10751.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa* festő, szül. Pesten 1863. megh. Budapesten 1920. B. Lajos festő testvéröccse. 1878-81 között a budapesti mintarajziskolában Székely Bertalannál tanult, majd Párisba, onnan Münchenbe költözött, ahol az akadémián Nikolaus Gysis alatt folytatta tanulmányait és 1884. dicsérő oklevelet nyert. Az 1890-es évek elején jött vissza Budapestre és 1894-7. év között a Benczúr mesteriskolában dolgozott. A Műcsarnok 1887-iki őszi kiállításán állította ki először Lóversenyen c. képét. Kiállított külföldön is, Londonban, Berlinben, Velencében, Münchenben, Antwerpenben. A Műcsarnok 1916. tavaszi kiállításán Enteriőr János főherceg Orth kastélyából Gmundenben c. képe az állami kis aranyérmet nyerte el. Nagy érdemeket szerzett a Hazai Művásárlók Egyesületének megalapítása (1901) és eredményes vezetése körül. A Nemzeti Szalonnak több éven át művészeti igazgatója és alapító tagja volt. 1914-ben a Ferenc József rend lovagkeresztjét kapta. Eleinte párisi hatás alatt pain-air képekkel is próbálkozott (Libapásztor lány az 1896. milleniumi kiállításon), később tónusos tájképeket, felvidéki utcarészleteket, mindenek felett pedig meghitt em…..


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 751. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10751.htm

CÍMSZÓ: Bruck

SZEMÉLYNÉV: Bruck Miksa

SZÓCIKK: B. Miksa* festő, szül. Pesten 1863. megh. Budapesten 1920. B. Lajos festő testvéröccse. 1878-81 között a budapesti mintarajziskolában Székely Bertalannál tanult, majd Párisba, onnan Münchenbe költözött, ahol az akadémián Nikolaus Gysis alatt folytatta tanulmányait és 1884. dicsérő oklevelet nyert. Az 1890-es évek elején jött vissza Budapestre és 1894-7. év között a Benczúr mesteriskolában dolgozott. A Műcsarnok 1887-iki őszi kiállításán állította ki először Lóversenyen c. képét. Kiállított külföldön is, Londonban, Berlinben, Velencében, Münchenben, Antwerpenben. A Műcsarnok 1916. tavaszi kiállításán Enteriőr János főherceg Orth kastélyából Gmundenben c. képe az állami kis aranyérmet nyerte el. Nagy érdemeket szerzett a Hazai Művásárlók Egyesületének megalapítása 1901 és eredményes vezetése körül. A Nemzeti Szalonnak több éven át művészeti igazgatója és alapító tagja volt. 1914-ben a Ferenc József rend lovagkeresztjét kapta. Eleinte párisi hatás alatt pain-air képekkel is próbálkozott Libapásztor lány az 1896. milleniumi kiállításon , később tónusos tájképeket, felvidéki utcarészleteket, mindenek felett pedig meghitt em…..

10751.ht

CÍMSZÓ Bruc

SZEMÉLYNÉV Bruc Miks

SZÓCIKK B Miksa festő szül Peste 1863 megh Budapeste 1920 B Lajo fest testvéröccse 1878-8 közöt budapest mintarajziskolába Székel Bertalanná tanult maj Párisba onna Münchenb költözött aho a akadémiá Nikolau Gysi alat folytatt tanulmányai é 1884 dicsér oklevele nyert A 1890-e éve elejé jöt vissz Budapestr é 1894-7 é közöt Benczú mesteriskolába dolgozott Műcsarno 1887-ik ősz kiállításá állított k előszö Lóversenye c képét Kiállítot külföldö is Londonban Berlinben Velencében Münchenben Antwerpenben Műcsarno 1916 tavasz kiállításá Enteriő Jáno főherce Ort kastélyábó Gmundenbe c kép a állam ki aranyérme nyert el Nag érdemeke szerzet Haza Művásárló Egyesületéne megalapítás 190 é eredménye vezetés körül Nemzet Szalonna töb éve á művészet igazgatój é alapít tagj volt 1914-be Feren Józse ren lovagkeresztjé kapta Eleint páris hatá alat pain-ai képekke i próbálkozot Libapászto lán a 1896 millenium kiállításo későb tónuso tájképeket felvidék utcarészleteket mindene felet pedi meghit em….

