10740.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond hírlapíró, szül. Miskolcon 1840 nov. 15., megh. Budapesten 1906 jan. 6. Szülővárosában és Pesten folytatott középiskolai tanulmányok után a pesti egyetemen jogot végzett. Leckeadásból tengette életét, közben írogatni kezdett, elsősorban a zsidóság megmagyarosodása és polgári egyenjogúsítása érdekében. B kettős célt szolgálják 1860. «egy magyar zsidó» jelzéssel megjelent költeményei és különféle újságcikkei. A pesti hitközség megbízásából 1861 elején Tatay Adolffal együtt magyar templomi énekeket ír, melyeket Friedmann Mór főkántor zenésített meg. Politikai cikkei és szépirodalmi dolgozatai nevét széles körökben ismertté tették. Az abszolutizmus idejében igen sokat küzdött a magyar nemzeti ügy győzelme érdekében. Több hírlap alapításának kísérlete után rövid ideig Bécsben tartózkodik, csakhamar ismét Pesten van és a legelőkelőbb újságokba ír. 1872-ben mint miniszteri titkár meghívást nyer a belügyminisztériumba, de egy év múlva ismét visszatér az újságíráshoz. Megveszi a «Neues Pester Journal» c. lapot, mely szerkesztése alatt páratlanul elterjedt az egész országban s a németajkú lakosság között terjesztette a magyar érzelmeket. Szorgalmával és tehetségével nagy vagyonhoz jutott, melyből hatalmas alapítványokat tett az irodalmi érdemek jutalmazására és a nyomor enyhítésére. Felesége B. Adél nevének megörökítésére 1897-ben 600.000 korona költségen gyermekkórházat létesített a fővárosban, mely a pesti hitközség kezelésében áll. Érdemeinek elismeréséül a király 1896. a főrendiház tagjává nevezte ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 740. címszó a lexikon => 142. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10740.htm

CÍMSZÓ: Bródy

SZEMÉLYNÉV: Bródy Zsigmond

SZÓCIKK: B. Zsigmond hírlapíró, szül. Miskolcon 1840 nov. 15., megh. Budapesten 1906 jan. 6. Szülővárosában és Pesten folytatott középiskolai tanulmányok után a pesti egyetemen jogot végzett. Leckeadásból tengette életét, közben írogatni kezdett, elsősorban a zsidóság megmagyarosodása és polgári egyenjogúsítása érdekében. B kettős célt szolgálják 1860. egy magyar zsidó jelzéssel megjelent költeményei és különféle újságcikkei. A pesti hitközség megbízásából 1861 elején Tatay Adolffal együtt magyar templomi énekeket ír, melyeket Friedmann Mór főkántor zenésített meg. Politikai cikkei és szépirodalmi dolgozatai nevét széles körökben ismertté tették. Az abszolutizmus idejében igen sokat küzdött a magyar nemzeti ügy győzelme érdekében. Több hírlap alapításának kísérlete után rövid ideig Bécsben tartózkodik, csakhamar ismét Pesten van és a legelőkelőbb újságokba ír. 1872-ben mint miniszteri titkár meghívást nyer a belügyminisztériumba, de egy év múlva ismét visszatér az újságíráshoz. Megveszi a Neues Pester Journal c. lapot, mely szerkesztése alatt páratlanul elterjedt az egész országban s a németajkú lakosság között terjesztette a magyar érzelmeket. Szorgalmával és tehetségével nagy vagyonhoz jutott, melyből hatalmas alapítványokat tett az irodalmi érdemek jutalmazására és a nyomor enyhítésére. Felesége B. Adél nevének megörökítésére 1897-ben 600.000 korona költségen gyermekkórházat létesített a fővárosban, mely a pesti hitközség kezelésében áll. Érdemeinek elismeréséül a király 1896. a főrendiház tagjává nevezte ki.

10740.ht

CÍMSZÓ Bród

SZEMÉLYNÉV Bród Zsigmon

SZÓCIKK B Zsigmon hírlapíró szül Miskolco 184 nov 15. megh Budapeste 190 jan 6 Szülővárosába é Peste folytatot középiskola tanulmányo utá pest egyeteme jogo végzett Leckeadásbó tengett életét közbe írogatn kezdett elsősorba zsidósá megmagyarosodás é polgár egyenjogúsítás érdekében kettő cél szolgáljá 1860 eg magya zsid jelzésse megjelen költeménye é különfél újságcikkei pest hitközsé megbízásábó 186 elejé Tata Adolffa együt magya templom énekeke ír melyeke Friedman Mó főkánto zenésítet meg Politika cikke é szépirodalm dolgozata nevé széle körökbe ismertt tették A abszolutizmu idejébe ige soka küzdöt magya nemzet üg győzelm érdekében Töb hírla alapításána kísérlet utá rövi idei Bécsbe tartózkodik csakhama ismé Peste va é legelőkelőb újságokb ír 1872-be min miniszter titká meghívás nye belügyminisztériumba d eg é múlv ismé visszaté a újságíráshoz Megvesz Neue Peste Journa c lapot mel szerkesztés alat páratlanu elterjed a egés országba németajk lakossá közöt terjesztett magya érzelmeket Szorgalmáva é tehetségéve nag vagyonho jutott melybő hatalma alapítványoka tet a irodalm érdeme jutalmazásár é nyomo enyhítésére Feleség B Adé nevéne megörökítésér 1897-be 600.00 koron költsége gyermekkórháza létesítet fővárosban mel pest hitközsé kezelésébe áll Érdemeine elismeréséü királ 1896 főrendihá tagjáv nevezt ki

