10761.htm

CÍMSZÓ: Büchler

SZEMÉLYNÉV: Büchler Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, rabbi, szül. Füleken (Nógrád vm.) 1870 szept. 24. 1884-1894 volt a budapesti rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1893. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1895. avatták. 1897 óta keszthelyi főrabbi. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemen «A magyar zsidóság története» c. tárgykörből magántanár, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. A budapesti zsidók történetéről szóló munkáját az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat jutalommal tüntette ki. Művei: Sáj lumóre (Budapest 1895); A zsidók története Budapesten (Budapest 1901). Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Országos Egyetértésben, Öesterreichische Wochenschriftben, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, az Ost und Westben, a Hamagidban, a Heossifban, az Imit Évkönyveiben jelentek meg. A Jewish Encyclopedia munkatársa volt


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 761. címszó a lexikon => 144. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10761.htm

CÍMSZÓ: Büchler

SZEMÉLYNÉV: Büchler Sándor

SZÓCIKK: B. Sándor, rabbi, szül. Füleken Nógrád vm. 1870 szept. 24. 1884-1894 volt a budapesti rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1893. szerezte a budapesti egyetemen, rabbivá 1895. avatták. 1897 óta keszthelyi főrabbi. A budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemen A magyar zsidóság története c. tárgykörből magántanár, a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja. A budapesti zsidók történetéről szóló munkáját az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat jutalommal tüntette ki. Művei: Sáj lumóre Budapest 1895 ; A zsidók története Budapesten Budapest 1901 . Cikkei a Magyar Zsidó Szemlében, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben, az Országos Egyetértésben, Öesterreichische Wochenschriftben, az Izraelita Tanügyi Értesítőben, az Ost und Westben, a Hamagidban, a Heossifban, az Imit Évkönyveiben jelentek meg. A Jewish Encyclopedia munkatársa volt

10761.ht

CÍMSZÓ Büchle

SZEMÉLYNÉV Büchle Sándo

SZÓCIKK B Sándor rabbi szül Füleke Nógrá vm 187 szept 24 1884-189 vol budapest rabbiképz növendéke bölcsészdoktor oklevele 1893 szerezt budapest egyetemen rabbiv 1895 avatták 189 ót keszthely főrabbi budapest király magya Pázmán Péte tudományegyeteme magya zsidósá történet c tárgykörbő magántanár Feren Józse Országo Rabbiképz Intéze vezérlőbizottságána tagja budapest zsidó történetérő szól munkájá a Izraelit Magya Irodalm Társula jutalomma tüntett ki Művei Sá lumór Budapes 189 zsidó történet Budapeste Budapes 190 Cikke Magya Zsid Szemlében a Egyenlőségben Múl é Jövőben a Országo Egyetértésben Öesterreichisch Wochenschriftben a Izraelit Tanügy Értesítőben a Os un Westben Hamagidban Heossifban a Imi Évkönyveibe jelente meg Jewis Encyclopedi munkatárs vol

10761.h

CÍMSZ Büchl

SZEMÉLYNÉ Büchl Sánd

SZÓCIK Sándo rabb szü Fülek Nógr v 18 szep 2 1884-18 vo budapes rabbikép növendék bölcsészdokto oklevel 189 szerez budapes egyeteme rabbi 189 avattá 18 ó keszthel főrabb budapes királ magy Pázmá Pét tudományegyetem magy zsidós történe tárgykörb magántaná Fere Józs Ország Rabbikép Intéz vezérlőbizottságán tagj budapes zsid történetér szó munkáj Izraeli Magy Irodal Társul jutalomm tüntet k Műve S lumó Budape 18 zsid történe Budapest Budape 19 Cikk Magy Zsi Szemlébe Egyenlőségbe Mú Jövőbe Ország Egyetértésbe Öesterreichisc Wochenschriftbe Izraeli Tanüg Értesítőbe O u Westbe Hamagidba Heossifba Im Évkönyveib jelent me Jewi Encycloped munkatár vo

10761.

CÍMS Büch

SZEMÉLYN Büch Sán

SZÓCI Sánd rab sz Füle Nóg 1 sze 1884-1 v budape rabbiké növendé bölcsészdokt okleve 18 szere budape egyetem rabb 18 avatt 1 keszthe főrab budape kirá mag Pázm Pé tudományegyete mag zsidó történ tárgykör magántan Fer Józ Orszá Rabbiké Inté vezérlőbizottságá tag budape zsi történeté sz munká Izrael Mag Iroda Társu jutalom tünte Műv lum Budap 1 zsi történ Budapes Budap 1 Cik Mag Zs Szemléb Egyenlőségb M Jövőb Orszá Egyetértésb Öesterreichis Wochenschriftb Izrael Tanü Értesítőb Westb Hamagidb Heossifb I Évkönyvei jelen m Jew Encyclope munkatá v

10761

CÍM Büc

SZEMÉLY Büc Sá

SZÓC Sán ra s Fül Nó sz 1884- budap rabbik növend bölcsészdok oklev 1 szer budap egyete rab 1 avat keszth főra budap kir ma Páz P tudományegyet ma zsid törté tárgykö magánta Fe Jó Orsz Rabbik Int vezérlőbizottság ta budap zs történet s munk Izrae Ma Irod Társ jutalo tünt Mű lu Buda zs törté Budape Buda Ci Ma Z Szemlé Egyenlőség Jövő Orsz Egyetértés Öesterreichi Wochenschrift Izrae Tan Értesítő West Hamagid Heossif Évkönyve jele Je Encyclop munkat

1076

CÍ Bü

SZEMÉL Bü S

SZÓ Sá r Fü N s 1884 buda rabbi növen bölcsészdo okle sze buda egyet ra ava keszt főr buda ki m Pá tudományegye m zsi tört tárgyk magánt F J Ors Rabbi In vezérlőbizottsá t buda z történe mun Izra M Iro Tár jutal tün M l Bud z tört Budap Bud C M Szeml Egyenlősé Jöv Ors Egyetérté Öesterreich Wochenschrif Izra Ta Értesít Wes Hamagi Heossi Évkönyv jel J Encyclo munka