10754.htm

CÍMSZÓ: Buchinger

SZEMÉLYNÉV: Buchinger Manó

SZÓCIKK: Buchinger Manó, szocialista politikus, szül. Nyitrán 1875. A magyarországi szocialista munkásmozgalom egyik vezéregyénisége, pártvezetőségi tag, központi párttitkár. A könyvkötőmesterséget tanulta s onnan küzdötte föl magát. Szónok és cikkíró. A proletárdiktatúra kitörésekor titkári állását otthagyta. 1920 óta Bécsben él és ott a Népszava tudósítója. Számos agitációs füzetet írt. Nagyobb műve . A magyarországi könyvkötőmunkások szervezkedésének története (1927). Felesége: szül. Ladányi Szerén, újságíró. Tanári képesítése van. A magyarországi nőmunkásmozgalom megszervezője s a Nőmunkás c. lap szerkesztője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 754. címszó a lexikon => 144. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10754.htm

CÍMSZÓ: Buchinger

SZEMÉLYNÉV: Buchinger Manó

SZÓCIKK: Buchinger Manó, szocialista politikus, szül. Nyitrán 1875. A magyarországi szocialista munkásmozgalom egyik vezéregyénisége, pártvezetőségi tag, központi párttitkár. A könyvkötőmesterséget tanulta s onnan küzdötte föl magát. Szónok és cikkíró. A proletárdiktatúra kitörésekor titkári állását otthagyta. 1920 óta Bécsben él és ott a Népszava tudósítója. Számos agitációs füzetet írt. Nagyobb műve . A magyarországi könyvkötőmunkások szervezkedésének története 1927 . Felesége: szül. Ladányi Szerén, újságíró. Tanári képesítése van. A magyarországi nőmunkásmozgalom megszervezője s a Nőmunkás c. lap szerkesztője.

10754.ht

CÍMSZÓ Buchinge

SZEMÉLYNÉV Buchinge Man

SZÓCIKK Buchinge Manó szocialist politikus szül Nyitrá 1875 magyarország szocialist munkásmozgalo egyi vezéregyénisége pártvezetőség tag központ párttitkár könyvkötőmestersége tanult onna küzdött fö magát Szóno é cikkíró proletárdiktatúr kitöréseko titkár állásá otthagyta 192 ót Bécsbe é é ot Népszav tudósítója Számo agitáció füzete írt Nagyob műv magyarország könyvkötőmunkáso szervezkedéséne történet 192 Felesége szül Ladány Szerén újságíró Tanár képesítés van magyarország nőmunkásmozgalo megszervezőj Nőmunká c la szerkesztője

10754.h

CÍMSZ Buching

SZEMÉLYNÉ Buching Ma

SZÓCIK Buching Man szocialis politiku szü Nyitr 187 magyarorszá szocialis munkásmozgal egy vezéregyéniség pártvezetősé ta közpon párttitká könyvkötőmesterség tanul onn küzdöt f magá Szón cikkír proletárdiktatú kitörések titká állás otthagyt 19 ó Bécsb o Népsza tudósítój Szám agitáci füzet ír Nagyo mű magyarorszá könyvkötőmunkás szervezkedésén történe 19 Feleség szü Ladán Szeré újságír Taná képesíté va magyarorszá nőmunkásmozgal megszervező Nőmunk l szerkesztőj

10754.

CÍMS Buchin

SZEMÉLYN Buchin M

SZÓCI Buchin Ma szociali politik sz Nyit 18 magyarorsz szociali munkásmozga eg vezéregyénisé pártvezetős t közpo párttitk könyvkötőmestersé tanu on küzdö mag Szó cikkí proletárdiktat kitörése titk állá otthagy 1 Bécs Népsz tudósító Szá agitác füze í Nagy m magyarorsz könyvkötőmunká szervezkedésé történ 1 Felesé sz Ladá Szer újságí Tan képesít v magyarorsz nőmunkásmozga megszervez Nőmun szerkesztő

10754

CÍM Buchi

SZEMÉLY Buchi

SZÓC Buchi M szocial politi s Nyi 1 magyarors szocial munkásmozg e vezéregyénis pártvezető közp párttit könyvkötőmesters tan o küzd ma Sz cikk proletárdikta kitörés tit áll otthag Béc Néps tudósít Sz agitá füz Nag magyarors könyvkötőmunk szervezkedés törté Feles s Lad Sze újság Ta képesí magyarors nőmunkásmozg megszerve Nőmu szerkeszt

1075

CÍ Buch

SZEMÉL Buch

SZÓ Buch szocia polit Ny magyaror szocia munkásmoz vezéregyéni pártvezet köz pártti könyvkötőmester ta küz m S cik proletárdikt kitöré ti ál ottha Bé Nép tudósí S agit fü Na magyaror könyvkötőmun szervezkedé tört Fele La Sz újsá T képes magyaror nőmunkásmoz megszerv Nőm szerkesz