10741.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Hermina

SZÓCIKK: Bruck, 1. Hermina*, festő szül. Budapesten 1865. B. Lajos és Miksa festők testvérhúga. A budapesti mintarajziskolában tanult (1891-97), majd Lotz és Deák-Ébner Lajos mellett és egy ideig bátyjánál képezte magát. Később Münchenben Fehr és Schmidt voltak a tanárai. Tanulmányúton volt Német-, Francia- és Olaszországban. A Képzőművésznők Egyesületének 1913. kiállításán a Nemzeti Szalonban Őszi virágok pasztellképével ezüstérmet nyert. A Magyar Képzőművésznők Egyesületének egyik megalapítója és a Nemzeti Szalonnak alapító tagja. Képei: Csendélet (1897); Holdvilágos táj a király tulajdonában; Tanulmányfej a Szépművészeti Múzeumban, továbbá Semmeringi táj (1894-95); Besnyői táj (1895-96); Kolostorkert (1910-11); Budai hegyek közt (1917-18); Szeptember vége (1926); Részlet a Jókai villából (1927).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 741. címszó a lexikon => 142. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10741.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Hermina

SZÓCIKK: Bruck, 1. Hermina*, festő szül. Budapesten 1865. B. Lajos és Miksa festők testvérhúga. A budapesti mintarajziskolában tanult 1891-97 , majd Lotz és Deák-Ébner Lajos mellett és egy ideig bátyjánál képezte magát. Később Münchenben Fehr és Schmidt voltak a tanárai. Tanulmányúton volt Német-, Francia- és Olaszországban. A Képzőművésznők Egyesületének 1913. kiállításán a Nemzeti Szalonban Őszi virágok pasztellképével ezüstérmet nyert. A Magyar Képzőművésznők Egyesületének egyik megalapítója és a Nemzeti Szalonnak alapító tagja. Képei: Csendélet 1897 ; Holdvilágos táj a király tulajdonában; Tanulmányfej a Szépművészeti Múzeumban, továbbá Semmeringi táj 1894-95 ; Besnyői táj 1895-96 ; Kolostorkert 1910-11 ; Budai hegyek közt 1917-18 ; Szeptember vége 1926 ; Részlet a Jókai villából 1927 .

10741.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Hermin

SZÓCIKK Bruck 1 Hermina* fest szül Budapeste 1865 B Lajo é Miks festő testvérhúga budapest mintarajziskolába tanul 1891-9 maj Lot é Deák-Ébne Lajo mellet é eg idei bátyjáná képezt magát Későb Münchenbe Feh é Schmid volta tanárai Tanulmányúto vol Német- Francia é Olaszországban Képzőművésznő Egyesületéne 1913 kiállításá Nemzet Szalonba Ősz virágo pasztellképéve ezüstérme nyert Magya Képzőművésznő Egyesületéne egyi megalapítój é Nemzet Szalonna alapít tagja Képei Csendéle 189 Holdvilágo tá királ tulajdonában Tanulmányfe Szépművészet Múzeumban tovább Semmering tá 1894-9 Besnyő tá 1895-9 Kolostorker 1910-1 Buda hegye köz 1917-1 Szeptembe vég 192 Részle Jóka villábó 192

10741.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Hermi

SZÓCIK Bruc Hermina fes szü Budapest 186 Laj Mik fest testvérhúg budapes mintarajziskoláb tanu 1891- ma Lo Deák-Ébn Laj melle e ide bátyján képez magá Késő Münchenb Fe Schmi volt tanára Tanulmányút vo Német Franci Olaszországba Képzőművészn Egyesületén 191 kiállítás Nemze Szalonb Ős virág pasztellképév ezüstérm nyer Magy Képzőművészn Egyesületén egy megalapító Nemze Szalonn alapí tagj Képe Csendél 18 Holdvilág t kirá tulajdonába Tanulmányf Szépművésze Múzeumba továb Semmerin t 1894- Besny t 1895- Kolostorke 1910- Bud hegy kö 1917- Szeptemb vé 19 Részl Jók villáb 19

10741.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Herm

SZÓCI Bru Hermin fe sz Budapes 18 La Mi fes testvérhú budape mintarajziskolá tan 1891 m L Deák-Éb La mell id bátyjá képe mag Kés München F Schm vol tanár Tanulmányú v Néme Franc Olaszországb Képzőművész Egyesületé 19 kiállítá Nemz Szalon Ő virá pasztellképé ezüstér nye Mag Képzőművész Egyesületé eg megalapít Nemz Szalon alap tag Kép Csendé 1 Holdvilá kir tulajdonáb Tanulmány Szépművész Múzeumb tová Semmeri 1894 Besn 1895 Kolostork 1910 Bu heg k 1917 Szeptem v 1 Rész Jó villá 1

10741

CÍM B

SZEMÉLY B Her

SZÓC Br Hermi f s Budape 1 L M fe testvérh budap mintarajziskol ta 189 Deák-É L mel i bátyj kép ma Ké Münche Sch vo taná Tanulmány Ném Fran Olaszország Képzőművés Egyesület 1 kiállít Nem Szalo vir pasztellkép ezüsté ny Ma Képzőművés Egyesület e megalapí Nem Szalo ala ta Ké Csend Holdvil ki tulajdoná Tanulmán Szépművés Múzeum tov Semmer 189 Bes 189 Kolostor 191 B he 191 Szepte Rés J vill

1074SZEMÉL He

SZÓ B Herm Budap f testvér buda mintarajzisko t 18 Deák- me báty ké m K Münch Sc v tan Tanulmán Né Fra Olaszorszá Képzőművé Egyesüle kiállí Ne Szal vi pasztellké ezüst n M Képzőművé Egyesüle megalap Ne Szal al t K Csen Holdvi k tulajdon Tanulmá Szépművé Múzeu to Semme 18 Be 18 Kolosto 19 h 19 Szept Ré vil