10743.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, festő, szül. Pápán 1846., megh. Budapesten 1910. Már tizenöt éves korában Pestre került, ahol festők műtermeiben sajátította el a festészet első elemeit. 1865-ben került a bécsi akadémiára. Itt Geigernél és Wurzingernél tanult. 1869-ben állami ösztöndíjjal Olaszországba ment, hol egy ideig a szépművészeti akadémián Molmenti alatt festett. Az 1873. bécsi világkiállításon szerepelt először két képével, a még Olaszországban festett Vásár a Ponte Rialto alatt és egy magyar tárgyú Falusi konyhával, melyeket ez évben Pesten is kiállított. E képek árából és állami ösztöndíjjal ment most már Párisba (1874), hol egy ideig Munkácsynál dolgozott. Kétévi ott tartózkodás után 1876. állított ki először a párisi Szalonban. Később Londonban élt, hol az udvar és angol arisztokrácia legkeresettebb arcképfestője volt, és mint a londoni magyar egyesület elnöke fejtett ki tevékeny működést. A Royal Academiben kiállított képei között legjelentékenyebbek: Lady Folkestone, Earl of Radnor arcképe és a világhírű Joachim-quvartett. 1885-ben családjával együtt visszatért Budapestre, hol haláláig élt. 1899-ben ő rendezte Szentpétervárott a magyar művészek kiállítását, melyet II. Miklós cár nyitott meg és melyért a cár a Sz. Anna rend lovagkeresztjét adományozta neki. A Nemzeti Szalon alapító tagja volt. 1896-ban festette I. Ferenc József király és Erzsébet királyné arcképeit a budapesti igazságügyi palota díszterme számára. Hagyatéki kiállításán bemutatott vázlatai e gondos kidolgozású képekkel szemben a korabeli francia mesterekkel, nem egyszer Corot-val rokon frissességű mestert mutatnak. Ilyen természetű munkák képviselik a Szépművészeti Múzeumban is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 743. címszó a lexikon => 142. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10743.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Lajos

SZÓCIKK: B. Lajos, festő, szül. Pápán 1846., megh. Budapesten 1910. Már tizenöt éves korában Pestre került, ahol festők műtermeiben sajátította el a festészet első elemeit. 1865-ben került a bécsi akadémiára. Itt Geigernél és Wurzingernél tanult. 1869-ben állami ösztöndíjjal Olaszországba ment, hol egy ideig a szépművészeti akadémián Molmenti alatt festett. Az 1873. bécsi világkiállításon szerepelt először két képével, a még Olaszországban festett Vásár a Ponte Rialto alatt és egy magyar tárgyú Falusi konyhával, melyeket ez évben Pesten is kiállított. E képek árából és állami ösztöndíjjal ment most már Párisba 1874 , hol egy ideig Munkácsynál dolgozott. Kétévi ott tartózkodás után 1876. állított ki először a párisi Szalonban. Később Londonban élt, hol az udvar és angol arisztokrácia legkeresettebb arcképfestője volt, és mint a londoni magyar egyesület elnöke fejtett ki tevékeny működést. A Royal Academiben kiállított képei között legjelentékenyebbek: Lady Folkestone, Earl of Radnor arcképe és a világhírű Joachim-quvartett. 1885-ben családjával együtt visszatért Budapestre, hol haláláig élt. 1899-ben ő rendezte Szentpétervárott a magyar művészek kiállítását, melyet II. Miklós cár nyitott meg és melyért a cár a Sz. Anna rend lovagkeresztjét adományozta neki. A Nemzeti Szalon alapító tagja volt. 1896-ban festette I. Ferenc József király és Erzsébet királyné arcképeit a budapesti igazságügyi palota díszterme számára. Hagyatéki kiállításán bemutatott vázlatai e gondos kidolgozású képekkel szemben a korabeli francia mesterekkel, nem egyszer Corot-val rokon frissességű mestert mutatnak. Ilyen természetű munkák képviselik a Szépművészeti Múzeumban is.

10743.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Lajo

SZÓCIKK B Lajos festő szül Pápá 1846. megh Budapeste 1910 Má tizenö éve korába Pestr került aho festő műtermeibe sajátított e festésze els elemeit 1865-be kerül bécs akadémiára It Geigerné é Wurzingerné tanult 1869-be állam ösztöndíjja Olaszországb ment ho eg idei szépművészet akadémiá Molment alat festett A 1873 bécs világkiállításo szerepel előszö ké képével mé Olaszországba festet Vásá Pont Rialt alat é eg magya tárgy Falus konyhával melyeke e évbe Peste i kiállított képe árábó é állam ösztöndíjja men mos má Párisb 187 ho eg idei Munkácsyná dolgozott Kétév ot tartózkodá utá 1876 állítot k előszö páris Szalonban Későb Londonba élt ho a udva é ango arisztokráci legkeresetteb arcképfestőj volt é min london magya egyesüle elnök fejtet k tevéken működést Roya Academibe kiállítot képe közöt legjelentékenyebbek Lad Folkestone Ear o Radno arckép é világhír Joachim-quvartett 1885-be családjáva együt visszatér Budapestre ho halálái élt 1899-be rendezt Szentpétervárot magya művésze kiállítását melye II Mikló cá nyitot me é melyér cá Sz Ann ren lovagkeresztjé adományozt neki Nemzet Szalo alapít tagj volt 1896-ba festett I Feren Józse királ é Erzsébe királyn arcképei budapest igazságügy palot díszterm számára Hagyaték kiállításá bemutatot vázlata gondo kidolgozás képekke szembe korabel franci mesterekkel ne egysze Corot-va roko frissesség mester mutatnak Ilye természet munká képviseli Szépművészet Múzeumba is

