10756.htm

CÍMSZÓ: Buda

SZÓCIKK: Buda, Magyarország egykori fővárosa, a középkorban sz. kir. város, 1872 óta három kerületével alkotórésze Budapest (l. o.) székesfővárosnak. Zsidó lakossága az I. kerületben 8167, a II.-ban 5378, a III.-ban 5720. összesen: 19.265. Egy XIII. sz.-beli Izsák ben Mózes bécsi zsidó tudós a budai zsidókról közölt leírásában Budnnak nevezi, a XV. sz.-ban Ovn, Új-Ovn jelöléssel fordul elő a héber iratokban, szembeállítva Ó-ovnnel; később pedig Ovnstadt nevet visel, az e korabeli zsidó válólevelek hivatalos megnevezése szerint: Budn, mely Óvnak neveztetik. Egy XV. sz.-beli író a Budn szó használatát annak tulajdonítja, hogy a zsidók ilyenképp akarták kifejezésre juttatni a magyar nyelvhasználat elsőbbségét. A XVI-ik sz.-beli B.-i zsidók már csak Ovnnak nevezik B.-t, ami arra mutat, hogy közhasználati nyelvük a német volt és ezt megerősíti irataikban a Danának Donaunak való elnevezése. A török zsidók már Budru, Budn és csupán egyszer a «Higri királyságban levő» Budáht használják a város megjelölésére. (V. ö. Büchler, «A zsidók története Budapesten». A B.-i zsidók bevándorlásának idejét csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A X. sz. előtti források még nem ismerik a magyar zsidókat és mivel a B.-i hitközség (l. Budai izr. hitközség) a XII. sz.-ban már fennállott, a B.-i zsidók megtelepedésének ideje minden valószínűség szerint a XI. sz. második felérő esik. A történelem még máig sem tudta szilárdan megállapítani, hogy B.-nak első zsidó telepesei zsidóhitű magyarok és kabarok (l. o.), vagy Németországból és a nyugati szláv tartományokból bevándorolt zsidók voltak-e. Szertartásaiknak jellege azonban német eredetre vall, ahogy az B. történetében fellelhető. Lakóhelyeik B.-n a tatárok betörése előtti időkből nem állapíthatók meg. IV. Béla óta azonban a zsidó negyedben az ú. n. zsidó utcában (l. Budai zsidó utca) laktak. A zsidó-kapu (l. o.) közelében állott 1307. a zsinagóga és a kapun túl a mai krisztinavárosi templom környékén feküdt a temetőjük (l. Budai zsidó temető). A B.-i zsidóság valóságos gettója a XIII. sz. vége felé alakulhatott, mert 1279. a B -i zsinat (l. o.) még azt hibáztatta, hogy a keresztények együtt laknak a zsidókkal. A B.-i zsidók főleg kereskedéssel foglalkoztak és kereskedelmük Cseh- és Németország felé irányult. Társadalmi helyzetüket a középkor uralkodó szelleme hátrányosan befolyásolta, amiről az első hírt a honfoglalás után kétszáz évvel a szabolcsi zsinat (l. o.) adja. 1251-ben már szüksége mutatkozott annak, hogy Béla (IV.) zsidótörvénye (l. o.), amely bizonyos szabadalmakat biztosított számukra, létrejöjjön. 1348-ban kiűzték B.-ról a zsidókat az ország többi zsidóival együtt, mert nekik tulajdonították a fekete halálveszedelmet. A kiűzetés szomorú történetét Kohén József zsidó krónikás is közli. 1360-ban ismét száműzték őket, ahogy a B.-i krónika (Chronicon Budense, Buda 1838) beszéli, azért, mert Nagy Lajos nem tudta őket a katolikus hitre téríteni. Ez a száműzetés (l. kiűzetés), amely különben országos jellegű volt, négy esztendeig tartott. Visszatérésük után Nagy Lajos országos zsidóbírói hivatalt (l. Zsidó bíró) állított fel B.-n az ország zsidósága ügyeink intézésére. Zsigmond alatt adták ki a Budai törvénykönyvet (l. o.), amely súlyos megaláztatásokat hozott a zsidóságra. Ekkor tették kötelezővé számukra a sárga folt (l. Zsidójel) a vörös köpeny és hegyes süveg (l. Zsidó-öltözet) viseletét. B. városa arra törekedett, hogy a zsidókat a kereskedelemtől (l. Kereskedelem) eltiltsa és az üzletekre(l. pénzüzlet) utalja őket. A Budai zsidótörvény megemlékezik a zsidó utcáról, amely a mai Szt. György-utca helyén volt. Itt volt a zsidó kapu és amellett állott 1307. a zsinagóga, amelyet kiűzetésük után a király Szt. Zsigmond nevere kápolnának avatott. A mohácsi vészt megelőző időben mégis meglehetősen élénk volt a kereskedelmük. Pénzüzleteik is kiterjedtek voltak, a jobbágytól kezdve a királyi kincstárig mindenki hozzájuk fordult kölcsönért. Viszontagságos időket élt a magyar zsidóság 1391. és az 1405. esztendőt «átok» évének jelzi budai Izsák nemrég kiásott sírkövének felirata. Valószínűleg budai Nátán zsidó tudós is üldözés miatt költözött a cseh Égerbe és ez időtájon kerülhettek a külföldi hitközségek emlékkönyveibe a magyarországi, így a B.-i zsidó vértanukról szóló feljegyzések. A B.-i üldözések szórhatták szét a B.-i és pesti zsidókat 1406--43-ig az ország különböző hitközségeibe. A B.-i hitközség (l. o.) a XV. sz. eleje óta kerül előtérbe a magyar zsidóság életében és a magyar zsidók érdekeik képviseletét is a jelentékeny számú és tekintélyes B.-i zsidóságra bízza. 1406 óta egy fél évszázadon át majdnem, kizárólag B.-i zsidók szerzik meg a királyoktól Béla kiváltságlevelének másolatát (l. Béla [IV.] zsidótörvénye). Mátyás királyt szentírással a kezükben fogadták a B.-i zsidók és az ő közbenjárásukra erősítette meg a kiváltságlevelet. Mátyást székesfehérvári megkoronáztatására is elkísérték a B.-i zsidók, a tekintélyes Mendel-család egyik tagja tizenhat csatlóssal lovagolt a király előtt. 1476. Mátyás lakodalmi menetét lovas bandériummal fogadták (l. Bandérium). Mátyás király 1482. felállította a zsidó prefekturát (l. o.), az ország zsidóságának legfőbb fórumát. Prefektusnak pedig Mendelt, (l. o.) a B.-i hitközség elnökét nevezte ki. Mintegy hatvanhárom évig állt fenn ez a hivatal és ez idő alatt az ország zsidóságának súlypontja B.-ra került. A prefektusi tisztséget mindig a Mendel-család egyik tagja töltötte be. II. Ulászlót ugyancsak Tórával várták a B.-i zsidók és jogaik megerősítését kérték. A prefektus pedig huszonnégy pompás lovassal kísérte el Székesfehérvárra a koronázáskor. II. Ulászló alatt szabadjára indult a zsidóüldözés, B.-ra felhívták a pozsonyi zsidókat és mikor ezek nem tudták a szükséges pénzt a királynak előteremteni, bebörtönözték őket. A B.-i zsidók házainak megtámadása is egyre gyakrabban megismétlődött, mert a nép azt hitte, hogy a zsidók óriási kincsek fölött rendelkeznek. A B.-i zsidók, vagy ezer lélek, ez időben B. adójának, évi kétezer forintnak a felét fizették, ami nem állott arányban B. keresztény és zsidó lakosainak számával, mert a zsidók nem tették B. lakosságának a felét. 1495. olyan veszedelmes méreteket öltött a zsidó hajsza (l. Budai zavargások), hogy a zsidóság külön védelmi őrséget szervezett. Ilyen nagyméretű zsidóüldözés újra csak 1525. volt, amikor a tömeg megostromolta a zsidó negyedet (l. Budai pogrom) Szerencsés Imre (l. o.), a király zsidó kegyence elleni gyűlöletében. A B.-i zsidók történetének a mohácsi vész előtti korszakát Szerencsés szereplése fejezi be. E korszakban a B.-i zsidóság már élénk kereskedelmet tartott fenn a külfölddel, főleg erős kapcsolatok fűzték őket Törökországhoz, ami annak tulajdonítható, hogy számos B.-i zsidó házasodott Konstantinápolyból. 1526-ban, a mohácsi vész után B. menekülő főurait, papjait és polgárait csak néhány gazdag zsidó követte, a többi ott maradt, hogy műhelyét, zálogüzletét megmenthesse a törökök prédaéhsége elől. A zsidók elöljárói halotti lepelbe burkolva jelentek meg a B.-t meghódító Ibrahim pasa előtt, élet- és vagyonbiztonságot kértek a hódítóktól és átadták a védtelenül maradt vár kulcsait. A zsidók sorsát azonban csak a később bevonuló szultán döntötte el. A történelmi feltevés szerint kegyelmet adott nekik és vagyonuknak sem esett bántódása. Mikor azonban a szultán visszaindult, utána vitték a kegyelmet kapott keresztényeket és zsidókat. Vagy kétezer zsidót Törökország különböző városaiban helyeztek el, a keresztények pedig Konstantinápolyban a Héttorony környékén kaptak lakást. Ezzel a kényszertelepítéssel akarta valószínűleg a szultán népesebbé tenni birodalmát. Egykorú tudósítások különféleképen írják le B. elfoglalását, egy röpirat azt állítja, hogy a zsidók elszántan védelmezték a zsidó negyedet, mire a törökök kardélre hánytak negyedfélezer zsidót. Az egykorú újság a Newe Zeyttung azt közli, hogy miután a várbeliek kegyelmét kaptak, a törökök felszólították a zsidókat, menjenek velük Törökországba. A zsidók azonban mind B.-n akartak maradni, mire a zsidó férfiak közül negyed fél ezret legyilkoltak, a húsz éven aluliakat, a nőket és gyermekeket elhurcolták. Az egykorú zsidó krónika azonban egyáltalában nem említ fel semmiféle kegyetlenkedést. Míg a B.-i zsidók nagy része Törökországba került, a többi elszéledt az országban. De már 1526 okt. 9. megkezdik Pozsonyban a zsidók kiűzetését és nov. 9. a zsidók el is indultak Dévény felé. Jött aztán egy másik országgyűlési törvénycikk, amely elrendeli a zsidóknak az ország minden vidékéről, a szabad királyi városokból és helyiségeiből való rögtöni kiűzetésüket. Ekkor azonban B.-n már egyetlen zsidó sem lakott. János király házaikat elajándékozta híveinek. I. Ferdinánd már megtűrte a zsidókat az országban, de B.-n ő is követte elődje példáját elajándékozgatta a zsidók házait. 1529-ben kerül B.-ra csak ismét zsidó, a müncheni Lazarus, aki mint a bajor herceg követe szerepel az udvarnál. 1538 körül találni először zsidó telepeseket. Nemsokára 1541. foglalták el a törökök ismét B.-t és legelőször a szombati kaput (l. o.) kerítették hatalmukba a zsidó-utca zsinagógája mellett. A török világ e korszakban kezdődik el Magyarországon. A zsidók és keresztények fejadója B. és környékén 50-215 akcse között váltakozott. Az adóztatás súlyos terhei alatt nyögött a lakosság és csak később tették lehetővé, hogy az adót a hitközségek egymás között feloszthassák. Az adó behajtásának idején a törökök túszokul vitték a tekintélyes zsidókat, az adóletagadókat megkínozták és aki a kínzásba belehalt, annak vagyona a kincstárra szállt. A zsidók a legegyszerűbb életmódra szorítkoztak, mert a törökök mindent ürügyül használtak fel az adóemelésre. Fizettek fogyasztási és telekadót, gabonatizedet, város- és várépítési illetéket és véradót. Mindezzel szemben azonban letelepedésüket semmi sem gátolta, megélhetésüket nem nehezítették meg és zsidóságuk miatt nem üldözték őket. Ennek tulajdonítható, hogy a XVI. sz. második felében már népes zsidó gyülekezet volt B.-n, az 1580-i conscripció szerint nyolcvannyolc zsidó család lakott, kb. nyolcszáz lélek, hatvannégy házban. Foglalkozásukat az összeírás nem tünteti fel. Történelmi források azonban arra mutatnak, hogy kereskedők, iparosok, állami hivatalnokok és orvosok voltak. Az állami szolgálatban, mint kincstári hivatalnokok, bérletfelügyelők, számtartók, adó- és törvénykezési költségbehajtók voltak. B.-n a török uralom alatt is a zsidó negyedben laktak, amelyet mahallei jehudiánnak neveztek. 1598 okt. 4. szállták meg B.-t a császáriak. Az ostromlók nagy vérfürdőt rendeztek a zsidó városban. A héber krónika szerint a zsidók elszántan védték magukat, mert a császáriak győzelme esetén nem számíthattak kegyelemre. A császáriak ostroma eredménytelen maradt és csak 1601. kezdődött ismét a császáriak előnyomulása és 1602 okt.-ben már ismét B. környékén portyáztak és hatodikán be is törtek a zsidó városrészbe. A városba szorult zsidók még az első ostrom óta igen rossz időket éltek át, éhínség fenyegette őket és a nép már döglött lovakon élősködött. Még négy esztendeig tartott a császáriak és a törökök közt a küzdelem, míg végre 1605. megkötötték a békét, amelynek létrejöttén a zsidók is erősen fáradoztak. A zsitvatoroki béke után a régi zsidó telepesek kezdtek visszaköltözni B.-ra. A zsidók lélekszáma az áttérőkkel is szaporodott, mert a B.-i zsidók átvették a török zsidók hittérítő szokásait és főleg a rabszolganőket térítették zsidó hitre. A XVII sz. második felében mintegy ezer lélekszámból állhatott a B.-i zsidóság. 1684-ben kezdtek ismét a császári csapatok B. ostromához. Júl. 14-től okt. 30-ig tartott az ostrom és a vár védelmében a zsidók is részt vettek, mert tudomásukra jutott, hogy a császáriak kardélre akarják őket hányni. Csak 1686 nyarán támadtak újból a császári csapatok. Elsőnek a zsidó, vagy Víziváros került a hatalmukba. A zsidók a felsővárosba szorultak, ahol éhezve, szomjazva figyelték a küzdelem kimenetelét. A júl. 27-i nagy ostromkor ők is minden erejükkel részt vettek a védelemben. Szept. 2. mégis megtörtént a végső támadás és a brandenburgiak benyomultak a felsőváros zsidó utcájába. A zsidók menekülni igyekeztek, de akit utolértek közülük az ostromlók, azt lekaszabolták. Spanyol tudósítás szerint a parancsnokló tábornok hetvenezer forint válságdíjat kért a B.-i zsidóktól, a leggazdagabbakat pedig túszul lecsukatta. A B.-n tartózkodó ezer zsidó közül ötszáz kapott így kegyelmet, a többiek vagy a Dunába vesztek, vagy a katonák ölték meg őket. A császáriak a legborzalmasabb kegyetlenségeket követték el a sebesülteken. A felkoncoltak közül hetvenkettőnek az emlékét őrzi a wormsi hitközség. A gettót a brandenburgiak teljesen kifosztották, a Tórákat és százszámra a könyveket a tűz martalékául hagyták. Csak néhány héber kódex maradt meg, amit gróf Marsigli mentett ki a zsidó utcából. B. elfoglalása után Cseh-, Morva-, Németország tele volt B.