10765.htm

CÍMSZÓ: Buda

SZÓCIKK: Az udvari kamara is kiadta a B.-i zsidókra vonatkozó intézkedését és mindössze a Nátán, Bacharach és Hirsch családokra kívánt kivételes bánásmódot. A város persze nem akart ebbe belenyugodni, mire a kancellária annyi engedményt mégis tett, hogy a nevezett zsidók a városnak is fizessenek adót. A város pedig megkezdte azoknak a zsidóknak a kiűzetését, akik nem tarthattak igényt a különleges védelemre. 1720 okt. 17. fajult el teljesen a helyzet. Sátoros ünnep éjszakáján a városi tanács rendelete alapján ingóságaikkal együtt kilakoltatják a zsidó családokat és a polgármester kihirdeti, hogy 150 frt. bírság terhe alatt tilos a zsidóknak menedéket adni. Csak négy nap múlva érkezhetett meg a király parancsa, amelyben elrendeli, hogy a kiűzötteket engedjék vissza lakásaikba. Így egy darabig ismét nyugalomhoz jutottak a B.-i zsidók. 1725-ben, mikor a B.-iak úgy látták, hogy a bécsi udvarnál kedvezőtlenebb hangulat uralkodik a zsidók ellen, ismét mozgolódni kezdtek a zsidók ellen. Mire a magyar zsidóság panaszt nyújtott be a bécsi udvari kamarához a B.-i tanács ellen. Ugyanekkor a város pedig összeíratta a zsidókat, hogy kiűzetésüket keresztül vigye. Mialatt mindkét fél folyamodványai a bürokrácia útját járták és a király határozata még nem történt meg, a tanács 1728. parancsot ad, hogy Szent György napján hagyják el a várost. A zsidók ismét a királyhoz fordulnak védelemért, mire az ápr. 12. jelentést kér a várostól. A zsidók ismét megmenekültek a kiűzetéstől. Csak 1736. kezdődik újra hevesebb zsidóellenes mozgalom. Az előző évben elrendelt konskripció ekkor került a helytartótanács elé a tanács panaszait tartalmazó folyamodvánnyal együtt. Ismét a régi vádakat sorakoztatja fel és kéri, hogy a helytartóság járja ki a királynál a zsidók kiűzetésére az engedélyt. Két évvel később ismét a zsidók kiűzetését kérik. A király most sem teljesíti kívánságukat és megengedi, hogy a B.-i zsidók továbbra is kereskedhessenek, de a város vigyázzon, nehogy a zsidók Pestre vagy a dunántúli részekre menjenek. A város a királyi rendszabályt azzal tetézi, hogy minden Pestre átjáró zsidótól 17 krajcár hídvámot szedet. III. Károly utóda, Mária Terézia még annyi jóindulattal sem viseltetett a zsidók iránt, mint atyja. A B.-i tanács zsidóellenes áskálódásai meghallgatásra találnak nála. A városi tanács most is régi érveivel támogatja kérelmét és legelsősorban a zsidók szaporodását panaszolja fel. Az összeírás létszáma pedig, amely ekkoriban készült, mindössze kettővel mutat többet az előző konskripció lélekszámánál. 1742 szept. 22. kísérli meg a tanács legvehemensebb támadását a zsidók ellen. Ebben már katolikus kérdéssé teszi a polgári kereskedők ügyét és a királynő vallásos elfogultságában bízva,az önző érdekeket az uralkodó vallás érdekeiként tünteti fel. A királynő dec. 21. még ellenzi, hogy a folyamodványban felsorolt egyes zsidók terhére rótt bűnök miatt valamennyi zsidót büntessék. Mivel nem akarta a kincstárt megfosztani a zsidók adóitól, megfontolás tárgyává tette a kiűzetés kérdését és véleményt kért arra vonatkozólag, hogy hány zsidó maradjon királyi protekció alatt. Amíg a kitiltás fölött tanakodtak, Mária Terézia elhatározta, hogy kiveti az ország zsidóságára a türelmi adót (l. o.). A zsidóság vonakodik magára venni az új terheket, mire az udvar magatartása érezhetően megváltozik a B.