10770.htm

CÍMSZÓ: Budai tanácskozás 1851-ben.

SZÓCIKK: Budai tanácskozás 1851-ben. Az abszolutisztikus kormány azzal a tervvel foglalkozott, hogy a magyarországi zsidó hitközségek részére egyházszervezeti szabályzatot készíttet. Hatósági közegei útján 1850. úgy haladó, mint konzervatív részről véleményeket gyűjtött a zsidók egyházi és tanügyi állapotáról. A különböző felfogásokat tükröztető vélemények beérkezése után a kormány 1851. Budára vegyes bizottságot hívott egybe, hogy ez a megoldandó kérdésekről javaslatot tegyen. Schwab Löb pesti, Freyer S. Jakab győri, Lőw Lipót szegedi és Zipser Mayer székesfehérvári rabbi, továbbá Kassowitz J. H., az iskolaalap (l. o.) bizottságának elnöke, Löblin Ignác budai orvos, Schwimmer Dávid pesti orvos és Barnay Ignác, a pesti hitközség titkára voltak a bizottság tagjai. A Sacher helytartósági tanácsos elnöklete alatt 1851 szept. 23. és 24. folyt tanácskozás Lőwöt bízta meg, hogy készítsen hitközség-szervezeti szabályzatot. Lőw a nov. 17-23. tartott folytatólagos tanácskozáson bemutatta 285 szakaszból álló tervezetét, mely kiterjed a hitközségi élet minden ágára. Tárgyalja a zsidók polgári helyzetét, kiknek polgári egyenjogúságot követel; rendezi a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetését; szabályozza a házassági jogot, az önálló és fiók hitközségek keletkezését, azok feladatait, a hitközségi tagok, valamint tisztviselők jogait és kötelességéit, az istentiszteleti, tanügyi és szegény-gyámolítási kérdést. A kormány úgy tervezte, hogy a hitélet minden mozzanatára kiterjedő Löw-féle szabályzatot császári pátens alakjában életbe lépteti; a valóságban azonban a szabályzat csak terv maradt, mely ezen formában meg nem valósult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 770. címszó a lexikon => 150. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

10770.htm

CÍMSZÓ: Budai tanácskozás 1851-ben.

SZÓCIKK: Budai tanácskozás 1851-ben. Az abszolutisztikus kormány azzal a tervvel foglalkozott, hogy a magyarországi zsidó hitközségek részére egyházszervezeti szabályzatot készíttet. Hatósági közegei útján 1850. úgy haladó, mint konzervatív részről véleményeket gyűjtött a zsidók egyházi és tanügyi állapotáról. A különböző felfogásokat tükröztető vélemények beérkezése után a kormány 1851. Budára vegyes bizottságot hívott egybe, hogy ez a megoldandó kérdésekről javaslatot tegyen. Schwab Löb pesti, Freyer S. Jakab győri, Lőw Lipót szegedi és Zipser Mayer székesfehérvári rabbi, továbbá Kassowitz J. H., az iskolaalap l. o. bizottságának elnöke, Löblin Ignác budai orvos, Schwimmer Dávid pesti orvos és Barnay Ignác, a pesti hitközség titkára voltak a bizottság tagjai. A Sacher helytartósági tanácsos elnöklete alatt 1851 szept. 23. és 24. folyt tanácskozás Lőwöt bízta meg, hogy készítsen hitközség-szervezeti szabályzatot. Lőw a nov. 17-23. tartott folytatólagos tanácskozáson bemutatta 285 szakaszból álló tervezetét, mely kiterjed a hitközségi élet minden ágára. Tárgyalja a zsidók polgári helyzetét, kiknek polgári egyenjogúságot követel; rendezi a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetését; szabályozza a házassági jogot, az önálló és fiók hitközségek keletkezését, azok feladatait, a hitközségi tagok, valamint tisztviselők jogait és kötelességéit, az istentiszteleti, tanügyi és szegény-gyámolítási kérdést. A kormány úgy tervezte, hogy a hitélet minden mozzanatára kiterjedő Löw-féle szabályzatot császári pátens alakjában életbe lépteti; a valóságban azonban a szabályzat csak terv maradt, mely ezen formában meg nem valósult.

10770.ht

CÍMSZÓ Buda tanácskozá 1851-ben

SZÓCIKK Buda tanácskozá 1851-ben A abszolutisztiku kormán azza tervve foglalkozott hog magyarország zsid hitközsége részér egyházszervezet szabályzato készíttet Hatóság közege útjá 1850 úg haladó min konzervatí részrő véleményeke gyűjtöt zsidó egyház é tanügy állapotáról különböz felfogásoka tükröztet véleménye beérkezés utá kormán 1851 Budár vegye bizottságo hívot egybe hog e megoldand kérdésekrő javaslato tegyen Schwa Lö pesti Freye S Jaka győri Lő Lipó szeged é Zipse Maye székesfehérvár rabbi tovább Kassowit J H. a iskolaala l o bizottságána elnöke Löbli Igná buda orvos Schwimme Dávi pest orvo é Barna Ignác pest hitközsé titkár volta bizottsá tagjai Sache helytartóság tanácso elnöklet alat 185 szept 23 é 24 foly tanácskozá Lőwö bízt meg hog készítse hitközség-szervezet szabályzatot Lő nov 17-23 tartot folytatólago tanácskozáso bemutatt 28 szakaszbó áll tervezetét mel kiterje hitközség éle minde ágára Tárgyalj zsidó polgár helyzetét kikne polgár egyenjogúságo követel rendez születési házasság é halott anyakönyve vezetését szabályozz házasság jogot a önáll é fió hitközsége keletkezését azo feladatait hitközség tagok valamin tisztviselő jogai é kötelességéit a istentiszteleti tanügy é szegény-gyámolítás kérdést kormán úg tervezte hog hitéle minde mozzanatár kiterjed Löw-fél szabályzato császár páten alakjába életb lépteti valóságba azonba szabályza csa ter maradt mel eze formába me ne valósult

