10753.htm

CÍMSZÓ: Buchbinder

SZEMÉLYNÉV: Buchbinder Bernát

SZÓCIKK: Buchbinder Bernhard, osztrák író (írói álnevén Gustav Klinger), szül. Budapesten 1884 júl. 6. U. o. tanult, majd a kereskedelmi pályára kellett volna lépnie, de egy vígjátéka oly nagy sikert hozott számára, hogy író lett s novelláival és drámáival is hamarosan kitűnt. Korán árvaságra jutva nemcsak magáról, hanem testvéreiről is kellett gondoskodnia, minek következtében sokáig nélkülözések közt élt, amíg a nyolcvanas években neve ismertté nem vált. Számos novellás kötete közül jelentékenyebb: Vergessen im Armenhause (1882); Vater und Söhne (1885); Bettelstudent (1886); Freimann (1891); Eine Wiener Theaterprincessin (1894). Vígjátékai: Hergolts Mörderei; Vater Deák ; Wer ist der Herr im Hause; Gräfin von der Strasse ; Die Flüchtlinge ; Heirat auf Probe; Heiratsschwindler; Der Schmetterling ; Göttin der Vernunft; Verlogenes Volk; Leute von Heute; Die Diva; Roter Schnabel; Die dritte Eskadron; Grubers Nachfolger; Er und seine Schwester. stb


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 753. címszó a lexikon => 143. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10753.htm

CÍMSZÓ: Buchbinder

SZEMÉLYNÉV: Buchbinder Bernát

SZÓCIKK: Buchbinder Bernhard, osztrák író írói álnevén Gustav Klinger , szül. Budapesten 1884 júl. 6. U. o. tanult, majd a kereskedelmi pályára kellett volna lépnie, de egy vígjátéka oly nagy sikert hozott számára, hogy író lett s novelláival és drámáival is hamarosan kitűnt. Korán árvaságra jutva nemcsak magáról, hanem testvéreiről is kellett gondoskodnia, minek következtében sokáig nélkülözések közt élt, amíg a nyolcvanas években neve ismertté nem vált. Számos novellás kötete közül jelentékenyebb: Vergessen im Armenhause 1882 ; Vater und Söhne 1885 ; Bettelstudent 1886 ; Freimann 1891 ; Eine Wiener Theaterprincessin 1894 . Vígjátékai: Hergolts Mörderei; Vater Deák ; Wer ist der Herr im Hause; Gräfin von der Strasse ; Die Flüchtlinge ; Heirat auf Probe; Heiratsschwindler; Der Schmetterling ; Göttin der Vernunft; Verlogenes Volk; Leute von Heute; Die Diva; Roter Schnabel; Die dritte Eskadron; Grubers Nachfolger; Er und seine Schwester. stb

10753.ht

CÍMSZÓ Buchbinde

SZEMÉLYNÉV Buchbinde Berná

SZÓCIKK Buchbinde Bernhard osztrá ír író álnevé Gusta Klinge szül Budapeste 188 júl 6 U o tanult maj kereskedelm pályár kellet voln lépnie d eg vígjáték ol nag siker hozot számára hog ír let novelláiva é drámáiva i hamarosa kitűnt Korá árvaságr jutv nemcsa magáról hane testvéreirő i kellet gondoskodnia mine következtébe sokái nélkülözése köz élt amí nyolcvana évekbe nev ismertt ne vált Számo novellá kötet közü jelentékenyebb Vergesse i Armenhaus 188 Vate un Söhn 188 Bettelstuden 188 Freiman 189 Ein Wiene Theaterprincessi 189 Vígjátékai Hergolt Mörderei Vate Deá We is de Her i Hause Gräfi vo de Strass Di Flüchtling Heira au Probe Heiratsschwindler De Schmetterlin Götti de Vernunft Verlogene Volk Leut vo Heute Di Diva Rote Schnabel Di dritt Eskadron Gruber Nachfolger E un sein Schwester st

10753.h

CÍMSZ Buchbind

SZEMÉLYNÉ Buchbind Bern

SZÓCIK Buchbind Bernhar osztr í ír álnev Gust Kling szü Budapest 18 jú tanul ma kereskedel pályá kelle vol lépni e vígjáté o na sike hozo számár ho í le novelláiv drámáiv hamaros kitűn Kor árvaság jut nemcs magáró han testvéreir kelle gondoskodni min következtéb soká nélkülözés kö él am nyolcvan évekb ne ismert n vál Szám novell köte köz jelentékenyeb Vergess Armenhau 18 Vat u Söh 18 Bettelstude 18 Freima 18 Ei Wien Theaterprincess 18 Vígjátéka Hergol Mördere Vat De W i d He Haus Gräf v d Stras D Flüchtlin Heir a Prob Heiratsschwindle D Schmetterli Gött d Vernunf Verlogen Vol Leu v Heut D Div Rot Schnabe D drit Eskadro Grube Nachfolge u sei Schweste s

10753.

CÍMS Buchbin

SZEMÉLYN Buchbin Ber

SZÓCI Buchbin Bernha oszt í álne Gus Klin sz Budapes 1 j tanu m kereskede pály kell vo lépn vígját n sik hoz számá h l novellái drámái hamaro kitű Ko árvasá ju nemc magár ha testvérei kell gondoskodn mi következté sok nélkülözé k é a nyolcva évek n ismer vá Szá novel köt kö jelentékenye Verges Armenha 1 Va Sö 1 Bettelstud 1 Freim 1 E Wie Theaterprinces 1 Vígjáték Hergo Mörder Va D H Hau Grä Stra Flüchtli Hei Pro Heiratsschwindl Schmetterl Göt Vernun Verloge Vo Le Heu Di Ro Schnab dri Eskadr Grub Nachfolg se Schwest

10753

CÍM Buchbi

SZEMÉLY Buchbi Be

SZÓC Buchbi Bernh osz áln Gu Kli s Budape tan keresked pál kel v lép vígjá si ho szám novellá drámá hamar kit K árvas j nem magá h testvére kel gondoskod m következt so nélkülöz nyolcv éve isme v Sz nove kö k jelentékeny Verge Armenh V S Bettelstu Frei Wi Theaterprince Vígjáté Herg Mörde V Ha Gr Str Flüchtl He Pr Heiratsschwind Schmetter Gö Vernu Verlog V L He D R Schna dr Eskad Gru Nachfol s Schwes

1075

CÍ Buchb

SZEMÉL Buchb B

SZÓ Buchb Bern os ál G Kl Budap ta kereske pá ke lé vígj s h szá novell drám hama ki árva ne mag testvér ke gondosko következ s nélkülö nyolc év ism S nov k jelentéken Verg Armen Bettelst Fre W Theaterprinc Vígját Her Mörd H G St Flücht H P Heiratsschwin Schmette G Vern Verlo H Schn d Eska Gr Nachfo Schwe