-i zsidókkal szemben. 1743-ban a B.-i kamarai zsidók külön engedelem nélkül már nem kapnak védelmet. 1745 már. 8. a kancellária ismét sürgeti az udvari kamara végzését a zsidók kiűzése ügyében. A kiűzetést azonban csak egy esztendő múlva vihették keresztül, amikor 1746 jún. 17. a királynő rendeletileg minden zsidót kitiltott B.-ról. A B.-i tanács júl. 5. tárgyalta le a királynő végzését, a királynő pedig júl. 7. külön leiratban értesítette elhatározásáról az udvari kamarát. A kamarai zsidók kísérletet tettek arra, hogy legalább a maguk számára nyerjék meg a királynő jóindulatát. Mária Terézia azonban hajthatatlan maradt. Szept. 8. volt a kivándorlás határnapja. A város még behajtotta a zsidókon az 1746. évre szóló adót. A zsidók pedig rekkenő hőségben, előbb, mint a végső határidő letelt volna, elhagyták a várost. A száműzöttek egy része Ó-Budán (l. Ó-Buda) telepedett meg, sokan szétszéledtek az országban, a többiek pedig Lengyelországba vándoroltak. A zsidó temetőben fekvő halottak csontjait 1806 júl. 17. kiásták és átszállították az óbudai temetőbe. Csak 1783. kezdődött meg ismét a zsidók letelepedése B.-n és Újlak elővárosban. Ez ideig még a zsidó házalókat is kitiltották a városból és csak az országos vásárok idején kereskedhettek B.-n a zsidó kalmárok. II. József rendelete oldotta fel a régi megkötöttségeket, amikor megengedte, hogy zsidók a sz. kir. városokban is letelepedhetnek. (l. Egyenjogúsító törekvés) Az első zsidó vendéglő 1787. nyílt meg B.-n a helytartóság engedélyével. A zsidógyűlölet csak nem csökkent, amit élénken bizonyít, hogy 1848., közvetlenül a márciusi napok után ki akarták űzni ismét a zsidókat, pedig a szabadságharc után is még mindössze 4976 zsidó lakott B.-n. A B.-i hitközség újjászervezése József császár uralkodása alatt kezdődött. Ezután is még sok zaklatást szenvedett, de a hitélet mégis megerősödött. A B.-i zsidók számára is csak az emancipáció (l. o.) hozta meg 1867. a jogegyenlőséget, B.-nak pedig önálló szereplése megszűnt 1872., mikor Pesttel (l. Pest.) egyesítették. Irodalom. Büchler, A zsidók története Budapesten [l. Buda] (Budapest 1901) ; Kohn, A zsidók története Magyarországon [Buda, budai zsidók.] (Budapest 1884.); Kaufmann, Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte (1895); Károlyi, Buda és Pest visszavívása (1686) ; Podhraczky József, Buda és Pest sz. kir. városoknak volt régi állapotjokról (Pest 1883) ; Újhegyi B., Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja (Temesvár 1892) ; Ziglauer, Die Befreiung Ofens. Insbruck 1686); Die Vertheidingung Ofens durch Hentzi (Wien 1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 765. címszó a lexikon => 148. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10765.htm

