10734.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, szerkesztő és publicista, szül. Miskolcon 1857. A budapesti és lipcsei egyetemen tanult és miután ügyvédi oklevelet szerzett, főmunkatársa, majd főszerkesztője lett a Neues Pester Journalnak, melyet liberális szellemben irányított és népszerűvé tett. Udvari tanácsos, a Budapesti Újságírók Egyesületének sokáig alelnöke és segítőalapjának elnöke. Lapját, amely évtizedeken keresztül a németül beszélő magyarok népszerű orgánuma volt, a háború után megszüntette s önmaga is nyugalomba vonult. Azóta a zsidó közéletnek szenteli jelentékeny munkásságát.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 734. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10734.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, szerkesztő és publicista, szül. Miskolcon 1857. A budapesti és lipcsei egyetemen tanult és miután ügyvédi oklevelet szerzett, főmunkatársa, majd főszerkesztője lett a Neues Pester Journalnak, melyet liberális szellemben irányított és népszerűvé tett. Udvari tanácsos, a Budapesti Újságírók Egyesületének sokáig alelnöke és segítőalapjának elnöke. Lapját, amely évtizedeken keresztül a németül beszélő magyarok népszerű orgánuma volt, a háború után megszüntette s önmaga is nyugalomba vonult. Azóta a zsidó közéletnek szenteli jelentékeny munkásságát.

10734.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Lajo

SZÓCIKK B Lajos szerkeszt é publicista szül Miskolco 1857 budapest é lipcse egyeteme tanul é miutá ügyvéd oklevele szerzett főmunkatársa maj főszerkesztőj let Neue Peste Journalnak melye liberáli szellembe irányítot é népszerűv tett Udvar tanácsos Budapest Újságíró Egyesületéne sokái alelnök é segítőalapjána elnöke Lapját amel évtizedeke keresztü németü beszél magyaro népszer orgánum volt hábor utá megszüntett önmag i nyugalomb vonult Azót zsid közéletne szentel jelentéken munkásságát

10734.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Laj

SZÓCIK Lajo szerkesz publicist szü Miskolc 185 budapes lipcs egyetem tanu miut ügyvé oklevel szerzet főmunkatárs ma főszerkesztő le Neu Pest Journalna mely liberál szellemb irányíto népszerű tet Udva tanácso Budapes Újságír Egyesületén soká alelnö segítőalapján elnök Lapjá ame évtizedek kereszt német beszé magyar népsze orgánu vol hábo ut megszüntet önma nyugalom vonul Azó zsi közéletn szente jelentéke munkásságá

10734.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br La

SZÓCI Laj szerkes publicis sz Miskol 18 budape lipc egyete tan miu ügyv okleve szerze főmunkatár m főszerkeszt l Ne Pes Journaln mel liberá szellem irányít népszer te Udv tanács Budape Újságí Egyesületé sok aleln segítőalapjá elnö Lapj am évtizede keresz néme besz magya népsz orgán vo háb u megszünte önm nyugalo vonu Az zs közélet szent jelenték munkásság

10734

CÍM B

SZEMÉLY B L

SZÓC La szerke publici s Misko 1 budap lip egyet ta mi ügy oklev szerz főmunkatá főszerkesz N Pe Journal me liber szelle irányí népsze t Ud tanác Budap Újság Egyesület so alel segítőalapj eln Lap a évtized keres ném bes magy néps orgá v há megszünt ön nyugal von A z közéle szen jelenté munkássá

1073SZEMÉL

SZÓ L szerk public Misk buda li egye t m üg okle szer főmunkat főszerkes P Journa m libe szell irány népsz U taná Buda Újsá Egyesüle s ale segítőalap el La évtize kere né be mag nép org h megszün ö nyuga vo közél sze jelent munkáss