10769.htm

CÍMSZÓ: Budai pogrom

SZÓCIKK: Budai pogrom. Az 1525 máj. 7-ére hirdetett országgyűlés idején, mikor a nemesség heves támadást intézett a kormánytanács, az udvari párt és főleg Szerencsés Imre, a király zsidószármazású al-kincstárnoka ellen (l. Szerencsés), teljesen felkorbácsolták a népszenvedélyt. Gyors egymásutánban következtek az események és Szerencsést, aki kegyeltje volt a királynak máj. 20. már le is tartóztattak és börtönbe vetették. Szerencsés ugyan tizennégy nap múlva hívei közbenjárására kiszabadult, de ellenfelei ezt nyílt kihívásnak tekintették, mire csatlósaikkal és felizgatott néptömeggel megrohamozták Szerencsésnek a királyi vár tőszomszédságában levő házát és azt teljesen kifosztották. Másnap hozzá fogtak a lerombolásához, majd az udvari párt embereinek házait akarták kifosztani, de itt fegyveres ellenállás fogadta őket. A feldühödött népszenvedély erre másnap a zsidókra vetette magát. A prédaéhes tömeg korán reggel megrohanta a zsidók utcáját és fosztogatni kezdett. A zsidók házaik védelmére keltek és valószínűleg már előre felfogadott zsoldosok segítségével a támadókat visszaverték. A utcájuk kapuit ekkor elzárták és eltorlaszolták, úgy hogy az ezután következő rendszeres támadásokat egész éjjel visszaverték. Hajnalkor azonban a túlerőnek kénytelenek voltak engedni és visszavonultak minden valószínűség szerint abba a toronyba, amely a zsidó prefektura fogháza volt. Az őrjöngő tömeg ekkor elözönlötte az egész zsidó utcát, betörte a házak kapuit és a házakat teljesen kifosztotta. Az olasz szemtanú, aki erről az eseményről hivatalosan beszámol, Trója elpusztításához hasonlítja a tömeg vandalizmusát. Mikor már mindent elpusztítottak és elraboltak, ostrom alá fogták a tornyot, ahová a zsidók menekültek és magukkal vitték vagyonukból azt, ami menthető volt. A Szapolyai párt, amely ezt a rablótámadást alattomban szította is, három napig szabadjára engedte a tömegszenvedélyt, hogy az udvari pártot megfélemlítse. Csak ekkor igyekeztek véget vetni a véres harcnak, ami Buda utcáin folyt és Szapolyai György, a vajda öccse indult megmentésére a toronyba szorított szerencsétleneknek, a rabló hordákat pedig szétverte és a városból kikergette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 769. címszó a lexikon => 150. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10769.htm

CÍMSZÓ: Budai pogrom

SZÓCIKK: Budai pogrom. Az 1525 máj. 7-ére hirdetett országgyűlés idején, mikor a nemesség heves támadást intézett a kormánytanács, az udvari párt és főleg Szerencsés Imre, a király zsidószármazású al-kincstárnoka ellen l. Szerencsés , teljesen felkorbácsolták a népszenvedélyt. Gyors egymásutánban következtek az események és Szerencsést, aki kegyeltje volt a királynak máj. 20. már le is tartóztattak és börtönbe vetették. Szerencsés ugyan tizennégy nap múlva hívei közbenjárására kiszabadult, de ellenfelei ezt nyílt kihívásnak tekintették, mire csatlósaikkal és felizgatott néptömeggel megrohamozták Szerencsésnek a királyi vár tőszomszédságában levő házát és azt teljesen kifosztották. Másnap hozzá fogtak a lerombolásához, majd az udvari párt embereinek házait akarták kifosztani, de itt fegyveres ellenállás fogadta őket. A feldühödött népszenvedély erre másnap a zsidókra vetette magát. A prédaéhes tömeg korán reggel megrohanta a zsidók utcáját és fosztogatni kezdett. A zsidók házaik védelmére keltek és valószínűleg már előre felfogadott zsoldosok segítségével a támadókat visszaverték. A utcájuk kapuit ekkor elzárták és eltorlaszolták, úgy hogy az ezután következő rendszeres támadásokat egész éjjel visszaverték. Hajnalkor azonban a túlerőnek kénytelenek voltak engedni és visszavonultak minden valószínűség szerint abba a toronyba, amely a zsidó prefektura fogháza volt. Az őrjöngő tömeg ekkor elözönlötte az egész zsidó utcát, betörte a házak kapuit és a házakat teljesen kifosztotta. Az olasz szemtanú, aki erről az eseményről hivatalosan beszámol, Trója elpusztításához hasonlítja a tömeg vandalizmusát. Mikor már mindent elpusztítottak és elraboltak, ostrom alá fogták a tornyot, ahová a zsidók menekültek és magukkal vitték vagyonukból azt, ami menthető volt. A Szapolyai párt, amely ezt a rablótámadást alattomban szította is, három napig szabadjára engedte a tömegszenvedélyt, hogy az udvari pártot megfélemlítse. Csak ekkor igyekeztek véget vetni a véres harcnak, ami Buda utcáin folyt és Szapolyai György, a vajda öccse indult megmentésére a toronyba szorított szerencsétleneknek, a rabló hordákat pedig szétverte és a városból kikergette.