-i zsidó foglyokkal. A lotharingeni herceg, mikor bevonult B.-ra, váltságdíj fejében ígérte a zsidók megkegyelmezését. 270 zsidót és harmincöt Tórát Nikolsburgba szállíttatott, míg a váltságdíj egybegyűl. Harminckilenc hétig tartották fogva a B.-iakat, mert a pénzt nagy nehezen tudták összeszedni, pedig egész Európa zsidósága a B.-i zsidó foglyok kiszabadításán fáradozott. A szerencsésen megmenekült B.-i zsidók Cseh-, Morva-, Német- és Törökország gettóiban telepedtek meg. Származási helyük után Ofner-nek nevezték magukat. A felszabadított B.-n, mint az egész országban kezdetét vette a megtorlás politikája. I. Lipót, a zsidók életlehetőségeinek korlátozására törekedett és Kollonics érsek országrendező javaslatai egyre rosszabbá érlelték a helyzetet. Ellenezte a zsidók újabb letelepítését, kétszeres közterheket akart kivetni rájuk, a mezőgazdaságtól való eltiltásukat kívánta, keresztény cselédet ne tarthassanak és keresztényektől elválasztva éljenek. Ha e rendeleteket a zsidókra kényszerítik, idővel önként elhagyják az országot. Aki pedig e rendeletet áthágja, azonnal űzessék ki az országból. 1690-ben már érződött a hatása Kollonics szellemének, a kancellária elrendeli Sopron megyének, hogy az örökös tartományokból odaköltözött zsidókat űzze ki. Mikor B.-ra újabb zsidó családok igyekeztek megtelepülni, már ez a hangulat fogadta őket, gyűlölködés és gazdasági féltékenység közepette kellett tengetni életüket. Több, mint fél évszázad múlt el így fölöttük, ami alatt a B.-n megtelepedett zsidóság hosszú küzdelmet folytatott a várossal, amely arra törekedett, hogy mint az ország többi szab. kir. városai, korlátlanul rendelkezhessék a zsidókkal. Ez időbe esik a kurucfelkelés ideje és mikor a felkelők 1706. feltünedeztek B. környékén, a zsidók is részt vettek a sáncmunkálatokban és élénken kifejezésre juttatták királypárti érzelmeiket. A zsidók és a város között ekkoriban kezdődött a viszálykodás, mert Lipót már 1703. minden lakost a városi törvényhatóság alá rendelt és a város a zsidókra is ki akarta terjeszteni a jogait. A B.-i osztrák várparancsnok azonban védelmébe vette a zsidókat a várossal szemben, mivel a zsidóság a kamara hatáskörébe tartozott. 1708-ban mégis sikerült a város törekvése, a hadügyi tanács meghagyta a várparancsnoknak, hogy ne keljen a zsidók védelmére. Így a zsidók a város fennhatósága alá kerültek, ami miatt számos tehetősebb zsidó elköltözött B.-ról és a többiek is kivándorlásra készülődtek. A B.-i kamarai adminisztráció erre felírt az udvari kamarához és a zsidók eltávozásának káros következményeit ismerteti, aminek csak a B.-iak egyéni érdekei látják a hasznát. A kurucfelkelés leverése után már nemcsak a zsidók, de a protestánsok és görögkeletiek is elnyomottakká lettek. 1711-ben, mikor az özvegy királyné, Eleonóra Magdaléna Terézia vezette az ország ügyeit, elrendelte, hogy B.-n a zsidók, akik városi telken laknak, a városi törvényhatóság alá tartoznak, annak adózni kötelesek, azonkívül pedig évenként a királyi kamarának tűrésükért bizonyos adót fizetni tartoznak: védelmi és türelmi adót. megtelepedésük óta fizették a kamarának, évi 50 forintot minden üzlet után. Türelmi adójuk jóval nagyobb volt, mint a rácoké. Most azonban ez megszaporodott a városi adóval. Hogy a zsidók megszabaduljanak a városi törvényhatóság könyörtelenségétől, védő urak fennhatósága alá igyekeztek magukat helyezni. Ilyen védő úr volt az országban minden főpap, fő- és köznemes, a kamara, a hadügyi tanács, és főrangú katona. Az 1735-iki konskripció szerint a B.-i zsidók közül kamarai felsőbbség alatt állottak tizenhatan, köztük a rabbi, katonai alatt öten, a városi törvényhatóságnak mindössze három magyar és hét külföldi volt alávetve. 1711 végén kiűztek Esztergomból a zsidókat, mire B. is kedvet kapott a zsidók zaklatására. Majd pedig elrendelte, hogy Szent Márton napon túl a zsidók hagyják el a várost. 1712 nov. 18. pedig leromboltatta a zsinagógát. A B.-i zsidóság a királyhoz fordult védelemért és kérték, hogy a Vízivárosban és Pesten nyolc családdal négy üzletet tarthassanak. Ezért a négy üzletért 200 forint türelmi taksát ajánlanak fel. Kérik egyben a zsidó személyvám eltörlését és hogy a lerombolt templomot a város a maga költségén építse fel. A zsidókon azonban nem segített a kancellária, mert a folyamodványt véleményezés végett a tanácshoz küldte. Lipót a város ítéletére bízta, akar-e zsidókat tűrni, az özvegy császárné pedig megengedte, hogy a tanács a zsidókat a városi adózás és jurisdictió alá hajtsa. A város zsidóellenes politikáját 1713. ápr.-ban a kancellária azon leirata gátolta meg, amely megtiltja a már letelepedett zsidók üldözését. A zsidók ügyének rendezése végett pedig mind a két fél küldjön teljhatalmú követeket Bécsbe. A pestis miatt a követek nem utazhattak el, ami kapóra jött a városnak, mert folytathatta régi politikáját. Minden zsidóra fél forintnyi adót vetett ki, mire 1713 okt.-ben a kancellária magyarázatot kért. Ekkoriban készültek a zsidók lerombolt zsinagógájuk felépítéséhez, mire az esztergomi érsek rendeletileg tiltotta el a zsinagóga felépítését. A város és a zsidók között egyre tartott a nyugtalan állapot, míg végre III. Károly 1715 márc. 15. azon kívánságának adott kifejezést, hogy a város tűrje meg a zsidókat addig, míg ő véglegesen dönt a kérdésben. Így egyelőre a királyi védelem nyugalmat biztosított a B.-i zsidóknak, de azért továbbra is csak hátrányosan megkülönböztetett módon bántak velük. A B. és Pest közötti hídon minden zsidó télen egy, nyáron pedig egy fél garast tartozott fizetni. Végül is a B.-i osztrák városparancsnok közbenjárására a város kénytelen volt a zsidókat is a vámegyenlőségben részesíteni. A kurucfelkelés lezajlása után több zsidó család kapott B.-ra letelepedési engedélyt a királytól, aki bizonyos kiváltságokat biztosított számukra. Ez azután ismét felébresztette a város zsidógyűlöletét, mire 1719 márc. 27. a B.-i tanács felfolyamodással él a királynál a zsidók ellen. Elpanaszolja, hogy a zsidók mindjobban elszaporodnak, aminek igen károsak a következményei. A polgárkereskedők tönkremennek, a zsidók foglalják el a lakásokat és mivel már rabbijuk is van, oda zarándokol a zsidóság és könnyen megeshetik, hogy a kánonok és hercegprímás tilalma ellenére is, felépítik a zsinagógájukat. A polgárság terheiben nem akarnak részt venni és egyre a kamarai védelemmel hozakodnak elő. A város könyörögve kéri, hogy a zsidókat ne védje a kancellária a város privilégiumainak ellenére. A kancellária figyelmébe ajánlta a város kérelmét a hadügyi tanácsnak és az udvari kamarának, ahová a város egy másik kérelmét is felterjesztette és ebben tiltakozik az ellen, hogy a zsidók telket szerezhessenek. 1719. jún. 17-én a hadügyi tanács már értesítette a kancelláriát, hogy a szállító zsidók felett a katonai védelem június végével megszűnik, csupán a császári gabonaszállítóval Bürger Sámuellel tesz kivételt. Az udvari kamara is kiadta a B.-i zsidókra vonatkozó intézkedését és mindössze a Nátán, Bacharach és Hirsch családokra kívánt kivételes bánásmódot. A város persze nem akart ebbe belenyugodni, mire a kancellária annyi engedményt mégis tett, hogy a nevezett zsidók a városnak is fizessenek adót. A város pedig megkezdte azoknak a zsidóknak a kiűzetését, akik nem tarthattak igényt a különleges védelemre. 1720 okt. 17. fajult el teljesen a helyzet. Sátoros ünnep éjszakáján a városi tanács rendelete alapján ingóságaikkal együtt kilakoltatják a zsidó családokat és a polgármester kihirdeti, hogy 150 frt. bírság terhe alatt tilos a zsidóknak menedéket adni. Csak négy nap múlva érkezhetett meg a király parancsa, amelyben elrendeli, hogy a kiűzötteket engedjék vissza lakásaikba. Így egy darabig ismét nyugalomhoz jutottak a B.-i zsidók. 1725-ben, mikor a B.-iak úgy látták, hogy a bécsi udvarnál kedvezőtlenebb hangulat uralkodik a zsidók ellen, ismét mozgolódni kezdtek a zsidók ellen. Mire a magyar zsidóság panaszt nyújtott be a bécsi udvari kamarához a B.-i tanács ellen. Ugyanekkor a város pedig összeíratta a zsidókat, hogy kiűzetésüket keresztül vigye. Mialatt mindkét fél folyamodványai a bürokrácia útját járták és a király határozata még nem történt meg, a tanács 1728. parancsot ad, hogy Szent György napján hagyják el a várost. A zsidók ismét a királyhoz fordulnak védelemért, mire az ápr. 12. jelentést kér a várostól. A zsidók ismét megmenekültek a kiűzetéstől. Csak 1736. kezdődik újra hevesebb zsidóellenes mozgalom. Az előző évben elrendelt konskripció ekkor került a helytartótanács elé a tanács panaszait tartalmazó folyamodvánnyal együtt. Ismét a régi vádakat sorakoztatja fel és kéri, hogy a helytartóság járja ki a királynál a zsidók kiűzetésére az engedélyt. Két évvel később ismét a zsidók kiűzetését kérik. A király most sem teljesíti kívánságukat és megengedi, hogy a B.-i zsidók továbbra is kereskedhessenek, de a város vigyázzon, nehogy a zsidók Pestre vagy a dunántúli részekre menjenek. A város a királyi rendszabályt azzal tetézi, hogy minden Pestre átjáró zsidótól 17 krajcár hídvámot szedet. III. Károly utóda, Mária Terézia még annyi jóindulattal sem viseltetett a zsidók iránt, mint atyja. A B.-i tanács zsidóellenes áskálódásai meghallgatásra találnak nála. A városi tanács most is régi érveivel támogatja kérelmét és legelsősorban a zsidók szaporodását panaszolja fel. Az összeírás létszáma pedig, amely ekkoriban készült, mindössze kettővel mutat többet az előző konskripció lélekszámánál. 1742 szept. 22. kísérli meg a tanács legvehemensebb támadását a zsidók ellen. Ebben már katolikus kérdéssé teszi a polgári kereskedők ügyét és a királynő vallásos elfogultságában bízva,az önző érdekeket az uralkodó vallás érdekeiként tünteti fel. A királynő dec. 21. még ellenzi, hogy a folyamodványban felsorolt egyes zsidók terhére rótt bűnök miatt valamennyi zsidót büntessék. Mivel nem akarta a kincstárt megfosztani a zsidók adóitól, megfontolás tárgyává tette a kiűzetés kérdését és véleményt kért arra vonatkozólag, hogy hány zsidó maradjon királyi protekció alatt. Amíg a kitiltás fölött tanakodtak, Mária Terézia elhatározta, hogy kiveti az ország zsidóságára a türelmi adót (l. o.). A zsidóság vonakodik magára venni az új terheket, mire az udvar magatartása érezhetően megváltozik a B.-i zsidókkal szemben. 1743-ban a B.-i kamarai zsidók külön engedelem nélkül már nem kapnak védelmet. 1745 már. 8. a kancellária ismét sürgeti az udvari kamara végzését a zsidók kiűzése ügyében. A kiűzetést azonban csak egy esztendő múlva vihették keresztül, amikor 1746 jún. 17. a királynő rendeletileg minden zsidót kitiltott B.-ról. A B.-i tanács júl. 5. tárgyalta le a királynő végzését, a királynő pedig júl. 7. külön leiratban értesítette elhatározásáról az udvari kamarát. A kamarai zsidók kísérletet tettek arra, hogy legalább a maguk számára nyerjék meg a királynő jóindulatát. Mária Terézia azonban hajthatatlan maradt. Szept. 8. volt a kivándorlás határnapja. A város még behajtotta a zsidókon az 1746. évre szóló adót. A zsidók pedig rekkenő hőségben, előbb, mint a végső határidő letelt volna, elhagyták a várost. A száműzöttek egy része Ó-Budán (l. Ó-Buda) telepedett meg, sokan szétszéledtek az országban, a többiek pedig Lengyelországba vándoroltak. A zsidó temetőben fekvő halottak csontjait 1806 júl. 17. kiásták és átszállították az óbudai temetőbe. Csak 1783. kezdődött meg ismét a zsidók letelepedése B.-n és Újlak elővárosban. Ez ideig még a zsidó házalókat is kitiltották a városból és csak az országos vásárok idején kereskedhettek B.-n a zsidó kalmárok. II. József rendelete oldotta fel a régi megkötöttségeket, amikor megengedte, hogy zsidók a sz. kir. városokban is letelepedhetnek. (l. Egyenjogúsító törekvés) Az első zsidó vendéglő 1787. nyílt meg B.-n a helytartóság engedélyével. A zsidógyűlölet csak nem csökkent, amit élénken bizonyít, hogy 1848., közvetlenül a márciusi napok után ki akarták űzni ismét a zsidókat, pedig a szabadságharc után is még mindössze 4976 zsidó lakott B.-n. A B.-i hitközség újjászervezése József császár uralkodása alatt kezdődött. Ezután is még sok zaklatást szenvedett, de a hitélet mégis megerősödött. A B.-i zsidók számára is csak az emancipáció (l. o.) hozta meg 1867. a jogegyenlőséget, B.-nak pedig önálló szereplése megszűnt 1872., mikor Pesttel (l. Pest.) egyesítették. Irodalom. Büchler, A zsidók története Budapesten [l. Buda] (Budapest 1901) ; Kohn, A zsidók története Magyarországon [Buda, budai zsidók.] (Budapest 1884.); Kaufmann, Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte (1895); Károlyi, Buda és Pest visszavívása (1686) ; Podhraczky József, Buda és Pest sz. kir. városoknak volt régi állapotjokról (Pest 1883) ; Újhegyi B., Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja (Temesvár 1892) ; Ziglauer, Die Befreiung Ofens. Insbruck 1686); Die Vertheidingung Ofens durch Hentzi (Wien 1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 756. címszó a lexikon => 144. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10756.htm