10740.h

CÍMSZ Bró

SZEMÉLYNÉ Bró Zsigmo

SZÓCIK Zsigmo hírlapír szü Miskolc 18 no 15 meg Budapest 19 ja Szülővárosáb Pest folytato középiskol tanulmány ut pes egyetem jog végzet Leckeadásb tenget életé közb írogat kezdet elsősorb zsidós megmagyarosodá polgá egyenjogúsítá érdekébe kett cé szolgálj 186 e magy zsi jelzéss megjele költemény különfé újságcikke pes hitközs megbízásáb 18 elej Tat Adolff együ magy templo énekek í melyek Friedma M főkánt zenésíte me Politik cikk szépirodal dolgozat nev szél körökb ismert tetté abszolutizm idejéb ig sok küzdö magy nemze ü győzel érdekébe Tö hírl alapításán kísérle ut röv ide Bécsb tartózkodi csakham ism Pest v legelőkelő újságok í 1872-b mi miniszte titk meghívá ny belügyminisztériumb e múl ism visszat újságírásho Megves Neu Pest Journ lapo me szerkeszté ala páratlan elterje egé országb németaj lakoss közö terjesztet magy érzelmeke Szorgalmáv tehetségév na vagyonh jutot melyb hatalm alapítványok te irodal érdem jutalmazásá nyom enyhítésér Felesé Ad nevén megörökítésé 1897-b 600.0 koro költség gyermekkórház létesíte fővárosba me pes hitközs kezeléséb ál Érdemein elismerésé kirá 189 főrendih tagjá nevez k

10740.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Zsigm

SZÓCI Zsigm hírlapí sz Miskol 1 n 1 me Budapes 1 j Szülővárosá Pes folytat középisko tanulmán u pe egyete jo végze Leckeadás tenge élet köz íroga kezde elsősor zsidó megmagyarosod polg egyenjogúsít érdekéb ket c szolgál 18 mag zs jelzés megjel költemén különf újságcikk pe hitköz megbízásá 1 ele Ta Adolf egy mag templ éneke melye Friedm főkán zenésít m Politi cik szépiroda dolgoza ne szé körök ismer tett abszolutiz idejé i so küzd mag nemz győze érdekéb T hír alapításá kísérl u rö id Bécs tartózkod csakha is Pes legelőkel újságo 1872- m miniszt tit meghív n belügyminisztérium mú is vissza újságírásh Megve Ne Pes Jour lap m szerkeszt al páratla elterj eg ország németa lakos köz terjeszte mag érzelmek Szorgalmá tehetségé n vagyon juto mely hatal alapítványo t iroda érde jutalmazás nyo enyhítésé Feles A nevé megörökítés 1897- 600. kor költsé gyermekkórhá létesít fővárosb m pe hitköz kezelésé á Érdemei elismerés kir 18 főrendi tagj neve

10740

CÍM B

SZEMÉLY B Zsig

SZÓC Zsig hírlap s Misko m Budape Szülőváros Pe folyta középisk tanulmá p egyet j végz Leckeadá teng éle kö írog kezd elsőso zsid megmagyaroso pol egyenjogúsí érdeké ke szolgá 1 ma z jelzé megje költemé külön újságcik p hitkö megbízás el T Adol eg ma temp ének mely Fried főká zenésí Polit ci szépirod dolgoz n sz körö isme tet abszoluti idej s küz ma nem győz érdeké hí alapítás kísér r i Béc tartózko csakh i Pe legelőke újság 1872 minisz ti meghí belügyminisztériu m i vissz újságírás Megv N Pe Jou la szerkesz a páratl elter e orszá német lako kö terjeszt ma érzelme Szorgalm tehetség vagyo jut mel hata alapítvány irod érd jutalmazá ny enyhítés Fele nev megörökíté 1897 600 ko költs gyermekkórh létesí főváros p hitkö kezelés Érdeme elismeré ki 1 főrend tag nev

1074SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsi hírla Misk Budap Szülőváro P folyt középis tanulm egye vég Leckead ten él k íro kez elsős zsi megmagyaros po egyenjogús érdek k szolg m jelz megj költem külö újságci hitk megbízá e Ado e m tem éne mel Frie fők zenés Poli c szépiro dolgo s kör ism te abszolut ide kü m ne győ érdek h alapítá kísé Bé tartózk csak P legelők újsá 187 minis t megh belügyminisztéri viss újságírá Meg P Jo l szerkes párat elte orsz néme lak k terjesz m érzelm Szorgal tehetsé vagy ju me hat alapítván iro ér jutalmaz n enyhíté Fel ne megörökít 189 60 k költ gyermekkór létes főváro hitk kezelé Érdem elismer k főren ta ne