CÍMSZÓ: Buda

SZÓCIKK: Az udvari kamara is kiadta a B.-i zsidókra vonatkozó intézkedését és mindössze a Nátán, Bacharach és Hirsch családokra kívánt kivételes bánásmódot. A város persze nem akart ebbe belenyugodni, mire a kancellária annyi engedményt mégis tett, hogy a nevezett zsidók a városnak is fizessenek adót. A város pedig megkezdte azoknak a zsidóknak a kiűzetését, akik nem tarthattak igényt a különleges védelemre. 1720 okt. 17. fajult el teljesen a helyzet. Sátoros ünnep éjszakáján a városi tanács rendelete alapján ingóságaikkal együtt kilakoltatják a zsidó családokat és a polgármester kihirdeti, hogy 150 frt. bírság terhe alatt tilos a zsidóknak menedéket adni. Csak négy nap múlva érkezhetett meg a király parancsa, amelyben elrendeli, hogy a kiűzötteket engedjék vissza lakásaikba. Így egy darabig ismét nyugalomhoz jutottak a B.-i zsidók. 1725-ben, mikor a B.-iak úgy látták, hogy a bécsi udvarnál kedvezőtlenebb hangulat uralkodik a zsidók ellen, ismét mozgolódni kezdtek a zsidók ellen. Mire a magyar zsidóság panaszt nyújtott be a bécsi udvari kamarához a B.-i tanács ellen. Ugyanekkor a város pedig összeíratta a zsidókat, hogy kiűzetésüket keresztül vigye. Mialatt mindkét fél folyamodványai a bürokrácia útját járták és a király határozata még nem történt meg, a tanács 1728. parancsot ad, hogy Szent György napján hagyják el a várost. A zsidók ismét a királyhoz fordulnak védelemért, mire az ápr. 12. jelentést kér a várostól. A zsidók ismét megmenekültek a kiűzetéstől. Csak 1736. kezdődik újra hevesebb zsidóellenes mozgalom. Az előző évben elrendelt konskripció ekkor került a helytartótanács elé a tanács panaszait tartalmazó folyamodvánnyal együtt. Ismét a régi vádakat sorakoztatja fel és kéri, hogy a helytartóság járja ki a királynál a zsidók kiűzetésére az engedélyt. Két évvel később ismét a zsidók kiűzetését kérik. A király most sem teljesíti kívánságukat és megengedi, hogy a B.-i zsidók továbbra is kereskedhessenek, de a város vigyázzon, nehogy a zsidók Pestre vagy a dunántúli részekre menjenek. A város a királyi rendszabályt azzal tetézi, hogy minden Pestre átjáró zsidótól 17 krajcár hídvámot szedet. III. Károly utóda, Mária Terézia még annyi jóindulattal sem viseltetett a zsidók iránt, mint atyja. A B.-i tanács zsidóellenes áskálódásai meghallgatásra találnak nála. A városi tanács most is régi érveivel támogatja kérelmét és legelsősorban a zsidók szaporodását panaszolja fel. Az összeírás létszáma pedig, amely ekkoriban készült, mindössze kettővel mutat többet az előző konskripció lélekszámánál. 1742 szept. 