10743.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Laj

SZÓCIK Lajo fest szü Páp 1846 meg Budapest 191 M tizen év koráb Pest kerül ah fest műtermeib sajátítot festész el elemei 1865-b kerü béc akadémiár I Geigern Wurzingern tanul 1869-b álla ösztöndíjj Olaszország men h e ide szépművésze akadémi Molmen ala festet 187 béc világkiállítás szerepe elősz k képéve m Olaszországb feste Vás Pon Rial ala e magy tárg Falu konyháva melyek évb Pest kiállítot kép áráb álla ösztöndíjj me mo m Páris 18 h e ide Munkácsyn dolgozot Kété o tartózkod ut 187 állíto elősz pári Szalonba Késő Londonb él h udv ang arisztokrác legkeresette arcképfestő vol mi londo magy egyesül elnö fejte tevéke működés Roy Academib kiállíto kép közö legjelentékenyebbe La Folkeston Ea Radn arcké világhí Joachim-quvartet 1885-b családjáv együ visszaté Budapestr h halálá él 1899-b rendez Szentpéterváro magy művész kiállításá mely I Mikl c nyito m melyé c S An re lovagkeresztj adományoz nek Nemze Szal alapí tag vol 1896-b festet Fere Józs kirá Erzséb király arcképe budapes igazságüg palo díszter számár Hagyaté kiállítás bemutato vázlat gond kidolgozá képekk szemb korabe franc mesterekke n egysz Corot-v rok frissessé meste mutatna Ily természe munk képvisel Szépművésze Múzeumb i

10743.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br La

SZÓCI Laj fes sz Pá 184 me Budapes 19 tize é korá Pes kerü a fes műtermei sajátíto festés e eleme 1865- ker bé akadémiá Geiger Wurzinger tanu 1869- áll ösztöndíj Olaszorszá me id szépművész akadém Molme al feste 18 bé világkiállítá szerep elős képév Olaszország fest Vá Po Ria al mag tár Fal konyháv melye év Pes kiállíto ké árá áll ösztöndíj m m Pári 1 id Munkácsy dolgozo Két tartózko u 18 állít elős pár Szalonb Kés London é ud an arisztokrá legkeresett arcképfest vo m lond mag egyesü eln fejt tevék működé Ro Academi kiállít ké köz legjelentékenyebb L Folkesto E Rad arck világh Joachim-quvarte 1885- családjá egy visszat Budapest halál é 1899- rende Szentpétervár mag művés kiállítás mel Mik nyit mely A r lovagkereszt adományo ne Nemz Sza alap ta vo 1896- feste Fer Józ kir Erzsé királ arckép budape igazságü pal díszte számá Hagyat kiállítá bemutat vázla gon kidolgoz képek szem korab fran mesterekk egys Corot- ro frissess mest mutatn Il termész mun képvise Szépművész Múzeum

10743

CÍM B

SZEMÉLY B L

SZÓC La fe s P 18 m Budape 1 tiz kor Pe ker fe műterme sajátít festé elem 1865 ke b akadémi Geige Wurzinge tan 1869 ál ösztöndí Olaszorsz m i szépművés akadé Molm a fest 1 b világkiállít szere elő képé Olaszorszá fes V P Ri a ma tá Fa konyhá mely é Pe kiállít k ár ál ösztöndí Pár i Munkács dolgoz Ké tartózk 1 állí elő pá Szalon Ké Londo u a arisztokr legkereset arcképfes v lon ma egyes el fej tevé működ R Academ kiállí k kö legjelentékenyeb Folkest Ra arc világ Joachim-quvart 1885 családj eg vissza Budapes halá 1899 rend Szentpétervá ma művé kiállítá me Mi nyi mel lovagkeresz adomány n Nem Sz ala t v 1896 fest Fe Jó ki Erzs kirá arcké budap igazság pa díszt szám Hagya kiállít bemuta vázl go kidolgo képe sze kora fra mesterek egy Corot r frisses mes mutat I termés mu képvis Szépművés Múzeu

1074SZEMÉL

SZÓ L f 1 Budap ti ko P ke f műterm sajátí fest ele 186 k akadém Geig Wurzing ta 186 á ösztönd Olaszors szépművé akad Mol fes világkiállí szer el kép Olaszorsz fe R m t F konyh mel P kiállí á á ösztönd Pá Munkác dolgo K tartóz áll el p Szalo K Lond arisztok legkerese arcképfe lo m egye e fe tev műkö Acade kiáll k legjelentékenye Folkes R ar vilá Joachim-quvar 188 család e vissz Budape hal 189 ren Szentpéterv m műv kiállít m M ny me lovagkeres adomán Ne S al 189 fes F J k Erz kir arck buda igazsá p dísz szá Hagy kiállí bemut váz g kidolg kép sz kor fr mestere eg Coro frisse me muta termé m képvi Szépművé Múze