10735.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy László

SZÓCIKK: B. László, költő és ügyvéd, szül. Sátoraljaújhelyen 1897. A gimnáziumot Budapesten végezte, majd az egyetem jogi karának hallgatója volt. Cikkei, versei és novellái a Pesti Naplóban, Újságban, Népszavában, Nyugatban, Szivárványban, Új Időkben, Múlt és Jövőben jelentek meg. Költeményeiben a nagyváros szegénységének megtiport szíve lüktet. Több ízben megénekelt zsidó témákat is. E tárgyú versei között a legnagyobb feltűnést a Hazátlanul c. (1919) keltette, amelyet lefordítottak héberre, jiddisre és angolra. Önállóan megjelent verskötetei: Bohóc; A 25-ik óra; Nap-nap után. Bábszínház c. verses játékát, amely 1927. jelent meg, sikerrel adták elő Forgács Rózsi Kamara-színházában és Paulini Béla játékszínében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 735. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10735.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy László

SZÓCIKK: B. László, költő és ügyvéd, szül. Sátoraljaújhelyen 1897. A gimnáziumot Budapesten végezte, majd az egyetem jogi karának hallgatója volt. Cikkei, versei és novellái a Pesti Naplóban, Újságban, Népszavában, Nyugatban, Szivárványban, Új Időkben, Múlt és Jövőben jelentek meg. Költeményeiben a nagyváros szegénységének megtiport szíve lüktet. Több ízben megénekelt zsidó témákat is. E tárgyú versei között a legnagyobb feltűnést a Hazátlanul c. 1919 keltette, amelyet lefordítottak héberre, jiddisre és angolra. Önállóan megjelent verskötetei: Bohóc; A 25-ik óra; Nap-nap után. Bábszínház c. verses játékát, amely 1927. jelent meg, sikerrel adták elő Forgács Rózsi Kamara-színházában és Paulini Béla játékszínében.

10735.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Lászl

SZÓCIKK B László költ é ügyvéd szül Sátoraljaújhelye 1897 gimnáziumo Budapeste végezte maj a egyete jog karána hallgatój volt Cikkei verse é novellá Pest Naplóban Újságban Népszavában Nyugatban Szivárványban Ú Időkben Múl é Jövőbe jelente meg Költeményeibe nagyváro szegénységéne megtipor szív lüktet Töb ízbe megénekel zsid témáka is tárgy verse közöt legnagyob feltűnés Hazátlanu c 191 keltette amelye lefordította héberre jiddisr é angolra Önállóa megjelen verskötetei Bohóc 25-i óra Nap-na után Bábszínhá c verse játékát amel 1927 jelen meg sikerre adtá el Forgác Rózs Kamara-színházába é Paulin Bél játékszínében

10735.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Lász

SZÓCIK Lászl köl ügyvé szü Sátoraljaújhely 189 gimnázium Budapest végezt ma egyet jo karán hallgató vol Cikke vers novell Pes Naplóba Újságba Népszavába Nyugatba Szivárványba Időkbe Mú Jövőb jelent me Költeményeib nagyvár szegénységén megtipo szí lükte Tö ízb megéneke zsi témák i tárg vers közö legnagyo feltűné Hazátlan 19 keltett amely lefordított héberr jiddis angolr Önálló megjele verskötete Bohó 25- ór Nap-n utá Bábszính vers játéká ame 192 jele me sikerr adt e Forgá Róz Kamara-színházáb Pauli Bé játékszínébe

10735.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Lás

SZÓCI Lász kö ügyv sz Sátoraljaújhel 18 gimnáziu Budapes végez m egye j kará hallgat vo Cikk ver novel Pe Naplób Újságb Népszaváb Nyugatb Szivárványb Időkb M Jövő jelen m Költeményei nagyvá szegénységé megtip sz lükt T íz megének zs témá tár ver köz legnagy feltűn Hazátla 1 keltet amel lefordítot héber jiddi angol Önáll megjel verskötet Boh 25 ó Nap- ut Bábszín ver játék am 19 jel m siker ad Forg Ró Kamara-színházá Paul B játékszínéb

10735

CÍM B

SZEMÉLY B Lá

SZÓC Lás k ügy s Sátoraljaújhe 1 gimnázi Budape vége egy kar hallga v Cik ve nove P Napló Újság Népszavá Nyugat Szivárvány Idők Jöv jele Költeménye nagyv szegénység megti s lük í megéne z tém tá ve kö legnag feltű Hazátl kelte ame lefordíto hébe jidd ango Önál megje versköte Bo 2 Nap u Bábszí ve játé a 1 je sike a For R Kamara-színház Pau játékszíné

1073SZEMÉL L

SZÓ Lá üg Sátoraljaújh gimnáz Budap vég eg ka hallg Ci v nov Napl Újsá Népszav Nyuga Szivárván Idő Jö jel Költemény nagy szegénysé megt lü megén té t v k legna felt Hazát kelt am lefordít héb jid ang Öná megj versköt B Na Bábsz v ját j sik Fo Kamara-színhá Pa játékszín