22. kísérli meg a tanács legvehemensebb támadását a zsidók ellen. Ebben már katolikus kérdéssé teszi a polgári kereskedők ügyét és a királynő vallásos elfogultságában bízva,az önző érdekeket az uralkodó vallás érdekeiként tünteti fel. A királynő dec. 21. még ellenzi, hogy a folyamodványban felsorolt egyes zsidók terhére rótt bűnök miatt valamennyi zsidót büntessék. Mivel nem akarta a kincstárt megfosztani a zsidók adóitól, megfontolás tárgyává tette a kiűzetés kérdését és véleményt kért arra vonatkozólag, hogy hány zsidó maradjon királyi protekció alatt. Amíg a kitiltás fölött tanakodtak, Mária Terézia elhatározta, hogy kiveti az ország zsidóságára a türelmi adót l. o. . A zsidóság vonakodik magára venni az új terheket, mire az udvar magatartása érezhetően megváltozik a B.-i zsidókkal szemben. 1743-ban a B.-i kamarai zsidók külön engedelem nélkül már nem kapnak védelmet. 1745 már. 8. a kancellária ismét sürgeti az udvari kamara végzését a zsidók kiűzése ügyében. A kiűzetést azonban csak egy esztendő múlva vihették keresztül, amikor 1746 jún. 17. a királynő rendeletileg minden zsidót kitiltott B.-ról. A B.-i tanács júl. 5. tárgyalta le a királynő végzését, a királynő pedig júl. 7. külön leiratban értesítette elhatározásáról az udvari kamarát. A kamarai zsidók kísérletet tettek arra, hogy legalább a maguk számára nyerjék meg a királynő jóindulatát. Mária Terézia azonban hajthatatlan maradt. Szept. 8. volt a kivándorlás határnapja. A város még behajtotta a zsidókon az 1746. évre szóló adót. A zsidók pedig rekkenő hőségben, előbb, mint a végső határidő letelt volna, elhagyták a várost. A száműzöttek egy része Ó-Budán l. Ó-Buda telepedett meg, sokan szétszéledtek az országban, a többiek pedig Lengyelországba vándoroltak. A zsidó temetőben fekvő halottak csontjait 1806 júl. 17. kiásták és átszállították az óbudai temetőbe. Csak 1783. kezdődött meg ismét a zsidók letelepedése B.-n és Újlak elővárosban. Ez ideig még a zsidó házalókat is kitiltották a városból és csak az országos vásárok idején kereskedhettek B.-n a zsidó kalmárok. II. József rendelete oldotta fel a régi megkötöttségeket, amikor megengedte, hogy zsidók a sz. kir. városokban is letelepedhetnek. l. Egyenjogúsító törekvés Az első zsidó vendéglő 1787. nyílt meg B.-n a helytartóság engedélyével. A zsidógyűlölet csak nem csökkent, amit élénken bizonyít, hogy 1848., közvetlenül a márciusi napok után ki akarták űzni ismét a zsidókat, pedig a szabadságharc után is még mindössze 4976 zsidó lakott B.-n. A B.-i hitközség újjászervezése József császár uralkodása alatt kezdődött. Ezután is még sok zaklatást szenvedett, de a hitélet mégis megerősödött. A B.-i zsidók számára is csak az emancipáció l. o. hozta meg 1867. a jogegyenlőséget, B.-nak pedig önálló szereplése megszűnt 1872., mikor Pesttel l. Pest. egyesítették. Irodalom. Büchler, A zsidók története Budapesten [l. Buda] Budapest 1901 ; Kohn, A zsidók története Magyarországon [Buda, budai zsidók.] Budapest 1884. ; Kaufmann, Die Erstürmung Ofens und ihre Vorgeschichte 1895 ; Károlyi, Buda és Pest visszavívása 1686 ; Podhraczky József, Buda és Pest sz. kir. városoknak volt régi állapotjokról Pest 1883 ; Újhegyi B., Budavár keletkezése és hadtörténelmi múltja Temesvár 1892 ; Ziglauer, Die Befreiung Ofens. Insbruck 1686 ; Die Vertheidingung Ofens durch Hentzi Wien 1896 .