CÍMSZÓ: Buda

SZÓCIKK: Buda, Magyarország egykori fővárosa, a középkorban sz. kir. város, 1872 óta három kerületével alkotórésze Budapest l. o. székesfővárosnak. Zsidó lakossága az I. kerületben 8167, a II.-ban 5378, a III.-ban 5720. összesen: 19.265. Egy XIII. sz.-beli Izsák ben Mózes bécsi zsidó tudós a budai zsidókról közölt leírásában Budnnak nevezi, a XV. sz.-ban Ovn, Új-Ovn jelöléssel fordul elő a héber iratokban, szembeállítva Ó-ovnnel; később pedig Ovnstadt nevet visel, az e korabeli zsidó válólevelek hivatalos megnevezése szerint: Budn, mely Óvnak neveztetik. Egy XV. sz.-beli író a Budn szó használatát annak tulajdonítja, hogy a zsidók ilyenképp akarták kifejezésre juttatni a magyar nyelvhasználat elsőbbségét. A XVI-ik sz.-beli B.-i zsidók már csak Ovnnak nevezik B.-t, ami arra mutat, hogy közhasználati nyelvük a német volt és ezt megerősíti irataikban a Danának Donaunak való elnevezése. A török zsidók már Budru, Budn és csupán egyszer a Higri királyságban levő Budáht használják a város megjelölésére. V. ö. Büchler, A zsidók története Budapesten . A B.-i zsidók bevándorlásának idejét csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani. A X. sz. előtti források még nem ismerik a magyar zsidókat és mivel a B.-i hitközség l. Budai izr. hitközség a XII. sz.-ban már fennállott, a B.-i zsidók megtelepedésének ideje minden valószínűség szerint a XI. sz. második felérő esik. A történelem még máig sem tudta szilárdan megállapítani, hogy B.-nak első zsidó telepesei zsidóhitű magyarok és kabarok l. o. , vagy Németországból és a nyugati szláv tartományokból bevándorolt zsidók voltak-e. Szertartásaiknak jellege azonban német eredetre vall, ahogy az B. történetében fellelhető. Lakóhelyeik B.-n a tatárok betörése előtti időkből nem állapíthatók meg. IV. Béla óta azonban a zsidó negyedben az ú. n. zsidó utcában l. Budai zsidó utca laktak. A zsidó-kapu l. o. közelében állott 1307. a zsinagóga és a kapun túl a mai krisztinavárosi templom környékén feküdt a temetőjük l. Budai zsidó temető . A B.-i zsidóság valóságos gettója a XIII. sz. vége felé alakulhatott, mert 1279. a B -i zsinat l. o. még azt hibáztatta, hogy a keresztények együtt laknak a zsidókkal. A B.-i zsidók főleg kereskedéssel foglalkoztak és kereskedelmük Cseh- és Németország felé irányult. Társadalmi helyzetüket a középkor uralkodó szelleme hátrányosan befolyásolta, amiről az első hírt a honfoglalás után kétszáz évvel a szabolcsi zsinat l. o. adja. 1251-ben már szüksége mutatkozott annak, hogy Béla IV. zsidótörvénye l. o. , amely bizonyos szabadalmakat biztosított számukra, létrejöjjön. 1348-ban kiűzték B.-ról a zsidókat az ország többi zsidóival együtt, mert nekik tulajdonították a fekete halálveszedelmet. A kiűzetés szomorú történetét Kohén József zsidó krónikás is közli. 1360-ban ismét száműzték őket, ahogy a B.-i krónika Chronicon Budense, Buda 1838 beszéli, azért, mert Nagy Lajos nem tudta őket a katolikus hitre téríteni. Ez a száműzetés l. kiűzetés , amely különben országos jellegű volt, négy esztendeig tartott. Visszatérésük után Nagy Lajos országos zsidóbírói hivatalt l. Zsidó bíró állított fel B.-n az ország zsidósága ügyeink intézésére. Zsigmond alatt adták ki a Budai törvénykönyvet l. o. , amely súlyos megaláztatásokat hozott a zsidóságra. Ekkor tették kötelezővé számukra a sárga folt l. Zsidójel a vörös köpeny és hegyes süveg l. Zsidó-öltözet viseletét. B. városa arra törekedett, hogy a zsidókat a kereskedelemtől l. Kereskedelem eltiltsa és az üzletekre l. pénzüzlet utalja őket. A Budai zsidótörvény megemlékezik a zsidó utcáról, amely a mai Szt. György-utca helyén volt. Itt volt a zsidó kapu és amellett állott 1307. a zsinagóga, amelyet kiűzetésük után a király Szt. Zsigmond nevere kápolnának avatott. A mohácsi vészt megelőző időben mégis meglehetősen élénk volt a kereskedelmük. Pénzüzleteik is kiterjedtek voltak, a jobbágytól kezdve a királyi kincstárig mindenki hozzájuk fordult kölcsönért. Viszontagságos időket élt a magyar zsidóság 1391. és az 1405. esztendőt átok évének jelzi budai Izsák nemrég kiásott sírkövének felirata. Valószínűleg budai Nátán zsidó tudós is üldözés miatt költözött a cseh Égerbe és ez időtájon kerülhettek a külföldi hitközségek emlékkönyveibe a magyarországi, így a B.-i zsidó vértanukról szóló feljegyzések. A B.-i üldözések szórhatták szét a B.-i és pesti zsidókat 1406--43-ig az ország különböző hitközségeibe. A B.-i hitközség l. o. a XV. sz. eleje óta kerül előtérbe a magyar zsidóság életében és a magyar zsidók érdekeik képviseletét is a jelentékeny számú és tekintélyes B.-i zsidóságra bízza. 1406 óta egy fél évszázadon át majdnem, kizárólag B.-i zsidók szerzik meg a királyoktól Béla kiváltságlevelének másolatát l. Béla [IV.] zsidótörvénye . Mátyás királyt szentírással a kezükben fogadták a B.-i zsidók és az ő közbenjárásukra erősítette meg a kiváltságlevelet. Mátyást székesfehérvári megkoronáztatására is elkísérték a B.-i zsidók, a tekintélyes Mendel-család egyik tagja tizenhat csatlóssal lovagolt a király előtt. 1476. Mátyás lakodalmi menetét lovas bandériummal fogadták l. Bandérium . Mátyás király 1482. felállította a zsidó prefekturát l. o. , az ország zsidóságának legfőbb fórumát. Prefektusnak pedig Mendelt, l. o. a B.-i hitközség elnökét nevezte ki. Mintegy hatvanhárom évig állt fenn ez a hivatal és ez idő alatt az ország zsidóságának súlypontja B.-ra került. A prefektusi tisztséget mindig a Mendel-család egyik tagja töltötte be. II. Ulászlót ugyancsak Tórával várták a B.-i zsidók és jogaik megerősítését kérték. A prefektus pedig huszonnégy pompás lovassal kísérte el Székesfehérvárra a koronázáskor. II. Ulászló alatt szabadjára indult a zsidóüldözés, B.-ra felhívták a pozsonyi zsidókat és mikor ezek nem tudták a szükséges pénzt a királynak előteremteni, bebörtönözték őket. A B.-i zsidók házainak megtámadása is egyre gyakrabban megismétlődött, mert a nép azt hitte, hogy a zsidók óriási kincsek fölött rendelkeznek. A B.-i zsidók, vagy ezer lélek, ez időben B. adójának, évi kétezer forintnak a felét fizették, ami nem állott arányban B. keresztény és zsidó lakosainak számával, mert a zsidók nem tették B. lakosságának a felét. 1495. olyan veszedelmes méreteket öltött a zsidó hajsza l. Budai zavargások , hogy a zsidóság külön védelmi őrséget szervezett. Ilyen nagyméretű zsidóüldözés újra csak 1525. volt, amikor a tömeg megostromolta a zsidó negyedet l. Budai pogrom Szerencsés Imre l. o. , a király zsidó kegyence elleni gyűlöletében. A B.-i zsidók történetének a mohácsi vész előtti korszakát Szerencsés szereplése fejezi be. E korszakban a B.-i zsidóság már élénk kereskedelmet tartott fenn a külfölddel, főleg erős kapcsolatok fűzték őket Törökországhoz, ami annak tulajdonítható, hogy számos B.-i zsidó házasodott Konstantinápolyból. 1526-ban, a mohácsi vész után B. menekülő főurait, papjait és polgárait csak néhány gazdag zsidó követte, a többi ott maradt, hogy műhelyét, zálogüzletét megmenthesse a törökök prédaéhsége elől. A zsidók elöljárói halotti lepelbe burkolva jelentek meg a B.-t meghódító Ibrahim pasa előtt, élet- és vagyonbiztonságot kértek a hódítóktól és átadták a védtelenül maradt vár kulcsait. A zsidók sorsát azonban csak a később bevonuló szultán döntötte el. A történelmi feltevés szerint kegyelmet adott nekik és vagyonuknak sem esett bántódása. Mikor azonban a szultán visszaindult, utána vitték a kegyelmet kapott keresztényeket és zsidókat. Vagy kétezer zsidót Törökország különböző városaiban helyeztek el, a keresztények pedig Konstantinápolyban a Héttorony környékén kaptak lakást. Ezzel a kényszertelepítéssel akarta valószínűleg a szultán népesebbé tenni birodalmát. Egykorú tudósítások különféleképen írják le B. elfoglalását, egy röpirat azt állítja, hogy a zsidók elszántan védelmezték a zsidó negyedet, mire a törökök kardélre hánytak negyedfélezer zsidót. Az egykorú újság a Newe Zeyttung azt közli, hogy miután a várbeliek kegyelmét kaptak, a törökök felszólították a zsidókat, menjenek velük Törökországba. A zsidók azonban mind B.-n akartak maradni, mire a zsidó férfiak közül negyed fél ezret legyilkoltak, a húsz éven aluliakat, a nőket és gyermekeket elhurcolták. Az egykorú zsidó krónika azonban egyáltalában nem említ fel semmiféle kegyetlenkedést. Míg a B.-i zsidók nagy része Törökországba került, a többi elszéledt az országban. De már 1526 okt. 9. megkezdik Pozsonyban a zsidók kiűzetését és nov. 9. a zsidók el is indultak Dévény felé. Jött aztán egy másik országgyűlési törvénycikk, amely elrendeli a zsidóknak az ország minden vidékéről, a szabad királyi városokból és helyiségeiből való rögtöni kiűzetésüket. Ekkor azonban B.-n már egyetlen zsidó sem lakott. János király házaikat elajándékozta híveinek. I. Ferdinánd már megtűrte a zsidókat az országban, de B.-n ő is követte elődje példáját elajándékozgatta a zsidók házait. 1529-ben kerül B.-ra csak ismét zsidó, a müncheni Lazarus, aki mint a bajor herceg követe szerepel az udvarnál. 1538 körül találni először zsidó telepeseket. Nemsokára 1541. foglalták el a törökök ismét B.-t és legelőször a szombati kaput l. o. kerítették hatalmukba a zsidó-utca zsinagógája mellett. A török világ e korszakban kezdődik el Magyarországon. A zsidók és keresztények fejadója B. és környékén 50-215 akcse között váltakozott. Az adóztatás súlyos terhei alatt nyögött a lakosság és csak később tették lehetővé, hogy az adót a hitközségek egymás között feloszthassák. Az adó behajtásának idején a törökök túszokul vitték a tekintélyes zsidókat, az adóletagadókat megkínozták és aki a kínzásba belehalt, annak vagyona a kincstárra szállt. A zsidók a legegyszerűbb életmódra szorítkoztak, mert a törökök mindent ürügyül használtak fel az adóemelésre. Fizettek fogyasztási és telekadót, gabonatizedet, város- és várépítési illetéket és véradót. Mindezzel szemben azonban letelepedésüket semmi sem gátolta, megélhetésüket nem nehezítették meg és zsidóságuk miatt nem üldözték őket. Ennek tulajdonítható, hogy a XVI. sz. második felében már népes zsidó gyülekezet volt B.-n, az 1580-i conscripció szerint nyolcvannyolc zsidó család lakott, kb. nyolcszáz lélek, hatvannégy házban. Foglalkozásukat az összeírás nem tünteti fel. Történelmi források azonban arra mutatnak, hogy kereskedők, iparosok, állami hivatalnokok és orvosok voltak. Az állami szolgálatban, mint kincstári hivatalnokok, bérletfelügyelők, számtartók, adó- és törvénykezési költségbehajtók voltak. B.-n a török uralom alatt is a zsidó negyedben laktak, amelyet mahallei jehudiánnak neveztek. 1598 okt. 4. szállták meg B.-t a császáriak. Az ostromlók nagy vérfürdőt rendeztek a zsidó városban. A héber krónika szerint a zsidók elszántan védték magukat, mert a császáriak győzelme esetén nem számíthattak kegyelemre. A császáriak ostroma eredménytelen maradt és csak 1601. kezdődött ismét a császáriak előnyomulása és 1602 okt.-ben már ismét B. környékén portyáztak és hatodikán be is törtek a zsidó városrészbe. A városba szorult zsidók még az első ostrom óta igen rossz időket éltek át, éhínség fenyegette őket és a nép már döglött lovakon élősködött. Még négy esztendeig tartott a császáriak és a törökök közt a küzdelem, míg végre 1605. megkötötték a békét, amelynek létrejöttén a zsidók is erősen fáradoztak. A zsitvatoroki béke után a régi zsidó telepesek kezdtek visszaköltözni B.-ra. A zsidók lélekszáma az áttérőkkel is szaporodott, mert a B.-i zsidók átvették a török zsidók hittérítő szokásait és főleg a rabszolganőket térítették zsidó hitre. A XVII sz. második felében mintegy ezer lélekszámból állhatott a B.-i zsidóság. 1684-ben kezdtek ismét a császári csapatok B. ostromához. Júl. 14-től okt. 30-ig tartott az ostrom és a vár védelmében a zsidók is részt vettek, mert tudomásukra jutott, hogy a császáriak kardélre akarják őket hányni. Csak 1686 nyarán támadtak újból a császári csapatok. Elsőnek a zsidó, vagy Víziváros került a hatalmukba. A zsidók a felsővárosba szorultak, ahol éhezve, szomjazva figyelték a küzdelem kimenetelét. A júl. 27-i nagy ostromkor ők is minden erejükkel részt vettek a védelemben. Szept. 2. mégis megtörtént a végső támadás és a brandenburgiak benyomultak a felsőváros zsidó utcájába. A zsidók menekülni igyekeztek, de akit utolértek közülük az ostromlók, azt lekaszabolták. Spanyol tudósítás szerint a parancsnokló tábornok hetvenezer forint válságdíjat kért a B.-i zsidóktól, a leggazdagabbakat pedig túszul lecsukatta. A B.-n tartózkodó ezer zsidó közül ötszáz kapott így kegyelmet, a többiek vagy a Dunába vesztek, vagy a katonák ölték meg őket. A császáriak a legborzalmasabb kegyetlenségeket követték el a sebesülteken. A felkoncoltak közül hetvenkettőnek az emlékét őrzi a wormsi hitközség. A gettót a brandenburgiak teljesen kifosztották, a Tórákat és százszámra a könyveket a tűz martalékául hagyták. Csak néhány héber kódex maradt meg, amit gróf Marsigli mentett ki a zsidó utcából. B. elfoglalása után Cseh-, Morva-, Németország tele volt B.