10770.h

CÍMSZ Bud tanácskoz 1851-be

SZÓCIK Bud tanácskoz 1851-be abszolutisztik kormá azz tervv foglalkozot ho magyarorszá zsi hitközség részé egyházszerveze szabályzat készítte Hatósá közeg útj 185 ú halad mi konzervat részr vélemények gyűjtö zsid egyhá tanüg állapotáró különbö felfogások tükrözte vélemény beérkezé ut kormá 185 Budá vegy bizottság hívo egyb ho megoldan kérdésekr javaslat tegye Schw L pest Frey Jak győr L Lip szege Zips May székesfehérvá rabb továb Kassowi H iskolaal bizottságán elnök Löbl Ign bud orvo Schwimm Dáv pes orv Barn Igná pes hitközs titká volt bizotts tagja Sach helytartósá tanács elnökle ala 18 szep 2 2 fol tanácskoz Lőw bíz me ho készíts hitközség-szerveze szabályzato L no 17-2 tarto folytatólag tanácskozás bemutat 2 szakaszb ál tervezeté me kiterj hitközsé él mind ágár Tárgyal zsid polgá helyzeté kikn polgá egyenjogúság követe rende születés házassá halot anyakönyv vezetésé szabályoz házassá jogo önál fi hitközség keletkezésé az feladatai hitközsé tago valami tisztvisel joga kötelességéi istentisztelet tanüg szegény-gyámolítá kérdés kormá ú tervezt ho hitél mind mozzanatá kiterje Löw-fé szabályzat császá páte alakjáb élet léptet valóságb azonb szabályz cs te marad me ez formáb m n valósul

10770.

CÍMS Bu tanácsko 1851-b

SZÓCI Bu tanácsko 1851-b abszolutiszti korm az terv foglalkozo h magyarorsz zs hitközsé rész egyházszervez szabályza készítt Hatós köze út 18 hala m konzerva rész véleménye gyűjt zsi egyh tanü állapotár különb felfogáso tükrözt vélemén beérkez u korm 18 Bud veg bizottsá hív egy h megolda kérdések javasla tegy Sch pes Fre Ja győ Li szeg Zip Ma székesfehérv rab tová Kassow iskolaa bizottságá elnö Löb Ig bu orv Schwim Dá pe or Bar Ign pe hitköz titk vol bizott tagj Sac helytartós tanác elnökl al 1 sze fo tanácsko Lő bí m h készít hitközség-szervez szabályzat n 17- tart folytatóla tanácskozá bemuta szakasz á tervezet m kiter hitközs é min ágá Tárgya zsi polg helyzet kik polg egyenjogúsá követ rend születé házass halo anyaköny vezetés szabályo házass jog öná f hitközsé keletkezés a feladata hitközs tag valam tisztvise jog kötelességé istentisztele tanü szegény-gyámolít kérdé korm tervez h hité min mozzanat kiterj Löw-f szabályza csász pát alakjá éle lépte valóság azon szabály c t mara m e formá valósu

10770

CÍM B tanácsk 1851-

SZÓC B tanácsk 1851- abszolutiszt kor a ter foglalkoz magyarors z hitközs rés egyházszerve szabályz készít Ható köz ú 1 hal konzerv rés vélemény gyűj zs egy tan állapotá külön felfogás tükröz vélemé beérke kor 1 Bu ve bizotts hí eg megold kérdése javasl teg Sc pe Fr J gy L sze Zi M székesfehér ra tov Kasso iskola bizottság eln Lö I b or Schwi D p o Ba Ig p hitkö tit vo bizot tag Sa helytartó taná elnök a sz f tanácsk L b készí hitközség-szerve szabályza 17 tar folytatól tanácskoz bemut szakas terveze kite hitköz mi ág Tárgy zs pol helyze ki pol egyenjogús köve ren szület házas hal anyakön vezeté szabály házas jo ön hitközs keletkezé feladat hitköz ta vala tisztvis jo kötelesség istentisztel tan szegény-gyámolí kérd kor terve hit mi mozzana kiter Löw- szabályz csás pá alakj él lépt valósá azo szabál mar form valós

1077

CÍ tanács 1851

SZÓ tanács 1851 abszolutisz ko te foglalko magyaror hitköz ré egyházszerv szabály készí Hat kö ha konzer ré vélemén gyű z eg ta állapot külö felfogá tükrö vélem beérk ko B v bizott h e megol kérdés javas te S p F g sz Z székesfehé r to Kass iskol bizottsá el L o Schw B I hitk ti v bizo ta S helytart tan elnö s tanács kész hitközség-szerv szabályz 1 ta folytató tanácsko bemu szaka tervez kit hitkö m á Tárg z po helyz k po egyenjogú köv re szüle háza ha anyakö vezet szabál háza j ö hitköz keletkez felada hitkö t val tisztvi j kötelessé istentiszte ta szegény-gyámol kér ko terv hi m mozzan kite Löw szabály csá p alak é lép valós az szabá ma for való