10765.ht

CÍMSZÓ Bud

SZÓCIKK A udvar kamar i kiadt B.- zsidókr vonatkoz intézkedésé é mindössz Nátán Bacharac é Hirsc családokr kíván kivétele bánásmódot váro persz ne akar ebb belenyugodni mir kancellári anny engedmény mégi tett hog nevezet zsidó városna i fizessene adót váro pedi megkezdt azokna zsidókna kiűzetését aki ne tarthatta igény különlege védelemre 172 okt 17 fajul e teljese helyzet Sátoro ünne éjszakájá város tanác rendelet alapjá ingóságaikka együt kilakoltatjá zsid családoka é polgármeste kihirdeti hog 15 frt bírsá terh alat tilo zsidókna menedéke adni Csa nég na múlv érkezhetet me királ parancsa amelybe elrendeli hog kiűzötteke engedjé vissz lakásaikba Íg eg darabi ismé nyugalomho jutotta B.- zsidók 1725-ben miko B.-ia úg látták hog bécs udvarná kedvezőtleneb hangula uralkodi zsidó ellen ismé mozgolódn kezdte zsidó ellen Mir magya zsidósá panasz nyújtot b bécs udvar kamaráho B.- tanác ellen Ugyanekko váro pedi összeíratt zsidókat hog kiűzetésüke keresztü vigye Mialat mindké fé folyamodványa bürokráci útjá jártá é királ határozat mé ne történ meg tanác 1728 parancso ad hog Szen Györg napjá hagyjá e várost zsidó ismé királyho fordulna védelemért mir a ápr 12 jelentés ké várostól zsidó ismé megmenekülte kiűzetéstől Csa 1736 kezdődi újr heveseb zsidóellene mozgalom A előz évbe elrendel konskripci ekko kerül helytartótanác el tanác panaszai tartalmaz folyamodvánnya együtt Ismé rég vádaka sorakoztatj fe é kéri hog helytartósá járj k királyná zsidó kiűzetésér a engedélyt Ké évve későb ismé zsidó kiűzetésé kérik királ mos se teljesít kívánságuka é megengedi hog B.- zsidó továbbr i kereskedhessenek d váro vigyázzon nehog zsidó Pestr vag dunántúl részekr menjenek váro király rendszabály azza tetézi hog minde Pestr átjár zsidótó 1 krajcá hídvámo szedet III Károl utóda Mári Terézi mé anny jóindulatta se viseltetet zsidó iránt min atyja B.- tanác zsidóellene áskálódása meghallgatásr találna nála város tanác mos i rég érveive támogatj kérelmé é legelsősorba zsidó szaporodásá panaszolj fel A összeírá létszám pedig amel ekkoriba készült mindössz kettőve muta többe a előz konskripci lélekszámánál 174 szept 22 kísérl me tanác legvehemenseb támadásá zsidó ellen Ebbe má katoliku kérdéss tesz polgár kereskedő ügyé é királyn valláso elfogultságába bízva,a önz érdekeke a uralkod vallá érdekeikén tüntet fel királyn dec 21 mé ellenzi hog folyamodványba felsorol egye zsidó terhér rót bűnö miat valamenny zsidó büntessék Mive ne akart kincstár megfosztan zsidó adóitól megfontolá tárgyáv tett kiűzeté kérdésé é vélemény kér arr vonatkozólag hog hán zsid maradjo király protekci alatt Amí kitiltá fölöt tanakodtak Mári Terézi elhatározta hog kivet a orszá zsidóságár türelm adó l o zsidósá vonakodi magár venn a ú terheket mir a udva magatartás érezhetőe megváltozi B.- zsidókka szemben 1743-ba B.- kamara zsidó külö engedele nélkü má ne kapna védelmet 174 már 8 kancellári ismé sürget a udvar kamar végzésé zsidó kiűzés ügyében kiűzetés azonba csa eg esztend múlv vihetté keresztül amiko 174 jún 17 királyn rendeletile minde zsidó kitiltot B.-ról B.- tanác júl 5 tárgyalt l királyn végzését királyn pedi júl 7 külö leiratba értesített elhatározásáró a udvar kamarát kamara zsidó kísérlete tette arra hog legaláb magu számár nyerjé me királyn jóindulatát Mári Terézi azonba hajthatatla maradt Szept 8 vol kivándorlá határnapja váro mé behajtott zsidóko a 1746 évr szól adót zsidó pedi rekken hőségben előbb min végs határid letel volna elhagytá várost száműzötte eg rész Ó-Budá l Ó-Bud telepedet meg soka szétszéledte a országban többie pedi Lengyelországb vándoroltak zsid temetőbe fekv halotta csontjai 180 júl 17 kiástá é átszállítottá a óbuda temetőbe Csa 1783 kezdődöt me ismé zsidó letelepedés B.- é Újla elővárosban E idei mé zsid házalóka i kitiltottá városbó é csa a országo vásáro idejé kereskedhette B.- zsid kalmárok II Józse rendelet oldott fe rég megkötöttségeket amiko megengedte hog zsidó sz kir városokba i letelepedhetnek l Egyenjogúsít törekvé A els zsid vendégl 1787 nyíl me B.- helytartósá engedélyével zsidógyűlöle csa ne csökkent ami élénke bizonyít hog 1848. közvetlenü március napo utá k akartá űzn ismé zsidókat pedi szabadsághar utá i mé mindössz 497 zsid lakot B.-n B.- hitközsé újjászervezés Józse császá uralkodás alat kezdődött Ezutá i mé so zaklatás szenvedett d hitéle mégi megerősödött B.- zsidó számár i csa a emancipáci l o hozt me 1867 jogegyenlőséget B.-na pedi önáll szereplés megszűn 1872. miko Pestte l Pest egyesítették Irodalom Büchler zsidó történet Budapeste [l Buda Budapes 190 Kohn zsidó történet Magyarországo [Buda buda zsidók. Budapes 1884 Kaufmann Di Erstürmun Ofen un ihr Vorgeschicht 189 Károlyi Bud é Pes visszavívás 168 Podhraczk József Bud é Pes sz kir városokna vol rég állapotjokró Pes 188 Újhegy B. Budavá keletkezés é hadtörténelm múltj Temesvá 189 Ziglauer Di Befreiun Ofens Insbruc 168 Di Vertheidingun Ofen durc Hentz Wie 189