10751.h

CÍMSZ Bru

SZEMÉLYNÉ Bru Mik

SZÓCIK Miks fest szü Pest 186 meg Budapest 192 Laj fes testvéröccs 1878- közö budapes mintarajziskoláb Széke Bertalann tanul ma Párisb onn München költözöt ah akadémi Nikola Gys ala folytat tanulmánya 188 dicsé oklevel nyer 1890- év elej jö viss Budapest 1894- közö Bencz mesteriskoláb dolgozot Műcsarn 1887-i ős kiállítás állítot elősz Lóverseny képé Kiállíto külföld i Londonba Berlinbe Velencébe Münchenbe Antwerpenbe Műcsarn 191 tavas kiállítás Enteri Ján főherc Or kastélyáb Gmundenb ké álla k aranyérm nyer e Na érdemek szerze Haz Művásárl Egyesületén megalapítá 19 eredmény vezeté körü Nemze Szalonn tö év művésze igazgató alapí tag vol 1914-b Fere Józs re lovagkeresztj kapt Elein pári hat ala pain-a képekk próbálkozo Libapászt lá 189 milleniu kiállítás késő tónus tájképeke felvidé utcarészleteke minden fele ped meghi em…

10751.

CÍMS Br

SZEMÉLYN Br Mi

SZÓCI Mik fes sz Pes 18 me Budapes 19 La fe testvéröcc 1878 köz budape mintarajziskolá Szék Bertalan tanu m Páris on Münche költözö a akadém Nikol Gy al folyta tanulmány 18 dics okleve nye 1890 é ele j vis Budapes 1894 köz Benc mesteriskolá dolgozo Műcsar 1887- ő kiállítá állíto elős Lóversen kép Kiállít külföl Londonb Berlinb Velencéb Münchenb Antwerpenb Műcsar 19 tava kiállítá Enter Já főher O kastélyá Gmunden k áll aranyér nye N érdeme szerz Ha Művásár Egyesületé megalapít 1 eredmén vezet kör Nemz Szalon t é művész igazgat alap ta vo 1914- Fer Józ r lovagkereszt kap Elei pár ha al pain- képek próbálkoz Libapász l 18 milleni kiállítá kés tónu tájképek felvid utcarészletek minde fel pe megh em

10751

CÍM B

SZEMÉLY B M

SZÓC Mi fe s Pe 1 m Budape 1 L f testvéröc 187 kö budap mintarajziskol Szé Bertala tan Pári o Münch költöz akadé Niko G a folyt tanulmán 1 dic oklev ny 189 el vi Budape 189 kö Ben mesteriskol dolgoz Műcsa 1887 kiállít állít elő Lóverse ké Kiállí külfö London Berlin Velencé München Antwerpen Műcsa 1 tav kiállít Ente J főhe kastély Gmunde ál aranyé ny érdem szer H Művásá Egyesület megalapí eredmé veze kö Nem Szalo művés igazga ala t v 1914 Fe Jó lovagkeresz ka Ele pá h a pain képe próbálko Libapás 1 millen kiállít ké tón tájképe felvi utcarészlete mind fe p meg e

1075SZEMÉL

SZÓ M f P Budap testvérö 18 k buda mintarajzisko Sz Bertal ta Pár Münc költö akad Nik foly tanulmá di okle n 18 e v Budap 18 k Be mesterisko dolgo Műcs 188 kiállí állí el Lóvers k Kiáll külf Londo Berli Velenc Münche Antwerpe Műcs ta kiállí Ent főh kastél Gmund á arany n érde sze Művás Egyesüle megalap eredm vez k Ne Szal művé igazg al 191 F J lovagkeres k El p pai kép próbálk Libapá mille kiállí k tó tájkép felv utcarészlet min f me