-i zsidó foglyokkal. A lotharingeni herceg, mikor bevonult B.-ra, váltságdíj fejében ígérte a zsidók megkegyelmezését. 270 zsidót és harmincöt Tórát Nikolsburgba szállíttatott, míg a váltságdíj egybegyűl. Harminckilenc hétig tartották fogva a B.-iakat, mert a pénzt nagy nehezen tudták összeszedni, pedig egész Európa zsidósága a B.-i zsidó foglyok kiszabadításán fáradozott. A szerencsésen megmenekült B.-i zsidók Cseh-, Morva-, Német- és Törökország gettóiban telepedtek meg. Származási helyük után Ofner-nek nevezték magukat. A felszabadított B.-n, mint az egész országban kezdetét vette a megtorlás politikája. I. Lipót, a zsidók életlehetőségeinek korlátozására törekedett és Kollonics érsek országrendező javaslatai egyre rosszabbá érlelték a helyzetet. Ellenezte a zsidók újabb letelepítését, kétszeres közterheket akart kivetni rájuk, a mezőgazdaságtól való eltiltásukat kívánta, keresztény cselédet ne tarthassanak és keresztényektől elválasztva éljenek. Ha e rendeleteket a zsidókra kényszerítik, idővel önként elhagyják az országot. Aki pedig e rendeletet áthágja, azonnal űzessék ki az országból. 1690-ben már érződött a hatása Kollonics szellemének, a kancellária elrendeli Sopron megyének, hogy az örökös tartományokból odaköltözött zsidókat űzze ki. Mikor B.-ra újabb zsidó családok igyekeztek megtelepülni, már ez a hangulat fogadta őket, gyűlölködés és gazdasági féltékenység közepette kellett tengetni életüket. Több, mint fél évszázad múlt el így fölöttük, ami alatt a B.-n megtelepedett zsidóság hosszú küzdelmet folytatott a várossal, amely arra törekedett, hogy mint az ország többi szab. kir. városai, korlátlanul rendelkezhessék a zsidókkal. Ez időbe esik a kurucfelkelés ideje és mikor a felkelők 1706. feltünedeztek B. környékén, a zsidók is részt vettek a sáncmunkálatokban és élénken kifejezésre juttatták királypárti érzelmeiket. A zsidók és a város között ekkoriban kezdődött a viszálykodás, mert Lipót már 1703. minden lakost a városi törvényhatóság alá rendelt és a város a zsidókra is ki akarta terjeszteni a jogait. A B.-i osztrák várparancsnok azonban védelmébe vette a zsidókat a várossal szemben, mivel a zsidóság a kamara hatáskörébe tartozott. 1708-ban mégis sikerült a város törekvése, a hadügyi tanács meghagyta a várparancsnoknak, hogy ne keljen a zsidók védelmére. Így a zsidók a város fennhatósága alá kerültek, ami miatt számos tehetősebb zsidó elköltözött B.-ról és a többiek is kivándorlásra készülődtek. A B.-i kamarai adminisztráció erre felírt az udvari kamarához és a zsidók eltávozásának káros következményeit ismerteti, aminek csak a B.-iak egyéni érdekei látják a hasznát. A kurucfelkelés leverése után már nemcsak a zsidók, de a protestánsok és görögkeletiek is elnyomottakká lettek. 1711-ben, mikor az özvegy királyné, Eleonóra Magdaléna Terézia vezette az ország ügyeit, elrendelte, hogy B.-n a zsidók, akik városi telken laknak, a városi törvényhatóság alá tartoznak, annak adózni kötelesek, azonkívül pedig évenként a királyi kamarának tűrésükért bizonyos adót fizetni tartoznak: védelmi és türelmi adót. megtelepedésük óta fizették a kamarának, évi 50 forintot minden üzlet után. Türelmi adójuk jóval nagyobb volt, mint a rácoké. Most azonban ez megszaporodott a városi adóval. Hogy a zsidók megszabaduljanak a városi törvényhatóság könyörtelenségétől, védő urak fennhatósága alá igyekeztek magukat helyezni. Ilyen védő úr volt az országban minden főpap, fő- és köznemes, a kamara, a hadügyi tanács, és főrangú katona. Az 1735-iki konskripció szerint a B.-i zsidók közül kamarai felsőbbség alatt állottak tizenhatan, köztük a rabbi, katonai alatt öten, a városi törvényhatóságnak mindössze három magyar és hét külföldi volt alávetve. 1711 végén kiűztek Esztergomból a zsidókat, mire B. is kedvet kapott a zsidók zaklatására. Majd pedig elrendelte, hogy Szent Márton napon túl a zsidók hagyják el a várost. 1712 nov. 18. pedig leromboltatta a zsinagógát. A B.-i zsidóság a királyhoz fordult védelemért és kérték, hogy a Vízivárosban és Pesten nyolc családdal négy üzletet tarthassanak. Ezért a négy üzletért 200 forint türelmi taksát ajánlanak fel. Kérik egyben a zsidó személyvám eltörlését és hogy a lerombolt templomot a város a maga költségén építse fel. A zsidókon azonban nem segített a kancellária, mert a folyamodványt véleményezés végett a tanácshoz küldte. Lipót a város ítéletére bízta, akar-e zsidókat tűrni, az özvegy császárné pedig megengedte, hogy a tanács a zsidókat a városi adózás és jurisdictió alá hajtsa. A város zsidóellenes politikáját 1713. ápr.-ban a kancellária azon leirata gátolta meg, amely megtiltja a már letelepedett zsidók üldözését. A zsidók ügyének rendezése végett pedig mind a két fél küldjön teljhatalmú követeket Bécsbe. A pestis miatt a követek nem utazhattak el, ami kapóra jött a városnak, mert folytathatta régi politikáját. Minden zsidóra fél forintnyi adót vetett ki, mire 1713 okt.-ben a kancellária magyarázatot kért. Ekkoriban készültek a zsidók lerombolt zsinagógájuk felépítéséhez, mire az esztergomi érsek rendeletileg tiltotta el a zsinagóga felépítését. A város és a zsidók között egyre tartott a nyugtalan állapot, míg végre III. Károly 1715 márc. 15. azon kívánságának adott kifejezést, hogy a város tűrje meg a zsidókat addig, míg ő véglegesen dönt a kérdésben. Így egyelőre a királyi védelem nyugalmat biztosított a B.-i zsidóknak, de azért továbbra is csak hátrányosan megkülönböztetett módon bántak velük. A B. és Pest közötti hídon minden zsidó télen egy, nyáron pedig egy fél garast tartozott fizetni. Végül is a B.-i osztrák városparancsnok közbenjárására a város kénytelen volt a zsidókat is a vámegyenlőségben részesíteni. A kurucfelkelés lezajlása után több zsidó család kapott B.-ra letelepedési engedélyt a királytól, aki bizonyos kiváltságokat biztosított számukra. Ez azután ismét felébresztette a város zsidógyűlöletét, mire 1719 márc. 27. a B.-i tanács felfolyamodással él a királynál a zsidók ellen. Elpanaszolja, hogy a zsidók mindjobban elszaporodnak, aminek igen károsak a következményei. A polgárkereskedők tönkremennek, a zsidók foglalják el a lakásokat és mivel már rabbijuk is van, oda zarándokol a zsidóság és könnyen megeshetik, hogy a kánonok és hercegprímás tilalma ellenére is, felépítik a zsinagógájukat. A polgárság terheiben nem akarnak részt venni és egyre a kamarai védelemmel hozakodnak elő. A város könyörögve kéri, hogy a zsidókat ne védje a kancellária a város privilégiumainak ellenére. A kancellária figyelmébe ajánlta a város kérelmét a hadügyi tanácsnak és az udvari kamarának, ahová a város egy másik kérelmét is felterjesztette és ebben tiltakozik az ellen, hogy a zsidók telket szerezhessenek. 1719. jún. 17-én a hadügyi tanács már értesítette a kancelláriát, hogy a szállító zsidók felett a katonai védelem június végével megszűnik, csupán a császári gabonaszállítóval Bürger Sámuellel tesz kivételt. Az udvari kamara is kiadta a B.-i zsidókra vonatkozó intézkedését és mindössze a Nátán, Bacharach és Hirsch családokra kívánt kivételes bánásmódot. A város persze nem akart ebbe belenyugodni, mire a kancellária annyi engedményt mégis tett, hogy a nevezett zsidók a városnak is fizessenek adót. A város pedig megkezdte azoknak a zsidóknak a kiűzetését, akik nem tarthattak igényt a különleges védelemre. 1720 okt. 17. fajult el teljesen a helyzet. Sátoros ünnep éjszakáján a városi tanács rendelete alapján ingóságaikkal együtt kilakoltatják a zsidó családokat és a polgármester kihirdeti, hogy 150 frt. bírság terhe alatt tilos a zsidóknak menedéket adni. Csak négy nap múlva érkezhetett meg a király parancsa, amelyben elrendeli, hogy a kiűzötteket engedjék vissza lakásaikba. Így egy darabig ismét nyugalomhoz jutottak a B.-i zsidók. 1725-ben, mikor a B.-iak úgy látták, hogy a bécsi udvarnál kedvezőtlenebb hangulat uralkodik a zsidók ellen, ismét mozgolódni kezdtek a zsidók ellen. Mire a magyar zsidóság panaszt nyújtott be a bécsi udvari kamarához a B.-i tanács ellen. Ugyanekkor a város pedig összeíratta a zsidókat, hogy kiűzetésüket keresztül vigye. Mialatt mindkét fél folyamodványai a bürokrácia útját járták és a király határozata még nem történt meg, a tanács 1728. parancsot ad, hogy Szent György napján hagyják el a várost. A zsidók ismét a királyhoz fordulnak védelemért, mire az ápr. 12. jelentést kér a várostól. A zsidók ismét megmenekültek a kiűzetéstől. Csak 1736. kezdődik újra hevesebb zsidóellenes mozgalom. Az előző évben elrendelt konskripció ekkor került a helytartótanács elé a tanács panaszait tartalmazó folyamodvánnyal együtt. Ismét a régi vádakat sorakoztatja fel és kéri, hogy a helytartóság járja ki a királynál a zsidók kiűzetésére az engedélyt. Két évvel később ismét a zsidók kiűzetését kérik. A király most sem teljesíti kívánságukat és megengedi, hogy a B.-i zsidók továbbra is kereskedhessenek, de a város vigyázzon, nehogy a zsidók Pestre vagy a dunántúli részekre menjenek. A város a királyi rendszabályt azzal tetézi, hogy minden Pestre átjáró zsidótól 17 krajcár hídvámot szedet. III. Károly utóda, Mária Terézia még annyi jóindulattal sem viseltetett a zsidók iránt, mint atyja. A B.-i tanács zsidóellenes áskálódásai meghallgatásra találnak nála. A városi tanács most is régi érveivel támogatja kérelmét és legelsősorban a zsidók szaporodását panaszolja fel. Az összeírás létszáma pedig, amely ekkoriban készült, mindössze kettővel mutat többet az előző konskripció lélekszámánál. 1742 szept. 22. kísérli meg a tanács legvehemensebb támadását a zsidók ellen. Ebben már katolikus kérdéssé teszi a polgári kereskedők ügyét és a királynő vallásos elfogultságában bízva,az önző érdekeket az uralkodó vallás érdekeiként tünteti fel. A királynő dec. 21. még ellenzi, hogy a folyamodványban felsorolt egyes zsidók terhére rótt bűnök miatt valamennyi zsidót büntessék. Mivel nem akarta a kincstárt megfosztani a zsidók adóitól, megfontolás tárgyává tette a kiűzetés kérdését és véleményt kért arra vonatkozólag, hogy hány zsidó maradjon királyi protekció alatt. Amíg a kitiltás fölött tanakodtak, Mária Terézia elhatározta, hogy kiveti az ország zsidóságára a türelmi adót l. o. . A zsidóság vonakodik magára venni az új terheket, mire az udvar magatartása érezhetően megváltozik a B.-i zsidókkal szemben. 1743-ban a B.-i kamarai zsidók külön engedelem nélkül már nem kapnak védelmet. 1745 már. 8. a kancellária ismét sürgeti az udvari kamara végzését a zsidók kiűzése ügyében. A kiűzetést azonban csak egy esztendő múlva vihették keresztül, amikor 1746 jún. 17. a királynő rendeletileg minden zsidót kitiltott B.-ról. A B.-i tanács júl. 5. tárgyalta le a királynő végzését, a királynő pedig júl. 7. külön leiratban értesítette elhatározásáról az udvari kamarát. A kamarai zsidók kísérletet tettek arra, hogy legalább a maguk számára nyerjék meg a királynő jóindulatát. Mária Terézia azonban hajthatatlan maradt. Szept. 8. volt a kivándorlás határnapja. A város még behajtotta a zsidókon az 1746. évre szóló adót. A zsidók pedig rekkenő hőségben, előbb, mint a végső határidő letelt volna, elhagyták a várost. A száműzöttek egy része Ó-Budán l. Ó-Buda telepedett meg, sokan szétszéledtek az országban, a többiek pedig Lengyelországba vándoroltak. A zsidó temetőben fekvő halottak csontjait 1806 júl. 17. kiásták és átszállították az óbudai temetőbe. Csak 1783. kezdődött meg ismét a zsidók letelepedése B.-n és Újlak elővárosban. Ez ideig még a zsidó házalókat is kitiltották a városból és csak az országos vásárok idején kereskedhettek B.-n a zsidó kalmárok. II. József rendelete oldotta fel a régi megkötöttségeket, amikor megengedte, hogy zsidók a sz. kir. városokban is letelepedhetnek. l. Egyenjogúsító törekvés Az első zsidó vendéglő 1787. nyílt meg B.-n a helytartóság engedélyével. A zsidógyűlölet csak nem csökkent, amit élénken bizonyít, hogy 1848., közvetlenül a márciusi napok után ki akarták űzni ismét a zsidókat, pedig a szabadságharc után is még mindössze 4976 zsidó lakott B.-n. A B.-i hitközség újjászervezése József császár uralkodása alatt kezdődött. Ezután is még sok zaklatást szenvedett, de a hitélet mégis megerősödött. A B.-i zsidók számára is csak az emancipáció l. o. hozta meg 1867. a jogegyenlőséget, B.-nak pedig önálló szereplése megszűnt 1872., mikor Pesttel l. Pest. egyesítették. Irodalom. Büchler, A zsidók története Budapesten [l. Buda] Budapest 1901 ; Kohn, A zsidók története Magyarországon [Buda, budai zsidók.] Budapest 1884. ; Kaufmann, Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte 1895 ; Károlyi, Buda és Pest visszavívása 1686 ; Podhraczky József, Buda és Pest sz. kir. városoknak volt régi állapotjokról Pest 1883 ; Újhegyi B., Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja Temesvár 1892 ; Ziglauer, Die Befreiung Ofens. Insbruck 1686 ; Die Vertheidingung Ofens durch Hentzi Wien 1896 .