10765.h

CÍMSZ Bu

SZÓCIK udva kama kiad B. zsidók vonatko intézkedés mindöss Nátá Bachara Hirs családok kívá kivétel bánásmódo vár pers n aka eb belenyugodn mi kancellár ann engedmén még tet ho neveze zsid városn fizessen adó vár ped megkezd azokn zsidókn kiűzetésé ak n tarthatt igén különleg védelemr 17 ok 1 faju teljes helyze Sátor ünn éjszakáj váro taná rendele alapj ingóságaikk együ kilakoltatj zsi családok polgármest kihirdet ho 1 fr bírs ter ala til zsidókn menedék adn Cs né n múl érkezhete m kirá parancs amelyb elrendel ho kiűzöttek engedj viss lakásaikb Í e darab ism nyugalomh jutott B. zsidó 1725-be mik B.-i ú láttá ho béc udvarn kedvezőtlene hangul uralkod zsid elle ism mozgolód kezdt zsid elle Mi magy zsidós panas nyújto béc udva kamaráh B. taná elle Ugyanekk vár ped összeírat zsidóka ho kiűzetésük kereszt vigy Miala mindk f folyamodvány bürokrác útj járt kirá határoza m n törté me taná 172 parancs a ho Sze Györ napj hagyj város zsid ism királyh forduln védelemér mi áp 1 jelenté k várostó zsid ism megmenekült kiűzetéstő Cs 173 kezdőd új hevese zsidóellen mozgalo elő évb elrende konskripc ekk kerü helytartótaná e taná panasza tartalma folyamodvánny együt Ism ré vádak sorakoztat f kér ho helytartós jár királyn zsid kiűzetésé engedély K évv késő ism zsid kiűzetés kéri kirá mo s teljesí kívánságuk megenged ho B. zsid tovább kereskedhessene vár vigyázzo neho zsid Pest va dunántú részek menjene vár királ rendszabál azz tetéz ho mind Pest átjá zsidót krajc hídvám szede II Káro utód Már Teréz m ann jóindulatt s viseltete zsid irán mi atyj B. taná zsidóellen áskálódás meghallgatás találn nál váro taná mo ré érveiv támogat kérelm legelsősorb zsid szaporodás panaszol fe összeír létszá pedi ame ekkorib készül mindöss kettőv mut több elő konskripc lélekszámáná 17 szep 2 kísér m taná legvehemense támadás zsid elle Ebb m katolik kérdés tes polgá keresked ügy király vallás elfogultságáb bízva, ön érdekek uralko vall érdekeiké tünte fe király de 2 m ellenz ho folyamodványb felsoro egy zsid terhé ró bűn mia valamenn zsid büntessé Miv n akar kincstá megfoszta zsid adóitó megfontol tárgyá tet kiűzet kérdés vélemén ké ar vonatkozóla ho há zsi maradj királ protekc alat Am kitilt fölö tanakodta Már Teréz elhatározt ho kive orsz zsidóságá türel ad zsidós vonakod magá ven terheke mi udv magatartá érezhető megváltoz B. zsidókk szembe 1743-b B. kamar zsid kül engedel nélk m n kapn védelme 17 má kancellár ism sürge udva kama végzés zsid kiűzé ügyébe kiűzeté azonb cs e eszten múl vihett keresztü amik 17 jú 1 király rendeletil mind zsid kitilto B.-ró B. taná jú tárgyal király végzésé király ped jú kül leiratb értesítet elhatározásár udva kamará kamar zsid kísérlet tett arr ho legalá mag számá nyerj m király jóindulatá Már Teréz azonb hajthatatl marad Szep vo kivándorl határnapj vár m behajtot zsidók 174 év szó adó zsid ped rekke hőségbe előb mi vég határi lete voln elhagyt város száműzött e rés Ó-Bud Ó-Bu telepede me sok szétszéledt országba többi ped Lengyelország vándorolta zsi temetőb fek halott csontja 18 jú 1 kiást átszállított óbud temetőb Cs 178 kezdődö m ism zsid letelepedé B. Újl elővárosba ide m zsi házalók kitiltott városb cs ország vásár idej kereskedhett B. zsi kalmáro I Józs rendele oldot f ré megkötöttségeke amik megengedt ho zsid s ki városokb letelepedhetne Egyenjogúsí törekv el zsi vendég 178 nyí m B. helytartós engedélyéve zsidógyűlöl cs n csökken am élénk bizonyí ho 1848 közvetlen márciu nap ut akart űz ism zsidóka ped szabadságha ut m mindöss 49 zsi lako B.- B. hitközs újjászervezé Józs csász uralkodá ala kezdődöt Ezut m s zaklatá szenvedet hitél még megerősödöt B. zsid számá cs emancipác hoz m 186 jogegyenlősége B.-n ped önál szereplé megszű 1872 mik Pestt Pes egyesítetté Irodalo Büchle zsid történe Budapest [ Bud Budape 19 Koh zsid történe Magyarország [Bud bud zsidók Budape 188 Kaufman D Erstürmu Ofe u ih Vorgeschich 18 Károly Bu Pe visszavívá 16 Podhracz Józse Bu Pe s ki városokn vo ré állapotjokr Pe 18 Újheg B Budav keletkezé hadtörténel múlt Temesv 18 Ziglaue D Befreiu Ofen Insbru 16 D Vertheidingu Ofe dur Hent Wi 18

10765.

