállapítot h beteg sebész ú egyálta n csu helioteráp kvarcfén kezelés gyógyítha Alapv tudomán körök n feltűn kelt munká tuberkuloti hashártyagyulla mod felfog kezel 1 Érté nagyjelentős tudomán munkásságá pár orv akadé 19 Ar díj tünte m legnagy orv kitünteté egyi

10733

CÍM B

SZEMÉLY B Ká

SZÓC Kár or s Budape 1 Or tanulmán pá Sorb egyet vége egyet fel rendkí tehetség negyed orvostanhall hónap helyettesít ni közkó megbetege igazgató-főorvo Orv ava N mell gras szanató igazgató-főor l belgyógy f tuberkulot hashártyagyull problémáj foglalko Felism e betegsé e telj ismere kórj tün megállapíto bete sebés egyált cs helioterá kvarcfé kezelé gyógyíth Alap tudomá körö feltű kel munk tuberkulot hashártyagyull mo felfo keze Ért nagyjelentő tudomá munkásság pá or akad 1 A dí tünt legnag or kitüntet egy

1073SZEMÉL K

SZÓ Ká o Budap O tanulmá p Sor egye vég egye fe rendk tehetsé negye orvostanhal hóna helyettesí n közk megbeteg igazgató-főorv Or av mel gra szanat igazgató-főo belgyóg tuberkulo hashártyagyul problémá foglalk Felis betegs tel ismer kór tü megállapít bet sebé egyál c helioter kvarcf kezel gyógyít Ala tudom kör felt ke mun tuberkulo hashártyagyul m felf kez Ér nagyjelent tudom munkássá p o aka d tün legna o kitünte eg