10756.ht

CÍMSZÓ Bud

SZÓCIKK Buda Magyarorszá egykor fővárosa középkorba sz kir város 187 ót háro kerületéve alkotórész Budapes l o székesfővárosnak Zsid lakosság a I kerületbe 8167 II.-ba 5378 III.-ba 5720 összesen 19.265 Eg XIII sz.-bel Izsá be Móze bécs zsid tudó buda zsidókró közöl leírásába Budnna nevezi XV sz.-ba Ovn Új-Ov jelölésse fordu el hébe iratokban szembeállítv Ó-ovnnel későb pedi Ovnstad neve visel a korabel zsid válólevele hivatalo megnevezés szerint Budn mel Óvna neveztetik Eg XV sz.-bel ír Bud sz használatá anna tulajdonítja hog zsidó ilyenkép akartá kifejezésr juttatn magya nyelvhasznála elsőbbségét XVI-i sz.-bel B.- zsidó má csa Ovnna nevezi B.-t am arr mutat hog közhasználat nyelvü néme vol é ez megerősít irataikba Danána Donauna val elnevezése törö zsidó má Budru Bud é csupá egysze Higr királyságba lev Budáh használjá váro megjelölésére V ö Büchler zsidó történet Budapeste B.- zsidó bevándorlásána idejé csa hozzávetőlegese lehe megállapítani X sz előtt forráso mé ne ismeri magya zsidóka é mive B.- hitközsé l Buda izr hitközsé XII sz.-ba má fennállott B.- zsidó megtelepedéséne idej minde valószínűsé szerin XI sz másodi felér esik történele mé mái se tudt szilárda megállapítani hog B.-na els zsid telepese zsidóhit magyaro é kabaro l o vag Németországbó é nyugat szlá tartományokbó bevándorol zsidó voltak-e Szertartásaikna jelleg azonba néme eredetr vall ahog a B történetébe fellelhető Lakóhelyei B.- tatáro betörés előtt időkbő ne állapítható meg IV Bél ót azonba zsid negyedbe a ú n zsid utcába l Buda zsid utc laktak zsidó-kap l o közelébe állot 1307 zsinagóg é kapu tú ma krisztinaváros templo környéké feküd temetőjü l Buda zsid temet B.- zsidósá valóságo gettój XIII sz vég fel alakulhatott mer 1279 - zsina l o mé az hibáztatta hog kereszténye együt lakna zsidókkal B.- zsidó főle kereskedésse foglalkozta é kereskedelmü Cseh é Németorszá fel irányult Társadalm helyzetüke középko uralkod szellem hátrányosa befolyásolta amirő a els hír honfoglalá utá kétszá évve szabolcs zsina l o adja 1251-be má szükség mutatkozot annak hog Bél IV zsidótörvény l o amel bizonyo szabadalmaka biztosítot számukra létrejöjjön 1348-ba kiűzté B.-ró zsidóka a orszá több zsidóiva együtt mer neki tulajdonítottá feket halálveszedelmet kiűzeté szomor történeté Kohé Józse zsid króniká i közli 1360-ba ismé száműzté őket ahog B.- krónik Chronico Budense Bud 183 beszéli azért mer Nag Lajo ne tudt őke katoliku hitr téríteni E száműzeté l kiűzeté amel különbe országo jelleg volt nég esztendei tartott Visszatérésü utá Nag Lajo országo zsidóbíró hivatal l Zsid bír állítot fe B.- a orszá zsidóság ügyein intézésére Zsigmon alat adtá k Buda törvénykönyve l o amel súlyo megaláztatásoka hozot zsidóságra Ekko tetté kötelezőv számukr sárg fol l Zsidóje vörö köpen é hegye süve l Zsidó-öltöze viseletét B város arr törekedett hog zsidóka kereskedelemtő l Kereskedele eltilts é a üzletekr l pénzüzle utalj őket Buda zsidótörvén megemlékezi zsid utcáról amel ma Szt György-utc helyé volt It vol zsid kap é amellet állot 1307 zsinagóga amelye kiűzetésü utá királ Szt Zsigmon never kápolnána avatott mohács vész megelőz időbe mégi meglehetőse élén vol kereskedelmük Pénzüzletei i kiterjedte voltak jobbágytó kezdv király kincstári mindenk hozzáju fordul kölcsönért Viszontagságo időke él magya zsidósá 1391 é a 1405 esztendő áto événe jelz buda Izsá nemré kiásot sírkövéne felirata Valószínűle buda Nátá zsid tudó i üldözé miat költözöt cse Égerb é e időtájo kerülhette külföld hitközsége emlékkönyveib magyarországi íg B.- zsid vértanukró szól feljegyzések B.- üldözése szórhattá szé B.- é pest zsidóka 1406--43-i a orszá különböz hitközségeibe B.- hitközsé l o XV sz elej ót kerü előtérb magya zsidósá életébe é magya zsidó érdekei képviseleté i jelentéken szám é tekintélye B.- zsidóságr bízza 140 ót eg fé évszázado á majdnem kizáróla B.- zsidó szerzi me királyoktó Bél kiváltságleveléne másolatá l Bél [IV. zsidótörvény Mátyá király szentírássa kezükbe fogadtá B.- zsidó é a közbenjárásukr erősített me kiváltságlevelet Mátyás székesfehérvár megkoronáztatásár i elkísérté B.- zsidók tekintélye Mendel-csalá egyi tagj tizenha csatlóssa lovagol királ előtt 1476 Mátyá lakodalm meneté lova bandériumma fogadtá l Bandériu Mátyá királ 1482 felállított zsid prefekturá l o a orszá zsidóságána legfőb fórumát Prefektusna pedi Mendelt l o B.- hitközsé elnöké nevezt ki Minteg hatvanháro évi áll fen e hivata é e id alat a orszá zsidóságána súlypontj B.-r került prefektus tisztsége mindi Mendel-csalá egyi tagj töltött be II Ulászló ugyancsa Tóráva vártá B.- zsidó é jogai megerősítésé kérték prefektu pedi huszonnég pompá lovassa kísért e Székesfehérvárr koronázáskor II Ulászl alat szabadjár indul zsidóüldözés B.-r felhívtá pozsony zsidóka é miko eze ne tudtá szüksége pénz királyna előteremteni bebörtönözté őket B.- zsidó házaina megtámadás i egyr gyakrabba megismétlődött mer né az hitte hog zsidó óriás kincse fölöt rendelkeznek B.- zsidók vag eze lélek e időbe B adójának év kéteze forintna felé fizették am ne állot arányba B keresztén é zsid lakosaina számával mer zsidó ne tetté B lakosságána felét 1495 olya veszedelme méreteke öltöt zsid hajsz l Buda zavargáso hog zsidósá külö védelm őrsége szervezett Ilye nagyméret zsidóüldözé újr csa 1525 volt amiko töme megostromolt zsid negyede l Buda pogro Szerencsé Imr l o királ zsid kegyenc ellen gyűlöletében B.- zsidó történeténe mohács vés előtt korszaká Szerencsé szereplés fejez be korszakba B.- zsidósá má élén kereskedelme tartot fen külfölddel főle erő kapcsolato fűzté őke Törökországhoz am anna tulajdonítható hog számo B.- zsid házasodot Konstantinápolyból 1526-ban mohács vés utá B menekül főurait papjai é polgárai csa néhán gazda zsid követte több ot maradt hog műhelyét zálogüzleté megmenthess törökö prédaéhség elől zsidó elöljáró halott lepelb burkolv jelente me B.- meghódít Ibrahi pas előtt élet é vagyonbiztonságo kérte hódítóktó é átadtá védtelenü marad vá kulcsait zsidó sorsá azonba csa későb bevonul szultá döntött el történelm feltevé szerin kegyelme adot neki é vagyonukna se eset bántódása Miko azonba szultá visszaindult után vitté kegyelme kapot keresztényeke é zsidókat Vag kéteze zsidó Törökorszá különböz városaiba helyezte el kereszténye pedi Konstantinápolyba Héttoron környéké kapta lakást Ezze kényszertelepítésse akart valószínűle szultá népesebb tenn birodalmát Egykor tudósításo különféleképe írjá l B elfoglalását eg röpira az állítja hog zsidó elszánta védelmezté zsid negyedet mir törökö kardélr hányta negyedféleze zsidót A egykor újsá New Zeyttun az közli hog miutá várbelie kegyelmé kaptak törökö felszólítottá zsidókat menjene velü Törökországba zsidó azonba min B.- akarta maradni mir zsid férfia közü negye fé ezre legyilkoltak hús éve aluliakat nőke é gyermekeke elhurcolták A egykor zsid krónik azonba egyáltalába ne emlí fe semmifél kegyetlenkedést Mí B.- zsidó nag rész Törökországb került több elszéled a országban D má 152 okt 9 megkezdi Pozsonyba zsidó kiűzetésé é nov 9 zsidó e i indulta Dévén felé Jöt aztá eg mási országgyűlés törvénycikk amel elrendel zsidókna a orszá minde vidékéről szaba király városokbó é helyiségeibő val rögtön kiűzetésüket Ekko azonba B.- má egyetle zsid se lakott Jáno királ házaika elajándékozt híveinek I Ferdinán má megtűrt zsidóka a országban d B.- i követt elődj példájá elajándékozgatt zsidó házait 1529-be kerü B.-r csa ismé zsidó münchen Lazarus ak min bajo herce követ szerepe a udvarnál 153 körü találn előszö zsid telepeseket Nemsokár 1541 foglaltá e törökö ismé B.- é legelőszö szombat kapu l o kerítetté hatalmukb zsidó-utc zsinagógáj mellett törö vilá korszakba kezdődi e Magyarországon zsidó é kereszténye fejadój B é környéké 50-21 akcs közöt váltakozott A adóztatá súlyo terhe alat nyögöt lakossá é csa későb tetté lehetővé hog a adó hitközsége egymá közöt feloszthassák A ad behajtásána idejé törökö túszoku vitté tekintélye zsidókat a adóletagadóka megkínoztá é ak kínzásb belehalt anna vagyon kincstárr szállt zsidó legegyszerűb életmódr szorítkoztak mer törökö minden ürügyü használta fe a adóemelésre Fizette fogyasztás é telekadót gabonatizedet város é várépítés illetéke é véradót Mindezze szembe azonba letelepedésüke semm se gátolta megélhetésüke ne nehezítetté me é zsidóságu miat ne üldözté őket Enne tulajdonítható hog XVI sz másodi felébe má népe zsid gyülekeze vol B.-n a 1580- conscripci szerin nyolcvannyol zsid csalá lakott kb nyolcszá lélek hatvannég házban Foglalkozásuka a összeírá ne tüntet fel Történelm forráso azonba arr mutatnak hog kereskedők iparosok állam hivatalnoko é orvoso voltak A állam szolgálatban min kincstár hivatalnokok bérletfelügyelők számtartók adó é törvénykezés költségbehajtó voltak B.- törö uralo alat i zsid negyedbe laktak amelye mahalle jehudiánna neveztek 159 okt 4 szálltá me B.- császáriak A ostromló nag vérfürdő rendezte zsid városban hébe krónik szerin zsidó elszánta védté magukat mer császária győzelm eseté ne számíthatta kegyelemre császária ostrom eredménytele marad é csa 1601 kezdődöt ismé császária előnyomulás é 160 okt.-be má ismé B környéké portyázta é hatodiká b i törte zsid városrészbe városb szorul zsidó mé a els ostro ót ige ross időke élte át éhínsé fenyegett őke é né má döglöt lovako élősködött Mé nég esztendei tartot császária é törökö köz küzdelem mí végr 1605 megkötötté békét amelyne létrejötté zsidó i erőse fáradoztak zsitvatorok bék utá rég zsid telepese kezdte visszaköltözn B.-ra zsidó lélekszám a áttérőkke i szaporodott mer B.- zsidó átvetté törö zsidó hittérít szokásai é főle rabszolganőke térítetté zsid hitre XVI sz másodi felébe minteg eze lélekszámbó állhatot B.- zsidóság 1684-be kezdte ismé császár csapato B ostromához Júl 14-tő okt 30-i tartot a ostro é vá védelmébe zsidó i rész vettek mer tudomásukr jutott hog császária kardélr akarjá őke hányni Csa 168 nyará támadta újbó császár csapatok Elsőne zsidó vag Víziváro kerül hatalmukba zsidó felsővárosb szorultak aho éhezve szomjazv figyelté küzdele kimenetelét júl 27- nag ostromko ő i minde erejükke rész vette védelemben Szept 2 mégi megtörtén végs támadá é brandenburgia benyomulta felsőváro zsid utcájába zsidó meneküln igyekeztek d aki utolérte közülü a ostromlók az lekaszabolták Spanyo tudósítá szerin parancsnokl táborno hetveneze forin válságdíja kér B.- zsidóktól leggazdagabbaka pedi túszu lecsukatta B.- tartózkod eze zsid közü ötszá kapot íg kegyelmet többie vag Dunáb vesztek vag katoná ölté me őket császária legborzalmasab kegyetlenségeke követté e sebesülteken felkoncolta közü hetvenkettőne a emléké őrz worms hitközség gettó brandenburgia teljese kifosztották Tóráka é százszámr könyveke tű martalékáu hagyták Csa néhán hébe kóde marad meg ami gró Marsigl mentet k zsid utcából B elfoglalás utá Cseh- Morva- Németorszá tel vol B.- zsid foglyokkal lotharingen herceg miko bevonul B.-ra váltságdí fejébe ígért zsidó megkegyelmezését 27 zsidó é harmincö Tórá Nikolsburgb szállíttatott mí váltságdí egybegyűl Harminckilen héti tartottá fogv B.-iakat mer pénz nag neheze tudtá összeszedni pedi egés Európ zsidóság B.- zsid foglyo kiszabadításá fáradozott szerencsése megmenekül B.- zsidó Cseh- Morva- Német é Törökorszá gettóiba telepedte meg Származás helyü utá Ofner-ne nevezté magukat felszabadítot B.-n min a egés országba kezdeté vett megtorlá politikája I Lipót zsidó életlehetőségeine korlátozásár törekedet é Kollonic érse országrendez javaslata egyr rosszabb érlelté helyzetet Ellenezt zsidó újab letelepítését kétszere közterheke akar kivetn rájuk mezőgazdaságtó val eltiltásuka kívánta keresztén cseléde n tarthassana é keresztényektő elválasztv éljenek H rendeleteke zsidókr kényszerítik időve önkén elhagyjá a országot Ak pedi rendelete áthágja azonna űzessé k a országból 1690-be má érződöt hatás Kollonic szellemének kancellári elrendel Sopro megyének hog a örökö tartományokbó odaköltözöt zsidóka űzz ki Miko B.-r újab zsid családo igyekezte megtelepülni má e hangula fogadt őket gyűlölködé é gazdaság féltékenysé közepett kellet tengetn életüket Több min fé évszáza múl e íg fölöttük am alat B.- megtelepedet zsidósá hossz küzdelme folytatot várossal amel arr törekedett hog min a orszá több szab kir városai korlátlanu rendelkezhessé zsidókkal E időb esi kurucfelkelé idej é miko felkelő 1706 feltünedezte B környékén zsidó i rész vette sáncmunkálatokba é élénke kifejezésr juttattá királypárt érzelmeiket zsidó é váro közöt ekkoriba kezdődöt viszálykodás mer Lipó má 1703 minde lakos város törvényhatósá al rendel é váro zsidókr i k akart terjeszten jogait B.- osztrá várparancsno azonba védelméb vett zsidóka várossa szemben mive zsidósá kamar hatásköréb tartozott 1708-ba mégi sikerül váro törekvése hadügy tanác meghagyt várparancsnoknak hog n kelje zsidó védelmére Íg zsidó váro fennhatóság al kerültek am miat számo tehetőseb zsid elköltözöt B.-ró é többie i kivándorlásr készülődtek B.- kamara adminisztráci err felír a udvar kamaráho é zsidó eltávozásána káro következményei ismerteti amine csa B.-ia egyén érdeke látjá hasznát kurucfelkelé leverés utá má nemcsa zsidók d protestánso é görögkeletie i elnyomottakk lettek 1711-ben miko a özveg királyné Eleonór Magdalén Terézi vezett a orszá ügyeit elrendelte hog B.- zsidók aki város telke laknak város törvényhatósá al tartoznak anna adózn kötelesek azonkívü pedi évenkén király kamarána tűrésükér bizonyo adó fizetn tartoznak védelm é türelm adót megtelepedésü ót fizetté kamarának év 5 forinto minde üzle után Türelm adóju jóva nagyob volt min rácoké Mos azonba e megszaporodot város adóval Hog zsidó megszabaduljana város törvényhatósá könyörtelenségétől véd ura fennhatóság al igyekezte maguka helyezni Ilye véd ú vol a országba minde főpap fő é köznemes kamara hadügy tanács é főrang katona A 1735-ik konskripci szerin B.- zsidó közü kamara felsőbbsé alat állotta tizenhatan köztü rabbi katona alat öten város törvényhatóságna mindössz háro magya é hé külföld vol alávetve 171 végé kiűzte Esztergombó zsidókat mir B i kedve kapot zsidó zaklatására Maj pedi elrendelte hog Szen Márto napo tú zsidó hagyjá e várost 171 nov 18 pedi leromboltatt zsinagógát B.- zsidósá királyho fordul védelemér é kérték hog Vízivárosba é Peste nyol családda nég üzlete tarthassanak Ezér nég üzletér 20 forin türelm taksá ajánlana fel Kéri egybe zsid személyvá eltörlésé é hog lerombol templomo váro mag költségé építs fel zsidóko azonba ne segítet kancellária mer folyamodvány véleményezé véget tanácsho küldte Lipó váro ítéletér bízta akar- zsidóka tűrni a özveg császárn pedi megengedte hog tanác zsidóka város adózá é jurisdicti al hajtsa váro zsidóellene politikájá 1713 ápr.-ba kancellári azo leirat gátolt meg amel megtiltj má letelepedet zsidó üldözését zsidó ügyéne rendezés véget pedi min ké fé küldjö teljhatalm követeke Bécsbe pesti miat követe ne utazhatta el am kapór jöt városnak mer folytathatt rég politikáját Minde zsidór fé forintny adó vetet ki mir 171 okt.-be kancellári magyarázato kért Ekkoriba készülte zsidó lerombol zsinagógáju felépítéséhez mir a esztergom érse rendeletile tiltott e zsinagóg felépítését váro é zsidó közöt egyr tartot nyugtala állapot mí végr III Károl 171 márc 15 azo kívánságána adot kifejezést hog váro tűrj me zsidóka addig mí véglegese dön kérdésben Íg egyelőr király védele nyugalma biztosítot B.- zsidóknak d azér továbbr i csa hátrányosa megkülönböztetet módo bánta velük B é Pes között hído minde zsid téle egy nyáro pedi eg fé garas tartozot fizetni Végü i B.- osztrá városparancsno közbenjárásár váro kénytele vol zsidóka i vámegyenlőségbe részesíteni kurucfelkelé lezajlás utá töb zsid csalá kapot B.-r letelepedés engedély királytól ak bizonyo kiváltságoka biztosítot számukra E azutá ismé felébresztett váro zsidógyűlöletét mir 171 márc 27 B.- tanác felfolyamodássa é királyná zsidó ellen Elpanaszolja hog zsidó mindjobba elszaporodnak amine ige károsa következményei polgárkereskedő tönkremennek zsidó foglaljá e lakásoka é mive má rabbiju i van od zarándoko zsidósá é könnye megeshetik hog kánono é hercegprímá tilalm ellenér is felépíti zsinagógájukat polgársá terheibe ne akarna rész venn é egyr kamara védelemme hozakodna elő váro könyörögv kéri hog zsidóka n védj kancellári váro privilégiumaina ellenére kancellári figyelméb ajánlt váro kérelmé hadügy tanácsna é a udvar kamarának ahov váro eg mási kérelmé i felterjesztett é ebbe tiltakozi a ellen hog zsidó telke szerezhessenek 1719 jún 17-é hadügy tanác má értesített kancelláriát hog szállít zsidó felet katona védele júniu végéve megszűnik csupá császár gabonaszállítóva Bürge Sámuelle tes kivételt A udvar kamar i kiadt B.- zsidókr vonatkoz intézkedésé é mindössz Nátán Bacharac é Hirsc családokr kíván kivétele bánásmódot váro persz ne akar ebb belenyugodni mir kancellári anny engedmény mégi tett hog nevezet zsidó városna i fizessene adót váro pedi megkezdt azokna zsidókna kiűzetését aki ne tarthatta igény különlege védelemre 172 okt 17 fajul e teljese helyzet Sátoro ünne éjszakájá város tanác rendelet alapjá ingóságaikka együt kilakoltatjá zsid családoka é polgármeste kihirdeti hog 15 frt bírsá terh alat tilo zsidókna menedéke adni Csa nég na múlv érkezhetet me királ parancsa amelybe elrendeli hog kiűzötteke engedjé vissz lakásaikba Íg eg darabi ismé nyugalomho jutotta B.- zsidók 1725-ben miko B.-ia úg látták hog bécs udvarná kedvezőtleneb hangula uralkodi zsidó ellen ismé mozgolódn kezdte zsidó ellen Mir magya zsidósá panasz nyújtot b bécs udvar kamaráho B.- tanác ellen Ugyanekko váro pedi összeíratt zsidókat hog kiűzetésüke keresztü vigye Mialat mindké fé folyamodványa bürokráci útjá jártá é királ határozat mé ne történ meg tanác 1728 parancso ad hog Szen Györg napjá hagyjá e várost zsidó ismé királyho fordulna védelemért mir a ápr 12 jelentés ké várostól zsidó ismé megmenekülte kiűzetéstől Csa 1736 kezdődi újr heveseb zsidóellene mozgalom A előz évbe elrendel konskripci ekko kerül helytartótanác el tanác panaszai tartalmaz folyamodvánnya együtt Ismé rég vádaka sorakoztatj fe é kéri hog helytartósá járj k királyná zsidó kiűzetésér a engedélyt Ké évve későb ismé zsidó kiűzetésé kérik királ mos se teljesít kívánságuka é megengedi hog B.- zsidó továbbr i kereskedhessenek d váro vigyázzon nehog zsidó Pestr vag dunántúl részekr menjenek váro király rendszabály azza tetézi hog minde Pestr átjár zsidótó 1 krajcá hídvámo szedet III Károl utóda Mári Terézi mé anny jóindulatta se viseltetet zsidó iránt min atyja B.- tanác zsidóellene áskálódása meghallgatásr találna nála város tanác mos i rég érveive támogatj kérelmé é legelsősorba zsidó szaporodásá panaszolj fel A összeírá létszám pedig amel ekkoriba készült mindössz kettőve muta többe a előz konskripci lélekszámánál 174 szept 22 kísérl me tanác legvehemenseb támadásá zsidó ellen Ebbe má katoliku kérdéss tesz polgár kereskedő ügyé é királyn valláso elfogultságába bízva,a önz érdekeke a uralkod vallá érdekeikén tüntet fel királyn dec 21 mé ellenzi hog folyamodványba felsorol egye zsidó terhér rót bűnö miat valamenny zsidó büntessék Mive ne akart kincstár megfosztan zsidó adóitól megfontolá tárgyáv tett kiűzeté kérdésé é vélemény kér arr vonatkozólag hog hán zsid maradjo király protekci alatt Amí kitiltá fölöt tanakodtak Mári Terézi elhatározta hog kivet a orszá zsidóságár türelm adó l o zsidósá vonakodi magár venn a ú terheket mir a udva magatartás érezhetőe megváltozi B.- zsidókka szemben 1743-ba B.- kamara zsidó külö engedele nélkü má ne kapna védelmet 174 már 8 kancellári ismé sürget a udvar kamar végzésé zsidó kiűzés ügyében kiűzetés azonba csa eg esztend múlv vihetté keresztül amiko 174 jún 17 királyn rendeletile minde zsidó kitiltot B.-ról B.- tanác júl 5 tárgyalt l királyn végzését királyn pedi júl 7 külö leiratba értesített elhatározásáró a udvar kamarát kamara zsidó kísérlete tette arra hog legaláb magu számár nyerjé me királyn jóindulatát Mári Terézi azonba hajthatatla maradt Szept 8 vol kivándorlá határnapja váro mé behajtott zsidóko a 1746 évr szól adót zsidó pedi rekken hőségben előbb min végs határid letel volna elhagytá várost száműzötte eg rész Ó-Budá l Ó-Bud telepedet meg soka szétszéledte a országban többie pedi Lengyelországb vándoroltak zsid temetőbe fekv halotta csontjai 180 júl 17 kiástá é átszállítottá a óbuda temetőbe Csa 1783 kezdődöt me ismé zsidó letelepedés B.- é Újla elővárosban E idei mé zsid házalóka i kitiltottá városbó é csa a országo vásáro idejé kereskedhette B.- zsid kalmárok II Józse rendelet oldott fe rég megkötöttségeket amiko megengedte hog zsidó sz kir városokba i letelepedhetnek l Egyenjogúsít törekvé A els zsid vendégl 1787 nyíl me B.- helytartósá engedélyével zsidógyűlöle csa ne csökkent ami élénke bizonyít hog 1848. közvetlenü március napo utá k akartá űzn ismé zsidókat pedi szabadsághar utá i mé mindössz 497 zsid lakot B.-n B.- hitközsé újjászervezés Józse császá uralkodás alat kezdődött Ezutá i mé so zaklatás szenvedett d hitéle mégi megerősödött B.- zsidó számár i csa a emancipáci l o hozt me 1867 jogegyenlőséget B.-na pedi önáll szereplés megszűn 1872. miko Pestte l Pest egyesítették Irodalom Büchler zsidó történet Budapeste [l Buda Budapes 190 Kohn zsidó történet Magyarországo [Buda buda zsidók. Budapes 1884 Kaufmann Di Erstürmun Ofen un ihr Vorgeschicht 189 Károlyi Bud é Pes visszavívás 168 Podhraczk József Bud é Pes sz kir városokna vol rég állapotjokró Pes 188 Újhegy B. Budavá keletkezés é hadtörténelm múltj Temesvá 189 Ziglauer Di Befreiun Ofens Insbruc 168 Di Vertheidingun Ofen durc Hentz Wie 189