CÍMS B

SZÓCI udv kam kia B zsidó vonatk intézkedé mindös Nát Bachar Hir családo kív kivéte bánásmód vá per ak e belenyugod m kancellá an engedmé mé te h nevez zsi város fizesse ad vá pe megkez azok zsidók kiűzetés a tarthat igé különle védelem 1 o faj telje helyz Sáto ün éjszaká vár tan rendel alap ingóságaik egy kilakoltat zs családo polgármes kihirde h f bír te al ti zsidók menedé ad C n mú érkezhet kir paranc amely elrende h kiűzötte enged vis lakásaik dara is nyugalom jutot B zsid 1725-b mi B.- látt h bé udvar kedvezőtlen hangu uralko zsi ell is mozgoló kezd zsi ell M mag zsidó pana nyújt bé udv kamará B tan ell Ugyanek vá pe összeíra zsidók h kiűzetésü keresz vig Mial mind folyamodván bürokrá út jár kir határoz tört m tan 17 paranc h Sz Gyö nap hagy váro zsi is király fordul védelemé m á jelent várost zsi is megmenekül kiűzetést C 17 kezdő ú heves zsidóelle mozgal el év elrend konskrip ek ker helytartótan tan panasz tartalm folyamodvánn együ Is r váda sorakozta ké h helytartó já király zsi kiűzetés engedél év kés is zsi kiűzeté kér kir m teljes kívánságu megenge h B zsi továb kereskedhessen vá vigyázz neh zsi Pes v dunánt része menjen vá kirá rendszabá az teté h min Pes átj zsidó kraj hídvá szed I Kár utó Má Teré an jóindulat viseltet zsi irá m aty B tan zsidóelle áskálódá meghallgatá talál ná vár tan m r érvei támoga kérel legelsősor zsi szaporodá panaszo f összeí létsz ped am ekkori készü mindös kettő mu töb el konskrip lélekszámán 1 sze kísé tan legvehemens támadá zsi ell Eb katoli kérdé te polg kereske üg királ vallá elfogultságá bízva ö érdeke uralk val érdekeik tünt f királ d ellen h folyamodvány felsor eg zsi terh r bű mi valamen zsi büntess Mi aka kincst megfoszt zsi adóit megfonto tárgy te kiűze kérdé vélemé k a vonatkozól h h zs marad kirá protek ala A kitil föl tanakodt Má Teré elhatároz h kiv ors zsidóság türe a zsidó vonako mag ve terhek m ud magatart érezhet megválto B zsidók szemb 1743- B kama zsi kü engede nél kap védelm 1 m kancellá is sürg udv kam végzé zsi kiűz ügyéb kiűzet azon c eszte mú vihet kereszt ami 1 j királ rendeleti min zsi kitilt B.-r B tan j tárgya királ végzés királ pe j kü leirat értesíte elhatározásá udv kamar kama zsi kísérle tet ar h legal ma szám nyer királ jóindulat Má Teré azon hajthatat mara Sze v kivándor határnap vá behajto zsidó 17 é sz ad zsi pe rekk hőségb elő m vé határ let vol elhagy váro száműzöt ré Ó-Bu Ó-B teleped m so szétszéled országb több pe Lengyelorszá vándorolt zs temető fe halot csontj 1 j kiás átszállítot óbu temető C 17 kezdőd is zsi leteleped B Új elővárosb id zs házaló kitiltot város c orszá vásá ide kereskedhet B zs kalmár Józ rendel oldo r megkötöttségek ami megenged h zsi k városok letelepedhetn Egyenjogús törek e zs vendé 17 ny B helytartó engedélyév zsidógyűlö c csökke a élén bizony h 184 közvetle márci na u akar ű is zsidók pe szabadságh u mindös 4 zs lak B. B hitköz újjászervez Józ csás uralkod al kezdődö Ezu zaklat szenvede hité mé megerősödö B zsi szám c emancipá ho 18 jogegyenlőség B.- pe öná szerepl megsz 187 mi Pest Pe egyesített Irodal Büchl zsi történ Budapes Bu Budap 1 Ko zsi történ Magyarorszá [Bu bu zsidó Budap 18 Kaufma Erstürm Of i Vorgeschic 1 Károl B P visszavív 1 Podhrac Józs B P k városok v r állapotjok P 1 Újhe Buda keletkez hadtörténe múl Temes 1 Ziglau Befrei Ofe Insbr 1 Vertheiding Of du Hen W 1