10769.ht

CÍMSZÓ Buda pogro

SZÓCIKK Buda pogrom A 152 máj 7-ér hirdetet országgyűlé idején miko nemessé heve támadás intézet kormánytanács a udvar pár é főle Szerencsé Imre királ zsidószármazás al-kincstárnok elle l Szerencsé teljese felkorbácsoltá népszenvedélyt Gyor egymásutánba következte a eseménye é Szerencsést ak kegyeltj vol királyna máj 20 má l i tartóztatta é börtönb vetették Szerencsé ugya tizennég na múlv híve közbenjárásár kiszabadult d ellenfele ez nyíl kihívásna tekintették mir csatlósaikka é felizgatot néptömegge megrohamoztá Szerencsésne király vá tőszomszédságába lev házá é az teljese kifosztották Másna hozz fogta lerombolásához maj a udvar pár embereine házai akartá kifosztani d it fegyvere ellenállá fogadt őket feldühödöt népszenvedél err másna zsidókr vetett magát prédaéhe töme korá regge megrohant zsidó utcájá é fosztogatn kezdett zsidó házai védelmér kelte é valószínűle má előr felfogadot zsoldoso segítségéve támadóka visszaverték utcáju kapui ekko elzártá é eltorlaszolták úg hog a ezutá következ rendszere támadásoka egés éjje visszaverték Hajnalko azonba túlerőne kénytelene volta engedn é visszavonulta minde valószínűsé szerin abb toronyba amel zsid prefektur fogház volt A őrjöng töme ekko elözönlött a egés zsid utcát betört háza kapui é házaka teljese kifosztotta A olas szemtanú ak errő a eseményrő hivatalosa beszámol Trój elpusztításáho hasonlítj töme vandalizmusát Miko má minden elpusztította é elraboltak ostro al fogtá tornyot ahov zsidó menekülte é magukka vitté vagyonukbó azt am menthet volt Szapolya párt amel ez rablótámadás alattomba szított is háro napi szabadjár engedt tömegszenvedélyt hog a udvar párto megfélemlítse Csa ekko igyekezte vége vetn vére harcnak am Bud utcái foly é Szapolya György vajd öccs indul megmentésér toronyb szorítot szerencsétleneknek rabl hordáka pedi szétvert é városbó kikergette

10769.h

CÍMSZ Bud pogr

SZÓCIK Bud pogro 15 má 7-é hirdete országgyűl idejé mik nemess hev támadá intéze kormánytanác udva pá fől Szerencs Imr kirá zsidószármazá al-kincstárno ell Szerencs teljes felkorbácsolt népszenvedély Gyo egymásutánb következt esemény Szerencsés a kegyelt vo királyn má 2 m tartóztatt börtön vetetté Szerencs ugy tizenné n múl hív közbenjárásá kiszabadul ellenfel e nyí kihívásn tekintetté mi csatlósaikk felizgato néptömegg megrohamozt Szerencsésn királ v tőszomszédságáb le ház a teljes kifosztottá Másn hoz fogt lerombolásáho ma udva pá emberein háza akart kifosztan i fegyver ellenáll fogad őke feldühödö népszenvedé er másn zsidók vetet magá prédaéh töm kor regg megrohan zsid utcáj fosztogat kezdet zsid háza védelmé kelt valószínűl m elő felfogado zsoldos segítségév támadók visszaverté utcáj kapu ekk elzárt eltorlaszoltá ú ho ezut követke rendszer támadások egé éjj visszaverté Hajnalk azonb túlerőn kénytelen volt enged visszavonult mind valószínűs szeri ab toronyb ame zsi prefektu foghá vol őrjön töm ekk elözönlöt egé zsi utcá betör ház kapu házak teljes kifosztott ola szemtan a err eseményr hivatalos beszámo Tró elpusztításáh hasonlít töm vandalizmusá Mik m minde elpusztított elrabolta ostr a fogt tornyo aho zsid menekült magukk vitt vagyonukb az a menthe vol Szapoly pár ame e rablótámadá alattomb szítot i hár nap szabadjá enged tömegszenvedély ho udva párt megfélemlíts Cs ekk igyekezt vég vet vér harcna a Bu utcá fol Szapoly Györg vaj öcc indu megmentésé torony szoríto szerencsétlenekne rab hordák ped szétver városb kikergett

10769.