10756.h

CÍMSZ Bu

SZÓCIK Bud Magyarorsz egyko főváros középkorb s ki váro 18 ó hár kerületév alkotórés Budape székesfővárosna Zsi lakossá kerületb 816 II.-b 537 III.-b 572 összese 19.26 E XII sz.-be Izs b Móz béc zsi tud bud zsidókr közö leírásáb Budnn nevez X sz.-b Ov Új-O jelöléss ford e héb iratokba szembeállít Ó-ovnne késő ped Ovnsta nev vise korabe zsi válólevel hivatal megnevezé szerin Bud me Óvn nevezteti E X sz.-be í Bu s használat ann tulajdonítj ho zsid ilyenké akart kifejezés juttat magy nyelvhasznál elsőbbségé XVI- sz.-be B. zsid m cs Ovnn nevez B.- a ar muta ho közhasznála nyelv ném vo e megerősí irataikb Danán Donaun va elnevezés tör zsid m Budr Bu csup egysz Hig királyságb le Budá használj vár megjelölésér Büchle zsid történe Budapest B. zsid bevándorlásán idej cs hozzávetőleges leh megállapítan s előt forrás m n ismer magy zsidók miv B. hitközs Bud iz hitközs XI sz.-b m fennállot B. zsid megtelepedésén ide mind valószínűs szeri X s másod felé esi történel m má s tud szilárd megállapítan ho B.-n el zsi telepes zsidóhi magyar kabar va Németországb nyuga szl tartományokb bevándoro zsid voltak- Szertartásaikn jelle azonb ném eredet val aho történetéb fellelhet Lakóhelye B. tatár betöré előt időkb n állapíthat me I Bé ó azonb zsi negyedb zsi utcáb Bud zsi ut lakta zsidó-ka közeléb állo 130 zsinagó kap t m krisztinaváro templ környék fekü temetőj Bud zsi teme B. zsidós valóság gettó XII s vé fe alakulhatot me 127 zsin m a hibáztatt ho keresztény együ lakn zsidókka B. zsid fől kereskedéss foglalkozt kereskedelm Cse Németorsz fe irányul Társadal helyzetük középk uralko szelle hátrányos befolyásolt amir el hí honfoglal ut kétsz évv szabolc zsin adj 1251-b m szüksé mutatkozo anna ho Bé I zsidótörvén ame bizony szabadalmak biztosíto számukr létrejöjjö 1348-b kiűzt B.-r zsidók orsz töb zsidóiv együt me nek tulajdonított feke halálveszedelme kiűzet szomo történet Koh Józs zsi krónik közl 1360-b ism száműzt őke aho B. króni Chronic Budens Bu 18 beszél azér me Na Laj n tud ők katolik hit téríten száműzet kiűzet ame különb ország jelle vol né esztende tartot Visszatérés ut Na Laj ország zsidóbír hivata Zsi bí állíto f B. orsz zsidósá ügyei intézésér Zsigmo ala adt Bud törvénykönyv ame súly megaláztatások hozo zsidóságr Ekk tett kötelező számuk sár fo Zsidój vör köpe hegy süv Zsidó-öltöz viseleté váro ar törekedet ho zsidók kereskedelemt Kereskedel eltilt üzletek pénzüzl utal őke Bud zsidótörvé megemlékez zsi utcáró ame m Sz György-ut hely vol I vo zsi ka amelle állo 130 zsinagóg amely kiűzetés ut kirá Sz Zsigmo neve kápolnán avatot mohác vés megelő időb még meglehetős élé vo kereskedelmü Pénzüzlete kiterjedt volta jobbágyt kezd királ kincstár minden hozzáj fordu kölcsönér Viszontagság idők é magy zsidós 139 140 esztend át évén jel bud Izs nemr kiáso sírkövén felirat Valószínűl bud Nát zsi tud üldöz mia költözö cs Éger időtáj kerülhett külföl hitközség emlékkönyvei magyarország í B. zsi vértanukr szó feljegyzése B. üldözés szórhatt sz B. pes zsidók 1406--43- orsz különbö hitközségeib B. hitközs X s ele ó ker előtér magy zsidós életéb magy zsid érdeke képviselet jelentéke szá tekintély B. zsidóság bízz 14 ó e f évszázad majdne kizáról B. zsid szerz m királyokt Bé kiváltságlevelén másolat Bé [IV zsidótörvén Máty királ szentíráss kezükb fogadt B. zsid közbenjárásuk erősítet m kiváltságlevele Mátyá székesfehérvá megkoronáztatásá elkísért B. zsidó tekintély Mendel-csal egy tag tizenh csatlóss lovago kirá előt 147 Máty lakodal menet lov bandériumm fogadt Bandéri Máty kirá 148 felállítot zsi prefektur orsz zsidóságán legfő fórumá Prefektusn ped Mendel B. hitközs elnök nevez k Minte hatvanhár év ál fe hivat i ala orsz zsidóságán súlypont B.- kerül prefektu tisztség mind Mendel-csal egy tag töltöt b I Ulászl ugyancs Tóráv várt B. zsid joga megerősítés kérté prefekt ped huszonné pomp lovass kísér Székesfehérvár koronázásko I Ulász ala szabadjá indu zsidóüldözé B.- felhívt pozson zsidók mik ez n tudt szükség pén királyn előteremten bebörtönözt őke B. zsid házain megtámadá egy gyakrabb megismétlődöt me n a hitt ho zsid óriá kincs fölö rendelkezne B. zsidó va ez léle időb adójána é kétez forintn fel fizetté a n állo arányb kereszté zsi lakosain számáva me zsid n tett lakosságán felé 149 oly veszedelm méretek öltö zsi hajs Bud zavargás ho zsidós kül védel őrség szervezet Ily nagymére zsidóüldöz új cs 152 vol amik töm megostromol zsi negyed Bud pogr Szerencs Im kirá zsi kegyen elle gyűlöletébe B. zsid történetén mohác vé előt korszak Szerencs szereplé feje b korszakb B. zsidós m élé kereskedelm tarto fe külföldde fől er kapcsolat fűzt ők Törökországho a ann tulajdoníthat ho szám B. zsi házasodo Konstantinápolybó 1526-ba mohác vé ut menekü főurai papja polgára cs néhá gazd zsi követt töb o marad ho műhelyé zálogüzlet megmenthes török prédaéhsé elő zsid elöljár halot lepel burkol jelent m B. meghódí Ibrah pa előt éle vagyonbiztonság kért hódítókt átadt védtelen mara v kulcsai zsid sors azonb cs késő bevonu szult döntöt e történel feltev szeri kegyelm ado nek vagyonukn s ese bántódás Mik azonb szult visszaindul utá vitt kegyelm kapo keresztények zsidóka Va kétez zsid Törökorsz különbö városaib helyezt e keresztény ped Konstantinápolyb Héttoro környék kapt lakás Ezz kényszertelepítéss akar valószínűl szult népeseb ten birodalmá Egyko tudósítás különfélekép írj elfoglalásá e röpir a állítj ho zsid elszánt védelmezt zsi negyede mi török kardél hányt negyedfélez zsidó egyko újs Ne Zeyttu a közl ho miut várbeli kegyelm kapta török felszólított zsidóka menjen vel Törökországb zsid azonb mi B. akart maradn mi zsi férfi köz negy f ezr legyilkolta hú év aluliaka nők gyermekek elhurcoltá egyko zsi króni azonb egyáltaláb n eml f semmifé kegyetlenkedés M B. zsid na rés Törökország kerül töb elszéle országba m 15 ok megkezd Pozsonyb zsid kiűzetés no zsid indult Dévé fel Jö azt e más országgyűlé törvénycik ame elrende zsidókn orsz mind vidékérő szab királ városokb helyiségeib va rögtö kiűzetésüke Ekk azonb B. m egyetl zsi s lakot Ján kirá házaik elajándékoz híveine Ferdiná m megtűr zsidók országba B. követ előd példáj elajándékozgat zsid házai 1529-b ker B.- cs ism zsid münche Lazaru a mi baj herc köve szerep udvarná 15 kör talál elősz zsi telepeseke Nemsoká 154 foglalt török ism B. legelősz szomba kap kerített hatalmuk zsidó-ut zsinagógá mellet tör vil korszakb kezdőd Magyarországo zsid keresztény fejadó környék 50-2 akc közö váltakozot adóztat súly terh ala nyögö lakoss cs késő tett lehetőv ho ad hitközség egym közö feloszthassá a behajtásán idej török túszok vitt tekintély zsidóka adóletagadók megkínozt a kínzás belehal ann vagyo kincstár száll zsid legegyszerű életmód szorítkozta me török minde ürügy használt f adóemelésr Fizett fogyasztá telekadó gabonatizede váro várépíté illeték véradó Mindezz szemb azonb letelepedésük sem s gátolt megélhetésük n nehezített m zsidóság mia n üldözt őke Enn tulajdoníthat ho XV s másod feléb m nép zsi gyülekez vo B.- 1580 conscripc szeri nyolcvannyo zsi csal lakot k nyolcsz léle hatvanné házba Foglalkozásuk összeír n tünte fe Történel forrás azonb ar mutatna ho kereskedő iparoso álla hivatalnok orvos volta álla szolgálatba mi kincstá hivatalnoko bérletfelügyelő számtartó ad törvénykezé költségbehajt volta B. tör ural ala zsi negyedb lakta amely mahall jehudiánn nevezte 15 ok szállt m B. császária ostroml na vérfürd rendezt zsi városba héb króni szeri zsid elszánt védt maguka me császári győzel eset n számíthatt kegyelemr császári ostro eredménytel mara cs 160 kezdődö ism császári előnyomulá 16 okt.-b m ism környék portyázt hatodik tört zsi városrészb város szoru zsid m el ostr ó ig ros idők élt á éhíns fenyeget ők n m döglö lovak élősködöt M né esztende tarto császári török kö küzdele m vég 160 megkötött béké amelyn létrejött zsid erős fáradozta zsitvatoro bé ut ré zsi telepes kezdt visszaköltöz B.-r zsid lélekszá áttérőkk szaporodot me B. zsid átvett tör zsid hittérí szokása fől rabszolganők térített zsi hitr XV s másod feléb minte ez lélekszámb állhato B. zsidósá 1684-b kezdt ism császá csapat ostromáho Jú 14-t ok 30- tarto ostr v védelméb zsid rés vette me tudomásuk jutot ho császári kardél akarj ők hányn Cs 16 nyar támadt újb császá csapato Elsőn zsid va Vízivár kerü hatalmukb zsid felsőváros szorulta ah éhezv szomjaz figyelt küzdel kimenetelé jú 27 na ostromk mind erejükk rés vett védelembe Szep még megtörté vég támad brandenburgi benyomult felsővár zsi utcájáb zsid menekül igyekezte ak utolért közül ostromló a lekaszaboltá Spany tudósít szeri parancsnok táborn hetvenez fori válságdíj ké B. zsidóktó leggazdagabbak ped túsz lecsukatt B. tartózko ez zsi köz ötsz kapo í kegyelme többi va Duná veszte va katon ölt m őke császári legborzalmasa kegyetlenségek követt sebesülteke felkoncolt köz hetvenkettőn emlék őr worm hitközsé gett brandenburgi teljes kifosztottá Tórák százszám könyvek t martaléká hagytá Cs néhá héb kód mara me am gr Marsig mente zsi utcábó elfoglalá ut Cseh Morva Németorsz te vo B. zsi foglyokka lotharinge herce mik bevonu B.-r váltságd fejéb ígér zsid megkegyelmezésé 2 zsid harminc Tór Nikolsburg szállíttatot m váltságd egybegyű Harminckile hét tartott fog B.-iaka me pén na nehez tudt összeszedn ped egé Euró zsidósá B. zsi fogly kiszabadítás fáradozot szerencsés megmenekü B. zsid Cseh Morva Néme Törökorsz gettóib telepedt me Származá hely ut Ofner-n nevezt maguka felszabadíto B.- mi egé országb kezdet vet megtorl politikáj Lipó zsid életlehetőségein korlátozásá törekede Kolloni érs országrende javaslat egy rosszab érlelt helyzete Ellenez zsid úja letelepítésé kétszer közterhek aka kivet ráju mezőgazdaságt va eltiltásuk kívánt kereszté cseléd tarthassan keresztényekt elválaszt éljene rendeletek zsidók kényszeríti időv önké elhagyj országo A ped rendelet áthágj azonn űzess országbó 1690-b m érződö hatá Kolloni szelleméne kancellár elrende Sopr megyéne ho örök tartományokb odaköltözö zsidók űz k Mik B.- úja zsi család igyekezt megtelepüln m hangul fogad őke gyűlölköd gazdasá féltékenys közepet kelle tenget életüke Töb mi f évszáz mú í fölöttü a ala B. megtelepede zsidós hoss küzdelm folytato várossa ame ar törekedet ho mi orsz töb sza ki városa korlátlan rendelkezhess zsidókka idő es kurucfelkel ide mik felkel 170 feltünedezt környéké zsid rés vett sáncmunkálatokb élénk kifejezés juttatt királypár érzelmeike zsid vár közö ekkorib kezdődö viszálykodá me Lip m 170 mind lako váro törvényhatós a rende vár zsidók akar terjeszte jogai B. osztr várparancsn azonb védelmé vet zsidók váross szembe miv zsidós kama hatásköré tartozot 1708-b még sikerü vár törekvés hadüg taná meghagy várparancsnokna ho kelj zsid védelmér Í zsid vár fennhatósá a kerülte a mia szám tehetőse zsi elköltözö B.-r többi kivándorlás készülődte B. kamar adminisztrác er felí udva kamaráh zsid eltávozásán kár következménye ismertet amin cs B.-i egyé érdek látj haszná kurucfelkel leveré ut m nemcs zsidó protestáns görögkeleti elnyomottak lette 1711-be mik özve királyn Eleonó Magdalé Teréz vezet orsz ügyei elrendelt ho B. zsidó ak váro telk lakna váro törvényhatós a tartozna ann adóz kötelese azonkív ped évenké királ kamarán tűrésüké bizony ad fizet tartozna védel türel adó megtelepedés ó fizett kamarána é forint mind üzl utá Türel adój jóv nagyo vol mi rácok Mo azonb megszaporodo váro adóva Ho zsid megszabaduljan váro törvényhatós könyörtelenségétő vé ur fennhatósá a igyekezt maguk helyezn Ily vé vo országb mind főpa f közneme kamar hadüg tanác főran katon 1735-i konskripc szeri B. zsid köz kamar felsőbbs ala állott tizenhata közt rabb katon ala öte váro törvényhatóságn mindöss hár magy h külföl vo alávetv 17 vég kiűzt Esztergomb zsidóka mi kedv kapo zsid zaklatásár Ma ped elrendelt ho Sze Márt nap t zsid hagyj város 17 no 1 ped leromboltat zsinagógá B. zsidós királyh fordu védelemé kérté ho Vízivárosb Pest nyo családd né üzlet tarthassana Ezé né üzleté 2 fori türel taks ajánlan fe Kér egyb zsi személyv eltörlés ho lerombo templom vár ma költség épít fe zsidók azonb n segíte kancellári me folyamodván véleményez vége tanácsh küldt Lip vár ítéleté bízt akar zsidók tűrn özve császár ped megengedt ho taná zsidók váro adóz jurisdict a hajts vár zsidóellen politikáj 171 ápr.-b kancellár az leira gátol me ame megtilt m letelepede zsid üldözésé zsid ügyén rendezé vége ped mi k f küldj teljhatal követek Bécsb pest mia követ n utazhatt e a kapó jö városna me folytathat ré politikájá Mind zsidó f forintn ad vete k mi 17 okt.-b kancellár magyarázat kér Ekkorib készült zsid lerombo zsinagógáj felépítéséhe mi esztergo érs rendeletil tiltot zsinagó felépítésé vár zsid közö egy tarto nyugtal állapo m vég II Káro 17 már 1 az kívánságán ado kifejezés ho vár tűr m zsidók addi m végleges dö kérdésbe Í egyelő királ védel nyugalm biztosíto B. zsidókna azé tovább cs hátrányos megkülönböztete mód bánt velü Pe közöt híd mind zsi tél eg nyár ped e f gara tartozo fizetn Vég B. osztr városparancsn közbenjárásá vár kénytel vo zsidók vámegyenlőségb részesíten kurucfelkel lezajlá ut tö zsi csal kapo B.- letelepedé engedél királytó a bizony kiváltságok biztosíto számukr azut ism felébresztet vár zsidógyűlöleté mi 17 már 2 B. taná felfolyamodáss királyn zsid elle Elpanaszolj ho zsid mindjobb elszaporodna amin ig káros következménye polgárkeresked tönkremenne zsid foglalj lakások miv m rabbij va o zarándok zsidós könny megesheti ho kánon hercegprím tilal ellené i felépít zsinagógájuka polgárs terheib n akarn rés ven egy kamar védelemm hozakodn el vár könyörög kér ho zsidók véd kancellár vár privilégiumain ellenér kancellár figyelmé ajánl vár kérelm hadüg tanácsn udva kamarána aho vár e más kérelm felterjesztet ebb tiltakoz elle ho zsid telk szerezhessene 171 jú 17- hadüg taná m értesítet kancelláriá ho szállí zsid fele katon védel júni végév megszűni csup császá gabonaszállítóv Bürg Sámuell te kivétel udva kama kiad B. zsidók vonatko intézkedés mindöss Nátá Bachara Hirs családok kívá kivétel bánásmódo vár pers n aka eb belenyugodn mi kancellár ann engedmén még tet ho neveze zsid városn fizessen adó vár ped megkezd azokn zsidókn kiűzetésé ak n tarthatt igén különleg védelemr 17 ok 1 faju teljes helyze Sátor ünn éjszakáj váro taná rendele alapj ingóságaikk együ kilakoltatj zsi családok polgármest kihirdet ho 1 fr bírs ter ala til zsidókn menedék adn Cs né n múl érkezhete m kirá parancs amelyb elrendel ho kiűzöttek engedj viss lakásaikb Í e darab ism nyugalomh jutott B. zsidó 1725-be mik B.-i ú láttá ho béc udvarn kedvezőtlene hangul uralkod zsid elle ism mozgolód kezdt zsid elle Mi magy zsidós panas nyújto béc udva kamaráh B. taná elle Ugyanekk vár ped összeírat zsidóka ho kiűzetésük kereszt vigy Miala mindk f folyamodvány bürokrác útj járt kirá határoza m n törté me taná 172 parancs a ho Sze Györ napj hagyj város zsid ism királyh forduln védelemér mi áp 1 jelenté k várostó zsid ism megmenekült kiűzetéstő Cs 173 kezdőd új hevese zsidóellen mozgalo elő évb elrende konskripc ekk kerü helytartótaná e taná panasza tartalma folyamodvánny együt Ism ré vádak sorakoztat f kér ho helytartós jár királyn zsid kiűzetésé engedély K évv késő ism zsid kiűzetés kéri kirá mo s teljesí kívánságuk megenged ho B. zsid tovább kereskedhessene vár vigyázzo neho zsid Pest va dunántú részek menjene vár királ rendszabál azz tetéz ho mind Pest átjá zsidót krajc hídvám szede II Káro utód Már Teréz m ann jóindulatt s viseltete zsid irán mi atyj B. taná zsidóellen áskálódás meghallgatás találn nál váro taná mo ré érveiv támogat kérelm legelsősorb zsid szaporodás panaszol fe összeír létszá pedi ame ekkorib készül mindöss kettőv mut több elő konskripc lélekszámáná 17 szep 2 kísér m taná legvehemense támadás zsid elle Ebb m katolik kérdés tes polgá keresked ügy király vallás elfogultságáb bízva, ön érdekek uralko vall érdekeiké tünte fe király de 2 m ellenz ho folyamodványb felsoro egy zsid terhé ró bűn mia valamenn zsid büntessé Miv n akar kincstá megfoszta zsid adóitó megfontol tárgyá tet kiűzet kérdés vélemén ké ar vonatkozóla ho há zsi maradj királ protekc alat Am kitilt fölö tanakodta Már Teréz elhatározt ho kive orsz zsidóságá türel ad zsidós vonakod magá ven terheke mi udv magatartá érezhető megváltoz B. zsidókk szembe 1743-b B. kamar zsid kül engedel nélk m n kapn védelme 17 má kancellár ism sürge udva kama végzés zsid kiűzé ügyébe kiűzeté azonb cs e eszten múl vihett keresztü amik 17 jú 1 király rendeletil mind zsid kitilto B.-ró B. taná jú tárgyal király végzésé király ped jú kül leiratb értesítet elhatározásár udva kamará kamar zsid kísérlet tett arr ho legalá mag számá nyerj m király jóindulatá Már Teréz azonb hajthatatl marad Szep vo kivándorl határnapj vár m behajtot zsidók 174 év szó adó zsid ped rekke hőségbe előb mi vég határi lete voln elhagyt város száműzött e rés Ó-Bud Ó-Bu telepede me sok szétszéledt országba többi ped Lengyelország vándorolta zsi temetőb fek halott csontja 18 jú 1 kiást átszállított óbud temetőb Cs 178 kezdődö m ism zsid letelepedé B. Újl elővárosba ide m zsi házalók kitiltott városb cs ország vásár idej kereskedhett B. zsi kalmáro I Józs rendele oldot f ré megkötöttségeke amik megengedt ho zsid s ki városokb letelepedhetne Egyenjogúsí törekv el zsi vendég 178 nyí m B. helytartós engedélyéve zsidógyűlöl cs n csökken am élénk bizonyí ho 1848 közvetlen márciu nap ut akart űz ism zsidóka ped szabadságha ut m mindöss 49 zsi lako B.- B. hitközs újjászervezé Józs csász uralkodá ala kezdődöt Ezut m s zaklatá szenvedet hitél még megerősödöt B. zsid számá cs emancipác hoz m 186 jogegyenlősége B.-n ped önál szereplé megszű 1872 mik Pestt Pes egyesítetté Irodalo Büchle zsid történe Budapest [ Bud Budape 19 Koh zsid történe Magyarország [Bud bud zsidók Budape 188 Kaufman D Erstürmu Ofe u ih Vorgeschich 18 Károly Bu Pe visszavívá 16 Podhracz Józse Bu Pe s ki városokn vo ré állapotjokr Pe 18 Újheg B Budav keletkezé hadtörténel múlt Temesv 18 Ziglaue D Befreiu Ofen Insbru 16 D Vertheidingu Ofe dur Hent Wi 18

10756.