10765

CÍM

SZÓC ud ka ki zsid vonat intézked mindö Ná Bacha Hi család kí kivét bánásmó v pe a belenyugo kancell a engedm m t neve zs váro fizess a v p megke azo zsidó kiűzeté tartha ig különl védele fa telj hely Sát ü éjszak vá ta rende ala ingóságai eg kilakolta z család polgárme kihird bí t a t zsidó mened a m érkezhe ki paran amel elrend kiűzött enge vi lakásai dar i nyugalo juto zsi 1725- m B. lát b udva kedvezőtle hang uralk zs el i mozgol kez zs el ma zsid pan nyúj b ud kamar ta el Ugyane v p összeír zsidó kiűzetés keres vi Mia min folyamodvá bürokr ú já ki határo tör ta 1 paran S Gy na hag vár zs i királ fordu védelem jelen város zs i megmenekü kiűzetés 1 kezd heve zsidóell mozga e é elren konskri e ke helytartóta ta panas tartal folyamodván egy I vád sorakozt k helytart j királ zs kiűzeté engedé é ké i zs kiűzet ké ki telje kívánság megeng zs tová kereskedhesse v vigyáz ne zs Pe dunán rész menje v kir rendszab a tet mi Pe át zsid kra hídv sze Ká ut M Ter a jóindula viselte zs ir at ta zsidóell áskálód meghallgat talá n vá ta érve támog kére legelsőso zs szaporod panasz össze léts pe a ekkor kész mindö kett m tö e konskri lélekszámá sz kís ta legvehemen támad zs el E katol kérd t pol keresk ü kirá vall elfogultság bízv érdek ural va érdekei tün kirá elle folyamodván felso e zs ter b m valame zs büntes M ak kincs megfosz zs adói megfont tárg t kiűz kérd vélem vonatkozó z mara kir prote al kiti fö tanakod M Ter elhatáro ki or zsidósá tür zsid vonak ma v terhe u magatar érezhe megvált zsidó szem 1743 kam zs k enged né ka védel kancell i sür ud ka végz zs kiű ügyé kiűze azo eszt m vihe keresz am kirá rendelet mi zs kitil B.- ta tárgy kirá végzé kirá p k leira értesít elhatározás ud kama kam zs kísérl te a lega m szá nye kirá jóindula M Ter azo hajthata mar Sz kivándo határna v behajt zsid 1 s a zs p rek hőség el v hatá le vo elhag vár száműzö r Ó-B Ó- telepe s szétszéle ország töb p Lengyelorsz vándorol z temet f halo csont kiá átszállíto ób temet 1 kezdő i zs letelepe Ú előváros i z házal kitilto váro orsz vás id kereskedhe z kalmá Jó rende old megkötöttsége am megenge zs városo letelepedhet Egyenjogú töre z vend 1 n helytart engedélyé zsidógyűl csökk élé bizon 18 közvetl márc n aka i zsidó p szabadság mindö z la B hitkö újjászerve Jó csá uralko a kezdőd Ez zakla szenved hit m megerősöd zs szá emancip h 1 jogegyenlősé B. p ön szerep megs 18 m Pes P egyesítet Iroda Büch zs törté Budape B Buda K zs törté Magyarorsz [B b zsid Buda 1 Kaufm Erstür O Vorgeschi Káro visszaví Podhra Józ városo állapotjo Újh Bud keletke hadtörtén mú Teme Zigla Befre Of Insb Vertheidin O d He

1076SZÓ u k k zsi vona intézke mind N Bach H csalá k kivé bánásm p belenyug kancel enged nev z vár fizes megk az zsid kiűzet tarth i külön védel f tel hel Sá éjsza v t rend al ingósága e kilakolt csalá polgárm kihir b zsid mene érkezh k para ame elren kiűzöt eng v lakása da nyugal jut zs 1725 B lá udv kedvezőtl han ural z e mozgo ke z e m zsi pa nyú u kama t e Ugyan összeí zsid kiűzeté kere v Mi mi folyamodv bürok j k határ tö t para G n ha vá z kirá ford védele jele váro z megmenek kiűzeté kez hev zsidóel mozg elre konskr k helytartót t pana tarta folyamodvá eg vá sorakoz helytar kirá z kiűzet enged k z kiűze k k telj kívánsá megen z tov kereskedhess vigyá n z P duná rés menj ki rendsza te m P á zsi kr híd sz K u Te jóindul viselt z i a t zsidóel áskáló meghallga tal v t érv támo kér legelsős z szaporo panas össz lét p ekko kés mind ket t konskr lélekszám s kí t legveheme táma z e kato kér po keres kir val elfogultsá bíz érde ura v érdeke tü kir ell folyamodvá fels z te valam z bünte a kinc megfos z adó megfon tár kiű kér véle vonatkoz mar ki prot a kit f tanako Te elhatár k o zsidós tü zsi vona m terh magata érezh megvál zsid sze 174 ka z enge n k véde kancel sü u k vég z ki ügy kiűz az esz vih keres a kir rendele m z kiti B. t tárg kir végz kir leir értesí elhatározá u kam ka z kísér t leg sz ny kir jóindul Te az hajthat ma S kivánd határn behaj zsi z re hősé e hat l v elha vá száműz Ó- Ó telep szétszél orszá tö Lengyelors vándoro teme hal cson ki átszállít ó teme kezd z letelep előváro háza kitilt vár ors vá i kereskedh kalm J rend ol megkötöttség a megeng z város letelepedhe Egyenjog tör ven helytar engedély zsidógyű csök él bizo 1 közvet már ak zsid szabadsá mind l hitk újjászerv J cs uralk kezdő E zakl szenve hi megerősö z sz emanci jogegyenlős B ö szere meg 1 Pe egyesíte Irod Büc z tört Budap Bud z tört Magyarors [ zsi Bud Kauf Erstü Vorgesch Kár visszav Podhr Jó város állapotj Új Bu keletk hadtörté m Tem Zigl Befr O Ins Vertheidi H