10738.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, Író, szül. Nagyváradon 1875., megh. Budapesten 1924. Apja híres talmudtudós volt. Családjában sokan művelték a specifikus zsidó tudományokat és fiatal korában önmaga is foglalkozott a talmudi diszciplínákkal. Orvosi pályára készült, de ezt korán az újságírással cserélte fel s eleinte a Budapesti Napló színházi és szépirodalmi munkatársa, 1910-től Az Est munkatársa, majd a világháború alatt svájci tudósítója volt. Számos verset és kitűnő novellát írt, továbbá Jacobi Leányvásár és Sybill operettjeihez a librettót, amely nagy sikert aratott. Könyv alakban megjelent tőle: Paraesthesia (versek, 1900); A boszorkánytánc (versek, 1901); Clotho (elbeszélések 1913); Mozi vászon nélkül (humoreszkek, 1913); Kaleidoskop (u. a.) és Csak semmi háború


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 738. címszó a lexikon => 141. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10738.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa, Író, szül. Nagyváradon 1875., megh. Budapesten 1924. Apja híres talmudtudós volt. Családjában sokan művelték a specifikus zsidó tudományokat és fiatal korában önmaga is foglalkozott a talmudi diszciplínákkal. Orvosi pályára készült, de ezt korán az újságírással cserélte fel s eleinte a Budapesti Napló színházi és szépirodalmi munkatársa, 1910-től Az Est munkatársa, majd a világháború alatt svájci tudósítója volt. Számos verset és kitűnő novellát írt, továbbá Jacobi Leányvásár és Sybill operettjeihez a librettót, amely nagy sikert aratott. Könyv alakban megjelent tőle: Paraesthesia versek, 1900 ; A boszorkánytánc versek, 1901 ; Clotho elbeszélések 1913 ; Mozi vászon nélkül humoreszkek, 1913 ; Kaleidoskop u. a. és Csak semmi háború

10738.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Miks

SZÓCIKK B Miksa Író szül Nagyvárado 1875. megh Budapeste 1924 Apj híre talmudtudó volt Családjába soka művelté specifiku zsid tudományoka é fiata korába önmag i foglalkozot talmud diszciplínákkal Orvos pályár készült d ez korá a újságírássa cserélt fe eleint Budapest Napl színház é szépirodalm munkatársa 1910-tő A Es munkatársa maj világhábor alat svájc tudósítój volt Számo verse é kitűn novellá írt tovább Jacob Leányvásá é Sybil operettjeihe librettót amel nag siker aratott Köny alakba megjelen tőle Paraesthesi versek 190 boszorkánytán versek 190 Cloth elbeszélése 191 Moz vászo nélkü humoreszkek 191 Kaleidosko u a é Csa semm hábor

10738.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Mik

SZÓCIK Miks Ír szü Nagyvárad 1875 meg Budapest 192 Ap hír talmudtud vol Családjáb sok művelt specifik zsi tudományok fiat koráb önma foglalkozo talmu diszciplínákka Orvo pályá készül e kor újságíráss cserél f elein Budapes Nap színhá szépirodal munkatárs 1910-t E munkatárs ma világhábo ala sváj tudósító vol Szám vers kitű novell ír továb Jaco Leányvás Sybi operettjeih librettó ame na sike aratot Kön alakb megjele től Paraesthes verse 19 boszorkánytá verse 19 Clot elbeszélés 19 Mo vász nélk humoreszke 19 Kaleidosk Cs sem hábo

10738.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mi

SZÓCI Mik Í sz Nagyvára 187 me Budapes 19 A hí talmudtu vo Családjá so művel specifi zs tudományo fia korá önm foglalkoz talm diszciplínákk Orv pály készü ko újságírás cseré elei Budape Na szính szépiroda munkatár 1910- munkatár m világháb al svá tudósít vo Szá ver kit novel í tová Jac Leányvá Syb operettjei librett am n sik arato Kö alak megjel tő Paraesthe vers 1 boszorkányt vers 1 Clo elbeszélé 1 M vás nél humoreszk 1 Kaleidos C se háb

10738

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mi s Nagyvár 18 m Budape 1 h talmudt v Családj s műve specif z tudomány fi kor ön foglalko tal diszciplínák Or pál kész k újságírá cser ele Budap N szín szépirod munkatá 1910 munkatá világhá a sv tudósí v Sz ve ki nove tov Ja Leányv Sy operettje libret a si arat K ala megje t Paraesth ver boszorkány ver Cl elbeszél vá né humoresz Kaleido s há

1073SZEMÉL

SZÓ M Nagyvá 1 Budap talmud Család műv speci tudomán f ko ö foglalk ta diszciplíná O pá kés újságír cse el Buda szí szépiro munkat 191 munkat világh s tudós S v k nov to J Leány S operettj libre s ara al megj Paraest ve boszorkán ve C elbeszé v n humores Kaleid h