CÍMS B

SZÓCI Bu Magyarors egyk főváro középkor k vár 1 há kerületé alkotóré Budap székesfővárosn Zs lakoss kerület 81 II.- 53 III.- 57 összes 19.2 XI sz.-b Iz Mó bé zs tu bu zsidók köz leírásá Budn neve sz.- O Új- jelölés for hé iratokb szembeállí Ó-ovnn kés pe Ovnst ne vis korab zs válóleve hivata megnevez szeri Bu m Óv neveztet sz.-b B használa an tulajdonít h zsi ilyenk akar kifejezé jutta mag nyelvhaszná elsőbbség XVI sz.-b B zsi c Ovn neve B. a mut h közhasznál nyel né v megerős irataik Daná Donau v elnevezé tö zsi Bud B csu egys Hi királyság l Bud használ vá megjelölésé Büchl zsi történ Budapes B zsi bevándorlásá ide c hozzávetőlege le megállapíta elő forrá isme mag zsidó mi B hitköz Bu i hitköz X sz.- fennállo B zsi megtelepedésé id min valószínű szer máso fel es történe m tu szilár megállapíta h B.- e zs telepe zsidóh magya kaba v Németország nyug sz tartományok bevándor zsi voltak Szertartásaik jell azon né erede va ah történeté fellelhe Lakóhely B tatá betör elő idők állapítha m B azon zs negyed zs utcá Bu zs u lakt zsidó-k közelé áll 13 zsinag ka krisztinavár temp környé fek temető Bu zs tem B zsidó valósá gett XI v f alakulhato m 12 zsi hibáztat h keresztén egy lak zsidókk B zsi fő kereskedés foglalkoz kereskedel Cs Németors f irányu Társada helyzetü közép uralk szell hátrányo befolyásol ami e h honfogla u kéts év szabol zsi ad 1251- szüks mutatkoz ann h B zsidótörvé am bizon szabadalma biztosít számuk létrejöjj 1348- kiűz B.- zsidó ors tö zsidói együ m ne tulajdonítot fek halálveszedelm kiűze szom történe Ko Józ zs króni köz 1360- is száműz ők ah B krón Chroni Buden B 1 beszé azé m N La tu ő katoli hi téríte száműze kiűze am külön orszá jell vo n esztend tarto Visszatéré u N La orszá zsidóbí hivat Zs b állít B ors zsidós ügye intézésé Zsigm al ad Bu törvényköny am súl megaláztatáso hoz zsidóság Ek tet kötelez számu sá f Zsidó vö köp heg sü Zsidó-öltö viselet vár a törekede h zsidó kereskedelem Kereskede eltil üzlete pénzüz uta ők Bu zsidótörv megemléke zs utcár am S György-u hel vo v zs k amell áll 13 zsinagó amel kiűzeté u kir S Zsigm nev kápolná avato mohá vé megel idő mé meglehető él v kereskedelm Pénzüzlet kiterjed volt jobbágy kez kirá kincstá minde hozzá ford kölcsöné Viszontagsá idő mag zsidó 13 14 eszten á évé je bu Iz nem kiás sírkövé felira Valószínű bu Ná zs tu üldö mi költöz c Ége időtá kerülhet külfö hitközsé emlékkönyve magyarorszá B zs vértanuk sz feljegyzés B üldözé szórhat s B pe zsidó 1406--43 ors különb hitközségei B hitköz el ke előté mag zsidó életé mag zsi érdek képvisele jelenték sz tekintél B zsidósá bíz 1 évszáza majdn kizáró B zsi szer királyok B kiváltságlevelé másola B [I zsidótörvé Mát kirá szentírás kezük fogad B zsi közbenjárásu erősíte kiváltságlevel Máty székesfehérv megkoronáztatás elkísér B zsid tekintél Mendel-csa eg ta tizen csatlós lovag kir elő 14 Mát lakoda mene lo bandérium fogad Bandér Mát kir 14 felállíto zs prefektu ors zsidóságá legf fórum Prefektus pe Mende B hitköz elnö neve Mint hatvanhá é á f hiva al ors zsidóságá súlypon B. kerü prefekt tisztsé min Mendel-csa eg ta töltö Ulász ugyanc Tórá vár B zsi jog megerősíté kért prefek pe huszonn pom lovas kísé Székesfehérvá koronázásk Ulás al szabadj ind zsidóüldöz B. felhív pozso zsidó mi e tud szüksé pé király előteremte bebörtönöz ők B zsi házai megtámad eg gyakrab megismétlődö m hit h zsi óri kinc föl rendelkezn B zsid v e lél idő adóján kéte forint fe fizett áll arány kereszt zs lakosai számáv m zsi tet lakosságá fel 14 ol veszedel mérete ölt zs haj Bu zavargá h zsidó kü véde őrsé szerveze Il nagymér zsidóüldö ú c 15 vo ami tö megostromo zs negye Bu pog Szerenc I kir zs kegye ell gyűlöletéb B zsi történeté mohá v elő korsza Szerenc szerepl fej korszak B zsidó él kereskedel tart f külföldd fő e kapcsola fűz ő Törökországh an tulajdonítha h szá B zs házasod Konstantinápolyb 1526-b mohá v u menek főura papj polgár c néh gaz zs követ tö mara h műhely zálogüzle megmenthe törö prédaéhs el zsi elöljá halo lepe burko jelen B meghód Ibra p elő él vagyonbiztonsá kér hódítók átad védtele mar kulcsa zsi sor azon c kés bevon szul döntö történe felte szer kegyel ad ne vagyonuk es bántódá Mi azon szul visszaindu ut vit kegyel kap kereszténye zsidók V kéte zsi Törökors különb városai helyez keresztén pe Konstantinápoly Héttor környé kap laká Ez kényszertelepítés aka valószínű szul népese te birodalm Egyk tudósítá különféleké ír elfoglalás röpi állít h zsi elszán védelmez zs negyed m törö kardé hány negyedféle zsid egyk új N Zeytt köz h miu várbel kegyel kapt törö felszólítot zsidók menje ve Törökország zsi azon m B akar marad m zs férf kö neg ez legyilkolt h é aluliak nő gyermeke elhurcolt egyk zs krón azon egyáltalá em semmif kegyetlenkedé B zsi n ré Törökorszá kerü tö elszél országb 1 o megkez Pozsony zsi kiűzeté n zsi indul Dév fe J az má országgyűl törvényci am elrend zsidók ors min vidékér sza kirá városok helyiségei v rögt kiűzetésük Ek azon B egyet zs lako Já kir házai elajándéko hívein Ferdin megtű zsidó országb B köve elő példá elajándékozga zsi háza 1529- ke B. c is zsi münch Lazar m ba her köv szere udvarn 1 kö talá elős zs telepesek Nemsok 15 foglal törö is B legelős szomb ka kerítet hatalmu zsidó-u zsinagóg melle tö vi korszak kezdő Magyarország zsi keresztén fejad környé 50- ak köz váltakozo adózta súl ter al nyög lakos c kés tet lehető h a hitközsé egy köz feloszthass behajtásá ide törö túszo vit tekintél zsidók adóletagadó megkínoz kínzá beleha an vagy kincstá szál zsi legegyszer életmó szorítkozt m törö mind ürüg használ adóemelés Fizet fogyaszt telekad gabonatized vár várépít illeté vérad Mindez szem azon letelepedésü se gátol megélhetésü nehezítet zsidósá mi üldöz ők En tulajdonítha h X máso felé né zs gyüleke v B. 158 conscrip szer nyolcvanny zs csa lako nyolcs lél hatvann házb Foglalkozásu összeí tünt f Történe forrá azon a mutatn h keresked iparos áll hivatalno orvo volt áll szolgálatb m kincst hivatalnok bérletfelügyel számtart a törvénykez költségbehaj volt B tö ura al zs negyed lakt amel mahal jehudián nevezt 1 o száll B császári ostrom n vérfür rendez zs városb hé krón szer zsi elszán véd maguk m császár győze ese számíthat kegyelem császár ostr eredményte mar c 16 kezdőd is császár előnyomul 1 okt.- is környé portyáz hatodi tör zs városrész váro szor zsi e ost i ro idő él éhín fenyege ő dögl lova élősködö n esztend tart császár törö k küzdel vé 16 megkötöt bék amely létrejöt zsi erő fáradozt zsitvator b u r zs telepe kezd visszaköltö B.- zsi léleksz áttérők szaporodo m B zsi átvet tö zsi hittér szokás fő rabszolganő térítet zs hit X máso felé mint e lélekszám állhat B zsidós 1684- kezd is csász csapa ostromáh J 14- o 30 tart ost védelmé zsi ré vett m tudomásu juto h császár kardé akar ő hány C 1 nya támad új csász csapat Első zsi v Vízivá ker hatalmuk zsi felsőváro szorult a éhez szomja figyel küzde kimenetel j 2 n ostrom min erejük ré vet védelemb Sze mé megtört vé táma brandenburg benyomul felsővá zs utcájá zsi menekü igyekezt a utolér közü ostroml lekaszabolt Span tudósí szer parancsno tábor hetvene for válságdí k B zsidókt leggazdagabba pe tús lecsukat B tartózk e zs kö öts kap kegyelm több v Dun veszt v kato öl ők császár legborzalmas kegyetlensége követ sebesültek felkoncol kö hetvenkettő emlé ő wor hitközs get brandenburg telje kifosztott Tórá százszá könyve martalék hagyt C néh hé kó mar m a g Marsi ment zs utcáb elfoglal u Cse Morv Németors t v B zs foglyokk lotharing herc mi bevon B.- váltság fejé ígé zsi megkegyelmezés zsi harmin Tó Nikolsbur szállíttato váltság egybegy Harminckil hé tartot fo B.-iak m pé n nehe tud összeszed pe eg Eur zsidós B zs fogl kiszabadítá fáradozo szerencsé megmenek B zsi Cse Morv Ném Törökors gettói teleped m Származ hel u Ofner- nevez maguk felszabadít B. m eg ország kezde ve megtor politiká Lip zsi életlehetőségei korlátozás töreked Kollon ér országrend javasla eg rossza érlel helyzet Ellene zsi új letelepítés kétsze közterhe ak kive ráj mezőgazdaság v eltiltásu kíván kereszt cselé tarthassa keresztények elválasz éljen rendelete zsidó kényszerít idő önk elhagy ország pe rendele áthág azon űzes országb 1690- érződ hat Kollon szellemén kancellá elrend Sop megyén h örö tartományok odaköltöz zsidó ű Mi B. új zs csalá igyekez megtelepül hangu foga ők gyűlölkö gazdas féltékeny közepe kell tenge életük Tö m évszá m fölött al B megteleped zsidó hos küzdel folytat váross am a törekede h m ors tö sz k város korlátla rendelkezhes zsidókk id e kurucfelke id mi felke 17 feltünedez környék zsi ré vet sáncmunkálatok élén kifejezé juttat királypá érzelmeik zsi vá köz ekkori kezdőd viszálykod m Li 17 min lak vár törvényható rend vá zsidó aka terjeszt joga B oszt várparancs azon védelm ve zsidó város szemb mi zsidó kam hatáskör tartozo 1708- mé siker vá törekvé hadü tan meghag várparancsnokn h kel zsi védelmé zsi vá fennhatós került mi szá tehetős zs elköltöz B.- több kivándorlá készülődt B kama adminisztrá e fel udv kamará zsi eltávozásá ká következmény ismerte ami c B.- egy érde lát haszn kurucfelke lever u nemc zsid protestán görögkelet elnyomotta lett 1711-b mi özv király Eleon Magdal Teré veze ors ügye elrendel h B zsid a vár tel lakn vár törvényható tartozn an adó köteles azonkí pe évenk kirá kamará tűrésük bizon a fize tartozn véde türe ad megtelepedé fizet kamarán forin min üz ut Türe adó jó nagy vo m ráco M azon megszaporod vár adóv H zsi megszabadulja vár törvényható könyörtelenségét v u fennhatós igyekez magu helyez Il v v ország min főp köznem kama hadü taná főra kato 1735- konskrip szer B zsi kö kama felsőbb al állot tizenhat köz rab kato al öt vár törvényhatóság mindös há mag külfö v alávet 1 vé kiűz Esztergom zsidók m ked kap zsi zaklatásá M pe elrendel h Sz Már na zsi hagy váro 1 n pe lerombolta zsinagóg B zsidó király ford védelem kért h Víziváros Pes ny család n üzle tarthassan Ez n üzlet for türe tak ajánla f Ké egy zs személy eltörlé h leromb templo vá m költsé épí f zsidó azon segít kancellár m folyamodvá véleménye vég tanács küld Li vá ítélet bíz aka zsidó tűr özv császá pe megenged h tan zsidó vár adó jurisdic hajt vá zsidóelle politiká 17 ápr.- kancellá a leir gáto m am megtil leteleped zsi üldözés zsi ügyé rendez vég pe m küld teljhata követe Bécs pes mi köve utazhat kap j városn m folytatha r politikáj Min zsid forint a vet m 1 okt.- kancellá magyaráza ké Ekkori készül zsi leromb zsinagógá felépítéséh m eszterg ér rendeleti tilto zsinag felépítés vá zsi köz eg tart nyugta állap vé I Kár 1 má a kívánságá ad kifejezé h vá tű zsidó add véglege d kérdésb egyel kirá véde nyugal biztosít B zsidókn az továb c hátrányo megkülönböztet mó bán vel P közö hí min zs té e nyá pe gar tartoz fizet Vé B oszt városparancs közbenjárás vá kényte v zsidó vámegyenlőség részesíte kurucfelke lezajl u t zs csa kap B. leteleped engedé királyt bizon kiváltságo biztosít számuk azu is felébreszte vá zsidógyűlölet m 1 má B tan felfolyamodás király zsi ell Elpanaszol h zsi mindjob elszaporodn ami i káro következmény polgárkereske tönkremenn zsi foglal lakáso mi rabbi v zarándo zsidó könn megeshet h káno hercegprí tila ellen felépí zsinagógájuk polgár terhei akar ré ve eg kama védelem hozakod e vá könyörö ké h zsidó vé kancellá vá privilégiumai ellené kancellá figyelm aján vá kérel hadü tanács udv kamarán ah vá má kérel felterjeszte eb tiltako ell h zsi tel szerezhessen 17 j 17 hadü tan értesíte kancellári h száll zsi fel kato véde jún végé megszűn csu csász gabonaszállító Bür Sámuel t kivéte udv kam kia B zsidó vonatk intézkedé mindös Nát Bachar Hir családo kív kivéte bánásmód vá per ak e belenyugod m kancellá an engedmé mé te h nevez zsi város fizesse ad vá pe megkez azok zsidók kiűzetés a tarthat igé különle védelem 1 o faj telje helyz Sáto ün éjszaká vár tan rendel alap ingóságaik egy kilakoltat zs családo polgármes kihirde h f bír te al ti zsidók menedé ad C n mú érkezhet kir paranc amely elrende h kiűzötte enged vis lakásaik dara is nyugalom jutot B zsid 1725-b mi B.- látt h bé udvar kedvezőtlen hangu uralko zsi ell is mozgoló kezd zsi ell M mag zsidó pana nyújt bé udv kamará B tan ell Ugyanek vá pe összeíra zsidók h kiűzetésü keresz vig Mial mind folyamodván bürokrá út jár kir határoz tört m tan 17 paranc h Sz Gyö nap hagy váro zsi is király fordul védelemé m á jelent várost zsi is megmenekül kiűzetést C 17 kezdő ú heves zsidóelle mozgal el év elrend konskrip ek ker helytartótan tan panasz tartalm folyamodvánn együ Is r váda sorakozta ké h helytartó já király zsi kiűzetés engedél év kés is zsi kiűzeté kér kir m teljes kívánságu megenge h B zsi továb kereskedhessen vá vigyázz neh zsi Pes v dunánt része menjen vá kirá rendszabá az teté h min Pes átj zsidó kraj hídvá szed I Kár utó Má Teré an jóindulat viseltet zsi irá m aty B tan zsidóelle áskálódá meghallgatá talál ná vár tan m r érvei támoga kérel legelsősor zsi szaporodá panaszo f összeí létsz ped am ekkori készü mindös kettő mu töb el konskrip lélekszámán 1 sze kísé tan legvehemens támadá zsi ell Eb katoli kérdé te polg kereske üg királ vallá elfogultságá bízva ö érdeke uralk val érdekeik tünt f királ d ellen h folyamodvány felsor eg zsi terh r bű mi valamen zsi büntess Mi aka kincst megfoszt zsi adóit megfonto tárgy te kiűze kérdé vélemé k a vonatkozól h h zs marad kirá protek ala A kitil föl tanakodt Má Teré elhatároz h kiv ors zsidóság türe a zsidó vonako mag ve terhek m ud magatart érezhet megválto B zsidók szemb 1743- B kama zsi kü engede nél kap védelm 1 m kancellá is sürg udv kam végzé zsi kiűz ügyéb kiűzet azon c eszte mú vihet kereszt ami 1 j királ rendeleti min zsi kitilt B.-r B tan j tárgya királ végzés királ pe j kü leirat értesíte elhatározásá udv kamar kama zsi kísérle tet ar h legal ma szám nyer királ jóindulat Má Teré azon hajthatat mara Sze v kivándor határnap vá behajto zsidó 17 é sz ad zsi pe rekk hőségb elő m vé határ let vol elhagy váro száműzöt ré Ó-Bu Ó-B teleped m so szétszéled országb több pe Lengyelorszá vándorolt zs temető fe halot csontj 1 j kiás átszállítot óbu temető C 17 kezdőd is zsi leteleped B Új elővárosb id zs házaló kitiltot város c orszá vásá ide kereskedhet B zs kalmár Józ rendel oldo r megkötöttségek ami megenged h zsi k városok letelepedhetn Egyenjogús törek e zs vendé 17 ny B helytartó engedélyév zsidógyűlö c csökke a élén bizony h 184 közvetle márci na u akar ű is zsidók pe szabadságh u mindös 4 zs lak B. B hitköz újjászervez Józ csás uralkod al kezdődö Ezu zaklat szenvede hité mé megerősödö B zsi szám c emancipá ho 18 jogegyenlőség B.- pe öná szerepl megsz 187 mi Pest Pe egyesített Irodal Büchl zsi történ Budapes Bu Budap 1 Ko zsi történ Magyarorszá [Bu bu zsidó Budap 18 Kaufma Erstürm Of i Vorgeschic 1 Károl B P visszavív 1 Podhrac Józs B P k városok v r állapotjok P 1 Újhe Buda keletkez hadtörténe múl Temes 1 Ziglau Befrei Ofe Insbr 1 Vertheiding Of du Hen W 1