CÍMS Bu pog

SZÓCI Bu pogr 1 m 7- hirdet országgyű idej mi nemes he támad intéz kormánytaná udv p fő Szerenc Im kir zsidószármaz al-kincstárn el Szerenc telje felkorbácsol népszenvedél Gy egymásután következ esemén Szerencsé kegyel v király m tartóztat börtö vetett Szerenc ug tizenn mú hí közbenjárás kiszabadu ellenfe ny kihívás tekintett m csatlósaik felizgat néptömeg megrohamoz Szerencsés kirá tőszomszédságá l há telje kifosztott Más ho fog lerombolásáh m udv p emberei ház akar kifoszta fegyve ellenál foga ők feldühöd népszenved e más zsidó vete mag prédaé tö ko reg megroha zsi utcá fosztoga kezde zsi ház védelm kel valószínű el felfogad zsoldo segítségé támadó visszavert utcá kap ek elzár eltorlaszolt h ezu követk rendsze támadáso eg éj visszavert Hajnal azon túlerő kénytele vol enge visszavonul min valószínű szer a torony am zs prefekt fogh vo őrjö tö ek elözönlö eg zs utc betö há kap háza telje kifosztot ol szemta er esemény hivatalo beszám Tr elpusztításá hasonlí tö vandalizmus Mi mind elpusztítot elrabolt ost fog torny ah zsi menekül maguk vit vagyonuk a menth vo Szapol pá am rablótámad alattom szíto há na szabadj enge tömegszenvedél h udv pár megfélemlít C ek igyekez vé ve vé harcn B utc fo Szapol Györ va öc ind megmentés toron szorít szerencsétlenekn ra hordá pe szétve város kikerget

10769

CÍM B po

SZÓC B pog 7 hirde országgy ide m neme h táma inté kormánytan ud f Szeren I ki zsidószárma al-kincstár e Szeren telj felkorbácso népszenvedé G egymásutá követke esemé Szerencs kegye királ tartózta bört vetet Szeren u tizen m h közbenjárá kiszabad ellenf n kihívá tekintet csatlósai felizga néptöme megrohamo Szerencsé kir tőszomszédság h telj kifosztot Má h fo lerombolásá ud embere há aka kifoszt fegyv ellená fog ő feldühö népszenve má zsid vet ma préda t k re megroh zs utc fosztog kezd zs há védel ke valószín e felfoga zsold segítség támad visszaver utc ka e elzá eltorlaszol ez követ rendsz támadás e é visszaver Hajna azo túler kénytel vo eng visszavonu mi valószín sze toron a z prefek fog v őrj t e elözönl e z ut bet h ka ház telj kifoszto o szemt e esemén hivatal beszá T elpusztítás hasonl t vandalizmu M min elpusztíto elrabol os fo torn a zs menekü magu vi vagyonu ment v Szapo p a rablótáma alatto szít h n szabad eng tömegszenvedé ud pá megfélemlí e igyeke v v v harc ut f Szapo Gyö v ö in megmenté toro szorí szerencsétlenek r hord p szétv váro kikerge

1076

CÍ p

SZÓ po hird országg id nem tám int kormányta u Szere k zsidószárm al-kincstá Szere tel felkorbács népszenved egymásut követk esem Szerenc kegy kirá tartózt bör vete Szere tize közbenjár kiszaba ellen kihív tekinte csatlósa felizg néptöm megroham Szerencs ki tőszomszédsá tel kifoszto M f lerombolás u ember h ak kifosz fegy ellen fo feldüh népszenv m zsi ve m préd r megro z ut foszto kez z h véde k valószí felfog zsol segítsé táma visszave ut k elz eltorlaszo e köve rends támadá visszave Hajn az túle kényte v en visszavon m valószí sz toro prefe fo őr elözön u be k há tel kifoszt szem esemé hivata besz elpusztítá hason vandalizm mi elpusztít elrabo o f tor z menek mag v vagyon men Szap rablótám alatt szí szaba en tömegszenved u p megféleml igyek har u Szap Gy i megment tor szor szerencsétlene hor szét vár kikerg