10745.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Aladár

SZÓCIKK: Brüll, 1. Aladár, orvos és festő, szül. Liptóújváron 1890. A budapesti egyetem orvosi szakát végezte és 1913. orvosdoktorrá avatták. A bőr- és nemikórtani klinikán tanársegéd volt, jelenleg főorvos. Orvosi munkái között felemlítendő: A psoriasis aethiologiájához (Festschrift 1923). Művészi kiképzését Párisban nyerte. A Műcsarnok 1921-iki tavaszi kiállításán állított ki először és Mary hercegnő arcképével a Horváth Király díjat nyerte, s azóta a Műcsarnok rendes kiállítója. Figurális kompozíciója a Tízen (imádkozó zsidók) a Műcsarnok 1922-iki jubiláris kiállításán kitüntető elismerést kapott. Festett akt kompozíciókat is: Emese álma (1925/26), Venus 1927., továbbá csendéleteket: Virágok (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 745. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10745.htm

CÍMSZÓ: Brüll

SZEMÉLYNÉV: Brüll Aladár

SZÓCIKK: Brüll, 1. Aladár, orvos és festő, szül. Liptóújváron 1890. A budapesti egyetem orvosi szakát végezte és 1913. orvosdoktorrá avatták. A bőr- és nemikórtani klinikán tanársegéd volt, jelenleg főorvos. Orvosi munkái között felemlítendő: A psoriasis aethiologiájához Festschrift 1923 . Művészi kiképzését Párisban nyerte. A Műcsarnok 1921-iki tavaszi kiállításán állított ki először és Mary hercegnő arcképével a Horváth Király díjat nyerte, s azóta a Műcsarnok rendes kiállítója. Figurális kompozíciója a Tízen imádkozó zsidók a Műcsarnok 1922-iki jubiláris kiállításán kitüntető elismerést kapott. Festett akt kompozíciókat is: Emese álma 1925/26 , Venus 1927., továbbá csendéleteket: Virágok 1928 .

10745.ht

CÍMSZÓ Brül

SZEMÉLYNÉV Brül Aladá

SZÓCIKK Brüll 1 Aladár orvo é festő szül Liptóújváro 1890 budapest egyete orvos szaká végezt é 1913 orvosdoktorr avatták bőr é nemikórtan kliniká tanársegé volt jelenle főorvos Orvos munká közöt felemlítendő psoriasi aethiologiájáho Festschrif 192 Művész kiképzésé Párisba nyerte Műcsarno 1921-ik tavasz kiállításá állítot k előszö é Mar hercegn arcképéve Horvát Királ díja nyerte azót Műcsarno rende kiállítója Figuráli kompozíciój Tíze imádkoz zsidó Műcsarno 1922-ik jubilári kiállításá kitüntet elismerés kapott Festet ak kompozícióka is Emes álm 1925/2 Venu 1927. tovább csendéleteket Virágo 192

10745.h

CÍMSZ Brü

SZEMÉLYNÉ Brü Alad

SZÓCIK Brül Aladá orv fest szü Liptóújvár 189 budapes egyet orvo szak végez 191 orvosdoktor avattá bő nemikórta klinik tanárseg vol jelenl főorvo Orvo munk közö felemlítend psorias aethiologiájáh Festschri 19 Művés kiképzés Párisb nyert Műcsarn 1921-i tavas kiállítás állíto elősz Ma herceg arcképév Horvá Kirá díj nyert azó Műcsarn rend kiállítój Figurál kompozíció Tíz imádko zsid Műcsarn 1922-i jubilár kiállítás kitünte elismeré kapot Feste a kompozíciók i Eme ál 1925/ Ven 1927 továb csendéleteke Virág 19

10745.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Ala

SZÓCI Brü Alad or fes sz Liptóújvá 18 budape egye orv sza vége 19 orvosdokto avatt b nemikórt klini tanárse vo jelen főorv Orv mun köz felemlíten psoria aethiologiájá Festschr 1 Művé kiképzé Páris nyer Műcsar 1921- tava kiállítá állít elős M herce arcképé Horv Kir dí nyer az Műcsar ren kiállító Figurá kompozíci Tí imádk zsi Műcsar 1922- jubilá kiállítá kitünt elismer kapo Fest kompozíció Em á 1925 Ve 192 tová csendéletek Virá 1

10745

CÍM B

SZEMÉLY B Al

SZÓC Br Ala o fe s Liptóújv 1 budap egy or sz vég 1 orvosdokt avat nemikór klin tanárs v jele főor Or mu kö felemlíte psori aethiologiáj Festsch Műv kiképz Pári nye Műcsa 1921 tav kiállít állí elő herc arckép Hor Ki d nye a Műcsa re kiállít Figur kompozíc T imád zs Műcsa 1922 jubil kiállít kitün elisme kap Fes kompozíci E 192 V 19 tov csendélete Vir

1074SZEMÉL A

SZÓ B Al f Liptóúj buda eg o s vé orvosdok ava nemikó kli tanár jel főo O m k felemlít psor aethiologiá Festsc Mű kikép Pár ny Műcs 192 ta kiállí áll el her arcké Ho K ny Műcs r kiállí Figu kompozí imá z Műcs 192 jubi kiállí kitü elism ka Fe kompozíc 19 1 to csendélet Vi