10756

CÍM

SZÓC B Magyaror egy fővár középko vá h kerület alkotór Buda székesfőváros Z lakos kerüle 8 II. 5 III. 5 össze 19. X sz.- I M b z t b zsidó kö leírás Bud nev sz. Új jelölé fo h iratok szembeáll Ó-ovn ké p Ovns n vi kora z válólev hivat megneve szer B Ó nevezte sz.- használ a tulajdoní zs ilyen aka kifejez jutt ma nyelvhaszn elsőbbsé XV sz.- zs Ov nev B mu közhaszná nye n megerő iratai Dan Dona elnevez t zs Bu cs egy H királysá Bu haszná v megjelölés Büch zs törté Budape zs bevándorlás id hozzávetőleg l megállapít el forr ism ma zsid m hitkö B hitkö sz. fennáll zs megtelepedés i mi valószín sze más fe e történ t szilá megállapít B. z telep zsidó magy kab Németorszá nyu s tartományo bevándo zs volta Szertartásai jel azo n ered v a történet fellelh Lakóhel tat betö el idő állapíth azo z negye z utc B z lak zsidó- közel ál 1 zsina k krisztinavá tem körny fe temet B z te zsid valós get X alakulhat 1 zs hibázta kereszté eg la zsidók zs f kereskedé foglalko kereskede C Németor irány Társad helyzet közé ural szel hátrány befolyáso am honfogl két é szabo zs a 1251 szük mutatko an zsidótörv a bizo szabadalm biztosí számu létrejöj 1348 kiű B. zsid or t zsidó egy n tulajdoníto fe halálveszedel kiűz szo történ K Jó z krón kö 1360 i számű ő a kró Chron Bude besz az L t katol h térít száműz kiűz a külö orsz jel v eszten tart Visszatér L orsz zsidób hiva Z állí or zsidó ügy intézés Zsig a a B törvénykön a sú megaláztatás ho zsidósá E te kötele szám s Zsid v kö he s Zsidó-ölt visele vá töreked zsid kereskedele Keresked elti üzlet pénzü ut ő B zsidótör megemlék z utcá a György- he v z amel ál 1 zsinag ame kiűzet ki Zsig ne kápoln avat moh v mege id m meglehet é kereskedel Pénzüzle kiterje vol jobbág ke kir kincst mind hozz for kölcsön Viszontags id ma zsid 1 1 eszte év j b I ne kiá sírköv felir Valószín b N z t üld m költö Ég időt kerülhe külf hitközs emlékkönyv magyarorsz z vértanu s feljegyzé üldöz szórha p zsid 1406--4 or külön hitközsége hitkö e k előt ma zsid élet ma zs érde képvisel jelenté s tekinté zsidós bí évszáz majd kizár zs sze királyo kiváltságlevel másol [ zsidótörv Má kir szentírá kezü foga zs közbenjárás erősít kiváltságleve Mát székesfehér megkoronáztatá elkísé zsi tekinté Mendel-cs e t tize csatló lova ki el 1 Má lakod men l bandériu foga Bandé Má ki 1 felállít z prefekt or zsidóság leg fóru Prefektu p Mend hitkö eln nev Min hatvanh hiv a or zsidóság súlypo B ker prefek tiszts mi Mendel-cs e t tölt Ulás ugyan Tór vá zs jo megerősít kér prefe p huszon po lova kís Székesfehérv koronázás Ulá a szabad in zsidóüldö B felhí pozs zsid m tu szüks p királ előteremt bebörtönö ő zs háza megtáma e gyakra megismétlőd hi zs ór kin fö rendelkez zsi lé id adójá két forin f fizet ál arán keresz z lakosa számá zs te lakosság fe 1 o veszede méret öl z ha B zavarg zsid k véd őrs szervez I nagymé zsidóüld 1 v am t megostrom z negy B po Szeren ki z kegy el gyűlöleté zs történet moh el korsz Szeren szerep fe korsza zsid é kereskede tar külföld f kapcsol fű Törökország a tulajdoníth sz z házaso Konstantinápoly 1526- moh mene főur pap polgá né ga z köve t mar műhel zálogüzl megmenth tör prédaéh e zs elölj hal lep burk jele meghó Ibr el é vagyonbiztons ké hódító áta védtel ma kulcs zs so azo ké bevo szu dönt történ felt sze kegye a n vagyonu e bántód M azo szu visszaind u vi kegye ka keresztény zsidó két zs Törökor külön városa helye kereszté p Konstantinápol Hétto körny ka lak E kényszertelepíté ak valószín szu népes t birodal Egy tudósít különfélek í elfoglalá röp állí zs elszá védelme z negye tör kard hán negyedfél zsi egy ú Zeyt kö mi várbe kegye kap tör felszólíto zsidó menj v Törökorszá zs azo aka mara z fér k ne e legyilkol alulia n gyermek elhurcol egy z kró azo egyáltal e semmi kegyetlenked zs r Törökorsz ker t elszé ország megke Pozson zs kiűzet zs indu Dé f a m országgyű törvényc a elren zsidó or mi vidéké sz kir városo helyisége rög kiűzetésü E azo egye z lak J ki háza elajándék hívei Ferdi megt zsid ország köv el péld elajándékozg zs ház 1529 k B i zs münc Laza b he kö szer udvar k tal elő z telepese Nemso 1 fogla tör i legelő szom k keríte hatalm zsidó- zsinagó mell t v korsza kezd Magyarorszá zs kereszté feja körny 50 a kö váltakoz adózt sú te a nyö lako ké te lehet hitközs eg kö feloszthas behajtás id tör túsz vi tekinté zsidó adóletagad megkíno kínz beleh a vag kincst szá zs legegysze életm szorítkoz tör min ürü haszná adóemelé Fize fogyasz teleka gabonatize vá várépí illet véra Minde sze azo letelepedés s gáto megélhetés nehezíte zsidós m üldö ő E tulajdoníth más fel n z gyülek B 15 conscri sze nyolcvann z cs lak nyolc lé hatvan ház Foglalkozás össze tün Történ forr azo mutat kereske iparo ál hivataln orv vol ál szolgálat kincs hivatalno bérletfelügye számtar törvényke költségbeha vol t ur a z negye lak ame maha jehudiá nevez szál császár ostro vérfü rende z város h kró sze zs elszá vé magu császá győz es számítha kegyele császá ost eredményt ma 1 kezdő i császá előnyomu okt. i körny portyá hatod tö z városrés vár szo zs os r id é éhí fenyeg dög lov élősköd eszten tar császá tör küzde v 1 megkötö bé amel létrejö zs er fáradoz zsitvato z telep kez visszakölt B. zs léleks áttérő szaporod zs átve t zs hitté szoká f rabszolgan téríte z hi más fel min lélekszá állha zsidó 1684 kez i csás csap ostromá 14 3 tar os védelm zs r vet tudomás jut császá kard aka hán ny táma ú csás csapa Els zs Víziv ke hatalmu zs felsővár szorul éhe szomj figye küzd kimenete ostro mi erejü r ve védelem Sz m megtör v tám brandenbur benyomu felsőv z utcáj zs menek igyekez utolé köz ostrom lekaszabol Spa tudós sze parancsn tábo hetven fo válságd zsidók leggazdagabb p tú lecsuka tartóz z k öt ka kegyel töb Du vesz kat ö ő császá legborzalma kegyetlenség köve sebesülte felkonco k hetvenkett eml wo hitköz ge brandenbur telj kifosztot Tór százsz könyv martalé hagy né h k ma Mars men z utcá elfogla Cs Mor Németor z foglyok lotharin her m bevo B. váltsá fej íg zs megkegyelmezé zs harmi T Nikolsbu szállíttat váltsá egybeg Harmincki h tarto f B.-ia p neh tu összesze p e Eu zsidó z fog kiszabadít fáradoz szerencs megmene zs Cs Mor Né Törökor gettó telepe Szárma he Ofner neve magu felszabadí B e orszá kezd v megto politik Li zs életlehetősége korlátozá töreke Kollo é országren javasl e rossz érle helyze Ellen zs ú letelepíté kétsz közterh a kiv rá mezőgazdasá eltiltás kívá keresz csel tarthass kereszténye elválas élje rendelet zsid kényszerí id ön elhag orszá p rendel áthá azo űze ország 1690 érző ha Kollo szellemé kancell elren So megyé ör tartományo odaköltö zsid M B ú z csal igyeke megtelepü hang fog ő gyűlölk gazda féltéken közep kel teng életü T évsz fölöt a megtelepe zsid ho küzde folyta város a töreked or t s váro korlátl rendelkezhe zsidók i kurucfelk i m felk 1 feltünede környé zs r ve sáncmunkálato élé kifejez jutta királyp érzelmei zs v kö ekkor kezdő viszályko L 1 mi la vá törvényhat ren v zsid ak terjesz jog osz várparanc azo védel v zsid váro szem m zsid ka hatáskö tartoz 1708 m sike v törekv had ta megha várparancsnok ke zs védelm zs v fennható kerül m sz tehető z elköltö B. töb kivándorl készülőd kam adminisztr fe ud kamar zs eltávozás k következmén ismert am B. eg érd lá hasz kurucfelk leve nem zsi protestá görögkele elnyomott let 1711- m öz királ Eleo Magda Ter vez or ügy elrende zsi vá te lak vá törvényhat tartoz a ad kötele azonk p éven kir kamar tűrésü bizo fiz tartoz véd tür a megteleped fize kamará fori mi ü u Tür ad j nag v rác azo megszaporo vá adó zs megszabadulj vá törvényhat könyörtelenségé fennható igyeke mag helye I orszá mi fő közne kam had tan főr kat 1735 konskri sze zs k kam felsőb a állo tizenha kö ra kat a ö vá törvényhatósá mindö h ma külf aláve v kiű Esztergo zsidó ke ka zs zaklatás p elrende S Má n zs hag vár p lerombolt zsinagó zsid királ for védele kér Víziváro Pe n csalá üzl tarthassa E üzle fo tür ta ajánl K eg z személ eltörl lerom templ v költs ép zsid azo segí kancellá folyamodv vélemény vé tanác kül L v ítéle bí ak zsid tű öz csász p megenge ta zsid vá ad jurisdi haj v zsidóell politik 1 ápr. kancell lei gát a megti letelepe zs üldözé zs ügy rende vé p kül teljhat követ Béc pe m köv utazha ka város folytath politiká Mi zsi forin ve okt. kancell magyaráz k Ekkor készü zs lerom zsinagóg felépítésé eszter é rendelet tilt zsina felépíté v zs kö e tar nyugt álla v Ká m kívánság a kifejez v t zsid ad végleg kérdés egye kir véd nyuga biztosí zsidók a tová hátrány megkülönbözte m bá ve köz h mi z t ny p ga tarto fize V osz városparanc közbenjárá v kényt zsid vámegyenlősé részesít kurucfelk lezaj z cs ka B letelepe enged király bizo kiváltság biztosí számu az i felébreszt v zsidógyűlöle m ta felfolyamodá királ zs el Elpanaszo zs mindjo elszaporod am kár következmén polgárkeresk tönkremen zs fogla lakás m rabb zaránd zsid kön megeshe kán hercegpr til elle felép zsinagógáju polgá terhe aka r v e kam védele hozako v könyör k zsid v kancell v privilégiuma ellen kancell figyel ajá v kére had tanác ud kamará a v m kére felterjeszt e tiltak el zs te szerezhesse 1 1 had ta értesít kancellár szál zs fe kat véd jú vég megszű cs csás gabonaszállít Bü Sámue kivét ud ka ki zsid vonat intézked mindö Ná Bacha Hi család kí kivét bánásmó v pe a belenyugo kancell a engedm m t neve zs váro fizess a v p megke azo zsidó kiűzeté tartha ig különl védele fa telj hely Sát ü éjszak vá ta rende ala ingóságai eg kilakolta z család polgárme kihird bí t a t zsidó mened a m érkezhe ki paran amel elrend kiűzött enge vi lakásai dar i nyugalo juto zsi 1725- m B. lát b udva kedvezőtle hang uralk zs el i mozgol kez zs el ma zsid pan nyúj b ud kamar ta el Ugyane v p összeír zsidó kiűzetés keres vi Mia min folyamodvá bürokr ú já ki határo tör ta 1 paran S Gy na hag vár zs i királ fordu védelem jelen város zs i megmenekü kiűzetés 1 kezd heve zsidóell mozga e é elren konskri e ke helytartóta ta panas tartal folyamodván egy I vád sorakozt k helytart j királ zs kiűzeté engedé é ké i zs kiűzet ké ki telje kívánság megeng zs tová kereskedhesse v vigyáz ne zs Pe dunán rész menje v kir rendszab a tet mi Pe át zsid kra hídv sze Ká ut M Ter a jóindula viselte zs ir at ta zsidóell áskálód meghallgat talá n vá ta érve támog kére legelsőso zs szaporod panasz össze léts pe a ekkor kész mindö kett m tö e konskri lélekszámá sz kís ta legvehemen támad zs el E katol kérd t pol keresk ü kirá vall elfogultság bízv érdek ural va érdekei tün kirá elle folyamodván felso e zs ter b m valame zs büntes M ak kincs megfosz zs adói megfont tárg t kiűz kérd vélem vonatkozó z mara kir prote al kiti fö tanakod M Ter elhatáro ki or zsidósá tür zsid vonak ma v terhe u magatar érezhe megvált zsidó szem 1743 kam zs k enged né ka védel kancell i sür ud ka végz zs kiű ügyé kiűze azo eszt m vihe keresz am kirá rendelet mi zs kitil B.- ta tárgy kirá végzé kirá p k leira értesít elhatározás ud kama kam zs kísérl te a lega m szá nye kirá jóindula M Ter azo hajthata mar Sz kivándo határna v behajt zsid 1 s a zs p rek hőség el v hatá le vo elhag vár száműzö r Ó-B Ó- telepe s szétszéle ország töb p Lengyelorsz vándorol z temet f halo csont kiá átszállíto ób temet 1 kezdő i zs letelepe Ú előváros i z házal kitilto váro orsz vás id kereskedhe z kalmá Jó rende old megkötöttsége am megenge zs városo letelepedhet Egyenjogú töre z vend 1 n helytart engedélyé zsidógyűl csökk élé bizon 18 közvetl márc n aka i zsidó p szabadság mindö z la B hitkö újjászerve Jó csá uralko a kezdőd Ez zakla szenved hit m megerősöd zs szá emancip h 1 jogegyenlősé B. p ön szerep megs 18 m Pes P egyesítet Iroda Büch zs törté Budape B Buda K zs törté Magyarorsz [B b zsid Buda 1 Kaufm Erstür O Vorgeschi Káro visszaví Podhra Józ városo állapotjo Újh Bud keletke hadtörtén mú Teme Zigla Befre Of Insb Vertheidin O d He

1075SZÓ Magyaro eg fővá középk v kerüle alkotó Bud székesfőváro lako kerül II III össz 19 sz. zsid k leírá Bu ne sz Ú jelöl f irato szembeál Ó-ov k Ovn v kor válóle hiva megnev sze nevezt sz. haszná tulajdon z ilye ak kifeje jut m nyelvhasz elsőbbs X sz. z O ne m közhaszn ny meger irata Da Don elneve z B c eg királys B haszn megjelölé Büc z tört Budap z bevándorlá i hozzávetőle megállapí e for is m zsi hitk hitk sz fennál z megtelepedé m valószí sz má f törté szil megállapí B tele zsid mag ka Németorsz ny tartomány bevánd z volt Szertartása je az ere történe fellel Lakóhe ta bet e id állapít az negy ut la zsidó köze á zsin krisztinav te körn f teme t zsi való ge alakulha z hibázt kereszt e l zsidó z keresked foglalk keresked Németo irán Társa helyze köz ura sze hátrán befolyás a honfog ké szab z 125 szü mutatk a zsidótör biz szabadal biztos szám létrejö 134 ki B zsi o zsid eg tulajdonít f halálveszede kiű sz törté J kró k 136 szám kr Chro Bud bes a kato térí számű kiű kül ors je eszte tar Visszaté ors zsidó hiv áll o zsid üg intézé Zsi törvénykö s megaláztatá h zsidós t kötel szá Zsi k h Zsidó-öl visel v töreke zsi kereskedel Kereske elt üzle pénz u zsidótö megemlé utc György h ame á zsina am kiűze k Zsi n kápol ava mo meg i meglehe kereskede Pénzüzl kiterj vo jobbá k ki kincs min hoz fo kölcsö Viszontag i m zsi eszt é n ki sírkö feli Valószí ül költ É idő kerülh kül hitköz emlékköny magyarors vértan feljegyz üldö szórh zsi 1406-- o külö hitközség hitk elő m zsi éle m z érd képvise jelent tekint zsidó b évszá maj kizá z sz király kiváltságleve máso zsidótör M ki szentír kez fog z közbenjárá erősí kiváltságlev Má székesfehé megkoronáztat elkís zs tekint Mendel-c tiz csatl lov k e M lako me bandéri fog Band M k felállí prefek o zsidósá le fór Prefekt Men hitk el ne Mi hatvan hi o zsidósá súlyp ke prefe tiszt m Mendel-c töl Ulá ugya Tó v z j megerősí ké pref huszo p lov kí Székesfehér koronázá Ul szaba i zsidóüld felh poz zsi t szük kirá előterem bebörtön z ház megtám gyakr megismétlő h z ó ki f rendelke zs l i adój ké fori fize á ará keres lakos szám z t lakossá f veszed mére ö h zavar zsi vé őr szerve nagym zsidóül a megostro neg p Szere k keg e gyűlölet z történe mo e kors Szere szere f korsz zsi keresked ta külföl kapcso f Törökorszá tulajdonít s házas Konstantinápol 1526 mo men főu pa polg n g köv ma műhe zálogüz megment tö prédaé z elöl ha le bur jel megh Ib e vagyonbizton k hódít át védte m kulc z s az k bev sz dön törté fel sz kegy vagyon bántó az sz visszain v kegy k keresztén zsid ké z Töröko külö város hely kereszt Konstantinápo Hétt körn k la kényszertelepít a valószí sz népe biroda Eg tudósí különféle elfoglal rö áll z elsz védelm negy tö kar há negyedfé zs eg Zey k m várb kegy ka tö felszólít zsid men Törökorsz z az ak mar fé n legyilko aluli gyerme elhurco eg kr az egyálta semm kegyetlenke z Törökors ke elsz orszá megk Pozso z kiűze z ind D országgy törvény elre zsid o m vidék s ki város helyiség rö kiűzetés az egy la k ház elajándé híve Ferd meg zsi orszá kö e pél elajándékoz z há 152 z mün Laz h k sze udva ta el telepes Nems fogl tö legel szo kerít hatal zsidó zsinag mel korsz kez Magyarorsz z kereszt fej körn 5 k váltako adóz s t ny lak k t lehe hitköz e k felosztha behajtá i tö tús v tekint zsid adóletaga megkín kín bele va kincs sz z legegysz élet szorítko tö mi ür haszn adóemel Fiz fogyas telek gabonatiz v várép ille vér Mind sz az letelepedé gát megélheté nehezít zsidó üld tulajdonít má fe gyüle 1 conscr sz nyolcvan c la nyol l hatva há Foglalkozá össz tü Törté for az muta keresk ipar á hivatal or vo á szolgála kinc hivataln bérletfelügy számta törvényk költségbeh vo u negy la am mah jehudi neve szá császá ostr vérf rend váro kr sz z elsz v mag csász győ e számíth kegyel csász os eredmény m kezd csász előnyom okt körn porty hato t városré vá sz z o i éh fenye dö lo élőskö eszte ta csász tö küzd megköt b ame létrej z e fárado zsitvat tele ke visszaköl B z lélek áttér szaporo z átv z hitt szok rabszolga térít h má fe mi léleksz állh zsid 168 ke csá csa ostrom 1 ta o védel z ve tudomá ju csász kar ak há n tám csá csap El z Vízi k hatalm z felsővá szoru éh szom figy küz kimenet ostr m erej v védele S megtö tá brandenbu benyom felső utcá z mene igyeke utol kö ostro lekaszabo Sp tudó sz parancs táb hetve f válság zsidó leggazdagab t lecsuk tartó ö k kegye tö D ves ka csász legborzalm kegyetlensé köv sebesült felkonc hetvenket em w hitkö g brandenbu tel kifoszto Tó százs köny martal hag n m Mar me utc elfogl C Mo Németo foglyo lothari he bev B válts fe í z megkegyelmez z harm Nikolsb szállítta válts egybe Harminck tart B.-i ne t összesz E zsid fo kiszabadí fárado szerenc megmen z C Mo N Töröko gett telep Szárm h Ofne nev mag felszabad orsz kez megt politi L z életlehetőség korlátoz törek Koll országre javas ross érl helyz Elle z letelepít kéts közter ki r mezőgazdas eltiltá kív keres cse tarthas keresztény elvála élj rendele zsi kényszer i ö elha orsz rende áth az űz orszá 169 érz h Koll szellem kancel elre S megy ö tartomány odakölt zsi csa igyek megtelep han fo gyűlöl gazd féltéke köze ke ten élet évs fölö megtelep zsi h küzd folyt váro töreke o vár korlát rendelkezh zsidó kurucfel fel feltüned körny z v sáncmunkálat él kifeje jutt király érzelme z k ekko kezd viszályk m l v törvényha re zsi a terjes jo os várparan az véde zsi vár sze zsi k hatásk tarto 170 sik törek ha t megh várparancsno k z védel z fennhat kerü s tehet elkölt B tö kivándor készülő ka adminiszt f u kama z eltávozá következmé ismer a B e ér l has kurucfel lev ne zs protest görögkel elnyomot le 1711 ö kirá Ele Magd Te ve o üg elrend zs v t la v törvényha tarto a kötel azon éve ki kama tűrés biz fi tarto vé tü megtelepe fiz kamar for m Tü a na rá az megszapor v ad z megszabadul v törvényha könyörtelenség fennhat igyek ma hely orsz m f közn ka ha ta fő ka 173 konskr sz z ka felső áll tizenh k r ka v törvényhatós mind m kül aláv ki Eszterg zsid k k z zaklatá elrend M z ha vá lerombol zsinag zsi kirá fo védel ké Vízivár P csal üz tarthass üzl f tü t aján e szemé eltör lero temp költ é zsi az seg kancell folyamod vélemén v taná kü ítél b a zsi t ö csás megeng t zsi v a jurisd ha zsidóel politi ápr kancel le gá megt letelep z üldöz z üg rend v kü teljha köve Bé p kö utazh k váro folytat politik M zs fori v okt kancel magyará Ekko kész z lero zsinagó felépítés eszte rendele til zsin felépít z k ta nyug áll K kívánsá kifeje zsi a végle kérdé egy ki vé nyug biztos zsidó tov hátrán megkülönbözt b v kö m n g tart fiz os városparan közbenjár kény zsi vámegyenlős részesí kurucfel leza c k letelep enge királ biz kiváltsá biztos szám a felébresz zsidógyűlöl t felfolyamod kirá z e Elpanasz z mindj elszaporo a ká következmé polgárkeres tönkreme z fogl laká rab zarán zsi kö megesh ká hercegp ti ell felé zsinagógáj polg terh ak ka védel hozak könyö zsi kancel privilégium elle kancel figye aj kér ha taná u kamar kér felterjesz tilta e z t szerezhess ha t értesí kancellá szá z f ka vé j vé megsz c csá gabonaszállí B Sámu kivé u k k zsi vona intézke mind N Bach H csalá k kivé bánásm p belenyug kancel enged nev z vár fizes megk az zsid kiűzet tarth i külön védel f tel hel Sá éjsza v t rend al ingósága e kilakolt csalá polgárm kihir b zsid mene érkezh k para ame elren kiűzöt eng v lakása da nyugal jut zs 1725 B lá udv kedvezőtl han ural z e mozgo ke z e m zsi pa nyú u kama t e Ugyan összeí zsid kiűzeté kere v Mi mi folyamodv bürok j k határ tö t para G n ha vá z kirá ford védele jele váro z megmenek kiűzeté kez hev zsidóel mozg elre konskr k helytartót t pana tarta folyamodvá eg vá sorakoz helytar kirá z kiűzet enged k z kiűze k k telj kívánsá megen z tov kereskedhess vigyá n z P duná rés menj ki rendsza te m P á zsi kr híd sz K u Te jóindul viselt z i a t zsidóel áskáló meghallga tal v t érv támo kér legelsős z szaporo panas össz lét p ekko kés mind ket t konskr lélekszám s kí t legveheme táma z e kato kér po keres kir val elfogultsá bíz érde ura v érdeke tü kir ell folyamodvá fels z te valam z bünte a kinc megfos z adó megfon tár kiű kér véle vonatkoz mar ki prot a kit f tanako Te elhatár k o zsidós tü zsi vona m terh magata érezh megvál zsid sze 174 ka z enge n k véde kancel sü u k vég z ki ügy kiűz az esz vih keres a kir rendele m z kiti B. t tárg kir végz kir leir értesí elhatározá u kam ka z kísér t leg sz ny kir jóindul Te az hajthat ma S kivánd határn behaj zsi z re hősé e hat l v elha vá száműz Ó- Ó telep szétszél orszá tö Lengyelors vándoro teme hal cson ki átszállít ó teme kezd z letelep előváro háza kitilt vár ors vá i kereskedh kalm J rend ol megkötöttség a megeng z város letelepedhe Egyenjog tör ven helytar engedély zsidógyű csök él bizo 1 közvet már ak zsid szabadsá mind l hitk újjászerv J cs uralk kezdő E zakl szenve hi megerősö z sz emanci jogegyenlős B ö szere meg 1 Pe egyesíte Irod Büc z tört Budap Bud z tört Magyarors [ zsi Bud Kauf Erstü Vorgesch Kár visszav Podhr Jó város állapotj Új Bu keletk hadtörté m Tem Zigl Befr O Ins Vertheidi H